Ucchista Ganapati Stotram – ఉచ్ఛిష్ట గణపతి స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

దేవ్యువాచ |
నమామి దేవం సకలార్థదం తం
సువర్ణవర్ణం భుజగోపవీతమ్ |
గజాననం భాస్కరమేకదంతం
లంబోదరం వారిభవాసనం చ || ౧ ||

కేయూరిణం హారకిరీటజుష్టం
చతుర్భుజం పాశవరాభయాని |
సృణిం చ హస్తం గణపం త్రినేత్రం
సచామరస్త్రీయుగలేన యుక్తమ్ || ౨ ||

షడక్షరాత్మానమనల్పభూషం
మునీశ్వరైర్భార్గవపూర్వకైశ్చ |
సంసేవితం దేవమనాథకల్పం
రూపం మనోజ్ఞం శరణం ప్రపద్యే || ౩ ||

వేదాంతవేద్యం జగతామధీశం
దేవాదివంద్యం సుకృతైకగమ్యమ్ |
స్తంబేరమాస్యం నను చంద్రచూడం
వినాయకం తం శరణం ప్రపద్యే || ౪ ||

భవాఖ్యదావానలదహ్యమానం
భక్తం స్వకీయం పరిషించతే యః |
గండస్రుతాంభోభిరనన్యతుల్యం
వందే గణేశం చ తమోఽరినేత్రమ్ || ౫ ||

శివస్య మౌలావవలోక్య చంద్రం
సుశుండయా ముగ్ధతయా స్వకీయమ్ |
భగ్నం విషాణం పరిభావ్య చిత్తే
ఆకృష్టచంద్రో గణపోఽవతాన్నః || ౬ ||

పితుర్జటాజూటతటే సదైవ
భాగీరథీ తత్ర కుతూహలేన |
విహర్తుకామః స మహీధ్రపుత్ర్యా
నివారితః పాతు సదా గజాస్యః || ౭ ||

లంబోదరో దేవకుమారసంఘైః
క్రీడన్కుమారం జితవాన్నిజేన |
కరేణ చోత్తోల్య ననర్త రమ్యం
దంతావలాస్యో భయతః స పాయాత్ || ౮ ||

ఆగత్య యోచ్చైర్హరినాభిపద్మం
దదర్శ తత్రాశు కరేణ తచ్చ |
ఉద్ధర్తుమిచ్ఛన్విధివాదవాక్యం
ముమోచ భూత్వా చతురో గణేశః || ౯ ||

నిరంతరం సంస్కృతదానపట్టే
లగ్నాం తు గుంజద్భ్రమరావలీం వై |
తం శ్రోత్రతాలైరపసారయంతం
స్మరేద్గజాస్యం నిజహృత్సరోజే || ౧౦ ||

విశ్వేశమౌలిస్థితజహ్నుకన్యా
జలం గృహీత్వా నిజపుష్కరేణ |
హరం సలీలం పితరం స్వకీయం
ప్రపూజయన్హస్తిముఖః స పాయాత్ || ౧౧ ||

స్తంబేరమాస్యం ఘుసృణాంగరాగం
సిందూరపూరారుణకాంతకుంభమ్ |
కుచందనాశ్లిష్టకరం గణేశం
ధ్యాయేత్స్వచిత్తే సకలేష్టదం తమ్ || ౧౨ ||

స భీష్మమాతుర్నిజపుష్కరేణ
జలం సమాదాయ కుచౌ స్వమాతుః |
ప్రక్షాలయామాస షడాస్యపీతౌ
స్వార్థం ముదేఽసౌ కలభాననోఽస్తు || ౧౩ ||

సించామ నాగం శిశుభావమాప్తం
కేనాపి సత్కారణతో ధరిత్ర్యామ్ |
వక్తారమాద్యం నియమాదికానాం
లోకైకవంద్యం ప్రణమామి విఘ్నమ్ || ౧౪ ||

ఆలింగితం చారురుచా మృగాక్ష్యా
సంభోగలోలం మదవిహ్వలాంగమ్ |
విఘ్నౌఘవిధ్వంసనసక్తమేకం
నమామి కాంతం ద్విరదాననం తమ్ || ౧౫ ||

హేరంబ ఉద్యద్రవికోటికాంతః
పంచాననేనాపి విచుంబితాస్యః |
మునీన్సురాన్భక్తజనాంశ్చ సర్వా-
-న్స పాతు రథ్యాసు సదా గజాస్యః || ౧౬ ||

ద్వైపాయనోక్తాని స నిశ్చయేన
స్వదంతకోట్యా నిఖిలం లిఖిత్వా |
దంతం పురాణం శుభమిందుమౌలి-
-స్తపోభిరుగ్రం మనసా స్మరామి || ౧౭ ||

క్రీడాతటాంతే జలధావిభాస్యే
వేలాజలే లంబపతిః ప్రభీతః |
విచింత్య కస్యేతి సురాస్తదా తం
విశ్వేశ్వరం వాగ్భిరభిష్టువంతి || ౧౮ ||

వాచాం నిమిత్తం స నిమిత్తమాద్యం
పదం త్రిలోక్యామదదత్స్తుతీనామ్ |
సర్వైశ్చ వంద్యం న చ తస్య వంద్యః
స్థాణోః పరం రూపమసౌ స పాయాత్ || ౧౯ ||

ఇమాం స్తుతిం యః పఠతీహ భక్త్యా
సమాహితప్రీతిరతీవ శుద్ధః |
సంసేవ్యతే చేందిరయా నితాంతం
దారిద్ర్యసంఘం స విదారయేన్నః || ౨౦ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలతంత్రే హరగౌరీసంవాదే ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తోత్రం సమాప్తమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed