Ayodhya Kanda Sarga 119 – అయోధ్యాకాండ ఏకోనవింశతిశతతమః సర్గః (౧౧౯)


|| దండకారణ్యప్రవేశః ||

అనసూయా తు ధర్మజ్ఞా శ్రుత్వా తాం మహతీం కథామ్ |
పర్యష్వజత బాహుభ్యాం శిరస్యాఘ్రాయ మైథిలీమ్ || ౧ ||

వ్యక్తాక్షరపదం చిత్రం భాషితం మధురం త్వయా |
యథా స్వయమ్వరం వృత్తం తత్సర్వం హి శ్రుతం మయా |
రమేఽహం కథయా తే తు దృఢం మధురభాషిణి || ౨ ||

రవిరస్తం గతః శ్రీమానుపోహ్య రజనీం శివామ్ |
దివసం ప్రతికీర్ణానామాహారార్థం పతతిత్రణామ్ || ౩ ||

సంధ్యాకాలే నిలీనానాం నిద్రార్థం శ్రూయతే ధ్వనిః |
ఏతే చాప్యభిషేకార్ద్రా మునయః కలశోద్యతాః || ౪ ||

సహితా ఉపవర్తంతే సలిలాప్లుతవల్కలాః |
ఋషీణామగ్నిహోత్రేషు హుతేషు విధిపూర్వకమ్ || ౫ ||

కపోతాంగారుణో ధూమో దృశ్యతే పవనోద్ధతః |
అల్పపర్ణాహి తరవో ఘనీభూతాః సమంతతః || ౬ ||

విప్రకృష్టేఽపి దేశేఽస్మిన్న ప్రకాశంతి వై దిశః |
రజనీచరసత్త్వాని ప్రచరంతి సమంతతః || ౭ ||

తపోవనమృగా హ్యేతే వేదితీర్థేషు శేరతే |
సంప్రవృద్ధా నిశా సీతే నక్షత్రసమలంకృతా || ౮ ||

జోత్స్నాప్రావరణశ్చంద్రో దృశ్యతేఽభ్యుదితోఽంబరే |
గమ్యతామనుజానామి రామస్యానుచరీ భవ || ౯ ||

కథయంత్యా హి మధురం త్వయాఽహం పరితోషితా |
అలంకురు చ తావత్త్వం ప్రత్యక్షం మమ మైథిలి || ౧౦ ||

ప్రీతిం జనయ మే వత్సే దివ్యాలంకారశోభితా |
సా తథా సమలంకృత్య సీతా సురసుతోపమా || ౧౧ ||

ప్రణమ్య శిరసా తస్యై రామం త్వభిముఖీ యయౌ |
తథా తు భూషితాం సీతాం దదర్శ వదతాం వరః || ౧౨ ||

రాఘవః ప్రీతిదానేన తపస్విన్యా జహర్ష చ |
న్యవేదయత్తతః సర్వం సీతా రామాయ మైథిలీ || ౧౩ ||

ప్రీతిదానం తపస్విన్యా వసనాభరణస్రజమ్ |
ప్రహృష్టస్త్వభవద్రామో లక్ష్మణశ్చ మహారథః || ౧౪ ||

మైథిల్యాః సత్క్రియాం దృష్ట్వా మానుషేషు సుదుర్లభామ్ |
తతస్తాం శర్వరీం ప్రీతః పుణ్యాం శశినిభాననః || ౧౫ ||

అర్చితస్తాపసైః సిద్ధైరువాస రఘునందనః |
తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయామభిషిచ్య హుతాగ్నికాన్ || ౧౬ ||

ఆపృచ్ఛేతాం నరవ్యాఘ్రౌ తాపసాన్ వనగోచరాన్ |
తావూచుస్తే వనచరాస్తాపసా ధర్మచారిణః || ౧౭ ||

వనస్య తస్య సంచారం రాక్షసైః సమభిప్లుతమ్ |
రక్షాంసి పురుషాదాని నానారూపాణి రాఘవ || ౧౮ ||

వసంత్యస్మిన్ మహారణ్యే వ్యాలాశ్చ రుధిరాశనాః |
ఉచ్ఛిష్టం వా ప్రమత్తం వా తాపసం ధర్మచారిణమ్ || ౧౯ ||

అదంత్యస్మిన్ మహారణ్యే తాన్నివారయ రాఘవ |
ఏష పంథా మహర్షీణాం ఫలాన్యాహరతాం వనే |
అనేన తు వనం దుర్గం గంతుం రాఘవ తే క్షమమ్ || ౨౦ ||

ఇతీవ తైః ప్రాంజలిభిస్తపస్విభిః
ద్విజైః కృతః స్వస్త్యయనః పరంతపః |
వనం సభార్యః ప్రవివేశ రాఘవః
సలక్ష్మణః సూర్యమివాభ్రమండలమ్ || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకోనవింశతిశతతమః సర్గః || ౧౧౯ ||

|| ఇత్యయోధ్యాకాండః సమాప్తః ||


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed