Balakanda Sarga 75 – బాలకాండ పంచసప్తతితమః సర్గః (౭౫)


|| వైష్ణవధనుఃప్రశంసా ||

రామ దాశరథే రామ వీర్యం తే శ్రూయతేఽద్భుతమ్ | [వీర]
ధనుషో భేదనం చైవ నిఖిలేన మయా శ్రుతమ్ || ౧ ||

తదద్భుతమచింత్యం చ భేదనం ధనుషస్త్వయా |
తచ్ఛ్రుత్వాహమనుప్రాప్తో ధనుర్గృహ్యాపరం శుభమ్ || ౨ ||

తదిదం ఘోరసంకాశం జామదగ్న్యం మహద్ధనుః |
పూరయస్వ శరేణైవ స్వబలం దర్శయస్వ చ || ౩ ||

తదహం తే బలం దృష్ట్వా ధనుషోఽస్య ప్రపూరణే |
ద్వంద్వయుద్ధం ప్రదాస్యామి వీర్యశ్లాఘ్యమహం తవ || ౪ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాజా దశరథస్తదా |
విషణ్ణవదనో దీనః ప్రాంజలిర్వాక్యమబ్రవీత్ || ౫ ||

క్షత్రరోషాత్ప్రశాంతస్త్వం బ్రాహ్మణశ్చ మహాయశాః |
బాలానాం మమ పుత్రాణామభయం దాతుమర్హసి || ౬ ||

భార్గవాణాం కులే జాతః స్వాధ్యాయవ్రతశాలినామ్ |
సహస్రాక్షే ప్రతిజ్ఞాయ శస్త్రం నిక్షిప్తవానసి || ౭ ||

స త్వం ధర్మపరో భూత్వా కాశ్యపాయ వసుంధరామ్ |
దత్త్వా వనముపాగమ్య మహేంద్రకృతకేతనః || ౮ ||

మమ సర్వవినాశాయ సంప్రాప్తస్త్వం మహామునే |
న చైకస్మిన్హతే రామే సర్వే జీవామహే వయమ్ || ౯ ||

బ్రువత్యేవం దశరథే జామదగ్న్యః ప్రతాపవాన్ |
అనాదృత్యైవ తద్వాక్యం రామమేవాభ్యభాషత || ౧౦ ||

ఇమే ద్వే ధనుషీ శ్రేష్ఠే దివ్యే లోకాభివిశ్రుతే |
దృఢే బలవతీ ముఖ్యే సుకృతే విశ్వకర్మణా || ౧౧ ||

అతిసృష్టం సురైరేకం త్ర్యంబకాయ యుయుత్సవే |
త్రిపురఘ్నం నరశ్రేష్ఠ భగ్నం కాకుత్స్థ యత్త్వయా || ౧౨ ||

ఇదం ద్వితీయం దుర్ధర్షం విష్ణోర్దత్తం సురోత్తమైః |
తదిదం వైష్ణవం రామ ధనుః పరపురంజయమ్ || ౧౩ ||

సమానసారం కాకుత్స్థ రౌద్రేణ ధనుషా త్విదమ్ |
తదా తు దేవతాః సర్వాః పృచ్ఛంతి స్మ పితామహమ్ || ౧౪ ||

శితికంఠస్య విష్ణోశ్చ బలాబలనిరీక్షయా |
అభిప్రాయం తు విజ్ఞాయ దేవతానాం పితామహః || ౧౫ ||

విరోధం జనయామాస తయోః సత్యవతాం వరః |
విరోధే చ మహద్యుద్ధమభవద్రోమహర్షణమ్ || ౧౬ ||

శితికంఠస్య విష్ణోశ్చ పరస్పరజయైషిణోః |
తదా తు జృంభితం శైవం ధనుర్భీమపరాక్రమమ్ || ౧౭ ||

హుంకారేణ మహాదేవః స్తంభితోఽథ త్రిలోచనః |
దేవైస్తదా సమాగమ్య సర్షిసంఘైః సచారణైః || ౧౮ ||

యాచితౌ ప్రశమం తత్ర జగ్మతుస్తౌ సురోత్తమౌ |
జృంభితం తద్ధనుర్దృష్ట్వా శైవం విష్ణుపరాక్రమైః || ౧౯ ||

అధికం మేనిరే విష్ణుం దేవాః సర్షిగణాస్తదా |
ధనూ రుద్రస్తు సంక్రుద్ధో విదేహేషు మహాయశాః || ౨౦ ||

దేవరాతస్య రాజర్షేర్దదౌ హస్తే ససాయకమ్ |
ఇదం చ వైష్ణవం రామ ధనుః పరపురంజయమ్ || ౨౧ ||

ఋచీకే భార్గవే ప్రాదాద్విష్ణుః సన్న్యాసముత్తమమ్ |
ఋచీకస్తు మహాతేజాః పుత్రస్యాప్రతికర్మణః || ౨౨ ||

పితుర్మమ దదౌ దివ్యం జమదగ్నేర్మహాత్మనః |
న్యస్తశస్త్రే పితరి మే తపోబల సమన్వితే || ౨౩ ||

అర్జునో విదధే మృత్యుం ప్రాకృతాం బుద్ధిమాస్థితః |
వధమప్రతిరూపం తు పితుః శ్రుత్వా సుదారుణమ్ || ౨౪ ||

క్షత్రముత్సాదయన్రోషాజ్జాతం జాతమనేకశః |
పృథివీం చాఖిలాం ప్రాప్య కాశ్యపాయ మహాత్మనే || ౨౫ ||

యజ్ఞస్యాంతే తదా రామ దక్షిణాం పుణ్యకర్మణే |
దత్త్వా మహేంద్రనిలయస్తపోబలసమన్వితః || ౨౬ ||

స్థితోఽస్మి తస్మింస్తప్యన్వై సుసుఖం సురసేవితే |
అద్య తూత్తమవీర్యేణ త్వయా రామ మహాబల || ౨౭ ||

శ్రుత్వాతు ధనుషో భేదం తతోఽహం ద్రుతమాగతః |
తదిదం వైష్ణవం రామ పితృపైతామహం మహత్ || ౨౮ ||

క్షత్రధర్మం పురస్కృత్య గృహ్ణీష్వ ధనురుత్తమమ్ |
యోజయస్వ ధనుఃశ్రేష్ఠే శరం పరపురంజయమ్ |
యది శక్నోసి కాకుత్స్థ ద్వంద్వం దాస్యామి తే తతః || ౨౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే పంచసప్తతితమః సర్గః || ౭౫ ||

బాలకాండ షట్సప్తతితమః సర్గః (౭౬) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed