Kanakadhara Stotram (Variation) – கநகதா⁴ரா ஸ்தோத்ரம் (பாடா²ந்தரம்)


அங்க³ம் ஹரே꞉ புலகபூ⁴ஷணமாஶ்ரயந்தீ
ப்⁴ருங்கா³ங்க³நேவ முகுலாப⁴ரணம் தமாலம் ।
அங்கீ³க்ருதாகி²லவிபூ⁴திரபாங்க³ளீலா
மாங்க³ல்யதா³ஸ்து மம மங்க³ளதே³வதாயா꞉ ॥ 1 ॥

முக்³தா⁴ முஹுர்வித³த⁴தீ வத³நே முராரே꞉
ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி க³தாக³தாநி ।
மாலா த்³ருஶோர்மது⁴கரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம் தி³ஶது ஸாக³ரஸம்ப⁴வாயா꞉ ॥ 2 ॥

ஆமீலிதாக்ஷமதி⁴க³ம்ய முதா³ முகுந்த³ம்-
ஆநந்த³கந்த³மநிமேஷமநங்க³தந்த்ரம் ।
ஆகேகரஸ்தி²தகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம்
பூ⁴த்யை ப⁴வேந்மம பு⁴ஜங்க³ஶயாங்க³நாயா꞉ ॥ 3 ॥

பா³ஹ்வந்தரே மது⁴ஜித꞉ ஶ்ரிதகௌஸ்துபே⁴ யா
ஹாராவளீவ ஹரிநீலமயீ விபா⁴தி ।
காமப்ரதா³ ப⁴க³வதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா
கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா꞉ ॥ 4 ॥

காலாம்பு³தா³ளிலலிதோரஸி கைடபா⁴ரே꞉
தா⁴ராத⁴ரே ஸ்பு²ரதி யா தடித³ங்க³நேவ ।
மாதுஸ்ஸமஸ்தஜக³தாம் மஹநீயமூர்தி꞉
ப⁴த்³ராணி மே தி³ஶது பா⁴ர்க³வநந்த³நாயா꞉ ॥ 5 ॥

ப்ராப்தம் பத³ம் ப்ரத²மத꞉ க²லு யத்ப்ரபா⁴வாத்
மாங்க³ல்யபா⁴ஜி மது⁴மாதி²நி மந்மதே²ந ।
மய்யாபதேத்ததி³ஹ மந்த²ரமீக்ஷணார்த⁴ம்
மந்தா³ளஸம் ச மகராளயகந்யகாயா꞉ ॥ 6 ॥

விஶ்வாமரேந்த்³ரபத³விப்⁴ரமதா³நத³க்ஷம்
ஆநந்த³ஹேதுரதி⁴கம் முரவித்³விஷோ(அ)பி ।
ஈஷந்நிஷீத³து மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த²ம்
இந்தீ³வரோத³ரஸஹோத³ரமிந்தி³ராயா꞉ ॥ 7 ॥

இஷ்டா விஶிஷ்டமதயோ(அ)பி யயா த³யார்த்³ர
த்³ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபத³ம் ஸுலப⁴ம் லப⁴ந்தே ।
த்³ருஷ்டி꞉ ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோத³ரதீ³ப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கரவிஷ்டராயா꞉ ॥ 8 ॥

த³த்³யாத்³த³யாநுபவநோ த்³ரவிணாம்பு³தா⁴ரா-
மஸ்மிந்ந கிஞ்சந விஹங்க³ஶிஶௌ விஷண்ணே ।
து³ஷ்கர்மக⁴ர்மமபநீய சிராய தூ³ரம்
நாராயணப்ரணயிநீநயநாம்பு³வாஹ꞉ ॥ 9 ॥

கீ³ர்தே³வதேதி க³ருட³த்⁴வஜஸுந்த³ரீதி
ஶாகம்ப⁴ரீதி ஶஶிஶேக²ரவல்லபே⁴தி ।
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திப்ரளயகேலிஷு ஸம்ஸ்தி²தாயை
தஸ்யை நமஸ்த்ரிபு⁴வநைககு³ரோஸ்தருண்யை ॥ 10 ॥

ஶ்ருத்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுப⁴கர்மப²லப்ரஸூத்யை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரமணீயகு³ணார்ணவாயை ।
ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶதபத்ரநிகேதநாயை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபா⁴யை ॥ 11 ॥

நமோ(அ)ஸ்து நாலீகநிபா⁴நநாயை
நமோ(அ)ஸ்து து³க்³தோ⁴த³தி⁴ஜந்மபூ⁴ம்யை ।
நமோ(அ)ஸ்து ஸோமாம்ருதஸோத³ராயை
நமோ(அ)ஸ்து நாராயணவல்லபா⁴யை ॥ 12 ॥

நமோ(அ)ஸ்து ஹேமாம்பு³ஜபீடி²காயை
நமோ(அ)ஸ்து பூ⁴மண்ட³லநாயிகாயை ।
நமோ(அ)ஸ்து தே³வாதி³த³யாபராயை
நமோ(அ)ஸ்து ஶார்ங்கா³யுத⁴வள்லபா⁴யை ॥ 13 ॥

நமோ(அ)ஸ்து தே³வ்யை ப்⁴ருகு³நந்த³நாயை
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணோருரஸிஸ்தி²தாயை ।
நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை
நமோ(அ)ஸ்து தா³மோத³ரவல்லபா⁴யை ॥ 14 ॥

நமோ(அ)ஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
நமோ(அ)ஸ்து பூ⁴த்யை பு⁴வநப்ரஸூத்யை ।
நமோ(அ)ஸ்து தே³வாதி³பி⁴ரர்சிதாயை
நமோ(அ)ஸ்து நந்தா³த்மஜவல்லபா⁴யை ॥ 15 ॥

ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்³ரியநந்த³நாநி
ஸாம்ராஜ்யதா³நவிப⁴வாநி ஸரோருஹாக்ஷி ।
த்வத்³வந்த³நாநி து³ரிதோத்³த⁴ரணோத்³யதாநி
மாமேவ மாதரநிஶம் கலயந்து நாந்யே ॥ 16 ॥

யத்கடாக்ஷஸமுபாஸநாவிதி⁴꞉
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த²ஸம்பத³꞉ ।
ஸந்தநோதி வசநாங்க³மாநஸை꞉
த்வாம் முராரிஹ்ருத³யேஶ்வரீம் ப⁴ஜே ॥ 17 ॥

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
த⁴வளதமாம்ஶுகக³ந்த⁴மால்யஶோபே⁴ ।
ப⁴க³வதி ஹரிவல்லபே⁴ மநோஜ்ஞே
த்ரிபு⁴வநபூ⁴திகரி ப்ரஸீத³ மஹ்யம் ॥ 18 ॥

தி³க்³க⁴ஸ்திபி⁴꞉ கநககும்ப⁴முகா²வஸ்ருஷ்ட
ஸ்வர்வாஹிநீ விமலசாருஜலப்லுதாங்கீ³ம் ।
ப்ராதர்நமாமி ஜக³தாம் ஜநநீமஶேஷ
லோகாதி⁴நாத²க்³ருஹிணீமம்ருதாப்³தி⁴புத்ரீம் ॥ 19 ॥

கமலே கமலாக்ஷவல்லபே⁴ த்வம்
கருணாபூரதரங்கி³தைரபாங்கை³꞉ ।
அவலோகய மாமகிஞ்சநாநாம்
ப்ரத²மம் பாத்ரமக்ருத்ரிமம் த³யாயா꞉ ॥ 20 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
தே³வி ப்ரஸீத³ ஜக³தீ³ஶ்வரி லோகமாத꞉
கல்யாணதா³த்ரி கமலேக்ஷணஜீவநாதே² ।
தா³ரித்³ர்யபீ⁴திஹ்ருத³யம் ஶரணாக³தம் மாம்
ஆலோகய ப்ரதிதி³நம் ஸத³யைரபாங்கை³꞉ ॥ 21 ॥

*]

ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபி⁴ரமூபி⁴ரந்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபு⁴வநமாதரம் ரமாம் ।
கு³ணாதி⁴கா கு³ருதரபா⁴க்³யபா⁴கி³நோ
ப⁴வந்தி தே பு⁴வி பு³த⁴பா⁴விதாஶயா꞉ ॥ 22 ॥


மேலும் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed