Kanakadhara Stotram – కనకధారా స్తోత్రం

(గమనిక: కనకధారా స్తోత్రం మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.)

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ
భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా
మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ ||

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |
మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || ౨ ||

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందమ్-
ఆనందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ |
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః || ౩ ||

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |
కామప్రదా భగవతోఽపి కటాక్షమాలా
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః || ౪ ||

కాలాంబుదాళిలలితోరసి కైటభారేః
ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః || ౫ ||

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్
మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్ధం
మందాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః || ౬ ||

విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్షం
ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషోఽపి |
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః || ౭ ||

ఇష్టా విశిష్టమతయోఽపి యయా దయార్ద్ర
దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదరదీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః || ౮ ||

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా-
మస్మిన్న కించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే |
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణప్రణయినీనయనాంబువాహః || ౯ ||

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసుందరీతి
శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి |
సృష్టిస్థితిప్రళయకేలిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై || ౧౦ ||

శ్రుత్యై నమోఽస్తు శుభకర్మఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమోఽస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై |
శక్త్యై నమోఽస్తు శతపత్రనికేతనాయై
పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై || ౧౧ ||

నమోఽస్తు నాళీకనిభాననాయై
నమోఽస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై |
నమోఽస్తు సోమామృతసోదరాయై
నమోఽస్తు నారాయణవల్లభాయై || ౧౨ ||

నమోఽస్తు హేమాంబుజపీఠికాయై
నమోఽస్తు భూమండలనాయికాయై |
నమోఽస్తు దేవాదిదయాపరాయై
నమోఽస్తు శార్ఙ్గాయుధవల్లభాయై || ౧౩ ||

నమోఽస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై
నమోఽస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై |
నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమోఽస్తు దామోదరవల్లభాయై || ౧౪ ||

నమోఽస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై
నమోఽస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |
నమోఽస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమోఽస్తు నందాత్మజవల్లభాయై || ౧౫ ||

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని
సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || ౧౬ ||

యత్కటాక్షసముపాసనావిధిః
సేవకస్య సకలార్థసంపదః |
సంతనోతి వచనాంగమానసైః
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || ౧౭ ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
ధవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే
త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ || ౧౮ ||

దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభముఖావసృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారుజలప్లుతాంగీమ్ |
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష
లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || ౧౯ ||

కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం
కరుణాపూరతరంగితైరపాంగైః |
అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః || ౨౦ ||

[** అధికశ్లోకం –
దేవి ప్రసీద జగదీశ్వరి లోకమాతః
కళ్యాణదాత్రి కమలేక్షణజీవనాథే | **కళ్యాణగాత్రి**
దారిద్ర్యభీతిహృదయం శరణాగతం మామ్
ఆలోకయ ప్రతిదినం సదయైరపాంగైః || ౨౧ ||
**]

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాగినో
భవంతి తే భువి బుధభావితాశయాః || ౨౨ ||

(గమనిక: కనకధారా స్తోత్రం మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.)

ఇప్పుడు శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించండి.

మరిన్ని స్తోత్రాలు శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు విభాగంలో ఉన్నాయి చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

32 వ్యాఖ్యలు

 1. p chandra shaker rao అంటున్నారు:

  sir it is very good to read kankadhara stotram in teugu

 2. Chakradharr Rao అంటున్నారు:

  Om sri mathre namaha
  Very very powerful stotra

 3. G.Chakradhara rao అంటున్నారు:

  Sir
  Last but one strotram appear to be not recited in audio recitall

 4. Deepak Chinta అంటున్నారు:

  ayya…dhanyosmi… kadu upyogakaramuganunnadi…anyadha bhhavincha naa samsayamunu deercha prardhana…
  monna chaganti koteswara rao gari pravachanam lo kanakadhara stotram vinatam jarigindi… vintu chadiviate baaguntundani mee site ni aasrayinchanu… ayitae, koteswara rao garu cheppina varusakramam ekkadichina varusa kramam lo teda gamaninchanu… edo sariyayinado telupa galaru… vaari pravachana audio link estunnanu… dayachesi aalakincha prardhana…
  http://media.srichaganti.net/audio/SriAdiSankarulaJeevitham/06_Samkaracharya_Jeevitam_09-5-05.mp3

 5. Gayatri అంటున్నారు:

  ఇది పూర్తిగా ఉన్నదా? KonnI miss ayyayi choodandi

 6. nagu అంటున్నారు:

  Ome sree bhagavathe rajyalaxmi maatha namo nama

 7. SHANKAR YADAV JELLA అంటున్నారు:

  very helpful thankful to mangement

 8. SHANKAR YADAV JELLA అంటున్నారు:

  someone please let me know how to download the pdf

 9. Shashikanth అంటున్నారు:

  Thank you sir for posting this with lyrics.

 10. M M అంటున్నారు:

  Previously one can copy and take the prints. Now it is gone.
  You may provide your services on Mobile Application. But everybody doesn’t hold the costly Cell. So is better to retain the Ctrl C and Ctrl V options.

  • Krishna Srikanth Manda అంటున్నారు:

   There is an ongoing process of correcting mistakes in the published stotras. If some one takes the content, they might miss the corrected content and may result in spiritual loss. Moreover, people are using smart phones these days and are using them even in temples. So I thought to help them to chant stotras with the latest content through an app. The app is free and a person with basic Android phone can install and start using the app.

 11. KOTA SREENIVAS అంటున్నారు:

  రామకృష్ణ మఠం వారు ప్రచురించిన కనకధారాస్తోత్రంలోని స్తోత్రాలు ఇంకో క్రమంలో వుంది. వివరించగలరు

 12. Usha gundoju అంటున్నారు:

  Chala easy ga undi ila kanakadhara sthothram chaduvukovadam.

 13. Raghu అంటున్నారు:

  Thanks is small for the effort you did. Please check the order of the “padhyalu”.

 14. Vinod అంటున్నారు:

  Really crazy idea of limiting the copy action? Why is that you have disabled copy , as if this webpage is the only source for this stotram. I had to visit other sources to get this lyrics, a very short sight from the author of this webpage.

 15. Kasinaidu అంటున్నారు:

  Very good slokam

 16. krishna lakshmi అంటున్నారు:

  Lyrics chala baaga icharu , vere sites lo inkokala vunnayi , ivi copy paste chesukone option provide cheyyandi.

 17. g.eswarappa అంటున్నారు:

  good

 18. PANDIRI CHANDRASHAKER RAO అంటున్నారు:

  ESLOKAM BAGUNDI KANI PRINT TEESUKOVADAMURAVADAMULEDU.
  PLEASE CLARIFY

 19. T.krishna అంటున్నారు:

  Chala baagundi

 20. Sujatha అంటున్నారు:

  Prathi pankthi krinda ardham kuda isthe, inka chaala baaguntundi. Na laanti sanskrutha sabdaala ardam poorthi ga theliyani vaariki vupayogakaram ga untundi. Me gnana seva ki, na namaskaaraalu, kruthagnathalu.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: