Yuddha Kanda Sarga 25 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (25)


॥ ஶுகஸாரணப்ரேஷணாதி³கம் ॥

ஸப³லே ஸாக³ரம் தீர்ணே ராமே த³ஶரதா²த்மஜே ।
அமாத்யௌ ராவண꞉ ஶ்ரீமாநப்³ரவீச்சு²கஸாரணௌ ॥ 1 ॥

ஸமக்³ரம் ஸாக³ரம் தீர்ணம் து³ஸ்தரம் வாநரம் ப³லம் ।
அபூ⁴தபூர்வம் ராமேண ஸாக³ரே ஸேதுப³ந்த⁴நம் ॥ 2 ॥

ஸாக³ரே ஸேதுப³ந்த⁴ம் து ந ஶ்ரத்³த³த்⁴யாம் கத²ஞ்சந ।
அவஶ்யம் சாபி ஸங்க்²யேயம் தந்மயா வாநரம் ப³லம் ॥ 3 ॥

ப⁴வந்தௌ வாநரம் ஸைந்யம் ப்ரவிஶ்யாநுபலக்ஷிதௌ ।
பரிமாணம் ச வீர்யம் ச யே ச முக்²யா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 4 ॥

மந்த்ரிணோ யே ச ராமஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய ச ஸம்மத꞉ ।
யே பூர்வமபி⁴வர்தந்தே யே ச ஶூரா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 5 ॥

ஸ ச ஸேதுர்யதா² ப³த்³த⁴꞉ ஸாக³ரே ஸலிலார்ணவே ।
நிவேஶம் ச யதா² தேஷாம் வாநராணாம் மஹாத்மநாம் ॥ 6 ॥

ராமஸ்ய வ்யவஸாயம் ச வீர்யம் ப்ரஹரணாநி ச ।
லக்ஷ்மணஸ்ய ச வீரஸ்ய தத்த்வதோ ஜ்ஞாதுமர்ஹத²꞉ ॥ 7 ॥

கஶ்ச ஸேநாபதிஸ்தேஷாம் வாநராணாம் மஹௌஜஸாம் ।
ஏதஜ்ஜ்ஞாத்வா யதா²தத்த்வம் ஶீக்⁴ரமாக³ந்துமர்ஹத²꞉ ॥ 8 ॥

இதி ப்ரதிஸமாதி³ஷ்டௌ ராக்ஷஸௌ ஶுகஸாரணௌ ।
ஹரிரூபத⁴ரௌ வீரௌ ப்ரவிஷ்டௌ வாநரம் ப³லம் ॥ 9 ॥

ததஸ்தத்³வாநரம் ஸைந்யமசிந்த்யம் ரோமஹர்ஷணம் ।
ஸங்க்²யாதும் நாத்⁴யக³ச்சே²தாம் ததா³ தௌ ஶுகஸாரணௌ ॥ 10 ॥

ஸம்ஸ்தி²தம் பர்வதாக்³ரேஷு நிர்ஜ²ரேஷு கு³ஹாஸு ச । [நிர்த³ரேஷு]
ஸமுத்³ரஸ்ய ச தீரேஷு வநேஷூபவநேஷு ச ॥ 11 ॥

தரமாணம் ச தீர்ணம் ச தர்துகாமம் ச ஸர்வஶ꞉ ।
நிவிஷ்டம் நிவிஶச்சைவ பீ⁴மநாத³ம் மஹாப³லம் ॥ 12 ॥

தத்³ப³லார்ணவமக்ஷோப்⁴யம் த³த்³ருஶாதே நிஶாசரௌ ।
தௌ த³த³ர்ஶ மஹாதேஜா꞉ ப்ரச்ச²ந்நௌ ச விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 13 ॥

ஆசசக்ஷே(அ)த² ராமாய க்³ருஹீத்வா ஶுகஸாரணௌ ।
தஸ்யைமௌ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய மந்த்ரிணௌ ஶுகஸாரணௌ ॥ 14 ॥

லங்காயா꞉ ஸமநுப்ராப்தௌ சாரௌ பரபுரஞ்ஜய ।
தௌ த்³ருஷ்ட்வா வ்யதி²தௌ ராமம் நிராஶௌ ஜீவிதே ததா³ ॥ 15 ॥

க்ருதாஞ்ஜலிபுடௌ பீ⁴தௌ வசநம் சேத³மூசது꞉ ।
ஆவாமிஹாக³தௌ ஸௌம்ய ராவணப்ரஹிதாவுபௌ⁴ ॥ 16 ॥

பரிஜ்ஞாதும் ப³லம் க்ருத்ஸ்நம் தவேத³ம் ரகு⁴நந்த³ந ।
தயோஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ 17 ॥

அப்³ரவீத்ப்ரஹஸந்வாக்யம் ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரத꞉ ।
யதி³ த்³ருஷ்டம் ப³லம் க்ருத்ஸ்நம் வயம் வா ஸுபரீக்ஷிதா꞉ ॥ 18 ॥

யதோ²க்தம் வா க்ருதம் கார்யம் ச²ந்த³த꞉ ப்ரதிக³ம்யதாம் ।
அத² கிஞ்சித³த்³ருஷ்டம் வா பூ⁴யஸ்தத்³த்³ரஷ்டுமர்ஹத²꞉ ॥ 19 ॥

விபீ⁴ஷணோ வா கார்த்ஸ்ந்யேந பூ⁴ய꞉ ஸந்த³ர்ஶயிஷ்யதி ।
ந சேத³ம் க்³ரஹணம் ப்ராப்ய பே⁴தவ்யம் ஜீவிதம் ப்ரதி ॥ 20 ॥

ந்யஸ்தஶஸ்த்ரௌ க்³ருஹீதௌ வா ந தூ³தௌ வத⁴மர்ஹத²꞉ ।
ப்ரச்ச²ந்நௌ ச விமுஞ்சைதௌ சாரௌ ராத்ரிஞ்சராவுபௌ⁴ ॥ 21 ॥

ஶத்ருபக்ஷஸ்ய ஸததம் விபீ⁴ஷண விகர்ஷணௌ ।
ப்ரவிஶ்ய நக³ரீம் லங்காம் ப⁴வத்³ப்⁴யாம் த⁴நதா³நுஜ꞉ ॥ 22 ॥

வக்தவ்யோ ரக்ஷஸாம் ராஜா யதோ²க்தம் வசநம் மம ।
யத்³ப³லம் ச ஸமாஶ்ரித்ய ஸீதாம் மே ஹ்ருதவாநஸி ॥ 23 ॥

தத்³த³ர்ஶய யதா²காமம் ஸஸைந்ய꞉ ஸஹபா³ந்த⁴வ꞉ ।
ஶ்வ꞉ கால்யே நக³ரீம் லங்காம் ஸப்ராகாராம் ஸதோரணாம் ॥ 24 ॥

ரக்ஷஸாம் ச ப³லம் பஶ்ய ஶரைர்வித்⁴வம்ஸிதம் மயா ।
க்ரோத⁴ம் பீ⁴மமஹம் மோக்ஷ்யே ஸஸைந்யே த்வயி ராவண ॥ 25 ॥

ஶ்வ꞉ கால்யே வஜ்ரவாந்வஜ்ரம் தா³நவேஷ்விவ வாஸவ꞉ ।
இதி ப்ரதிஸமாதி³ஷ்டௌ ராக்ஷஸௌ ஶுகஸாரணௌ ॥ 26 ॥

ஜயேதி ப்ரதிநந்த்³யைதௌ ராக⁴வம் த⁴ர்மவத்ஸலம் ।
ஆக³ம்ய நக³ரீம் லங்காமப்³ரூதாம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ॥ 27 ॥

விபீ⁴ஷணக்³ருஹீதௌ து வதா⁴ர்ஹௌ ராக்ஷஸேஶ்வர ।
த்³ருஷ்ட்வா த⁴ர்மாத்மநா முக்தௌ ராமேணாமிததேஜஸா ॥ 28 ॥

ஏகஸ்தா²நக³தா யத்ர சத்வார꞉ புருஷர்ஷபா⁴꞉ ।
லோகபாலோபமா꞉ ஶூரா꞉ க்ருதாஸ்த்ரா த்³ருட⁴விக்ரமா꞉ ॥ 29 ॥

ராமோ தா³ஶரதி²꞉ ஶ்ரீமாம்ˮல்லக்ஷ்மணஶ்ச விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஸுக்³ரீவஶ்ச மஹாதேஜா மஹேந்த்³ரஸமவிக்ரம꞉ ॥ 30 ॥

ஏதே ஶக்தா꞉ புரீம் லங்காம் ஸப்ராகாராம் ஸதோரணாம் ।
உத்பாட்ய ஸங்க்ராமயிதும் ஸர்வே திஷ்ட²ந்து வாநரா꞉ ॥ 31 ॥

யாத்³ருஶம் தஸ்ய ராமஸ்ய ரூபம் ப்ரஹரணாநி ச ।
வதி⁴ஷ்யதி புரீம் லங்காமேகஸ்திஷ்ட²ந்து தே த்ரய꞉ ॥ 32 ॥

ராமலக்ஷ்மணகு³ப்தா ஸா ஸுக்³ரீவேண ச வாஹிநீ ।
ப³பூ⁴வ து³ர்த⁴ர்ஷதரா ஸேந்த்³ரைரபி ஸுராஸுரை꞉ ॥ 33 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகா꞉ –
வ்யக்த꞉ ஸேதுஸ்ததா² ப³த்³தோ⁴ த³ஶயோஜநவிஸ்த்ருத꞉ ।
ஶதயோஜநமாயாமஸ்தீர்ணா ஸேநா ச ஸாக³ரம் ॥
நிவிஷ்டோ த³க்ஷிணேதீரே ராம꞉ ஸ ச நதீ³பதே꞉ ।
தீர்ணஸ்ய தரமாணஸ்ய ப³லஸ்யாந்தோ ந வித்³யதே ॥
*]

ப்ரஹ்ருஷ்டரூபா த்⁴வஜிநீ வநௌகஸாம்
மஹாத்மநாம் ஸம்ப்ரதி யோத்³து⁴மிச்ச²தாம் ।
அலம் விரோதே⁴ந ஶமோ விதீ⁴யதாம்
ப்ரதீ³யதாம் தா³ஶரதா²ய மைதி²லீ ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 25 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (26) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed