Balakanda Sarga 38 – బాలకాండ అష్టత్రింశః సర్గః (౩౮)


|| సగరపుత్రజన్మ ||

తాం కథాం కౌశికో రామే నివేద్య మధురాక్షరమ్ |
పునరేవాపరం వాక్యం కాకుత్స్థమిదమబ్రవీత్ || ౧ ||

అయోధ్యాధిపతిః శూరః పూర్వమాసీన్నరాధిపః |
సగరో నామ ధర్మాత్మా ప్రజాకామః స చాప్రజాః || ౨ ||

వైదర్భదుహితా రామ కేశినీ నామ నామతః |
జ్యేష్ఠా సగరపత్నీ సా ధర్మిష్ఠా సత్యవాదినీ || ౩ ||

అరిష్టనేమిదుహితా రూపేణాప్రతిమా భువి |
ద్వితీయా సగరస్యాసీత్పత్నీ సుమతిసంజ్ఞితా || ౪ ||

తాభ్యాం సహ తదా రాజా పత్నీభ్యాం తప్తవాంస్తపః |
హిమవంతం సమాసాద్య భృగుప్రస్రవణే గిరౌ || ౫ ||

అథ వర్షశతే పూర్ణే తపసాఽఽరాధితో మునిః |
సగరాయ వరం ప్రాదాద్భృగుః సత్యవతాం వరః || ౬ ||

అపత్యలాభః సుమహాన్భవిష్యతి తవానఘ |
కీర్తిం చాప్రతిమాం లోకే ప్రాప్స్యసే పురుషర్షభ || ౭ ||

ఏకా జనయితా తాత పుత్రం వంశకరం తవ |
షష్టిం పుత్రసహస్రాణి అపరా జనయిష్యతి || ౮ ||

భాషమాణం మహాత్మానం రాజపుత్ర్యౌ ప్రసాద్య తమ్ |
ఊచతుః పరమప్రీతే కృతాంజలిపుటే తదా || ౯ ||

ఏకః కస్యాః సుతో బ్రహ్మన్కా బహూన్జనయిష్యతి |
శ్రోతుమిచ్ఛావహే బ్రహ్మన్సత్యమస్తు వచస్తవ || ౧౦ ||

తయోస్తద్వచనం శ్రుత్వా భృగుః పరమధార్మికః |
ఉవాచ పరమాం వాణీం స్వచ్ఛందోఽత్ర విధీయతామ్ || ౧౧ ||

ఏకో వంశకరో వాఽస్తు బహవో వా మహాబలాః |
కీర్తిమంతో మహోత్సాహాః కా వా కం వరమిచ్ఛతి || ౧౨ ||

మునేస్తు వచనం శ్రుత్వా కేశినీ రఘునందన |
పుత్రం వంశకరం రామ జగ్రాహ నృపసన్నిధౌ || ౧౩ ||

షష్టిం పుత్రసహస్రాణి సుపర్ణభగినీ తదా |
మహోత్సాహాన్కీర్తిమతో జగ్రాహ సుమతిః సుతాన్ || ౧౪ ||

ప్రదక్షిణమృషిం కృత్వా శిరసాఽభిప్రణమ్య చ |
జగామ స్వపురం రాజా సభార్యో రఘునందన || ౧౫ ||

అథ కాలే గతే తస్మిన్ జ్యేష్ఠా పుత్రం వ్యజాయత |
అసమంజ ఇతి ఖ్యాతం కేశినీ సగరాత్మజమ్ || ౧౬ ||

సుమతిస్తు నరవ్యాఘ్ర గర్భతుంబం వ్యజాయత |
షష్టిః పుత్రాః సహస్రాణి తుంబభేదాద్వినిస్సృతాః || ౧౭ ||

ఘృతపూర్ణేషు కుంభేషు ధాత్ర్యస్తాన్సమవర్ధయన్ |
కాలేన మహతా సర్వే యౌవనం ప్రతిపేదిరే || ౧౮ ||

అథ దీర్ఘేణ కాలేన రూపయౌవనశాలినః |
షష్టిః పుత్రసహస్రాణి సగరస్యాభవంస్తదా || ౧౯ ||

స చ జ్యేష్ఠో నరశ్రేష్ఠః సగరస్యాత్మసంభవః |
బాలాన్గృహీత్వా తు జలే సరయ్వా రఘునందన || ౨౦ ||

ప్రక్షిప్య ప్రహసన్నిత్యం మజ్జతస్తాన్నిరీక్ష్య వై |
ఏవం పాపసమాచారః సజ్జనప్రతిబాధకః || ౨౧ ||

పౌరాణామహితే యుక్తః పుత్రో నిర్వాసితః పురాత్ |
తస్య పుత్రోంశుమాన్నామ అసమంజస్య వీర్యవాన్ || ౨౨ ||

సమ్మతః సర్వలోకస్య సర్వస్యాపి ప్రియం వదః |
తతః కాలేన మహతా మతిః సమభిజాయత |
సగరస్య నరశ్రేష్ఠ యజేయమితి నిశ్చితా || ౨౩ ||

స కృత్వా నిశ్చయం రామ సోపాధ్యాయగణస్తదా |
యజ్ఞకర్మణి వేదజ్ఞో యష్టుం సముపచక్రమే || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే అష్టత్రింశః సర్గః || ౩౮ ||

బాలకాండ ఏకోనచత్వారింశః సర్గః (౩౯) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed