Ayodhya Kanda Sarga 36 – అయోధ్యాకాండ షట్త్రింశః సర్గః (౩౬)


|| సిద్ధార్థప్రతిబోధనమ్ ||

తతః సుమంత్రమైక్ష్వాకః పీడితోఽత్ర ప్రతిజ్ఞయా |
సబాష్పమతినిశ్వస్య జగాదేదం పునః పునః || ౧ ||

సూత రత్నసుసంపూర్ణా చతుర్విధబలా చమూః |
రాఘవస్యానుయాత్రార్థం క్షిప్రం ప్రతివిధీయతామ్ || ౨ ||

రూపాజీవాశ్చ వాదిన్యో వణిజశ్చ మహాధనాః |
శోభయంతు కుమారస్య వాహినీం సుప్రసారితాః || ౩ ||

యే చైనముపజీవంతి రమతే యైశ్చ వీర్యతః |
తేషాం బహువిధం దత్త్వా తానప్యత్ర నియోజయ || ౪ ||

ఆయుధాని చ ముఖ్యాని నాగరాః శకటాని చ |
అనుగచ్ఛంతు కాకుత్థ్సం వ్యాధాశ్చారణ్యగోచరాః || ౫ ||

నిఘ్నన్మృగాన్కుఞ్జరాంశ్చ పిబంశ్చారణ్యకం మధు |
నదీశ్చ వివిధాః పశ్యన్న రాజ్యస్య స్మరిష్యతి || ౬ ||

ధాన్యకోశశ్చ యః కశ్చిద్ధనకోశశ్చ మామకః |
తౌ రామమనుగచ్ఛేతాం వసంతం నిర్జనే వనే || ౭ ||

యజన్పుణ్యేషు దేశేషు విసృజంశ్చాప్తదక్షిణాః |
ఋషిభిశ్చ సమాగమ్య ప్రవత్స్యతి సుఖం వనే || ౮ ||

భరతశ్చ మహాబాహుః అయోధ్యాం పాలయిష్యతి |
సర్వకామైః పునః శ్రీమాన్రామః సంసాధ్యతామితి || ౯ || [సహ]

ఏవం బ్రువతి కాకుత్స్థే కైకేయ్యా భయమాగతమ్ |
ముఖం చాప్యగమచ్ఛోషం స్వరశ్చాపి న్యరుధ్యత || ౧౦ ||

సా విషణ్ణా చ సంత్రస్తా ముఖేన పరిశుష్యతా |
రాజానమేవాభిముఖీ కైకేయీ వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౧ ||

రాజ్యం గతజనం సాధో పీతమండాం సురామివ |
నిరాస్వాద్యతమం శూన్యం భరతో నాభిపత్స్యతే || ౧౨ ||

కైకేయ్యాం ముక్తలజ్జాయాం వదంత్యామతిదారుణమ్ |
రాజా దశరథో వాక్యమువాచాయతలోచనామ్ || ౧౩ ||

వహంతం కిం తుదసి మాం నియుజ్య ధురి మాఽహితే |
అనార్యే కృత్యమారబ్ధం కిం న పూర్వముపారుధః || ౧౪ ||

తస్యైతత్క్రోధసంయుక్తంముక్తం శ్రుత్వా వరాంగనా |
కైకేయీ ద్విగుణం క్రుద్ధా రాజానమిదమబ్రవీత్ || ౧౫ ||

తవైవ వంశే సగరో జ్యేష్ఠపుత్రముపారుధత్ |
అసమంజ ఇతి ఖ్యాతం తథాఽయం గంతుమర్హతి || ౧౬ ||

ఏవముక్తోధిగిత్యేవ రాజా దశరథోఽబ్రవీత్ |
వ్రీడితశ్చ జనః సర్వః సా చ తం నావబుధ్యత || ౧౭ ||

తత్ర వృద్ధో మహామాత్రః సిద్ధార్థో నామ నామతః |
శుచిర్బహుమతో రాజ్ఞః కైకేయీమిదమబ్రవీత్ || ౧౮ ||

అసమంజో గృహీత్వా తు క్రీడితః పథి దారకాన్ |
సరయ్వాః ప్రక్షిపన్నప్సు రమతే తేన దుర్మతిః || ౧౯ ||

తం దృష్ట్వా నాగరాః సర్వే క్రుద్ధా రాజానమబ్రువన్ |
అసమంజం వృణీష్వైకమస్మాన్వా రాష్ట్రవర్ధన || ౨౦ ||

తానువాచ తతో రాజా కిం నిమిత్తమిదం భయమ్ |
తాశ్చాపి రాజ్ఞా సంపృష్టా వాక్యం ప్రకృతయోఽబ్రువన్ || ౨౧ ||

క్రీడతస్త్వేష నః పుత్రాన్బాలానుద్భ్రాంతచేతనః |
సరయ్వాం ప్రక్షిపన్మౌర్ఖ్యాదతులాం ప్రీతిమశ్నుతే || ౨౨ ||

స తాసాం వచనం శ్రుత్వా ప్రకృతీనాం నరాధిపః |
తం తత్యాజాహితం పుత్రం తేషాం ప్రియచికీర్షయా || ౨౩ || [తాసాం]

తం యానం శీఘ్రమారోప్య సభార్యం సపరిచ్ఛదమ్ |
యావజ్జీవం వివాస్యోఽయమితి స్వానన్వశాత్పితా || ౨౪ ||

స ఫాలపిటకం గృహ్య గిరిదుర్గాణ్యలోలయత్ |
దిశః సర్వాస్త్వనుచరన్స యథా పాపకర్మకృత్ || ౨౫ ||

ఇత్యేవమత్యజద్రాజా సగరో వై సుధార్మికః |
రామః కిమకరోత్పాపం యేనైవముపరుధ్యతే || ౨౬ ||

న హి కంచన పశ్యామో రాఘవస్యాగుణం వయమ్ |
దుర్లభో హ్యస్య నిరయః శశాంకస్యేవ కల్మషమ్ || ౨౭ ||

అథవా దేవి దోషం త్వం కంచిత్పశ్యసి రాఘవే |
తమద్య బ్రూహి తత్వేన తతో రామో వివాస్యతామ్ || ౨౮ ||

అదుష్టస్య హి సంత్యాగః సత్పథే నిరతస్య చ |
నిర్దహేదపి శక్రస్య ద్యుతిం ధర్మనిరోధనాత్ || ౨౯ ||

తదలం దేవి రామస్య శ్రియా విహతయా త్వయా |
లోకతోఽపి హి తే రక్ష్యః పరివాదః శుభాననే || ౩౦ ||

శ్రుత్వా తు సిద్ధార్థవచో రాజా శ్రాంతతరస్వనః |
శోకోపహతయా వాచా కైకేయీమిదమబ్రవీత్ || ౩౧ ||

ఏతద్వచో నేచ్ఛసి పాపవృత్తే
హితం న జానాసి మమాత్మనో వా |
ఆస్థాయ మార్గం కృపణం కుచేష్టా
చేష్టా హి తే సాధుపథాదపేతా || ౩౨ ||

అనువ్రజిష్యామ్యహమద్య రామం
రాజ్యం పరిత్యజ్య ధనం సుఖం చ |
సహైవ రాజ్ఞా భరతేన చ త్వం
యథా సుఖం భుంక్ష్వ చిరాయ రాజ్యమ్ || ౩౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే షట్త్రింశః సర్గః || ౩౬ ||

అయోధ్యాకాండ సప్తత్రింశః సర్గః (౩౭) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: