Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram – శ్రీ గణపతి మంత్రాక్షరావళి స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

శ్రీదేవ్యువాచ |
వినా తపో వినా ధ్యానం వినా హోమం వినా జపమ్ |
అనాయాసేన విఘ్నేశప్రీణనం వద మే ప్రభో || ౧ ||

మహేశ్వర ఉవాచ |
మంత్రాక్షరావలిస్తోత్రం మహాసౌభాగ్యవర్ధనమ్ |
దుర్లభం దుష్టమనసాం సులభం శుద్ధచేతసామ్ || ౨ ||

మహాగణపతిప్రీతిప్రతిపాదకమంజసా |
కథయామి ఘనశ్రోణి కర్ణాభ్యామవతంసయ || ౩ ||

ఓంకారవలయాకారం అచ్ఛకల్లోలమాలికమ్ |
ఐక్షవం చేతసా వందే సింధుం సంధుక్షితస్వనమ్ || ౪ ||

శ్రీమంతమిక్షుజలధేః అంతరభ్యుదితం నుమః |
మణిద్వీపం మహాకారం మహాకల్పం మహోదయమ్ || ౫ ||

హ్రీప్రదేన మహాధామ్నా ధామ్నామీశే విభారకే |
కల్పోద్యానస్థితం వందే భాస్వంతం మణిమండపమ్ || ౬ ||

క్లీబస్యాపి స్మరోన్మాదకారిశృంగారశాలిని |
తన్మధ్యే గణనాథస్య మణిసింహాసనం భజే || ౭ ||

గ్లౌకలాభిరివాచ్ఛాభిస్తీవ్రాదినవశక్తిభిః |
జుష్టం లిపిమయం పద్మం ధర్మాద్యాశ్రయమాశ్రయే || ౮ ||

గంభీరమివ తత్రాబ్ధిం వసంతం త్ర్యశ్రమండలే |
ఉత్సంగగతలక్ష్మీకం ఉద్యత్తిగ్మాంశుపాటలమ్ || ౯ ||

గదేక్షుకార్ముకరుజాచక్రాంబుజగుణోత్పలైః |
వ్రీహ్యగ్రనిజదంతాగ్రకలశీమాతులుంగకైః || ౧౦ ||

ణషష్ఠవర్ణవాచ్యస్య దారిద్ర్యస్య విభంజకైః |
ఏతైరేకాదశకరాన్ అలంకుర్వాణమున్మదమ్ || ౧౧ ||

పరానందమయం భక్తప్రత్యూహవ్యూహనాశనమ్ |
పరమార్థప్రబోధాబ్ధిం పశ్యామి గణనాయకమ్ || ౧౨ ||

తత్పురః ప్రస్ఫురద్బిల్వమూలపీఠసమాశ్రయౌ |
రమారమేశౌ విమృశామ్యశేషశుభదాయకౌ || ౧౩ ||

యేన దక్షిణభాగస్థన్యగ్రోధతలమాశ్రితమ్ |
సాకల్పం సాయుధం వందే తం సాంబం పరమేశ్వరమ్ || ౧౪ ||

వరసంభోగరుచిరౌ పశ్చిమే పిప్పలాశ్రయౌ |
రమణీయతరౌ వందే రతిపుష్పశిలీముఖౌ | ౧౫ ||

రమమాణౌ గణేశానోత్తరదిక్ఫలినీతలే |
భూభూధరావుదారాభౌ భజే భువనపాలకౌ || ౧౬ ||

వలమానవపుర్జ్యోతిః కడారితకకుప్తటీః |
హృదయాద్యంగషడ్దేవీరంగరక్షాకృతే భజే || ౧౭ ||

రదకాండరుచిజ్యోత్స్నాకాశగండస్రవన్మదమ్ |
ఋద్ధ్యాశ్లేషకృతామోదమామోదం దేవమాశ్రయే || ౧౮ ||

దలత్కపోలవిగలన్మదధారావలాహకమ్ |
సమృద్ధితటిదాశ్లిష్టం ప్రమోదం హృది భావయే || ౧౯ ||

సకాంతిం కాంతిలతికాపరిరబ్ధతనుం భజే |
భుజప్రకాండసచ్ఛాయం సుముఖం కల్పపాదపమ్ || ౨౦ ||

వందే తుందిలమింధానం చంద్రకందలశీతలమ్ |
దుర్ముఖం మదనావత్యా నిర్మితాలింగనామృతమ్ || ౨౧ ||

జంభవైరికృతాభ్యర్చ్యౌ జగదభ్యుదయప్రదౌ |
అహం మదద్రవావిఘ్నౌ హతయే త్వేనసాం శ్రయే || ౨౨ ||

నవశృంగారరుచిరౌ నమత్సర్వసురాసురౌ |
ద్రావిణీవిఘ్నకర్తారౌ ద్రావయేతాం దరిద్రతామ్ || ౨౩ ||

మేదురం మౌక్తికాసారం వర్షంతౌ భక్తిశాలినామ్ |
వసుధారాశంఖనిధీ వాక్పుష్పాంజలిభిః స్తుమః || ౨౪ ||

వర్షంతౌ రత్నవర్షేణ వలద్బాలాతపత్విషౌ |
వరదౌ నమతాం వందే వసుధాపద్మశేవధీ || ౨౫ ||

శమితాధిమహావ్యాధీః సాంద్రానందకరంబితాః |
బ్రాహ్మ్యాదీః కలయే శక్తీః శక్తీనామభివృద్ధయే || ౨౬ ||

మామవంతు మహేంద్రాద్యా దిక్పాలా దర్పశాలినః |
సంనతాః శ్రీగణాధీశం సవాహాయుధశక్తయః || ౨౭ ||

నవీనపల్లవచ్ఛాయాదాయాదవపురుజ్జ్వలమ్ |
మేదస్వి మదనిష్యందస్రోతస్వి కటకోటరమ్ || ౨౮ ||

యజమానతనుం యాగరూపిణం యజ్ఞపూరుషమ్ |
యమం యమవతామర్చ్యం యత్నభాజామదుర్లభమ్ || ౨౯ ||

స్వారస్యపరమానందస్వరూపం స్వయముద్గతమ్ |
స్వయం వేద్యం స్వయం శక్తం స్వయం కృత్యత్రయాకరమ్ || ౩౦ ||

హారకేయూర ముకుటకనకాంగద కుండలైః |
అలంకృతం చ విఘ్నానాం హర్తారం దేవమాశ్రయే || ౩౧ ||

మంత్రాక్షరావలిస్తోత్రం కథితం తవ సుందరి |
సమస్తమీప్సితం తేన సంపాదయ శివే శివమ్ || ౩౨ ||

ఇతి శ్రీ గణపతి మంత్రాక్షరావలి స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed