Yuddha Kanda Sarga 103 – యుద్ధకాండ త్ర్యుత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౩)


|| ఐంద్రరథకేతుపాతనమ్ ||

లక్ష్మణేన తు తద్వాక్యముక్తం శ్రుత్వా స రాఘవః |
సందధే పరవీరఘ్నో ధనురాదాయ వీర్యవాన్ || ౧ ||

రావణాయ శరాన్ఘోరాన్విససర్జ చమూముఖే |
అథాన్యం రథమారుహ్య రావణో రాక్షసాధిపః || ౨ ||

అభ్యద్రవత కాకుత్స్థం స్వర్భానురివ భాస్కరమ్ |
దశగ్రీవో రథస్థస్తు రామం వజ్రోపమైః శరైః || ౩ ||

ఆజఘాన మహాఘోరైర్ధారాభిరివ తోయదః |
దీప్తపావకసంకాశైః శరైః కాంచనభూషణైః || ౪ ||

నిర్బిభేద రణే రామో దశగ్రీవం సమాహితమ్ |
భూమౌ స్థితస్య రామస్య రథస్థస్య చ రక్షసః || ౫ ||

న సమం యుద్ధమిత్యాహుర్దేవగంధర్వదానవాః |
తతః కాంచనచిత్రాంగః కింకిణీశతభూషితః || ౬ ||

తరుణాదిత్యసంకాశో వైడూర్యమయకూబరః |
సదశ్వైః కాంచనాపీడైర్యుక్తః శ్వేతప్రకీర్ణకైః || ౭ ||

హరిభిః సూర్యసంకాశైర్హేమజాలవిభూషితైః |
రుక్మవేణుధ్వజః శ్రీమాన్ దేవరాజరథో వరః || ౮ ||

దేవరాజేన సందిష్టో రథమారుహ్య మాతలిః |
అభ్యవర్తత కాకుత్స్థమవతీర్య త్రివిష్టపాత్ || ౯ ||

అబ్రవీచ్చ తదా రామం సప్రతోదో రథే స్థితః |
ప్రాంజలిర్మాతలిర్వాక్యం సహస్రాక్షస్య సారథిః || ౧౦ ||

సహస్రాక్షేణ కాకుత్స్థ రథోఽయం విజయాయ తే |
దత్తస్తవ మహాసత్త్వ శ్రీమాన్ శత్రునిబర్హణ || ౧౧ ||

ఇదమైంద్రం మహచ్చాపం కవచం చాగ్నిసన్నిభమ్ |
శరాశ్చాదిత్యసంకాశాః శక్తిశ్చ విమలా శితా || ౧౨ ||

ఆరుహ్యేమం రథం వీర రాక్షసం జహి రావణమ్ |
మయా సారథినా రాజన్మహేంద్ర ఇవ దానవాన్ || ౧౩ ||

ఇత్యుక్తః సంపరిక్రమ్య రథం సమభివాద్య చ |
ఆరురోహ తదా రామో లోకాఁల్లక్ష్మ్యా విరాజయన్ || ౧౪ ||

తద్బభూవాద్భుతం యుద్ధం తుములం రోమహర్షణమ్ |
రామస్య చ మహాబాహో రావణస్య చ రక్షసః || ౧౫ ||

స గాంధర్వేణ గాంధర్వం దైవం దైవేన రాఘవః |
అస్త్రం రాక్షసరాజస్య జఘాన పరమాస్త్రవిత్ || ౧౬ ||

అస్త్రం తు పరమం ఘోరం రాక్షసం రాక్షసాధిపః |
ససర్జ పరమక్రుద్ధః పునరేవ నిశాచరః || ౧౭ ||

తే రావణధనుర్ముక్తాః శరాః కాంచనభూషణాః |
అభ్యవర్తంత కాకుత్స్థం సర్పా భూత్వా మహావిషాః || ౧౮ ||

తే దీప్తవదనా దీప్తం వమంతో జ్వలనం ముఖైః |
రామమేవాభ్యవర్తంత వ్యాదితాస్యా భయానకాః || ౧౯ ||

తైర్వాసుకిసమస్పర్శైర్దీప్తభోగైర్మహావిషైః |
దిశశ్చ సంతతాః సర్వాః ప్రదిశశ్చ సమావృతాః || ౨౦ ||

తాన్దృష్ట్వా పన్నగాన్రామః సమాపతత ఆహవే |
అస్త్రం గారుత్మతం ఘోరం ప్రాదుశ్చకే భయావహమ్ || ౨౧ ||

తే రాఘవశరా ముక్తా రుక్మపుంఖాః శిఖిప్రభాః |
సుపర్ణాః కాంచనా భూత్వా విచేరుః సర్పశత్రవః || ౨౨ ||

తే తాన్సర్వాన్ శరాన్జఘ్నుః సర్పరూపాన్మహాజవాన్ |
సుపర్ణరూపా రామస్య విశిఖాః కామరూపిణః || ౨౩ ||

అస్త్రే ప్రతిహతే క్రుద్ధో రావణో రాక్షసాధిపః |
అభ్యవర్షత్తదా రామం ఘోరాభిః శరవృష్టిభిః || ౨౪ ||

తతః శరసహస్రేణ రామమక్లిష్టకారిణమ్ |
అర్దయిత్వా శరౌఘేణ మాతలిం ప్రత్యవిధ్యత || ౨౫ ||

చిచ్ఛేద కేతుముద్దిశ్య శరేణైకేన రావణః |
పాతయిత్వా రథోపస్థే రథాత్కేతుం చ కాంచనమ్ || ౨౬ ||

ఐంద్రానపి జఘానాశ్వాన్ శరజాలేన రావణః |
తం దృష్ట్వా సుమహత్కర్మ రావణస్య దురాత్మనః || ౨౭ ||

విషేదుర్దేవగంధర్వా దానవాశ్చారణైః సహ |
రామమార్తం తదా దృష్ట్వా సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః || ౨౮ ||

వ్యథితా వానరేంద్రాశ్చ బభూవుః సవిభీషణాః |
రామచంద్రమసం దృష్ట్వా గ్రస్తం రావణరాహుణా || ౨౯ ||

ప్రాజాపత్యం చ నక్షత్రం రోహిణీం శశినః ప్రియామ్ |
సమాక్రమ్య బుధస్తస్థౌ ప్రజానామశుభావహః || ౩౦ ||

సధూమపరివృత్తోర్మిః ప్రజ్వలన్నివ సాగరః |
ఉత్పపాత తదా క్రుద్ధః స్పృశన్నివ దివాకరమ్ || ౩౧ ||

శస్త్రవర్ణః సుపరుషో మందరశ్మిర్దివాకరః |
అదృశ్యత కబంధాంకః సంసక్తో ధూమకేతునా || ౩౨ ||

కోసలానాం చ నక్షత్రం వ్యక్తమింద్రాగ్నిదైవతమ్ |
ఆక్రమ్యాంగారకస్తస్థౌ విశాఖామపి చాంబరే || ౩౩ ||

దశాస్యో వింశతిభుజః ప్రగృహీతశరాసనః |
అదృశ్యత దశగ్రీవో మైనాక ఇవ పర్వతః || ౩౪ ||

నిరస్యమానో రామస్తు దశగ్రీవేణ రక్షసా |
నాశక్నోదభిసంధాతుం సాయకాన్రణమూర్ధని || ౩౫ ||

స కృత్వా భ్రుకుటిం క్రుద్ధః కించిత్సంరక్తలోచనః |
జగామ సుమహాక్రోధం నిర్దహన్నివ చక్షుషా || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే త్ర్యుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౦౩ ||

యుద్ధకాండ చతురుత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౪) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed