Ayodhya Kanda Sarga 50 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (50)


॥ கு³ஹஸங்க³தம் ॥

விஶாலாந்கோஸலாந்ரம்யாந்யாத்வா லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ ।
அயோத்⁴யா(அ)பி⁴முகோ² தீ⁴மாந்ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்வமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஆப்ருச்சே² த்வாம் புரி ஶ்ரேஷ்டே² காகுத்ஸ்த²பரிபாலிதே ।
தை³வதாநி ச யாநி த்வாம் பாலயந்த்யாவஸந்தி ச ॥ 2 ॥

நிவ்ருத்தவநவாஸஸ்த்வாமந்ருணோ ஜக³தீபதே꞉ ।
புநர்த்³ரக்ஷ்யாமி மாத்ரா ச பித்ரா ச ஸஹ ஸங்க³த꞉ ॥ 3 ॥

ததோ ருதி⁴ரதாம்ராக்ஷோ பு⁴ஜமுத்³யம்ய த³க்ஷிணம் ।
அஶ்ருபூர்ணமுகோ² தீ³நோ(அ)ப்³ரவீஜ்ஜாநபத³ம் ஜநம் ॥ 4 ॥

அநுக்ரோஶோ த³யா சைவ யதா²ர்ஹம் மயி வ꞉ க்ருத꞉ ।
சிரம் து³꞉க²ஸ்ய பாபீயோ க³ம்யதாமர்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 5 ॥

தே(அ)பி⁴வாத்³ய மஹாத்மாநம் க்ருத்வா சாபி ப்ரத³க்ஷிணம் ।
விளபந்தோ நரா கோ⁴ரம் வ்யதிஷ்ட²ந்த க்வசித்க்வசித் ॥ 6 ॥

ததா² விளபதாம் தேஷாமத்ருப்தாநாம் ச ராக⁴வ꞉ ।
அசக்ஷுர்விஷயம் ப்ராயாத்³யதா²(அ)ர்க꞉ க்ஷணதா³முகே² ॥ 7 ॥

ததோ தா⁴ந்யத⁴நோபேதாந்தா³நஶீலஜநாந்ஶிவாந் ।
அகுதஶ்சித்³ப⁴யாந்ரம்யாம் ஶ்சைத்யயூபஸமாவ்ருதாந் ॥ 8 ॥

உத்³யாநாம்ரவணோபேதாந்ஸம்பந்நஸலிலாஶயாந் ।
துஷ்டபுஷ்டஜநாகீர்ணாந்கோ³குலாகுலஸேவிதாந் ॥ 9 ॥

லக்ஷணீயாந்நரேந்த்³ராணாம் ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷாபி⁴நாதி³தாந் ।
ரதே²ந புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ கோஸலாநத்யவர்தத ॥ 10 ॥

மத்⁴யேந முதி³தம் ஸ்பீ²தம் ரம்யோத்³யாநஸமாகுலம் ।
ராஜ்யம் போ⁴க்³யம் நரேந்த்³ராணாம் யயௌ த்⁴ருதிமதாம்வர꞉ ॥ 11 ॥

தத்ர த்ரிபத²கா³ம் தி³வ்யாம் ஶிவ தோயாமஶைவலாம் ।
த³த³ர்ஶ ராக⁴வோ க³ங்கா³ம் புண்யாம்ருஷிநிஸேவிதாம் ॥ 12 ॥

ஆஶ்ரமைரவிதூ³ரஸ்தை²꞉ ஶ்ரீமத்³பி⁴꞉ ஸமலங்க்ருதாம் ।
காலே(அ)ப்ஸரோபி⁴ர்ஹ்ருஷ்டாபி⁴꞉ ஸேவிதாம்போ⁴ஹ்ரதா³ம் ஶிவாம் ॥ 13 ॥

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வை꞉ கிந்நரைருபஶோபி⁴தாம் ।
நாக³க³ந்த⁴ர்வபத்நீபி⁴꞉ ஸேவிதாம் ஸததம் ஶிவாம் ॥ 14 ॥

தே³வாக்ரீட³ஶதாகீர்ணாம் தே³வோத்³யாநஶதாயுதாம் ।
தே³வார்த²மாகாஶக³மாம் விக்²யாதாம் தே³வபத்³மிநீம் ॥ 15 ॥

ஜலகா⁴தாட்டஹாஸோக்³ராம் பே²நநிர்மலஹாஸிநீம் ।
க்வசித்³வேணீக்ருதஜலாம் க்வசிதா³வர்தஶோபி⁴தாம் ॥ 16 ॥

க்வசித்ஸ்திமிதக³ம்பீ⁴ராம் க்வசித்³வேக³ஜலாகுலாம் ।
க்வசித்³க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷாம் க்வசித்³பை⁴ரவநிஸ்வநாம் ॥ 17 ॥

தே³வஸங்கா⁴ப்லுதஜலாம் நிர்மலோத்பலஶோபி⁴தாம் ।
க்வசிதா³போ⁴க³புலிநாம் க்வசிந்நிர்மலவாலுகாம் ॥ 18 ॥

ஹம்ஸஸாரஸஸங்கு⁴ஷ்டாம் சக்ரவாகோபகூஜிதாம் ।
ஸதா³ மத்தைஶ்ச விஹகை³ரபி⁴ஸந்நாதி³தாந்தராம் ॥ 19 ॥

க்வசித்தீரருஹைர்வ்ருக்ஷைர்மாலாபி⁴ரிவ ஶோபி⁴தாம் ।
க்வசித்பு²ல்லோத்பலச்ச²ந்நாம் க்வசித்பத்³மவநாகுலாம் ॥ 20 ॥

க்வசித்குமுத³ஷண்டை³ஶ்ச குட்³மலைருபஶோபி⁴தாம் ।
நாநாபுஷ்பரஜோத்⁴வஸ்தாம் ஸமதா³மிவ ச க்வசித் ॥ 21 ॥

வ்யபேதமலஸங்கா⁴தாம் மணிநிர்மலத³ர்ஶநாம் ।
தி³ஶாக³ஜைர்வநக³ஜைர்மத்தைஶ்ச வரவாரணை꞉ ॥ 22 ॥

தே³வோபவாஹ்யைஶ்ச முஹு꞉ ஸந்நாதி³தவநாந்தராம் ।
ப்ரமதா³மிவ யத்நேந பூ⁴ஷிதாம் பூ⁴ஷணோத்தமை꞉ ॥ 23 ॥

ப²லை꞉ புஷ்பை꞉ கிஸலயைர்வ்ருதாம் கு³ள்மைர்த்³விஜைஸ்ததா² ।
ஶிம்ஶுமாரைஶ்ச நக்ரைஶ்ச பு⁴ஜங்கை³ஶ்ச நிஷேவிதாம் ॥ 24 ॥

விஷ்ணுபாத³ச்யுதாம் தி³வ்யாமபாபாம் பாபநாஶிநீம் ।
[* தாம் ஶங்கரஜடாஜூடாத்³ப்⁴ரஷ்டாம் ஸாக³ரதேஜஸா ॥ 25 ॥ *]

ஸமுத்³ரமஹீஷீம் க³ங்கா³ம் ஸாரஸக்ரௌஞ்சநாதி³தாம் ।
ஆஸஸாத³ மஹாபா³ஹு꞉ ஶ்ருங்க³பே³ரபுரம் ப்ரதி ॥ 26 ॥

தாமூர்மிகலிலாவர்தாமந்வவேக்ஷ்ய மஹாரத²꞉ ।
ஸுமந்த்ரமப்³ரவீத்ஸூதமிஹைவாத்³ய வஸாமஹே ॥ 27 ॥

அவிதூ³ராத³யம் நத்³யா꞉ ப³ஹுபுஷ்பப்ரவாளவாந் ।
ஸுமஹாநிங்கு³தீ³வ்ருக்ஷே வஸாமோ(அ)த்ரைவ ஸாரதே² ॥ 28 ॥

த்³ரக்ஷ்யாம꞉ ஸரிதாம் ஶ்ரேஷ்டா²ம் ஸம்மாந்யஸலிலாம் ஶிவாம் ।
தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வம்ருக³மாநுஷபக்ஷிணாம் ॥ 29 ॥

லக்ஷ்மணஶ்ச ஸுமந்த்ரஶ்ச பா³ட⁴மித்யேவ ராக⁴வம் ।
உக்த்வா தமிந்கு³தீ³வ்ருக்ஷம் ததோ³பயயதுர்ஹயை꞉ ॥ 30 ॥

ராமோ(அ)பி⁴யாய தம் ரம்யம் வ்ருக்ஷமிக்ஷ்வாகுநந்த³ந꞉ ।
ரதா²த³வாதரத்தஸ்மாத்ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 31 ॥

ஸுமந்த்ரோ(அ)ப்யவதீர்யாஸ்மாந்மோசயித்வா ஹயோத்தமாந் ।
வ்ருக்ஷமூலக³தம் ராமமுபதஸ்தே² க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 32 ॥

தத்ர ராஜா கு³ஹோ நாம ராமஸ்யாத்மஸம꞉ ஸகா² ।
நிஷாத³ஜாத்யோ ப³லவாந்ஸ்த²பதிஶ்சேதி விஶ்ருத꞉ ॥ 33 ॥

ஸ ஶ்ருத்வா புருஷவ்யாக்⁴ரம் ராமம் விஷயமாக³தம் ।
வ்ருத்³தை⁴꞉ பரிவ்ருதோ(அ)மாத்யைரஜ்ஞாதிபி⁴ஶ்சாப்⁴யுபாக³த꞉ ॥ 34 ॥

ததோ நிஷாதா³தி⁴பதிம் த்³ருஷ்ட்வா தூ³ராது³பஸ்தி²தம் ।
ஸஹ ஸௌமித்ரிணா ராம꞉ ஸமாக³ச்ச²த்³கு³ஹேந ஸ꞉ ॥ 35 ॥

தமார்த꞉ ஸம்பரிஷ்வஜ்ய கு³ஹோ ராக⁴வமப்³ரவீத் ।
யதா²(அ)யோத்⁴யா ததே²யம் தே ராம கிம் கரவாணி தே ॥ 36 ॥

ஈத்³ருஶம் ஹி மஹாபா³ஹோ க꞉ ப்ரப்ஸ்யத்யதிதி²ம் ப்ரியம் ।
தத꞉ கு³ணவத³ந்நாத்³யமுபாதா³ய ப்ருத²க்³வித⁴ம் ।
அர்க்⁴யம் சோபாநயத்க்ஷிப்ரம் வாக்யம் சேத³முவாச ஹ ॥ 37 ॥

ஸ்வாக³தம் தே மஹாபா³ஹோ தவேயமகி²லா மஹீ ।
வயம் ப்ரேஷ்யா ப⁴வாந்ப⁴ர்தா ஸாது⁴ ராஜ்யம் ப்ரஶாதி⁴ ந꞉ ॥ 38 ॥

ப⁴க்ஷ்யம் போ⁴ஜ்யம் ச பேயம் ச லேஹ்யம் சேத³முபஸ்தி²தம் ।
ஶயநாநி ச முக்²யாநி வாஜிநாம் கா²த³நம் ச தே ॥ 39 ॥

கு³ஹமேவம் ப்³ருவாணம் தம் ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ ॥ 40 ॥

அர்சிதாஶ்சைவ ஹ்ருஷ்டாஶ்ச ப⁴வதா ஸர்வதா² வயம் ।
பத்³ப்⁴யாமபி⁴க³மாச்சைவ ஸ்நேஹஸந்த³ர்ஶநேந ச ॥ 41 ॥

பு⁴ஜாப்⁴யாம் ஸாது⁴ வ்ருத்தாப்⁴யாம் பீட³யந்வாக்யமப்³ரவீத் । [பீநாப்⁴யாம்]
தி³ஷ்ட்யா த்வாம் கு³ஹ பஶ்யாமி ஹ்யரோக³ம் ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ ॥ 42 ॥

அபி தே குஶலம் ராஷ்ட்ரே மித்ரேஷு ச த⁴நேஷு ச ।
யத்த்வித³ம் ப⁴வதா கிஞ்சித்ப்ரீத்யா ஸமுபகல்பிதம் ।
ஸர்வம் தத³நுஜாநாமி நஹி வர்தே ப்ரதிக்³ரஹே ॥ 43 ॥

குஶசீராஜிநத⁴ரம் ப²லமூலாஶிநம் ச மாம் ।
வித்³தி⁴ ப்ரணிஹிதம் த⁴ர்மே தாபஸம் வநகோ³சரம் ॥ 44 ॥

அஶ்வாநாம் கா²த³நேநாஹமர்தீ² நாந்யேந கேநசித் ।
ஏதாவதா(அ)த்ர ப⁴வதா ப⁴விஷ்யாமி ஸுபூஜித꞉ ॥ 45 ॥

ஏதே ஹி த³யிதா ராஜ்ஞ꞉ பிதுர்த³ஶரத²ஸ்ய மே ।
ஏதை꞉ ஸுவிஹிதைரஶ்வைர்ப⁴விஷ்யாம்யஹமர்சித꞉ ॥ 46 ॥

அஶ்வாநாம் ப்ரதிபாநம் ச கா²த³நம் சைவ ஸோ(அ)ந்வஶாத் ।
கு³ஹஸ்தத்ரைவ புருஷாம்ஸ்த்வரிதம் தீ³யதாமிதி ॥ 47 ॥

ததஶ்சீரோத்தராஸங்க³꞉ ஸந்த்⁴யாமந்வாஸ்ய பஶ்சிமாம் ।
ஜலமேவாத³தே³ போ⁴ஜ்யம் லக்ஷ்மணேநா(ஆ)ஹ்ருதம் ஸ்வயம் ॥ 48 ॥

தஸ்ய பூ⁴மௌ ஶயாநஸ்ய பாதௌ³ ப்ரக்ஷால்ய லக்ஷ்மண꞉ ।
ஸபா⁴ர்யஸ்ய ததோ(அ)ப்⁴யேத்ய தஸ்தௌ² வ்ருக்ஷமுபாஶ்ரித꞉ ॥ 49 ॥

கு³ஹோ(அ)பி ஸஹ ஸூதேந ஸௌமித்ரிமநுபா⁴ஷயந் ।
அந்வஜாக்³ரத்ததோ ராமமப்ரமத்தோ த⁴நுர்த⁴ர꞉ ॥ 50 ॥

ததா² ஶயாநஸ்ய ததோ(அ)ஸ்ய தீ⁴மத꞉
யஶஸ்விநோ தா³ஶரதே²ர்மஹாத்மந꞉ ।
அத்³ருஷ்டது³꞉க²ஸ்ய ஸுகோ²சிதஸ்ய ஸா
ததா³ வ்யதீயாய சிரேண ஶர்வரீ ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 50 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (51) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed