Kanakadhara Stotram (Sri Adi Shankaracharya Kritam) – கனகதா⁴ரா ஸ்தோத்ரம் (ஶ்ரீ ஆதி³ஶங்கராசார்ய க்ருதம்)


வந்தே³ வந்தா³ரு மந்தா³ரமிந்தி³ராநந்த³கந்த³ளம் ।
அமந்தா³நந்த³ஸந்தோ³ஹ ப³ந்து⁴ரம் ஸிந்து⁴ராநநம் ॥

அங்க³ம் ஹரே꞉ புலகபூ⁴ஷணமாஶ்ரயந்தீ
ப்⁴ருங்கா³ங்க³நேவ முகுலாப⁴ரணம் தமாலம் ।
அங்கீ³க்ருதாகி²லவிபூ⁴திரபாங்க³ளீலா
மாங்க³ல்யதா³ஸ்து மம மங்க³ளதே³வதாயா꞉ ॥ 1 ॥

முக்³தா⁴ முஹுர்வித³த⁴தீ வத³நே முராரே꞉
ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி க³தாக³தாநி ।
மாலாத்³ருஶோர்மது⁴கரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம் தி³ஶது ஸாக³ரஸம்ப⁴வாயா꞉ ॥ 2 ॥

விஶ்வாமரேந்த்³ரபத³விப்⁴ரமதா³நத³க்ஷ-
-மாநந்த³ஹேதுரதி⁴கம் முரவித்³விஷோ(அ)பி ।
ஈஷந்நிஷீத³து மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த²-
-மிந்தீ³வரோத³ரஸஹோத³ரமிந்தி³ராயா꞉ ॥ 3 ॥

ஆமீலிதாக்ஷமதி⁴க³ம்ய முதா³ முகுந்த³-
-மாநந்த³கந்த³மநிமேஷமநங்க³தந்த்ரம் ।
ஆகேகரஸ்தி²தகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம்
பூ⁴த்யை ப⁴வேந்மம பு⁴ஜங்க³ஶயாங்க³நாயா꞉ ॥ 4 ॥

பா³ஹ்வந்தரே மது⁴ஜித꞉ ஶ்ரிதகௌஸ்துபே⁴ யா
ஹாராவளீவ ஹரிநீலமயீ விபா⁴தி ।
காமப்ரதா³ ப⁴க³வதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா
கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா꞉ ॥ 5 ॥

காலாம்பு³தா³ளிலலிதோரஸி கைடபா⁴ரே-
-ர்தா⁴ராத⁴ரே ஸ்பு²ரதி யா தடித³ங்க³நேவ ।
மாதுஸ்ஸமஸ்தஜக³தாம் மஹநீயமூர்தி꞉
ப⁴த்³ராணி மே தி³ஶது பா⁴ர்க³வநந்த³நாயா꞉ ॥ 6 ॥

ப்ராப்தம் பத³ம் ப்ரத²மத꞉ க²லு யத்ப்ரபா⁴வா-
-ந்மாங்க³ல்யபா⁴ஜி மது⁴மாதி²நி மந்மதே²ந ।
மய்யாபதேத்ததி³ஹ மந்த²ரமீக்ஷணார்த⁴ம்
மந்தா³ளஸம் ச மகராளயகந்யகாயா꞉ ॥ 7 ॥

த³த்³யாத்³த³யாநுபவநோ த்³ரவிணாம்பு³தா⁴ரா-
-மஸ்மிந்ந கிஞ்சந விஹங்க³ஶிஶௌ விஷண்ணே ।
து³ஷ்கர்மக⁴ர்மமபநீய சிராய தூ³ரம்
நாராயணப்ரணயிநீநயநாம்பு³வாஹ꞉ ॥ 8 ॥

இஷ்டாவிஶிஷ்டமதயோ(அ)பி யயா த³யார்த்³ர-
-த்³ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபத³ம் ஸுலப⁴ம் லப⁴ந்தே ।
த்³ருஷ்டி꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டகமலோத³ரதீ³ப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கரவிஷ்டராயா꞉ ॥ 9 ॥

கீ³ர்தே³வதேதி க³ருட³த்⁴வஜஸுந்த³ரீதி
ஶாகம்ப⁴ரீதி ஶஶிஶேக²ரவல்லபே⁴தி ।
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திப்ரளயகேலிஷு ஸம்ஸ்தி²தாயை
தஸ்யை நமஸ்த்ரிபு⁴வநைககு³ரோஸ்தருண்யை ॥ 10 ॥

ஶ்ருத்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுப⁴கர்மப²லப்ரஸூத்யை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரமணீயகு³ணார்ணவாயை ।
ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶதபத்ரநிகேதநாயை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபா⁴யை ॥ 11 ॥

நமோ(அ)ஸ்து நாலீகநிபா⁴நநாயை
நமோ(அ)ஸ்து து³க்³தோ⁴த³தி⁴ஜந்மபூ⁴ம்யை ।
நமோ(அ)ஸ்து ஸோமாம்ருதஸோத³ராயை
நமோ(அ)ஸ்து நாராயணவல்லபா⁴யை ॥ 12 ॥

[* அதி⁴க ஶ்லோகா꞉ –
நமோ(அ)ஸ்து ஹேமாம்பு³ஜபீடி²காயை
நமோ(அ)ஸ்து பூ⁴மண்ட³லநாயிகாயை ।
நமோ(அ)ஸ்து தே³வாதி³த³யாபராயை
நமோ(அ)ஸ்து ஶார்ங்கா³யுத⁴வள்லபா⁴யை ॥

நமோ(அ)ஸ்து தே³வ்யை ப்⁴ருகு³நந்த³நாயை
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணோருரஸிஸ்தி²தாயை ।
நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை
நமோ(அ)ஸ்து தா³மோத³ரவல்லபா⁴யை ॥

நமோ(அ)ஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
நமோ(அ)ஸ்து பூ⁴த்யை பு⁴வநப்ரஸூத்யை ।
நமோ(அ)ஸ்து தே³வாதி³பி⁴ரர்சிதாயை
நமோ(அ)ஸ்து நந்தா³த்மஜவல்லபா⁴யை ॥
*]

ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்³ரியநந்த³நாநி
ஸாம்ராஜ்யதா³நவிப⁴வாநி ஸரோருஹாக்ஷி ।
த்வத்³வந்த³நாநி து³ரிதாஹரணோத்³யதாநி
மாமேவ மாதரநிஶம் கலயந்து மாந்யே ॥ 13 ॥

யத்கடாக்ஷஸமுபாஸநாவிதி⁴꞉
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த²ஸம்பத³꞉ ।
ஸந்தநோதி வசநாங்க³மாநஸை-
-ஸ்த்வாம் முராரிஹ்ருத³யேஶ்வரீம் ப⁴ஜே ॥ 14 ॥

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
த⁴வளதமாம்ஶுகக³ந்த⁴மால்யஶோபே⁴ ।
ப⁴க³வதி ஹரிவல்லபே⁴ மநோஜ்ஞே
த்ரிபு⁴வநபூ⁴திகரி ப்ரஸீத³ மஹ்யம் ॥ 15 ॥

தி³க்³க⁴ஸ்திபி⁴꞉ கநககும்ப⁴முகா²வஸ்ருஷ்ட-
-ஸ்வர்வாஹிநீவிமலசாருஜலப்லுதாங்கீ³ம் ।
ப்ராதர்நமாமி ஜக³தாம் ஜநநீமஶேஷ-
-லோகாதி⁴நாத²க்³ருஹிணீமம்ருதாப்³தி⁴புத்ரீம் ॥ 16 ॥

கமலே கமலாக்ஷவல்லபே⁴ த்வம்
கருணாபூரதரங்கி³தைரபாங்கை³꞉ ।
அவலோகய மாமகிஞ்சநாநாம்
ப்ரத²மம் பாத்ரமக்ருத்ரிமம் த³யாயா꞉ ॥ 17 ॥

[* அதி⁴க ஶ்லோகா꞉ –
பி³ல்வாடவீமத்⁴யலஸத்ஸரோஜே
ஸஹஸ்ரபத்ரே ஸுக²ஸந்நிவிஷ்டாம் ।
அஷ்டாபதா³ம்போ⁴ருஹபாணிபத்³மாம்
ஸுவர்ணவர்ணாம் ப்ரணமாமி லக்ஷ்மீம் ॥

கமலாஸநபாணிநா லலாடே
லிகி²தாமக்ஷரபங்க்திமஸ்ய ஜந்தோ꞉ ।
பரிமார்ஜய மாதரங்க்⁴ரிணா தே
த⁴நிகத்³வாரநிவாஸ து³꞉க²தோ³க்³த்⁴ரீம் ॥

அம்போ⁴ருஹம் ஜந்மக்³ருஹம் ப⁴வத்யா꞉
வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் ப⁴ர்த்ருக்³ருஹம் முராரே꞉ ।
காருண்யத꞉ கல்பய பத்³மவாஸே
லீலாக்³ருஹம் மே ஹ்ருத³யாரவிந்த³ம் ॥
*]

ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபி⁴ரமூபி⁴ரந்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபு⁴வநமாதரம் ரமாம் ।
கு³ணாதி⁴கா கு³ருதரபா⁴க்³யபா⁴ஜிநோ
ப⁴வந்தி தே பு⁴வி பு³த⁴பா⁴விதாஶயா꞉ ॥ 18 ॥

[* அதி⁴க ஶ்லோகம் –
ஸுவர்ணதா⁴ராஸ்தோத்ரம் யச்ச²ங்கராசார்ய நிர்மிதம் ।
த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²ந்நித்யம் ஸ குபே³ரஸமோ ப⁴வேத் ॥
*]

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ கநகதா⁴ராஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Notes & References: Following variations are to be noticed.

  1. 18 Shloka version: The Works of Sri Sankaracharya, Sri Vani Vilas Edition – 1910, sringeri.net, Kamakoti.org Link-1, audio rendition by Sri Chaganti Koteswara Rao garu on YouTube.com from Sanatana Dharmam channel.
  2. 18 Shloka version (with a different sequence and without “vande vandaru” shloka): Kamakoti.org Link-2, sanskritdocuments.org. This variation is also available with us.
  3. 21 Shloka version (including 3 extra “namostu” shlokas): Audio renditions by Sri M.S.Subbulakshmi on YouTube.com from Saregama India Ltd and SVBC TTD Channel.
  4. 25 Shloka version (including 3 “namostu” shlokas, 3 extra “bilvatavi, kamalasana, ambhoruham” shlokas and 1 phalasruti shloka): PDF from SVBC TTD Channel, Audio rendition by Dr. Madugula Nagaphani Sharma garu in Avadhana Saraswati Peetam YouTube channel.

గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed