Kishkindha Kanda Sarga 12 – కిష్కింధాకాండ ద్వాదశః సర్గః (౧౨)


|| సుగ్రీవప్రత్యయదానమ్ ||

ఏతచ్చ వచనం శ్రుత్వా సుగ్రీవేణ సుభాషితమ్ |
ప్రత్యయార్థం మహాతేజా రామో జగ్రాహ కార్ముకమ్ || ౧ ||

స గృహీత్వా ధనుర్ఘోరం శరమేకం చ మానదః |
సాలముద్దిశ్య చిక్షేప జ్యాస్వనైః పూరయన్ దిశః || ౨ ||

స విసృష్టో బలవతా బాణః స్వర్ణపరిష్కృతః |
భిత్త్వా సాలాన్ గిరిప్రస్థే సప్త భూమిం వివేశ హ || ౩ ||

ప్రవిష్టశ్చ ముహూర్తేన ధరాం భిత్త్వా మహాజవః |
నిష్పత్య చ పునస్తూర్ణం స్వతూణీం ప్రవివేశ హ || ౪ ||

తాన్ దృష్ట్వా సప్త నిర్భిన్నాన్ సాలాన్ వానరపుంగవః |
రామస్య శరవేగేన విస్మయం పరమం గతః || ౫ ||

స మూర్ధ్నా న్యపతద్భూమౌ ప్రలంబీకృతభూషణః |
సుగ్రీవః పరమప్రీతో రాఘవాయ కృతాంజలిః || ౬ ||

ఇదం చోవాచ ధర్మజ్ఞం కర్మణా తేన హర్షితః |
రామం సర్వాస్త్రవిదుషాం శ్రేష్ఠం శూరమవస్థితమ్ || ౭ ||

సేంద్రానపి సురాన్ సర్వాంస్త్వం బాణైః పురుషర్షభ |
సమర్థః సమరే హంతుం కిం పునర్వాలినం ప్రభో || ౮ ||

యేన సప్త మహాసాలా గిరిర్భూమిశ్చ దారితాః |
బాణేనైకేన కాకుత్స్థ స్థాతా తే కో రణాగ్రతః || ౯ ||

అద్య మే విగతః శోకః ప్రీతిరద్యః పరా మమ |
సుహృదం త్వాం సమాసాద్య మహేంద్రవరుణోపమమ్ || ౧౦ ||

తమద్యైవ ప్రియార్థం మే వైరిణం భ్రాతృరూపిణమ్ |
వాలినం జహి కాకుత్స్థ మయా బద్ధోఽయమంజలిః || ౧౧ ||

తతో రామః పరిష్వజ్య సుగ్రీవం ప్రియదర్శనమ్ |
ప్రత్యువాచ మహాప్రాజ్ఞో లక్ష్మణానుమతం వచః || ౧౨ ||

అస్మాద్గచ్ఛేమ కిష్కింధాం క్షిప్రం గచ్ఛ త్వమగ్రతః |
గత్వా చాహ్వయ సుగ్రీవ వాలినం భ్రాతృగంధినమ్ || ౧౩ ||

సర్వే తే త్వరితం గత్వా కిష్కింధాం వాలినః పురీమ్ |
వృక్షైరాత్మానమావృత్య వ్యతిష్ఠన్ గహనే వనే || ౧౪ ||

సుగ్రీవో వ్యనదద్ఘోరం వాలినో హ్వానకారణాత్ |
గాఢం పరిహితో వేగాన్నాదైర్భిందన్నివాంబరమ్ || ౧౫ ||

ననాద సుమహానాదం పూరయన్వై నభః స్థలమ్ |
తం శ్రుత్వా నినదం భ్రాతుః క్రుద్ధో వాలీ మహాబలః || ౧౬ ||

నిష్పపాత సుసంరబ్ధో భాస్కరోఽస్తతటాదివ |
తతః సుతుములం యుద్ధం వాలిసుగ్రీవయోరభూత్ || ౧౭ ||

గగనే గ్రహయోర్ఘోరం బుధాంగారకయోరివ |
తలైరశనికల్పైశ్చ వజ్రకల్పైశ్చ ముష్టిభిః || ౧౮ ||

జఘ్నతుః సమరేఽన్యోన్యం భ్రాతరౌ క్రోధమూర్ఛితౌ |
తతో రామో ధనుష్పాణిస్తావుభౌ సముదీక్ష్య తు || ౧౯ ||

అన్యోన్యసదృశౌ వీరావుభౌ దేవావివాశ్వినౌ |
యన్నావగచ్ఛత్ సుగ్రీవం వాలినం వాఽపి రాఘవః || ౨౦ ||

తతో న కృతవాన్ బుద్ధిం మోక్తుమంతకరం శరమ్ |
ఏతస్మిన్నంతరే భగ్నః సుగ్రీవస్తేన వాలినా || ౨౧ ||

అపశ్యన్ రాఘవం నాథమృశ్యమూకం ప్రదుద్రువే |
క్లాంతో రుధిరసిక్తాంగః ప్రహారైర్జర్జరీకృతః || ౨౨ ||

వాలినాఽభిద్రుతః క్రోధాత్ ప్రవివేశ మహావనమ్ |
తం ప్రవిష్టం వనం దృష్ట్వా వాలీ శాపభయార్దితః || ౨౩ ||

ముక్తో హ్యసి త్వమిత్యుక్త్వా సన్నివృత్తో మహాద్యుతిః |
రాఘవోఽపి సహ భ్రాత్రా సహ చైవ హనూమతా || ౨౪ ||

తదేవ వనమాగచ్ఛత్ సుగ్రీవో యత్ర వానరః |
తం సమీక్ష్యాగతం రామం సుగ్రీవః సహలక్ష్మణమ్ || ౨౫ ||

హ్రీమాన్ దీనమువాచేదం వసుధామవలోకయన్ |
ఆహ్వయస్వేతి మాముక్త్వా దర్శయిత్వా చ విక్రమమ్ || ౨౬ ||

వైరిణా ఘాతయిత్వా చ కిమిదానీం త్వయా కృతమ్ |
తామేవ వేలాం వక్తవ్యం త్వయా రాఘవ తత్త్వతః || ౨౭ ||

వాలినం న నిహన్మీతి తతో నాహమితో వ్రజే |
తస్య చైవం బ్రువాణస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః || ౨౮ ||

కరుణం దీనయా వాచా రాఘవః పునరబ్రవీత్ |
సుగ్రీవ శ్రూయతాం తాత క్రోధశ్చ వ్యపనీయతామ్ || ౨౯ ||

కారణం యేన బాణోఽయం న మయా స విసర్జితః |
అలంకారేణ వేషేణ ప్రమాణేన గతేన చ || ౩౦ ||

త్వం చ సుగ్రీవ వాలీ చ సదృశౌ స్థః పరస్పరమ్ |
స్వరేణ వర్చసా చైవ ప్రేక్షితేన చ వానర || ౩౧ ||

విక్రమేణ చ వాక్యైశ్చ వ్యక్తిం వాం నోపలక్షయే |
తతోఽహం రూపసాదృశ్యాన్మోహితో వానరోత్తమ || ౩౨ ||

నోత్సృజామి మహావేగం శరం శత్రునిబర్హణమ్ |
జీవితాంతకరం ఘోరం సాదృశ్యాత్తు విశంకితః || ౩౩ ||

మూలఘాతో న నౌ స్యాద్ధి ద్వయోరపి కృతో మయా |
త్వయి వీరే విపన్నే హి అజ్ఞానాల్లాఘవాన్మయా || ౩౪ ||

మౌఢ్యం చ మమ బాల్యం చ ఖ్యాపితం స్యాద్ధరీశ్వర |
దత్తాభయవధో నామ పాతకం మహదుచ్యతే || ౩౫ ||

అహం చ లక్ష్మణశ్చైవ సీతా చ వరవర్ణినీ |
త్వదధీనా వయం సర్వే వనేఽస్మిన్ శరణం భవాన్ || ౩౬ ||

తస్మాద్యుధ్యస్వ భూయస్త్వం నిశ్శంకో వానరేశ్వర |
అస్మిన్ముహూర్తే సుగ్రీవ పశ్య వాలినమాహవే || ౩౭ ||

నిరస్తమిషుణైకేన వేష్టమానం మహీతలే |
అభిజ్ఞానం కురుష్వ త్వమాత్మనో వానరేశ్వర || ౩౮ ||

యేన త్వామభిజానీయాం ద్వంద్వయుద్ధముపాగతమ్ |
గజపుష్పీమిమాం ఫుల్లాముత్పాట్య శుభలక్షణామ్ || ౩౯ ||

కురు లక్ష్మణ కంఠేఽస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః |
తతో గరితటే జాతాముత్పాట్య కుసుమాకులామ్ || ౪౦ ||

లక్ష్మణో గజపుష్పీం తాం తస్య కంఠే వ్యసర్జయత్ |
స తయా శుశుభే శ్రీమాన్ లతయా కంఠసక్తయా || ౪౧ ||

మాలయేవ బలాకానాం ససంధ్య ఇవ తోయదః |
విభ్రాజమానో వపుషా రామవాక్యసమాహితః |
జగామ సహ రామేణ కిష్కింధాం వాలిపాలితామ్ || ౪౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే ద్వాదశః సర్గః || ౧౨ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed