Balakanda Sarga 74 – బాలకాండ చతుఃసప్తతితమః సర్గః (౭౪)


|| జామదగ్న్యాభియోగః ||

అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం విశ్వామిత్రో మహామునిః |
ఆపృష్ట్వా తౌ చ రాజానౌ జగామోత్తరపర్వతమ్ || ౧ ||

ఆశీర్భిః పూరయిత్వా చ కుమారాంశ్చ సరాఘవాన్ |
విశ్వామిత్రే గతే రాజా వైదేహం మిథిలాధిపమ్ || ౨ ||

ఆపృష్ట్వాథ జగామాశు రాజా దశరథః పురీమ్ |
గచ్ఛంతం తం తు రాజానమన్వగచ్ఛన్నరాధిపః || ౩ ||

అథ రాజా విదేహానాం దదౌ కన్యాధనం బహు |
గవాం శతసహస్రాణి బహూని మిథిలేశ్వరః || ౪ ||

కంబలానాం చ ముఖ్యానాం క్షౌమకోట్యంబరాణి చ |
హస్త్యశ్వరథపాదాతం దివ్యరూపం స్వలంకృతమ్ || ౫ ||

దదౌ కన్యాపితా తాసాం దాసీదాసమనుత్తమమ్ |
హిరణ్యస్య సువర్ణస్య ముక్తానాం విద్రుమస్య చ || ౬ ||

దదౌ పరమసంహృష్టః కన్యాధనమనుత్తమమ్ |
దత్త్వా బహుధనం రాజా సమనుజ్ఞాప్య పార్థివమ్ || ౭ ||

ప్రవివేశ స్వనిలయం మిథిలాం మిథిలేశ్వరః |
రాజాప్యయోధ్యాధిపతిః సహ పుత్రైర్మహాత్మభిః || ౮ ||

ఋషీన్సర్వాన్పురస్కృత్య జగామ సబలానుగః |
గచ్ఛంతం తం నరవ్యాఘ్రం సర్షిసంఘం సరాఘవమ్ || ౯ ||

ఘోరాః స్మ పక్షిణో వాచో వ్యాహరంతి తతస్తతః |
భౌమాశ్చైవ మృగాః సర్వే గచ్ఛంతి స్మ ప్రదక్షిణమ్ || ౧౦ ||

తాన్దృష్ట్వా రాజశార్దూలో వసిష్ఠం పర్యపృచ్ఛత |
అసౌమ్యాః పక్షిణో ఘోరా మృగాశ్చాపి ప్రదక్షిణాః || ౧౧ ||

కిమిదం హృదయోత్కంపి మనో మమ విషీదతి |
రాజ్ఞో దశరథస్యైతచ్ఛ్రుత్వా వాక్యం మహానృషిః || ౧౨ ||

ఉవాచ మధురాం వాణీం శ్రూయతామస్య యత్ఫలమ్ |
ఉపస్థితం భయం ఘోరం దివ్యం పక్షిముఖాచ్చ్యుతమ్ || ౧౩ ||

మృగాః ప్రశమయంత్యేతే సంతాపస్త్యజ్యతామయమ్ |
తేషాం సంవదతాం తత్ర వాయుః ప్రాదుర్బభూవ హ || ౧౪ ||

కంపయన్మేదినీం సర్వాం పాతయంశ్చ మహాద్రుమాన్ |
తమసా సంవృతః సూర్యః సర్వా న ప్రబభుర్దిశః || ౧౫ ||

భస్మనా చావృతం సర్వం సమ్మూఢమివ తద్బలమ్ |
వసిష్ఠశ్చర్షయశ్చాన్యే రాజా చ ససుతస్తదా || ౧౬ ||

ససంజ్ఞా ఇవ తత్రాసన్సర్వమన్యద్విచేతనమ్ |
తస్మింస్తమసి ఘోరే తు భస్మచ్ఛన్నేవ సా చమూః || ౧౭ ||

దదర్శ భీమసంకాశం జటామండలధారిణమ్ |
భార్గవం జామదగ్న్యం తం రాజారాజవిమర్దినమ్ || ౧౮ ||

కైలాసమివ దుర్ధర్షం కాలాగ్నిమివ దుఃసహమ్ |
జ్వలంతమివ తేజోభిర్దుర్నిరీక్ష్యం పృథగ్జనైః || ౧౯ ||

స్కంధే చాసాద్య పరశుం ధనుర్విద్యుద్గణోపమమ్ |
ప్రగృహ్య శరముఖ్యం చ త్రిపురఘ్నం యథా శివమ్ || ౨౦ ||

తం దృష్ట్వా భీమసంకాశం జ్వలంతమివ పావకమ్ |
వసిష్ఠప్రముఖాః సర్వే జపహోమపరాయణాః || ౨౧ ||

సంగతా మునయః సర్వే సంజజల్పురథో మిథః |
కచ్చిత్పితృవధామర్షీ క్షత్రం నోత్సాదయిష్యతి || ౨౨ ||

పూర్వం క్షత్రవధం కృత్వా గతమన్యుర్గతజ్వరః |
క్షత్రస్యోత్సాదనం భూయో న ఖల్వస్య చికీర్షితమ్ || ౨౩ ||

ఏవముక్త్వార్ఘ్యమాదాయ భార్గవం భీమదర్శనమ్ |
ఋషయో రామరామేతి వచో మధురమబ్రువన్ || ౨౪ ||

ప్రతిగృహ్య తు తాం పూజామృషిదత్తాం ప్రతాపవాన్ |
రామం దాశరథిం రామో జామదగ్న్యోఽభ్యభాషత || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే చతుఃసప్తతితమః సర్గః || ౭౪ ||

బాలకాండ పంచసప్తతితమః సర్గః (౭౫) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed