Sri Sudarshana Vimsathi – శ్రీ సుదర్శన వింశతి


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

షట్కోణాంతరమధ్యపద్మనిలయం తత్సంధిదిష్ఠాననం
చక్రాద్యాయుధచారుభూషణభుజం సజ్వాలకేశోదయమ్ |
వస్త్రాలేపనమాల్యవిగ్రహతనుం తం ఫాలనేత్రం గుణైః
ప్రత్యాలీఢపదాంబుజం త్రినయనం చక్రాధిరాజం భజే || ౧ ||

శంఖం శార్ఙ్గం సఖేటం హలపరశు గదా కుంత పాశాన్ దధానం
అన్యైర్వామైశ్చ చక్రేష్వసి ముసలలసద్వజ్రశూలాం కుశాగ్నీన్ |
జ్వాలాకేశం త్రినేత్రం జ్వలదనలనిభం హారకేయూరభూషం
ధ్యాయే షట్కోణ సంస్థం సకల రిపుజన ప్రాణసంహార చక్రమ్ || ౨ ||

వ్యాప్తి వ్యాప్తాంతరిక్షం క్షరదరుణ నిభా వాసితా శాంతరాళం
దంష్ట్రా నిష్ఠ్యూత వహ్ని ప్రవిరళ శబలాదభ్రశుభ్రాట్టహాసమ్ |
శంఖారి శ్రీ గదాంభోరుహ ముసల ధనుః పాశ దీప్తాంకుశాడ్యైః
దోర్భిః పింగాక్షవేషం ప్రణమత శిరసా విష్ణు చక్రాభిదానమ్ || ౩ ||

ధ్యాయే చతుర్భుజం దేవం శఙ్ఖ చక్ర వరాభయమ్ |
ధ్యాయే సుదర్శనం వీరం సర్వకార్యార్థ సిద్ధయే || ౪ ||

సుదర్శన నమస్తేఽస్తు నమస్తే శత్రుసంహర |
అర్చయామ్యుపచారేణ విష్ణురూపాయ తే నమః || ౫ ||

చక్రద్వయం చాంకుశపాశయుక్తం
చతుర్భుజం భీకర సింహవక్త్రమ్ |
నేత్రత్రయాలంకృత నిర్మలాంగం
నమామి సౌదర్శన నారసింహమ్ || ౬ ||

శఙ్ఖ చక్ర ధరం దేవం జ్వాలాచక్రమయం హరిమ్ |
రోగఘ్నం పరమానందం చింతితార్థ ప్రదాయకమ్ || ౭ ||

హృత్పంకజే సమాసీనం జ్వాలామయ సుదర్శనమ్ |
శంఖ చక్రాంబుజ గదా భూషితం రోహనాశనమ్ || ౮ ||

ధ్యాయేత్సౌదర్శనం దేవం ఆత్మరక్షాకరం ప్రభుమ్ |
జ్వాలామాలా పరీతం చ ధ్యాయే హృదయపఙ్కజే || ౯ ||

ధ్యాయే సుదర్శనం దేవం ఖేదనం పరవిద్యయోః |
సూర్యకోటిప్రతీకాశం ధ్యాయే హృదయ పంకజే || ౧౦ ||

శంఖ చక్ర ధరం దేవం కోటిసూర్య సమప్రభమ్ |
శత్రూణాం మారణార్థం చ అస్త్రచక్రం నమామ్యహమ్ || ౧౧ ||

పాశాంకుశధరం దేవం పరిపూర్ణ కృపాకరమ్ |
వశీకరణబాణాయ సమ్యక్సౌదర్శనాయ చ || ౧౨ ||

రక్తవస్త్రధరం దేవం రక్తమాల్యానులేపనమ్ |
వందేఽహం వశ్య బాణాయ చక్రరాజాయ తే నమః || ౧౩ ||

పాశాంకుశం శక్తి శూలం చతుర్బాహుం త్రిలోచనమ్ |
సమ్మోహనకరం వీరం ధ్యాయే సౌదర్శనేశ్వరమ్ || ౧౪ ||

సమ్మోహనాస్త్రరాజాయ నమః సౌదర్శనాయ చ |
మోహనార్థం భజామ్యాశు సమ్మోహయ జగత్రయమ్ || ౧౫ ||

జ్వాలామాలానిభం దేవం సహస్రకరసంయుతమ్ |
శత్రు మారణ కార్యేషు భజే హృచ్చక్రనాయకమ్ || ౧౬ ||

ఆకర్షణకరం దేవం పాశాంకుశధరం హరిమ్ |
సమ్మోహాకర్షణాస్త్రం చ ధృత నారాయణం ప్రభుమ్ || ౧౭ ||

చక్రరాజ నమస్తేస్తు సర్వాకర్షణ సాయక |
ఆకర్షయ జగన్నాథ శరణం త్వాం గతోస్మ్యహమ్ || ౧౮ ||

చక్రాద్యాయుధ చారు షోడశభుజం స జ్వాల కేశోజ్జ్వలం
చక్రం శంఖ గదాబ్జ శూల శరధీంశ్చాపం చ పాశాంకుశౌ |
కున్తం చర్మహలం భుశుణ్డి పరశూ వజ్రం తథా తర్జనీం
హేతిం షోడశధారిణం రిపుహరం శ్రీచక్రరాజం భజే || ౧౯ ||

సింహాసన సమాసీనం దేవం చక్రం సురేశ్వరం
శ్రోతుం చక్రేశ కవచమబ్రువన్ సురసత్తమాః |
దేవ దేవ సహస్రాక్ష దైత్యాంతక శచీపతే
త్వయా సౌదర్శినీం రక్షాం శ్రోతుమిచ్ఛామహే వయమ్ || ౨౦ ||

శ్రీ సుదర్శన కవచమ్ >>


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుదర్శన స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed