Yuddha Kanda Sarga 25 – యుద్ధకాండ పంచవింశః సర్గః (౨౫)


|| శుకసారణప్రేషణాదికమ్ ||

సబలే సాగరం తీర్ణే రామే దశరథాత్మజే |
అమాత్యౌ రావణః శ్రీమానబ్రవీచ్ఛుకసారణౌ || ౧ ||

సమగ్రం సాగరం తీర్ణం దుస్తరం వానరం బలమ్ |
అభూతపూర్వం రామేణ సాగరే సేతుబంధనమ్ || ౨ ||

సాగరే సేతుబంధం తు న శ్రద్దధ్యాం కథంచన |
అవశ్యం చాపి సంఖ్యేయం తన్మయా వానరం బలమ్ || ౩ ||

భవంతౌ వానరం సైన్యం ప్రవిశ్యానుపలక్షితౌ |
పరిమాణం చ వీర్యం చ యే చ ముఖ్యాః ప్లవంగమాః || ౪ ||

మంత్రిణో యే చ రామస్య సుగ్రీవస్య చ సమ్మతః |
యే పూర్వమభివర్తంతే యే చ శూరాః ప్లవంగమాః || ౫ ||

స చ సేతుర్యథా బద్ధః సాగరే సలిలార్ణవే |
నివేశం చ యథా తేషాం వానరాణాం మహాత్మనామ్ || ౬ ||

రామస్య వ్యవసాయం చ వీర్యం ప్రహరణాని చ |
లక్ష్మణస్య చ వీరస్య తత్త్వతో జ్ఞాతుమర్హథః || ౭ ||

కశ్చ సేనాపతిస్తేషాం వానరాణాం మహౌజసామ్ |
ఏతజ్జ్ఞాత్వా యథాతత్త్వం శీఘ్రమాగంతుమర్హథః || ౮ ||

ఇతి ప్రతిసమాదిష్టౌ రాక్షసౌ శుకసారణౌ |
హరిరూపధరౌ వీరౌ ప్రవిష్టౌ వానరం బలమ్ || ౯ ||

తతస్తద్వానరం సైన్యమచింత్యం రోమహర్షణమ్ |
సంఖ్యాతుం నాధ్యగచ్ఛేతాం తదా తౌ శుకసారణౌ || ౧౦ ||

సంస్థితం పర్వతాగ్రేషు నిర్ఝరేషు గుహాసు చ | [నిర్దరేషు]
సముద్రస్య చ తీరేషు వనేషూపవనేషు చ || ౧౧ ||

తరమాణం చ తీర్ణం చ తర్తుకామం చ సర్వశః |
నివిష్టం నివిశచ్చైవ భీమనాదం మహాబలమ్ || ౧౨ ||

తద్బలార్ణవమక్షోభ్యం దదృశాతే నిశాచరౌ |
తౌ దదర్శ మహాతేజాః ప్రచ్ఛన్నౌ చ విభీషణః || ౧౩ ||

ఆచచక్షేఽథ రామాయ గృహీత్వా శుకసారణౌ |
తస్యైమౌ రాక్షసేంద్రస్య మంత్రిణౌ శుకసారణౌ || ౧౪ ||

లంకాయాః సమనుప్రాప్తౌ చారౌ పరపురంజయ |
తౌ దృష్ట్వా వ్యథితౌ రామం నిరాశౌ జీవితే తదా || ౧౫ ||

కృతాంజలిపుటౌ భీతౌ వచనం చేదమూచతుః |
ఆవామిహాగతౌ సౌమ్య రావణప్రహితావుభౌ || ౧౬ ||

పరిజ్ఞాతుం బలం కృత్స్నం తవేదం రఘునందన |
తయోస్తద్వచనం శ్రుత్వా రామో దశరథాత్మజః || ౧౭ ||

అబ్రవీత్ప్రహసన్వాక్యం సర్వభూతహితే రతః |
యది దృష్టం బలం కృత్స్నం వయం వా సుపరీక్షితాః || ౧౮ ||

యథోక్తం వా కృతం కార్యం ఛందతః ప్రతిగమ్యతామ్ |
అథ కించిదదృష్టం వా భూయస్తద్ద్రష్టుమర్హథః || ౧౯ ||

విభీషణో వా కార్త్స్న్యేన భూయః సందర్శయిష్యతి |
న చేదం గ్రహణం ప్రాప్య భేతవ్యం జీవితం ప్రతి || ౨౦ ||

న్యస్తశస్త్రౌ గృహీతౌ వా న దూతౌ వధమర్హథః |
ప్రచ్ఛన్నౌ చ విముంచైతౌ చారౌ రాత్రించరావుభౌ || ౨౧ ||

శత్రుపక్షస్య సతతం విభీషణ వికర్షణౌ |
ప్రవిశ్య నగరీం లంకాం భవద్భ్యాం ధనదానుజః || ౨౨ ||

వక్తవ్యో రక్షసాం రాజా యథోక్తం వచనం మమ |
యద్బలం చ సమాశ్రిత్య సీతాం మే హృతవానసి || ౨౩ ||

తద్దర్శయ యథాకామం ససైన్యః సహబాంధవః |
శ్వః కాల్యే నగరీం లంకాం సప్రాకారాం సతోరణామ్ || ౨౪ ||

రక్షసాం చ బలం పశ్య శరైర్విధ్వంసితం మయా |
క్రోధం భీమమహం మోక్ష్యే ససైన్యే త్వయి రావణ || ౨౫ ||

శ్వః కాల్యే వజ్రవాన్వజ్రం దానవేష్వివ వాసవః |
ఇతి ప్రతిసమాదిష్టౌ రాక్షసౌ శుకసారణౌ || ౨౬ ||

జయేతి ప్రతినంద్యైతౌ రాఘవం ధర్మవత్సలమ్ |
ఆగమ్య నగరీం లంకామబ్రూతాం రాక్షసాధిపమ్ || ౨౭ ||

విభీషణగృహీతౌ తు వధార్హౌ రాక్షసేశ్వర |
దృష్ట్వా ధర్మాత్మనా ముక్తౌ రామేణామితతేజసా || ౨౮ ||

ఏకస్థానగతా యత్ర చత్వారః పురుషర్షభాః |
లోకపాలోపమాః శూరాః కృతాస్త్రా దృఢవిక్రమాః || ౨౯ ||

రామో దాశరథిః శ్రీమాఁల్లక్ష్మణశ్చ విభీషణః |
సుగ్రీవశ్చ మహాతేజా మహేంద్రసమవిక్రమః || ౩౦ ||

ఏతే శక్తాః పురీం లంకాం సప్రాకారాం సతోరణామ్ |
ఉత్పాట్య సంక్రామయితుం సర్వే తిష్ఠంతు వానరాః || ౩౧ ||

యాదృశం తస్య రామస్య రూపం ప్రహరణాని చ |
వధిష్యతి పురీం లంకామేకస్తిష్ఠంతు తే త్రయః || ౩౨ ||

రామలక్ష్మణగుప్తా సా సుగ్రీవేణ చ వాహినీ |
బభూవ దుర్ధర్షతరా సేంద్రైరపి సురాసురైః || ౩౩ ||

[* అధికశ్లోకాః –
వ్యక్తః సేతుస్తథా బద్ధో దశయోజనవిస్తృతః |
శతయోజనమాయామస్తీర్ణా సేనా చ సాగరమ్ ||
నివిష్టో దక్షిణేతీరే రామః స చ నదీపతేః |
తీర్ణస్య తరమాణస్య బలస్యాంతో న విద్యతే ||
*]

ప్రహృష్టరూపా ధ్వజినీ వనౌకసాం
మహాత్మనాం సంప్రతి యోద్ధుమిచ్ఛతామ్ |
అలం విరోధేన శమో విధీయతాం
ప్రదీయతాం దాశరథాయ మైథిలీ || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచవింశః సర్గః || ౨౫ ||

యుద్ధకాండ షడ్వింశః సర్గః (౨౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed