Ayodhya Kanda Sarga 37 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (37)


॥ சீரபரிக்³ரஹநிமித்தவஸிஷ்ட²க்ரோத⁴꞉ ॥

மஹாமாத்ரவச꞉ ஶ்ருத்வா ராமோ த³ஶரத²ம் ததா³ ।
அப்⁴யபா⁴ஷத வாக்யம் து விநயஜ்ஞோ விநீதவத் ॥ 1 ॥

த்யக்தபோ⁴க³ஸ்ய மே ராஜந்வநே வந்யேந ஜீவத꞉ ।
கிம் கார்யமநுயாத்ரேண த்யக்தஸங்க³ஸ்ய ஸர்வத꞉ ॥ 2 ॥

யோ ஹி த³த்த்வா க³ஜஶ்ரேஷ்ட²ம் கக்ஷ்யாயாம் குருதே மந꞉ ।
ரஜ்ஜுஸ்நேஹேந கிம் தஸ்ய த்யஜத꞉ குஞ்ஜரோத்தமம் ॥ 3 ॥

ததா² மம ஸதாம் ஶ்ரேஷ்ட² கிம் த்⁴வஜிந்யா ஜக³த்பதே ।
ஸர்வாண்யேவாநுஜாநாமி சீராண்யேவா(அ)நயந்து மே ॥ 4 ॥

க²நித்ரபிடகே சோபே⁴ ஸமாநயத க³ச்ச²த꞉ ।
சதுர்த³ஶ வநே வாஸம் வர்ஷாணி வஸதோ மம ॥ 5 ॥

அத² சீராணி கைகேயீ ஸ்வயமாஹ்ருத்ய ராக⁴வம் ।
உவாச பரித⁴த்ஸ்வேதி ஜநௌகே⁴ நிரபத்ரபா ॥ 6 ॥

ஸ சீரே புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ கைகேய்யா꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்ய தே ।
ஸூக்ஷ்மவஸ்த்ரமவக்ஷிப்ய முநிவஸ்த்ராண்யவஸ்த ஹ ॥ 7 ॥

லக்ஷ்மணஶ்சாபி தத்ரைவ விஹாய வஸநே ஶுபே⁴ ।
தாபஸாச்சா²த³நே சைவ ஜக்³ராஹ பிதுரக்³ரத꞉ ॥ 8 ॥

அதா²(அ)த்மபரிதா⁴நார்த²ம் ஸீதா கௌஶேயவாஸிநீ ।
ஸமீக்ஷ்ய சீரம் ஸந்த்ரஸ்தா ப்ருஷதீ வாகு³ராமிவ ॥ 9 ॥

ஸா வ்யபத்ரபமாணேவ ப்ரக்³ருஹ்ய ச ஸுது³ர்மநா꞉ ।
கைகேயீகுஶசீரே தே ஜாநகீ ஶுப⁴லக்ஷணா ॥ 10 ॥

அஶ்ருஸம்பூர்ணநேத்ரா ச த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மத³ர்ஶிநீ ।
க³ந்த⁴ர்வராஜப்ரதிமம் ப⁴ர்தாரமித³மப்³ரவீத் ॥ 11 ॥

கத²ம் நு சீரம் ப³த்⁴நந்தி முநயோ வநவாஸிந꞉ ।
இதி ஹ்யகுஶலா ஸீதா ஸா முமோஹ முஹுர்முஹு꞉ ॥ 12 ॥

க்ருத்வா கண்டே² ச ஸா சீரமேகமாதா³ய பாணிநா ।
தஸ்தௌ² ஹ்யகுஶலா தத்ர வ்ரீடி³தா ஜநகாத்மஜா ॥ 13 ॥

தஸ்யாஸ்தத்க்ஷிப்ரமாக³ம்ய ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ ।
சீரம் ப³ப³ந்த⁴ ஸீதாயா꞉ கௌஶேயஸ்யோபரி ஸ்வயம் ॥ 14 ॥

ராமம் ப்ரேக்ஷ்ய து ஸீதாயா꞉ ப³த்⁴நந்தம் சீரமுத்தமம் ।
அந்த꞉புரக³தா நார்யோ முமுசுர்வாரி நேத்ரஜம் ॥ 15 ॥

உசுஶ்ச பரமாயஸ்தா ராமம் ஜ்வலிததேஜஸம் ।
வத்ஸ நைவம் நியுக்தேயம் வநவாஸே மநஸ்விநீ ॥ 16 ॥

பிதுர்வாக்யாநுரோதே⁴ந க³தஸ்ய விஜநம் வநம் ।
தாவத்³த³ர்ஶநமஸ்யாம் ந꞉ ஸப²லம் ப⁴வது ப்ரபோ⁴ ॥ 17 ॥

லக்ஷ்மணேந ஸஹாயேந வநம் க³ச்ச²ஸ்வ புத்ரக ।
நேயமர்ஹதி கல்யாணீ வஸ்தும் தாபஸவத்³வநே ॥ 18 ॥

குரு நோ யாசநாம் புத்ர ஸீதா திஷ்ட²து பா⁴மிநீ ।
த⁴ர்மநித்ய꞉ ஸ்வயம் ஸ்தா²தும் ந ஹீதா³நீம் த்வமிச்ச²ஸி ॥ 19 ॥

தாஸாமேவம்விதா⁴ வாச꞉ ஶ்ருண்வந்த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
ப³ப³ந்தை⁴வ ததா³ சீரம் ஸீதயா துல்யஶீலயா ॥ 20 ॥

சீரே க்³ருஹீதே து தயா ஸமீக்ஷ்ய ந்ருபதேர்கு³ரு꞉ ।
நிவார்ய ஸீதாம் கைகேயீம் வஸிஷ்டோ² வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 21 ॥

அதிப்ரவ்ருத்தே து³ர்மேதே⁴ கைகேயி குலபாம்ஸநி ।
வஞ்சயித்வா ச ராஜாநம் ந ப்ரமாணே(அ)வதிஷ்ட²ஸே ॥ 22 ॥

ந க³ந்தவ்யம் வநம் தே³வ்யா ஸீதயா ஶீலவர்ஜிதே ।
அநுஷ்டா²ஸ்யதி ராமஸ்ய ஸீதா ப்ரக்ருதமாஸநம் ॥ 23 ॥

ஆத்மா ஹி தா³ரா꞉ ஸர்வேஷாம் தா³ரஸங்க்³ரஹவர்திநாம் ।
ஆத்மேயமிதி ராமஸ்ய பாலயிஷ்யதி மேதி³நீம் ॥ 24 ॥

அத² யாஸ்யதி வைதே³ஹீ வநம் ராமேண ஸங்க³தா ।
வயமப்யநுயாஸ்யாம꞉ புரம் சேத³ம் க³மிஷ்யதி ॥ 25 ॥

அந்தபாலாஶ்ச யாஸ்யந்தி ஸதா³ரோ யத்ர ராக⁴வ꞉ ।
ஸஹோபஜீவ்யம் ராஷ்ட்ரம் ச புரம் ச ஸபரிச்ச²த³ம் ॥ 26 ॥

ப⁴ரதஶ்ச ஸஶத்ருக்⁴நஶ்சீரவாஸா வநேசர꞉ ।
வநே வஸந்தம் காகுத்த்²ஸமநுவத்ஸ்யதி பூர்வஜம் ॥ 27 ॥

தத꞉ ஶூந்யாம் க³தஜநாம் வஸுதா⁴ம் பாத³பை꞉ ஸஹ ।
த்வமேகா ஶாதி⁴ து³ர்வ்ருத்தா ப்ரஜாநாமஹிதே ஸ்தி²தா ॥ 28 ॥

ந ஹி தத்³ப⁴விதா ராஷ்ட்ரம் யத்ர ராமோ ந பூ⁴பதி꞉ ।
தத்³வநம் ப⁴விதா ராஷ்ட்ரம் யத்ர ராமோ நிவத்ஸ்யதி ॥ 29 ॥

ந ஹ்யத³த்தாம் மஹீம் பித்ரா ப⁴ரத꞉ ஶாஸ்துமர்ஹதி ।
த்வயி வா புத்ரவத்³வஸ்தும் யதி³ ஜாதோ மஹீபதே꞉ ॥ 30 ॥

யத்³யபி த்வம் க்ஷிதிதலாத்³க³க³நம் சோத்பதிஷ்யஸி ।
பித்ருர்வம்ஶசரித்ரஜ்ஞ꞉ ஸோ(அ)ந்யதா² ந கரிஷ்யதி ॥ 31 ॥

தத்த்வயா புத்ரக³ர்தி⁴ந்யா புத்ரஸ்ய க்ருதமப்ரியம் ।
லோகே ஹி ஸ ந வித்³யேத யோ ந ராமமநுவ்ரத꞉ ॥ 32 ॥

த்³ரக்ஷ்யஸ்யத்³யைவ கைகேயி பஶுவ்யாளம்ருக³த்³விஜாந் ।
க³ச்ச²த꞉ ஸஹ ராமேண பாத³பாம்ஶ்ச தது³ந்முகா²ந் ॥ 33 ॥

அதோ²த்தமாந்யாப⁴ரணாநி தே³வி
தே³ஹி ஸ்நுஷாயை வ்யபநீய சீரம் ।
ந சீரமஸ்யா꞉ ப்ரவிதீ⁴யதேதி
ந்யவாரயத்தத்³வஸநம் வஸிஷ்ட²꞉ ॥ 34 ॥

ஏகஸ்ய ராமஸ்ய வநே நிவாஸ-
-ஸ்த்வயா வ்ருத꞉ கேகயராஜபுத்ரீ ।
விபூ⁴ஷிதேயம் ப்ரதிகர்மநித்யா
வஸத்வரண்யே ஸஹ ராக⁴வேண ॥ 35 ॥

யாநைஶ்ச முக்²யை꞉ பரிசாரகைஶ்ச
ஸுஸம்வ்ருதா க³ச்ச²து ராஜபுத்ரீ ।
வஸ்த்ரைஶ்ச ஸர்வை꞉ ஸஹிதைர்விதா⁴நை-
-ர்நேயம் வ்ருதா தே வரஸம்ப்ரதா³நே ॥ 36 ॥

தஸ்மிம்ஸ்ததா² ஜல்பதி விப்ரமுக்²யே
கு³ரௌ ந்ருபஸ்யாப்ரதிமப்ரபா⁴வே ।
நைவ ஸ்ம ஸீதா விநிவ்ருத்தபா⁴வா
ப்ரியஸ்ய ப⁴ர்து꞉ ப்ரதிகாரகாமா ॥ 37 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 37 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (38) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed