Kanakadhara Stotram – కనకధారా స్తోత్రం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

[ కనకధారా స్తోత్రం (మరొక వరుసక్రమములో పాఠభేదము) కూడా ఉన్నది చూడండి.]

వందే వందారు మందారమిందిరానందకందలమ్ |
అమందానందసందోహ బంధురం సింధురాననమ్ ||

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ
భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా
మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ ||

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |
మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || ౨ ||

విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్ష-
-మానందహేతురధికం మురవిద్విషోఽపి |
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థ-
-మిందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః || ౩ ||

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుంద-
-మానందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ |
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః || ౪ ||

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |
కామప్రదా భగవతోఽపి కటాక్షమాలా
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః || ౫ ||

కాలాంబుదాళిలలితోరసి కైటభారే-
-ర్ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః || ౬ ||

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావా-
-న్మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్ధం
మందాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః || ౭ ||

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా-
-మస్మిన్న కించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే |
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణప్రణయినీనయనాంబువాహః || ౮ ||

ఇష్టావిశిష్టమతయోఽపి యయా దయార్ద్ర-
-దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |
దృష్టిః ప్రహృష్టకమలోదరదీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః || ౯ ||

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసుందరీతి
శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి |
సృష్టిస్థితిప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై || ౧౦ ||

శ్రుత్యై నమోఽస్తు శుభకర్మఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమోఽస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై |
శక్త్యై నమోఽస్తు శతపత్రనికేతనాయై
పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై || ౧౧ ||

నమోఽస్తు నాళీకనిభాననాయై
నమోఽస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై |
నమోఽస్తు సోమామృతసోదరాయై
నమోఽస్తు నారాయణవల్లభాయై || ౧౨ ||

[* అధిక శ్లోకాః –
నమోఽస్తు హేమాంబుజపీఠికాయై
నమోఽస్తు భూమండలనాయికాయై |
నమోఽస్తు దేవాదిదయాపరాయై
నమోఽస్తు శార్ఙ్గాయుధవల్లభాయై ||

నమోఽస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై
నమోఽస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై |
నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమోఽస్తు దామోదరవల్లభాయై ||

నమోఽస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై
నమోఽస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |
నమోఽస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమోఽస్తు నందాత్మజవల్లభాయై ||
*]

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని
సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || ౧౩ ||

యత్కటాక్షసముపాసనావిధిః
సేవకస్య సకలార్థసంపదః |
సంతనోతి వచనాంగమానసై-
-స్త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || ౧౪ ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
ధవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే
త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ || ౧౫ ||

దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభముఖావసృష్ట-
-స్వర్వాహినీవిమలచారుజలప్లుతాంగీమ్ |
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష-
-లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || ౧౬ ||

కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం
కరుణాపూరతరంగితైరపాంగైః |
అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః || ౧౭ ||

[* అధిక శ్లోకాః –
బిల్వాటవీమధ్యలసత్సరోజే
సహస్రపత్రే సుఖసన్నివిష్టామ్ |
అష్టాపదాంభోరుహపాణిపద్మాం
సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీమ్ ||

కమలాసనపాణినా లలాటే
లిఖితామక్షరపంక్తిమస్య జంతోః |
పరిమార్జయ మాతరంఘ్రిణా తే
ధనికద్వారనివాస దుఃఖదోగ్ధ్రీమ్ ||

అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాః
వక్షఃస్థలం భర్తృగృహం మురారేః |
కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే
లీలాగృహం మే హృదయారవిందమ్ ||
*]

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాజినో
భవంతి తే భువి బుధభావితాశయాః || ౧౮ ||

[* అధిక శ్లోకం –
సువర్ణధారాస్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితమ్ |
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్ ||
*]

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ కనకధారాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము”శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy the book.]

మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.


Notes & References: Following variations are seen.

 1. 18 Shloka version: The Works of Sri Sankaracharya, Sri Vani Vilas Edition – 1910, sringeri.net, Kamakoti.org Link-1, audio rendition by Sri Chaganti Koteswara Rao garu on YouTube.com from Sanatana Dharmam channel.
 2. 18 Shloka version (with a different sequence and without “vande vandaru” shloka): Kamakoti.org Link-2, sanskritdocuments.org. This variation is also available with us.
 3. 21 Shloka version (including 3 extra “namostu” shlokas): Audio renditions by Sri M.S.Subbulakshmi on YouTube.com from Saregama India Ltd and SVBC TTD Channel.
 4. 25 Shloka version (including 3 “namostu” shlokas, 3 extra “bilvatavi, kamalasana, ambhoruham” shlokas and 1 phalasruti shloka): PDF from SVBC TTD Channel, Audio rendition by Dr. Madugula Nagaphani Sharma garu in Avadhana Saraswati Peetam YouTube channel.

గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

35 వ్యాఖ్యలు

 1. Sai abilash అంటున్నారు:

  It’s really good

 2. p chandra shaker rao అంటున్నారు:

  sir it is very good to read kankadhara stotram in teugu

 3. Chakradharr Rao అంటున్నారు:

  Om sri mathre namaha
  Very very powerful stotra

 4. G.Chakradhara rao అంటున్నారు:

  Sir
  Last but one strotram appear to be not recited in audio recitall

 5. Deepak Chinta అంటున్నారు:

  ayya…dhanyosmi… kadu upyogakaramuganunnadi…anyadha bhhavincha naa samsayamunu deercha prardhana…
  monna chaganti koteswara rao gari pravachanam lo kanakadhara stotram vinatam jarigindi… vintu chadiviate baaguntundani mee site ni aasrayinchanu… ayitae, koteswara rao garu cheppina varusakramam ekkadichina varusa kramam lo teda gamaninchanu… edo sariyayinado telupa galaru… vaari pravachana audio link estunnanu… dayachesi aalakincha prardhana…
  http://media.srichaganti.net/audio/SriAdiSankarulaJeevitham/06_Samkaracharya_Jeevitam_09-5-05.mp3

 6. Krishna Srikanth Manda అంటున్నారు:

  Thanks for pointing out. There appear to be two versions of the stotra. Though the order is different, the stanzas however are the same. I have checked with couple of sources that I have and few online ones. They look similar to what i have published. I will check with few more data sources again.

 7. Gayatri అంటున్నారు:

  ఇది పూర్తిగా ఉన్నదా? KonnI miss ayyayi choodandi

 8. nagu అంటున్నారు:

  Ome sree bhagavathe rajyalaxmi maatha namo nama

 9. SHANKAR YADAV JELLA అంటున్నారు:

  very helpful thankful to mangement

 10. SHANKAR YADAV JELLA అంటున్నారు:

  someone please let me know how to download the pdf

 11. Krishna Srikanth Manda అంటున్నారు:

  There is a known problem to generate PDF. I am working on solving that issue. Please use mobile app meanwhile.

 12. Shashikanth అంటున్నారు:

  Thank you sir for posting this with lyrics.

 13. M M అంటున్నారు:

  Previously one can copy and take the prints. Now it is gone.
  You may provide your services on Mobile Application. But everybody doesn’t hold the costly Cell. So is better to retain the Ctrl C and Ctrl V options.

 14. Krishna Srikanth Manda అంటున్నారు:

  There is an ongoing process of correcting mistakes in the published stotras. If some one takes the content, they might miss the corrected content and may result in spiritual loss. Moreover, people are using smart phones these days and are using them even in temples. So I thought to help them to chant stotras with the latest content through an app. The app is free and a person with basic Android phone can install and start using the app.

 15. KOTA SREENIVAS అంటున్నారు:

  రామకృష్ణ మఠం వారు ప్రచురించిన కనకధారాస్తోత్రంలోని స్తోత్రాలు ఇంకో క్రమంలో వుంది. వివరించగలరు

 16. Bhujanga Rao అంటున్నారు:

  Dear sir,

  Thank you for providing Kanakdhara stotram .

  When I listen audio, it is observed that second one from Last stanza missed in recital.

  please check and include it too.

  Thank you.

 17. Usha gundoju అంటున్నారు:

  Chala easy ga undi ila kanakadhara sthothram chaduvukovadam.

 18. Raghu అంటున్నారు:

  Thanks is small for the effort you did. Please check the order of the “padhyalu”.

 19. Raghu అంటున్నారు:

  Chaaganti, Garikapaati cheppinavi correct ani nenu nammuthunnanu.

 20. Raji అంటున్నారు:

  Nice y

 21. Vinod అంటున్నారు:

  Really crazy idea of limiting the copy action? Why is that you have disabled copy , as if this webpage is the only source for this stotram. I had to visit other sources to get this lyrics, a very short sight from the author of this webpage.

 22. Stotra Nidhi అంటున్నారు:

  The stotras are available in Stotra Nidhi mobile app also. If the usage is for chanting, you already have the stotras in your hand. For any other “copying” purpose, please refer to other websites.

 23. Kasinaidu అంటున్నారు:

  Very good slokam

 24. krishna lakshmi అంటున్నారు:

  Lyrics chala baaga icharu , vere sites lo inkokala vunnayi , ivi copy paste chesukone option provide cheyyandi.

 25. g.eswarappa అంటున్నారు:

  good

 26. Swetha Naga అంటున్నారు:

  Bhakti pradhanam, aa tharuvathe paandithyam??
  Prachurnakarthaki dhanyavaadaalu ?

 27. PANDIRI CHANDRASHAKER RAO అంటున్నారు:

  ESLOKAM BAGUNDI KANI PRINT TEESUKOVADAMURAVADAMULEDU.
  PLEASE CLARIFY

 28. Stotra Nidhi అంటున్నారు:

  Please use stotranidhi mobile app for offline use.

 29. T.krishna అంటున్నారు:

  Chala baagundi

 30. Sujatha అంటున్నారు:

  Prathi pankthi krinda ardham kuda isthe, inka chaala baaguntundi. Na laanti sanskrutha sabdaala ardam poorthi ga theliyani vaariki vupayogakaram ga untundi. Me gnana seva ki, na namaskaaraalu, kruthagnathalu.

 31. K.mahi అంటున్నారు:

  Chala bagundhi

 32. Kadari Chandrashekar అంటున్నారు:

  Kanakadhara Stotram

 33. Jagadeesh sakuru అంటున్నారు:

  Really I thank you enough to this site owner.

 34. Yogeshbala అంటున్నారు:

  Have you publish any books of stotra nidhi please let me know I am interested to buy one

 35. Stotra Nidhi అంటున్నారు:

  Please see https://stotranidhi.com/books/

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: