Kalika Upanishat – శ్రీ కాళికోపనిషత్


అథ హైనం బ్రహ్మరంధ్రే బ్రహ్మస్వరూపిణీమాప్నోతి | సుభగాం త్రిగుణితాం ముక్తాసుభగాం కామరేఫేందిరాం సమస్తరూపిణీమేతాని త్రిగుణితాని తదను కూర్చబీజం వ్యోమషష్ఠస్వరాం బిందుమేలనరూపాం తద్ద్వయం మాయాద్వయం దక్షిణే కాళికే చేత్యభిముఖగతాం తదను బీజసప్తకముచ్చార్య బృహద్భానుజాయాముచ్చరేత్ | స తు శివమయో భవేత్ | సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ | గతిస్తస్యాస్తీతి | నాన్యస్య గతిరస్తాతి | స తు వాగీశ్వరః | స తు నారీశ్వరః | స తు దేవేశ్వరః | స తు సర్వేశ్వరః | అభినవజలదసంకాశా ఘనస్తనీ కుటిలదంష్ట్రా శవాసనా కాళికా ధ్యేయా | త్రికోణం పంచకోణం నవకోణం పద్మమ్ | తస్మిన్ దేవీ సర్వాంగేఽభ్యర్చ్య తదిదం సర్వాంగం ఓం కాళీ కపాలినీ కుల్లా కురుకుల్లా విరోధినీ విప్రచిత్తా ఉగ్రా ఉగ్రప్రభా దీప్తా నీలా ఘనా బలాకా మాత్రా ముద్రాఽమితా చైవ పంచదశకోణగాః | బ్రాహ్మీ నారాయణీ మాహేశ్వరీ కౌమారీ అపరాజితా వారాహీ నారసింహికా చేత్యష్టపత్రగాః | షోడశస్వరభేదేన ప్రథమేన మంత్రవిభాగః | తన్మూలేనావాహనం తేనైవ పూజనమ్ | య ఏవం మంత్రరాజం నియమేన వా లక్షమావర్తయతి స పాప్మానం హంతి | స బ్రహ్మత్వం భజతి | సః అమృతత్వం భజతి | స ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం భజతి | సదా పంచమకారేణ పూజయేత్ | సదా గురుభక్తో భవేత్ | సదా దేవభక్తో భవేత్ | ధర్మిష్ఠతాం పుష్టిమహతవాచం విప్రా లభంతే | మంత్రజాపినో హ్యాత్మా విద్యాప్రపూరితో భవతి | స జీవన్ముక్తో భవతి | స సర్వశాస్త్రం జానాతి | స సర్వపుణ్యకారీ భవతి | స సర్వయజ్ఞయాజీ భవతి | రాజానో దాసతాం యాంతి | జప్త్వా స సర్వమేతం మంత్రరాజం స్వయం శివ ఏవాహమిత్యణిమాదివిభూతీనామీశ్వరః కాళికాం లభేత్ ||

ఆవయోః పాత్రభూతః సన్ సుకృతీ త్యక్తకల్మషః |
జీవన్ముక్తః స విజ్ఞేయో యస్మై లబ్ధా హి దక్షిణా ||

దశాంశం హోమయేత్తదను తర్పయేత్ | అథ హైకే యజ్ఞాన్ కామానద్వైతజ్ఞానాదీననిరుద్ధసరస్వతీతి | అథ హైషః కాళికామనుజాపీ యః సదా శుద్ధాత్మా జ్ఞానవైరాగ్యయుక్తః శాంభవీదీక్షాసు రక్తః శాక్తాసు | యది వా బ్రహ్మచారీ రాత్రౌ నగ్నః సర్వదా మధునాఽశక్తో మనసా జపపూజాదినియమవాన్ | యోషిత్ప్రియకరో భగోదకేన తర్పణం తేనైవ పూజనం కుర్యాత్ | సర్వదా కాళికారూపమాత్మానం విభావయేత్ | స సర్వదా యోషిదాసక్తో భవేత్ | స సర్వహత్యాం తరతి తేన మధుదానేన | అథ పంచమకారేణ సర్వమాయాదివిద్యాం పశుధనధాన్యం సర్వేశత్వం చ కవిత్వం చ | నాన్యః పరమః పంథా విద్యతే మోక్షాయ జ్ఞానాయ ధర్మాధర్మాయ | తత్సర్వం భూతం భవ్యం యత్కించిద్దృశ్యమానం స్థావరజంగమం తత్సర్వం కాళికాతంత్రే ఓతం ప్రోతం వేద | య ఏవం మనుజాపీ స పాప్మానం తరతి | స భ్రూణహత్యాం తరతి | సోఽగమ్యాగమనం తరతి | స సర్వసుఖమాప్నోతి | స సర్వం జానాతి | స సర్వసంన్యాసీ భవతి | స విరక్తో భవతి | స సర్వవేదాధ్యాయీ భవతి | స సర్వమంత్రజాపీ భవతి | స సర్వశాస్రవేత్తా భవతి | స సర్వజ్ఞానకారీ భవతి | స ఆవయోర్మిత్రభూతో భవతి | ఇత్యాహ భగవాన్ శివః | నిర్వికల్పేన మనసా స వంద్యో భవతి ||

అథ హైనామ్ |
మూలాధారే స్మరేద్దివ్యం త్రికోణం తేజసాం నిధిమ్ |
శిఖా ఆనీయ తస్యాగ్నేరథ తూర్ధ్వం వ్యవస్థితా ||

నీలతోయదమధ్యస్థా విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా |
నీవారశూకవత్తన్వీ పీతా భాస్వత్యణూపమా ||

తస్యాః శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః |
స బ్రహ్మా స శివః సేంద్రః సోఽక్షరః పరమః స్వరాట్ ||

స ఏవ విష్ణుః స ప్రాణః స కాలోఽగ్నిః స చంద్రమాః |
ఇతి కుండలినీం ధ్యాత్వా సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ||

మహాపాతకేభ్యః పూతో భూత్వా సర్వమంత్రసిద్ధిం కృత్వా భైరవో భవేత్ | మహాకాలభైరవోఽస్య ఋషిః | ఉష్ణిక్ ఛందః కాళికా దేవతా | హ్రీం బీజం హ్రూం శక్తిః క్రీం కీలకం అనిరుద్ధసరస్వతీ దేవతా | కవిత్వే పాండిత్యార్థే జపే వినియోగః | ఇత్యేవమృషిచ్ఛందోదైవతం జ్ఞాత్వా మంత్ర సాఫల్యమశ్నుతే | అథర్వవిద్యాం ప్రథమమేకం ద్వయం త్రయం వా నామద్వయసంపుటితం కృత్వా యోజయేత్ | గతిస్తస్యాస్తీతి | నాన్యస్య గతిరస్తీతి | ఓం సత్యమ్ | ఓం తత్సత్ ||

అథ హైనం గురుం పరితోష్యైనం మంత్రరాజం గృహ్ణీయాత్ | మంత్రరాజం గురుస్తమపి శిష్యాయ సత్కులీనాయ విద్యాభక్తాయ సువేషాం స్త్రియం స్పృష్ట్వా స్వయం నిశాయాం నిరుపద్రవః పరిపూజ్య ఏకాకీ శివగేహే లక్షం తదర్ధం వా జపిత్వా దద్యాత్ | ఓం ఓం ఓం సత్యం సత్యం సత్యమ్ | నాన్యప్రకారేణ సిద్ధిర్భవతి | అథాహ వై కాళికామనోస్తారామనోస్త్రిపురామనోః సర్వదుర్గామనోర్వా స్వరూపసిద్ధిరేవమితి శివమ్ ||

ఇత్యాథర్వణే సౌభాగ్యకాండే కాళికోపనిషత్ సమాప్తా |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed