Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) – కళ్యాణవృష్టి స్తవః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కల్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి-
-ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగలదీపికాభిః |
సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే
నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ || ౧ ||

ఏతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే
త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే |
సాంనిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య
త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయాప్లుతస్య || ౨ ||

ఈశత్వనామకలుషాః కతి వా న సంతి
బ్రహ్మాదయః ప్రతిభవం ప్రలయాభిభూతాః |
ఏకః స ఏవ జనని స్థిరసిద్ధిరాస్తే
యః పాదయోస్తవ సకృత్ప్రణతిం కరోతి || ౩ ||

లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసుందరి తావకీనం
కారుణ్యకందలితకాంతిభరం కటాక్షమ్ |
కందర్పకోటిసుభగాస్త్వయి భక్తిభాజః
సంమోహయంతి తరుణీర్భువనత్రయేఽపి || ౪ ||

హ్రీం‍కారమేవ తవ నామ గృణంతి వేదా
మాతస్త్రికోణనిలయే త్రిపురే త్రినేత్రే |
త్వత్సంస్మృతౌ యమభటాభిభవం విహాయ
దీవ్యంతి నందనవనే సహ లోకపాలైః || ౫ ||

హంతుః పురామధిగలం పరిపీయమానః
క్రూరః కథం న భవితా గరలస్య వేగః |
నాశ్వాసనాయ యది మాతరిదం తవార్థం
దేహస్య శశ్వదమృతాప్లుతశీతలస్య || ౬ ||

సర్వజ్ఞతాం సదసి వాక్పటుతాం ప్రసూతే
దేవి త్వదంఘ్రిసరసీరుహయోః ప్రణామః |
కిం చ స్ఫురన్మకుటముజ్జ్వలమాతపత్రం
ద్వే చామరే చ మహతీం వసుధాం దదాతి || ౭ ||

కల్పద్రుమైరభిమతప్రతిపాదనేషు
కారుణ్యవారిధిభిరంబ భవాత్కటాక్షైః |
ఆలోకయ త్రిపురసుందరి మామనాథం
త్వయ్యేవ భక్తిభరితం త్వయి బద్ధతృష్ణమ్ || ౮ ||

హంతేతరేష్వపి మనాంసి నిధాయ చాన్యే
భక్తిం వహంతి కిల పామరదైవతేషు |
త్వామేవ దేవి మనసా సమనుస్మరామి
త్వామేవ నౌమి శరణం జనని త్వమేవ || ౯ ||

లక్ష్యేషు సత్స్వపి కటాక్షనిరీక్షణానా-
-మాలోకయ త్రిపురసుందరి మాం కదాచిత్ |
నూనం మయా తు సదృశః కరుణైకపాత్రం
జాతో జనిష్యతి జనో న చ జాయతే వా || ౧౦ ||

హ్రీం హ్రీమితి ప్రతిదినం జపతాం తవాఖ్యాం
కిం నామ దుర్లభమిహ త్రిపురాధివాసే |
మాలాకిరీటమదవారణమాననీయా
తాన్సేవతే వసుమతీ స్వయమేవ లక్ష్మీః || ౧౧ ||

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని
సామ్రాజ్యదాననిరతాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు నాన్యమ్ || ౧౨ ||

కల్పోపసంహృతిషు కల్పితతాండవస్య
దేవస్య ఖండపరశోః పరభైరవస్య |
పాశాంకుశైక్షవశరాసనపుష్పబాణా
సా సాక్షిణీ విజయతే తవ మూర్తిరేకా || ౧౩ ||

లగ్నం సదా భవతు మాతరిదం తవార్ధం
తేజః పరం బహులకుంకుమపంకశోణమ్ |
భాస్వత్కిరీటమమృతాంశుకలావతంసం
మధ్యే త్రికోణనిలయం పరమామృతార్ద్రమ్ || ౧౪ ||

హ్రీం‍కారమేవ తవ నామ తదేవ రూపం
త్వన్నామ దుర్లభమిహ త్రిపురే గృణంతి |
త్వత్తేజసా పరిణతం వియదాదిభూతం
సౌఖ్యం తనోతి సరసీరుహసంభవాదేః || ౧౫ ||

హ్రీం‍కారత్రయసంపుటేన మహతా మంత్రేణ సందీపితం
స్తోత్రం యః ప్రతివాసరం తవ పురో మాతర్జపేన్మంత్రవిత్ |
తస్య క్షోణిభుజో భవంతి వశగా లక్ష్మీశ్చిరస్థాయినీ
వాణీ నిర్మలసూక్తిభారభారితా జాగర్తి దీర్ఘం వయః || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ కల్యాణవృష్టి స్తవః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) – కళ్యాణవృష్టి స్తవః

 1. Sir, you are rendering valuable services to the people. Your collection of stotras is wonderful. I am sharing this information with my friends also.

  Now a days, marriages are delaying, sometime even after reaching 50 still many males and females are remain unmarried. So what stotras are useful for them to get rid of doshas relating to marriage, pitru, naga, kuja etc. at an young age?

  Please take steps to provide info in a chronological way particularly for unmarried people .. like Kalyanavrishi sthava, Vamsavriddhikara Durga kavacham etc. So that even in their mobile sadhaks can search and recite the same daily.

  To reduce negative impact what stotras one has to recite during Surya Grahana and Chandra grahana? give the info specifically.

  In mobile or smartphone .. the information you are providing is not as clear as in PCs. Please think of it also.

  Regarding Sandhyavandana .. give some hints on how to perform sandhaya vandana .. for each Sandhya i.e. prathah, madhyahna, sayam sandhya .. suryopasthana, argya, tarpana, purvamudra, uttara mudra etc.

  Provide details of Bala and Atibala vidyas also.

  Provide sthotras meant to strengthen Sun, Moon, Guru and Venus. These are very, very useful to all people.

  Apamarjana stotram is a prayer addressed to various forms of Vishnu as well as Sudarshana Chakra to clean our body and mind of various sickness as well as afflictions by evil spirits as well as planets. … Aghamarshana sukta also very useful, what suktas are useful to clean our body, mind and nadis? you are requested to provide such info in the beginning of each and every Sukta and Stotra etc. in your site also.

  At present we need very, very peaceful, prosperous, Hindu society. People will follow Hindu way of life, if they understand the same clearly.

  Wish God and Vedamata will bless you all with a lot of joy, peace, prosperity and opportunities to grow.

  Ex- Zilla Prachara Pramukh, VHP, Nellore Dist.

స్పందించండి

error: Not allowed