Yuddha Kanda Sarga 24 – యుద్ధకాండ చతుర్వింశః సర్గః (౨౪)


|| రావణప్రతిజ్ఞా ||

సా వీరసమితీ రాజ్ఞా విరరాజ వ్యవస్థితా |
శశినా శుభనక్షత్రా పౌర్ణమాసీవ శారదీ || ౧ ||

ప్రచచాల చ వేగేన త్రస్తా చైవ వసుంధరా |
పీడ్యమానా బలౌఘేన తేన సాగరవర్చసా || ౨ ||

తతః శుశ్రువురాక్రుష్టం లంకాయాః కాననౌకసః |
భేరీమృదంగసంఘుష్టం తుములం రోమహర్షణమ్ || ౩ ||

బభూవుస్తేన ఘోషేణ సంహృష్టా హరియూథపాః |
అమృష్యమాణాస్తం ఘోషం వినేదుర్ఘోషవత్తరమ్ || ౪ ||

రాక్షసాస్తు ప్లవంగానాం శుశ్రువుశ్చాపి గర్జితమ్ |
నర్దతామివ దృప్తానాం మేఘానామంబరే స్వనమ్ || ౫ ||

దృష్ట్వా దాశరథిర్లంకాం చిత్రధ్వజపతాకినీమ్ |
జగామ మనసా సీతాం దూయమానేన చేతసా || ౬ ||

అత్ర సా మృగశాబాక్షీ రావణేనోపరుధ్యతే |
అభిభూతా గ్రహేణేవ లోహితాంగేన రోహిణీ || ౭ ||

దీర్ఘముష్ణం చ నిఃశ్వస్య సముద్వీక్ష్య చ లక్ష్మణమ్ |
ఉవాచ వచనం వీరస్తత్కాలహితమాత్మనః || ౮ ||

ఆలిఖంతీమివాకాశముత్థితాం పశ్య లక్ష్మణ |
మనసేవ కృతాం లంకాం నగాగ్రే విశ్వకర్మణా || ౯ ||

విమానైర్బహుభిర్లంకా సంకీర్ణా భువి రాజతే |
విష్ణోః పదమివాకాశం ఛాదితం పాండురైర్ఘనైః || ౧౦ ||

పుష్పితైః శోభితా లంకా వనైశ్చైత్రరథోపమైః |
నానాపతంగసంఘుష్టైః ఫలపుష్పోపగైః శుభైః || ౧౧ ||

పశ్య మత్తవిహంగాని ప్రలీనభ్రమరాణి చ |
కోకిలాకులషండాని దోధవీతి శివోఽనిలః || ౧౨ ||

ఇతి దాశరథీ రామో లక్ష్మణం సమభాషత |
బలం చ తద్వై విభజన్ శాస్త్రదృష్టేన కర్మణా | | ౧౩ ||

శశాస కపిసేనాయా బలామాదాయ వీర్యవాన్ |
అంగదః సహ నీలేన తిష్ఠేదురసి దుర్జయః || ౧౪ ||

తిష్ఠేద్వానరవాహిన్యా వానరౌఘసమావృతః |
ఆశ్రిత్య దక్షిణం పార్శ్వమృషభో వానరర్షభః || ౧౫ ||

గంధహస్తీవ దుర్ధర్షస్తరస్వీ గంధమాదనః |
తిష్ఠేద్వానరవాహిన్యాః సవ్యం పార్శ్వం సమాశ్రితః || ౧౬ ||

మూర్ధ్ని స్థాస్యామ్యహం యుక్తో లక్ష్మణేన సమన్వితః |
జాంబవాంశ్చ సుషేణశ్చ వేగదర్శీ చ వానరః || ౧౭ ||

ఋక్షముఖ్యా మహాత్మానః కుక్షిం రక్షంతు తే త్రయః |
జఘనం కపిసేనాయాః కపిరాజోఽభిరక్షతు || ౧౮ ||

పశ్చార్ధమివ లోకస్య ప్రచేతాస్తేజసా వృతః |
సువిభక్తమహావ్యూహా మహావానరరక్షితా || ౧౯ ||

అనీకినీ సా విబభౌ యథా ద్యౌః సాభ్రసంప్లవా |
ప్రగృహ్య గిరిశృంగాణి మహతశ్చ మహీరుహాన్ || ౨౦ ||

ఆసేదుర్వానరా లంకాం విమర్దయిషవో రణే |
శిఖరైర్వికిరామైనాం లంకాం ముష్టిభిరేవ వా || ౨౧ ||

ఇతి స్మ దధిరే సర్వే మానాంసి హరిసత్తమాః |
తతో రామో మహాతేజాః సుగ్రీవమిదమబ్రవీత్ || ౨౨ ||

సువిభక్తాని సైన్యాని శుక ఏష విముచ్యతామ్ |
రామస్య వచనం శ్రుత్వా వానరేంద్రో మహాబలః || ౨౩ ||

మోచయామాస తం దూతం శుకం రామస్య శాసనాత్ |
మోచితో రామవాక్యేన వానరైశ్చాభిపీడితః || ౨౪ ||

శుకః పరమసంత్రస్తో రక్షోఽధిపముపాగమత్ |
రావణః ప్రహసన్నేవ శుకం వాక్యమభాషత || ౨౫ ||

కిమిమౌ తే సితౌ పక్షౌ లూనపక్షశ్చ దృశ్యసే |
కచ్చిన్నానేకచిత్తానాం తేషాం త్వం వశమాగతః || ౨౬ ||

తతః స భయసంవిగ్నస్తదా రాజ్ఞాఽభిచోదితః |
వచనం ప్రత్యువాచేదం రాక్షసాధిపముత్తమమ్ || ౨౭ ||

సాగరస్యోత్తరే తీరేఽబ్రువంస్తే వచనం తథా |
యథా సందేశమక్లిష్టం సాంత్వయన్ శ్లక్ష్ణయా గిరా || ౨౮ ||

క్రుద్ధైస్తైరహముత్ప్లుత్య దృష్టమాత్రైః ప్లవంగమైః |
గృహీతోఽస్మ్యపి చారబ్ధో హంతుం లోప్తుం చ ముష్టిభిః || ౨౯ ||

నైవ సంభాషితుం శక్యాః సంప్రశ్నోఽత్ర న లభ్యతే |
ప్రకృత్యా కోపనాస్తీక్ష్ణా వానరా రాక్షసాధిప || ౩౦ ||

స చ హంతా విరాధస్య కబంధస్య ఖరస్య చ |
సుగ్రీవసహితో రామః సీతాయాః పదమాగతః || ౩౧ ||

స కృత్వా సాగరే సేతుం తీర్త్వా చ లవణోదధిమ్ |
ఏష రక్షాంసి నిర్ధూయ ధన్వీ తిష్ఠతి రాఘవః || ౩౨ ||

ఋక్షవానరముఖ్యానామనీకాని సహస్రశః | [సంఘానాం]
గిరిమేఘనికాశానాం ఛాదయంతి వసుంధరామ్ || ౩౩ ||

రాక్షసానాం బలౌఘస్య వానరేంద్రబలస్య చ |
నైతయోర్విద్యతే సంధిర్దేవదానవయోరివ || ౩౪ ||

పురా ప్రాకారమాయాంతి క్షిప్రమేకతరం కురు |
సీతాం వాఽస్మై ప్రయచ్ఛాశు సుయుద్ధం వా ప్రదీయతామ్ || ౩౫ ||

శుకస్య వచనం శ్రుత్వా రావణో వాక్యమబ్రవీత్ |
రోషసంరక్తనయనో నిర్దహన్నివ చక్షుషా || ౩౬ ||

యది మాం ప్రతి యుధ్యేరన్దేవగంధర్వదానవాః |
నైవ సీతాం ప్రయచ్ఛామి సర్వలోకభయాదపి || ౩౭ ||

కదా నామాభిధావంతి రాఘవం మామకాః శరాః |
వసంతే పుష్పితం మత్తా భ్రమరా ఇవ పాదపమ్ || ౩౮ ||

కదా తూణీశయైర్దీప్తైర్గణశః కార్ముకచ్యుతైః |
శరైరాదీపయామ్యేనముల్కాభిరివ కుంజరమ్ || ౩౯ ||

తచ్చాస్య బలమాదాస్యే బలేన మహతా వృతః |
జ్యోతిషామివ సర్వేషాం ప్రభాముద్యన్దివాకరః || ౪౦ ||

సాగరస్యేవ మే వేగో మారుతస్యేవ మే గతిః |
న హి దాశరథిర్వేద తేన మాం యోద్ధుమిచ్ఛతి || ౪౧ ||

న మే తూణీశయాన్బాణాన్సవిషానివ పన్నగాన్ |
రామః పశ్యతి సంగ్రామే తేన మాం యోద్ధుమిచ్ఛతి || ౪౨ ||

న జానాతి పురా వీర్యం మమ యుద్ధే స రాఘవః |
మమ చాపమయీం వీణాం శరకోణైః ప్రవాదితామ్ || ౪౩ ||

జ్యాశబ్దతుములాం ఘోరామార్తభీతమహాస్వనామ్ |
నారాచతలసన్నాదాం తాం మమాహితవాహినీమ్ |
అవగాహ్య మహారంగం వాదయిష్యామ్యహం రణే || ౪౪ ||

న వాసవేనాపి సహస్రచక్షుషా
యథాఽస్మి శక్యో వరుణేన వా స్వయమ్ |
యమేవ వా ధర్షయితుం శరాగ్నినా
మహాహవే వైశ్రవణేన వా పునః || ౪౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే చతుర్వింశః సర్గః || ౨౪ ||

యుద్ధకాండ పంచవింశః సర్గః (౨౫) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed