Ayodhya Kanda Sarga 36 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (36)


॥ ஸித்³தா⁴ர்த²ப்ரதிபோ³த⁴நம் ॥

தத꞉ ஸுமந்த்ரமைக்ஷ்வாக꞉ பீடி³தோ(அ)த்ர ப்ரதிஜ்ஞயா ।
ஸபா³ஷ்பமதிநிஶ்வஸ்ய ஜகா³தே³த³ம் புந꞉ புந꞉ ॥ 1 ॥

ஸூத ரத்நஸுஸம்பூர்ணா சதுர்வித⁴ப³லா சமூ꞉ ।
ராக⁴வஸ்யாநுயாத்ரார்த²ம் க்ஷிப்ரம் ப்ரதிவிதீ⁴யதாம் ॥ 2 ॥

ரூபாஜீவாஶ்ச வாதி³ந்யோ வணிஜஶ்ச மஹாத⁴நா꞉ ।
ஶோப⁴யந்து குமாரஸ்ய வாஹிநீம் ஸுப்ரஸாரிதா꞉ ॥ 3 ॥

யே சைநமுபஜீவந்தி ரமதே யைஶ்ச வீர்யத꞉ ।
தேஷாம் ப³ஹுவித⁴ம் த³த்த்வா தாநப்யத்ர நியோஜய ॥ 4 ॥

ஆயுதா⁴நி ச முக்²யாநி நாக³ரா꞉ ஶகடாநி ச ।
அநுக³ச்ச²ந்து காகுத்த்²ஸம் வ்யாதா⁴ஶ்சாரண்யகோ³சரா꞉ ॥ 5 ॥

நிக்⁴நந்ம்ருகா³ந்குஞ்ஜராம்ஶ்ச பிப³ம்ஶ்சாரண்யகம் மது⁴ ।
நதீ³ஶ்ச விவிதா⁴꞉ பஶ்யந்ந ராஜ்யஸ்ய ஸ்மரிஷ்யதி ॥ 6 ॥

தா⁴ந்யகோஶஶ்ச ய꞉ கஶ்சித்³த⁴நகோஶஶ்ச மாமக꞉ ।
தௌ ராமமநுக³ச்சே²தாம் வஸந்தம் நிர்ஜநே வநே ॥ 7 ॥

யஜந்புண்யேஷு தே³ஶேஷு விஸ்ருஜம்ஶ்சாப்தத³க்ஷிணா꞉ ।
ருஷிபி⁴ஶ்ச ஸமாக³ம்ய ப்ரவத்ஸ்யதி ஸுக²ம் வநே ॥ 8 ॥

ப⁴ரதஶ்ச மஹாபா³ஹு꞉ அயோத்⁴யாம் பாலயிஷ்யதி ।
ஸர்வகாமை꞉ புந꞉ ஶ்ரீமாந்ராம꞉ ஸம்ஸாத்⁴யதாமிதி ॥ 9 ॥ [ஸஹ]

ஏவம் ப்³ருவதி காகுத்ஸ்தே² கைகேய்யா ப⁴யமாக³தம் ।
முக²ம் சாப்யக³மச்சோ²ஷம் ஸ்வரஶ்சாபி ந்யருத்⁴யத ॥ 10 ॥

ஸா விஷண்ணா ச ஸந்த்ரஸ்தா முகே²ந பரிஶுஷ்யதா ।
ராஜாநமேவாபி⁴முகீ² கைகேயீ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 11 ॥

ராஜ்யம் க³தஜநம் ஸாதோ⁴ பீதமண்டா³ம் ஸுராமிவ ।
நிராஸ்வாத்³யதமம் ஶூந்யம் ப⁴ரதோ நாபி⁴பத்ஸ்யதே ॥ 12 ॥

கைகேய்யாம் முக்தலஜ்ஜாயாம் வத³ந்த்யாமதிதா³ருணம் ।
ராஜா த³ஶரதோ² வாக்யமுவாசாயதலோசநாம் ॥ 13 ॥

வஹந்தம் கிம் துத³ஸி மாம் நியுஜ்ய து⁴ரி மா(அ)ஹிதே ।
அநார்யே க்ருத்யமாரப்³த⁴ம் கிம் ந பூர்வமுபாருத⁴꞉ ॥ 14 ॥

தஸ்யைதத்க்ரோத⁴ஸம்யுக்தம்முக்தம் ஶ்ருத்வா வராங்க³நா ।
கைகேயீ த்³விகு³ணம் க்ருத்³தா⁴ ராஜாநமித³மப்³ரவீத் ॥ 15 ॥

தவைவ வம்ஶே ஸக³ரோ ஜ்யேஷ்ட²புத்ரமுபாருத⁴த் ।
அஸமஞ்ஜ இதி க்²யாதம் ததா²(அ)யம் க³ந்துமர்ஹதி ॥ 16 ॥

ஏவமுக்தோதி⁴கி³த்யேவ ராஜா த³ஶரதோ²(அ)ப்³ரவீத் ।
வ்ரீடி³தஶ்ச ஜந꞉ ஸர்வ꞉ ஸா ச தம் நாவபு³த்⁴யத ॥ 17 ॥

தத்ர வ்ருத்³தோ⁴ மஹாமாத்ர꞉ ஸித்³தா⁴ர்தோ² நாம நாமத꞉ ।
ஶுசிர்ப³ஹுமதோ ராஜ்ஞ꞉ கைகேயீமித³மப்³ரவீத் ॥ 18 ॥

அஸமஞ்ஜோ க்³ருஹீத்வா து க்ரீடி³த꞉ பதி² தா³ரகாந் ।
ஸரய்வா꞉ ப்ரக்ஷிபந்நப்ஸு ரமதே தேந து³ர்மதி꞉ ॥ 19 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா நாக³ரா꞉ ஸர்வே க்ருத்³தா⁴ ராஜாநமப்³ருவந் ।
அஸமஞ்ஜம் வ்ருணீஷ்வைகமஸ்மாந்வா ராஷ்ட்ரவர்த⁴ந ॥ 20 ॥

தாநுவாச ததோ ராஜா கிம் நிமித்தமித³ம் ப⁴யம் ।
தாஶ்சாபி ராஜ்ஞா ஸம்ப்ருஷ்டா வாக்யம் ப்ரக்ருதயோ(அ)ப்³ருவந் ॥ 21 ॥

க்ரீட³தஸ்த்வேஷ ந꞉ புத்ராந்பா³லாநுத்³ப்⁴ராந்தசேதந꞉ ।
ஸரய்வாம் ப்ரக்ஷிபந்மௌர்க்²யாத³துலாம் ப்ரீதிமஶ்நுதே ॥ 22 ॥

ஸ தாஸாம் வசநம் ஶ்ருத்வா ப்ரக்ருதீநாம் நராதி⁴ப꞉ ।
தம் தத்யாஜாஹிதம் புத்ரம் தேஷாம் ப்ரியசிகீர்ஷயா ॥ 23 ॥ [தாஸாம்]

தம் யாநம் ஶீக்⁴ரமாரோப்ய ஸபா⁴ர்யம் ஸபரிச்ச²த³ம் ।
யாவஜ்ஜீவம் விவாஸ்யோ(அ)யமிதி ஸ்வாநந்வஶாத்பிதா ॥ 24 ॥

ஸ பா²லபிடகம் க்³ருஹ்ய கி³ரிது³ர்கா³ண்யலோலயத் ।
தி³ஶ꞉ ஸர்வாஸ்த்வநுசரந்ஸ யதா² பாபகர்மக்ருத் ॥ 25 ॥

இத்யேவமத்யஜத்³ராஜா ஸக³ரோ வை ஸுதா⁴ர்மிக꞉ ।
ராம꞉ கிமகரோத்பாபம் யேநைவமுபருத்⁴யதே ॥ 26 ॥

ந ஹி கஞ்சந பஶ்யாமோ ராக⁴வஸ்யாகு³ணம் வயம் ।
து³ர்லபோ⁴ ஹ்யஸ்ய நிரய꞉ ஶஶாங்கஸ்யேவ கல்மஷம் ॥ 27 ॥

அத²வா தே³வி தோ³ஷம் த்வம் கஞ்சித்பஶ்யஸி ராக⁴வே ।
தமத்³ய ப்³ரூஹி தத்வேந ததோ ராமோ விவாஸ்யதாம் ॥ 28 ॥

அது³ஷ்டஸ்ய ஹி ஸந்த்யாக³꞉ ஸத்பதே² நிரதஸ்ய ச ।
நிர்த³ஹேத³பி ஶக்ரஸ்ய த்³யுதிம் த⁴ர்மநிரோத⁴நாத் ॥ 29 ॥

தத³ளம் தே³வி ராமஸ்ய ஶ்ரியா விஹதயா த்வயா ।
லோகதோ(அ)பி ஹி தே ரக்ஷ்ய꞉ பரிவாத³꞉ ஶுபா⁴நநே ॥ 30 ॥

ஶ்ருத்வா து ஸித்³தா⁴ர்த²வசோ ராஜா ஶ்ராந்ததரஸ்வந꞉ ।
ஶோகோபஹதயா வாசா கைகேயீமித³மப்³ரவீத் ॥ 31 ॥

ஏதத்³வசோ நேச்ச²ஸி பாபவ்ருத்தே
ஹிதம் ந ஜாநாஸி மமாத்மநோ வா ।
ஆஸ்தா²ய மார்க³ம் க்ருபணம் குசேஷ்டா
சேஷ்டா ஹி தே ஸாது⁴பதா²த³பேதா ॥ 32 ॥

அநுவ்ரஜிஷ்யாம்யஹமத்³ய ராமம்
ராஜ்யம் பரித்யஜ்ய த⁴நம் ஸுக²ம் ச ।
ஸஹைவ ராஜ்ஞா ப⁴ரதேந ச த்வம்
யதா² ஸுக²ம் பு⁴ங்க்ஷ்வ சிராய ராஜ்யம் ॥ 33 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 36 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (37) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: