Ayodhya Kanda Sarga 44 – అయోధ్యాకాండ చతుశ్చత్వారింశః సర్గః (౪౪)


|| సుమిత్రాశ్వాసనమ్ ||

విలపంతీం తథా తాం తు కౌసల్యాం ప్రమదోత్తమామ్ |
ఇదం ధర్మే స్థితా ధర్మ్యం సుమిత్రా వాక్యమబ్రవీత్ || ౧ ||

తవార్యే సద్గుణైర్యుక్తః స పుత్రః పురుషోత్తమః |
కిం తే విలపితేనైవం కృపణం రుదితేన వా || ౨ ||

యస్తవార్యే గతః పుత్రస్త్యక్త్వా రాజ్యం మహాబలః |
సాధు కుర్వన్మహాత్మానం పితరం సత్యవాదినామ్ || ౩ ||

శిష్టైరాచరితే సమ్యక్ఛశ్వత్ప్రేత్య ఫలోదయే |
రామో ధర్మే స్థితః శ్రేష్ఠో న స శోచ్యః కదాచన || ౪ ||

వర్తతే చోత్తమాం వృత్తిం లక్ష్మణోఽస్మిన్సదాఽనఘః |
దయావాన్సర్వభూతేషు లాభస్తస్య మహాత్మనః || ౫ ||

అరణ్యవాసే యద్దుఃఖం జానతీ వై సుఖోచితా |
అనుగచ్ఛతి వైదేహీ ధర్మాత్మానం తవాత్మజమ్ || ౬ ||

కీర్తిభూతాం పతాకాం యో లోకే భ్రామయతి ప్రభుః |
దర్మసత్యవ్రతధనః కిం న ప్రాప్తస్తవాత్మజః || ౭ ||

వ్యక్తం రామస్య విజ్ఞాయ శౌచం మాహాత్మ్యముత్తమమ్ |
న గాత్రమంశుభిః సూర్యః సంతాపయితుమర్హతి || ౮ ||

శివః సర్వేషు కాలేషు కాననేభ్యో వినిస్సృతః |
రాఘవం యుక్తశీతోష్ణః సేవిష్యతి సుఖోఽనిలః || ౯ ||

శయానమనఘం రాత్రౌ పితేవాభిపరిష్వజన్ |
రశ్మిభిః సంస్పృశన్శీతైః చంద్రమాహ్లాదయిష్యతి || ౧౦ ||

దదౌ చాస్త్రాణి దివ్యాని యస్మై బ్రహ్మా మహౌజసే |
దానవేంద్రం హతం దృష్ట్వా తిమిధ్వజసుతం రణే || ౧౧ ||

స శూరః పురుషవ్యాఘ్రః స్వబాహుబలమాశ్రితః |
అసంత్రస్తోప్యరణ్యస్థో వేశ్మనీవ నివత్స్యతి || ౧౨ ||

యస్యేషుపదమాసాద్య వినాశం యాంతి శత్రవః |
కథం న పృథివీ తస్య శాసనే స్థాతుమర్హతి || ౧౩ ||

యా శ్రీః శౌర్యం చ రామస్య యా చ కళ్యాణసత్త్వతా |
నివృత్తారణ్యవాసః స క్షిప్రం రాజ్యమవాప్స్యతి || ౧౪ ||

సూర్యస్యాపి భవేత్సూర్యో హ్యగ్నేరగ్నిః ప్రభోః ప్రభుః |
శ్రియః శ్రీశ్చ భవేదగ్ర్యా కీర్తిః కీర్త్యాః క్షమాక్షమా || ౧౫ ||

దైవతం దైవతానాం చ భూతానాం భూతసత్తమః |
తస్య కే హ్యగుణా దేవి రాష్ట్రే వాఽప్యథవా పురే || ౧౬ ||

పృథివ్యా సహ వైదేహ్యా శ్రియా చ పురుషర్షభః |
క్షిప్రం తిసృభిరేతాభిః సహ రామోఽభిషేక్ష్యతే || ౧౭ ||

దుఃఖజం విసృజంత్యాస్రం నిష్క్రామంతముదీక్ష్య యమ్ |
అయోధ్యాయాం జనాః సర్వే శోకవేగసమాహతాః || ౧౮ ||

కుశచీరధరం దేవం గచ్ఛంతమపరాజితమ్ |
సీతేవానుగతా లక్ష్మీస్తస్య కింనామ దుర్లభమ్ || ౧౯ ||

ధనుర్గ్రహవరో యస్య బాణఖడ్గాస్త్రభృత్స్వయమ్ |
లక్ష్మణో వ్రజతి హ్యగ్రే తస్య కింనామ దుర్లభమ్ || ౨౦ ||

నివృత్తవనవాసం తం ద్రష్టాసి పునరాగతమ్ |
జహి శోకం చ మోహం చ దేవి సత్యం బ్రవీమి తే || ౨౧ ||

శిరసా చరణావేతౌ వందమానమనిందితే |
పునర్ద్రక్ష్యసి కళ్యాణి పుత్రం చంద్రమివోదితమ్ || ౨౨ ||

పునః ప్రవిష్టం దృష్ట్వా తమభిషిక్తం మహాశ్రియమ్ |
సముత్స్రక్ష్యసి నేత్రాభ్యాం క్షిప్రమానందజం పయః || ౨౩ ||

మా శోకో దేవి దుఃఖం వా న రామే దృశ్యతేఽశివమ్ |
క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి పుత్రం త్వం ససీతం సహలక్ష్మణమ్ || ౨౪ ||

త్వయాఽశేషో జనశ్చైవ సమాశ్వాస్యో యదాఽనఘే |
కిమిదానీమిమం దేవి కరోషి హృది విక్లబమ్ || ౨౫ ||

నార్హా త్వం శోచితుం దేవి యస్యాస్తే రాఘవః సుతః |
న హి రామాత్పరో లోకే విద్యతే సత్పథే స్థితః || ౨౬ ||

అభివాదయమానం తం దృష్ట్వా ససుహృదం సుతమ్ |
ముదాఽశ్రు మోక్ష్యసే క్షిప్రం మేఘలేఖేవ వార్షికీ || ౨౭ ||

పుత్రస్తే వరదః క్షిప్రమయోధ్యాం పునరాగతః |
పాణిభ్యాం మృదుపీనాభ్యాం చరణౌ పీడయిష్యతి || ౨౮ ||

అభివాద్య నమస్యంతం శూరం ససుహృదం సుతమ్ |
ముదాఽస్త్రైః ప్రోక్ష్యసి పునర్మేఘరాజిరివాచలమ్ || ౨౯ ||

ఆశ్వాసయంతీ వివిధైశ్చ వాక్యైః
వాక్యోపచారే కుశలాఽనవద్యా |
రామస్య తాం మాతరమేవముక్త్వా
దేవీ సుమిత్రా విరరామ రామా || ౩౦ ||

నిశమ్య తల్లక్ష్మణ మాతృవాక్యమ్
రామస్య మాతుర్నరదేవపత్న్యాః |
సద్యః శరీరే విననాశ శోకః
శరద్గతః మేఘ ఇవాల్పతోయః || ౩౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే చతుశ్చత్వారింశః సర్గః || ౪౪ ||

అయోధ్యాకాండ పంచచత్వారింశః సర్గః (౪౫) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed