Ayodhya Kanda Sarga 56 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (56)


॥ சித்ரகூடநிவாஸ꞉ ॥

அத² ராத்ர்யாம் வ்யதீதாயாமவஸுப்தமநந்தரம் ।
ப்ரபோ³த⁴யாமாஸ ஶநை꞉ லக்ஷ்மணம் ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 1 ॥

ஸௌமித்ரே ஶ்ருணு வந்யாநாம் வல்கு³ வ்யாஹரதாம் ஸ்வநம் ।
ஸம்ப்ரதிஷ்டா²மஹே கால꞉ ப்ரஸ்தா²நஸ்ய பரந்தப ॥ 2 ॥

ஸ ஸுப்த꞉ ஸமயே ப்⁴ராத்ரா லக்ஷ்மண꞉ ப்ரதிபோ³தி⁴த꞉ ।
ஜஹௌ நித்³ராம் ச தந்த்³ரீம் ச ப்ரஸக்தம் ச பதி²ஶ்ரமம் ॥ 3 ॥

ததௌத்தா²ய தே ஸர்வே ஸ்ப்ருஷ்ட்வா நத்³யா꞉ ஶிவம் ஜலம் ।
பந்தா²நம்ருஷிணா(ஆ)தி³ஷ்டம் சித்ரகூடஸ்ய தம் யயு꞉ ॥ 4 ॥

தத꞉ ஸம்ப்ரஸ்தி²த꞉ காலே ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ।
ஸீதாம் கமல பத்ராக்ஷீமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

ஆதீ³ப்தாநிவ வைதே³ஹி ஸர்வத꞉ புஷ்பிதாந்நகா³ந் ।
ஸ்வை꞉ புஷ்பை꞉ கிம்ஶுகாந் பஶ்ய மாலிந꞉ ஶிஶிராத்யயே ॥ 6 ॥

பஶ்ய ப⁴ல்லாதகாந் பு²ல்லாந் நரை꞉ அநுபஸேவிதாந் ।
ப²ல பத்ரை꞉ அவநதாந் நூநம் ஶக்ஷ்யாமி ஜீவிதும் ॥ 7 ॥

பஶ்ய த்³ரோணப்ரமாணாநி லம்ப³மாநாநி லக்ஷ்மண ।
மதூ⁴நி மது⁴காரீபி⁴꞉ ஸம்ப்⁴ருதாநி நகே³ நகே³ ॥ 8 ॥

ஏஷ க்ரோஶதி நத்யூஹஸ்தம் ஶிகீ² ப்ரதிகூஜதி ।
ரமணீயே வநோத்³தே³ஶே புஷ்பஸம்ஸ்தரஸங்கடே ॥ 9 ॥

மாதங்க³யூதா²நுஸ்ருதம் பக்ஷி ஸங்கா⁴நுநாதி³தம் ।
சித்ரகூடமிமம் பஶ்ய ப்ரவ்ருத்³த⁴ஶிக²ரம் கி³ரிம் ॥ 10 ॥

ஸமபூ⁴மிதலே ரம்யே த்³ருமைர்ப³ஹுபி⁴ராவ்ருதே ।
புண்யே ரம்ஸ்யாமஹே தாத சித்ரகூடஸ்ய காநநே ॥ 11 ॥

ததஸ்தௌ பாத³சாரேண க³ச்ச²ந்தௌ ஸஹ ஸீதயா ।
ரம்யமாஸேத³து꞉ ஶைலம் சித்ரகூடம் மநோரமம் ॥ 12 ॥

தம் து பர்வதமாஸாத்³ய நாநாபக்ஷிக³ணாயுதம் ।
ப³ஹுமூலப²லம் ரம்யம் ஸம்பந்நம் ஸரஸோத³கம் ॥ 13 ॥

மநோஜ்ஞோ(அ)யம் கி³ரி꞉ ஸௌம்ய நாநாத்³ருமலதாயத꞉ ।
ப³ஹுமூலப²லோ ரம்ய꞉ ஸ்வாஜீவ꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ॥ 14 ॥

முநயஶ்ச மஹாத்மாநோ வஸந்த்யஸ்மிந் ஶிலோச்சயே ।
அயம் வாஸோ ப⁴வேத்தாவத³த்ர ஸௌம்ய ரமேமஹி ॥ 15 ॥

இதி ஸீதா ச ராமஶ்ச லக்ஷ்மணஶ்ச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
அபி⁴க³ம்யாஶ்ரமம் ஸர்வே வால்மீகி மபி⁴வாத³யந் ॥ 16 ॥

தாந்மஹர்ஷி꞉ ப்ரமுதி³த꞉ பூஜயாமாஸ த⁴ர்மவித் ।
ஆஸ்யதாமிதி சோவாச ஸ்வாக³தம் து நிவேத்³ய ச ॥ 17 ॥

ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாபா³ஹுர்லகமணம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ।
ஸம்நிவேத்³ய யதா²ந்யாயமாத்மாநம்ருஷயே ப்ரபு⁴꞉ ॥ 18 ॥

லக்ஷ்மணாநய தா³ரூணி த்³ருடா⁴நி ச வராணி ச ।
குருஷ்வாவஸத²ம் ஸௌம்ய வாஸே மே அபி⁴ரதம் மந꞉ ॥ 19 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸௌமித்ரிர்விவிதா⁴ந் த்³ருமாந் ।
ஆஜஹார ததஶ்சக்ரே பர்ணஶாலாமரிந்த³ம꞉ ॥ 20 ॥

தாம் நிஷ்டி²தாம் ப³த்³த⁴கடாம் த்³ருஷ்ட்வா ரம꞉ ஸுத³ர்ஶநாம் ।
ஶுஶ்ரூஷமாணமேகாக்³ரமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 21 ॥

ஐணேயம் மாம்ஸமாஹ்ருத்ய ஶாலாம் யக்ஷ்யாமஹே வயம் ।
கர்தவ்யம் வாஸ்துஶமநம் ஸௌமித்ரே சிரஜீவிபி⁴꞉ ॥ 22 ॥

ம்ருக³ம் ஹத்வா(ஆ)நய க்ஷிப்ரம் லக்ஷ்மணேஹ ஶுபே⁴க்ஷண ।
கர்தவ்ய꞉ ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டோ ஹி விதி⁴ர்த⁴ர்மமநுஸ்மர ॥ 23 ॥

ப்⁴ராதுர்வசந மாஜ்ஞாய லக்ஷ்மண꞉ பரவீரஹா ।
சகார ஸ யதோ²க்தம் ச தம் ராம꞉ புநரப்³ரவீத் ॥ 24 ॥

ஐணேயம் ஶ்ரபயஸ்வைதச்சா²லாம் யக்ஷ்யமஹே வயம் ।
த்வரஸௌம்ய முஹூர்தோ(அ)யம் த்⁴ருவஶ்ச தி³வஸோ(அ)ப்யயம் ॥ 25 ॥

ஸ லக்ஷ்மண꞉ க்ருஷ்ணம்ருக³ம் ஹத்வா மேத்⁴யம் ப்ரதாபவாந் ।
அத² சிக்ஷேப ஸௌமித்ரி꞉ ஸமித்³தே⁴ ஜாதவேத³ஸி ॥ 26 ॥

தம் து பக்வம் ஸமாஜ்ஞாய நிஷ்டப்தம் சி²ந்ந ஶோணிதம் ।
லக்ஷ்மண꞉ புருஷவ்யாக்⁴ரமத² ராக⁴வமப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

அயம் க்ருஷ்ண꞉ ஸமாப்தாங்க³꞉ ஶ்ருத꞉ க்ருஷ்ணம்ருகே³ யதா² ।
தே³வதாம் தே³வஸங்காஶ யஜஸ்வ குஶலோ ஹ்யஸி ॥ 28 ॥

ராம꞉ ஸ்நாத்வா து நியத꞉ கு³ணவாந் ஜப்யகோவித³꞉ ।
ஸங்க்³ரஹேணாகரோத்ஸர்வாந் மந்த்ராந் ஸத்ராவஸாநிகாந் ॥ 29 ॥

இஷ்ட்வா தே³வக³ணாந் ஸர்வாந் விவேஶாவஸத²ம் ஶுசி꞉ ।
ப³பூ⁴வ ச மநோஹ்லாதோ³ ராமஸ்யாமிததேஜஸ꞉ ॥ 30 ॥

வைஶ்வதே³வப³லிம் க்ருத்வா ரௌத்³ரம் வைஷ்ணவமேவ ச ।
வாஸ்துஸம்ஶமநீயாநி மங்க³ளாநி ப்ரவர்தயந் ॥ 31 ॥

ஜபம் ச ந்யாயத꞉ க்ருத்வா ஸ்நாத்வா நத்³யாம் யதா²விதி⁴ ।
பாப ஸம்ஶமநம் ராமஶ்சகார ப³லிமுத்தமம் ॥ 32 ॥

வேதி³ஸ்த²லவிதா⁴நாநி சைத்யாந்யாயதநாநி ச ।
ஆஶ்ரமஸ்யாநுரூபாணி ஸ்தா²பயாமாஸ ராக⁴வ꞉ ॥ 33 ॥

வந்யைர்மால்யை꞉ ப²லைர்மூலை꞉ பக்வைர்மாம்ஸைர்யதா²விதி⁴ ।
அத்³பி⁴ர்ஜபைஶ்ச வேதோ³க்தைர்த⁴ர்பை⁴ஶ்ச ஸஸமித்குஶை꞉ ॥ 34 ॥

தௌ தர்பயித்வா பூ⁴தாநி ராக⁴வௌ ஸஹ ஸீதயா ।
ததா³ விவிஶது꞉ ஶாலாம் ஸுஶுபா⁴ம் ஶுப⁴லக்ஷணௌ ॥ 35 ॥

தாம் வ்ருக்ஷபர்ணச்ச²த³நாம் மநோஜ்ஞாம்
யதா² ப்ரதே³ஶம் ஸுக்ருதாம் நிவாதாம் ।
வாஸாய ஸர்வே விவிஶு꞉ ஸமேதா꞉
ஸபா⁴ம் யதா² தே³வக³ணா꞉ ஸுத⁴ர்மாம் ॥ 36 ॥

அநேகநாநாம்ருக³பக்ஷிஸங்குலே
விசித்ரபுஷ்பஸ்தப³கைர்த்³ருமை꞉ யுதே ।
வநோத்தமே வ்யாளம்ருகா³நுநாதி³தே
ததா² விஜஹ்ரு꞉ ஸுஸுக²ம் ஜிதேந்த்³ரியா꞉ ॥ 37 ॥

ஸுரம்யமாஸாத்³ய து சித்ரகூடம்
நதீ³ம் ச தாம் மால்யவதீம் ஸுதீர்தா²ம் ।
நநந்த³ ஹ்ருஷ்ட꞉ ம்ருக³ பக்ஷிஜுஷ்டாம்
ஜஹௌ ச து³꞉க²ம் புரவிப்ரவாஸாத் ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 56 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (57) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed