Yuddha Kanda Sarga 104 – యుద్ధకాండ చతురుత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౪)


|| రావణశూలభంగః ||

తస్య క్రుద్ధస్య వదనం దృష్ట్వా రామస్య ధీమతః |
సర్వభూతాని విత్రేసుః ప్రాకంపత చ మేదినీ || ౧ ||

సింహశార్దూలవాన్ శైలః సంచచాల చలద్రుమః |
బభూవ చాతిక్షుభితః సముద్రః సరితాం పతిః || ౨ ||

ఖగాశ్చ ఖరనిర్ఘోషా గగనే పరుషా ఘనాః |
ఔత్పాతికాని నర్దంతః సమంతాత్పరిచక్రముః || ౩ ||

రామం దృష్ట్వా సుసంక్రుద్ధముత్పాతాంశ్చ సుదారుణాన్ |
విత్రేసుః సర్వభూతాని రావణస్యాభవద్భయమ్ || ౪ ||

విమానస్థాస్తదా దేవా గంధర్వాశ్చ మహోరగాః |
ఋషిదానవదైత్యాశ్చ గరుత్మంతశ్చ ఖేచరాః || ౫ ||

దదృశుస్తే మహాయుద్ధం లోకసంవర్తసంస్థితమ్ |
నానాప్రహరణైర్భీమైః శూరయోః సంప్రయుద్ధ్యతోః || ౬ ||

ఊచుః సురాసురాః సర్వే తదా విగ్రహమాగతాః |
ప్రేక్షమాణా మహద్యుద్ధం వాక్యం భక్త్యా ప్రహృష్టవత్ || ౭ ||

దశగ్రీవం జయేత్యాహురసురాః సమవస్థితాః |
దేవా రామమథోచుస్తే త్వం జయేతి పునః పునః || ౮ ||

ఏతస్మిన్నంతరే క్రోధాద్రాఘవస్య స రావణః |
ప్రహర్తుకామో దుష్టాత్మా స్పృశన్ప్రహరణం మహత్ || ౯ ||

వజ్రసారం మహానాదం సర్వశత్రునిబర్హణమ్ |
శైలశృంగనిభైః కూటైశ్చితం దృష్టిభయావహమ్ || ౧౦ ||

సధూమమివ తీక్ష్ణాగ్రం యుగాంతాగ్నిచయోపమమ్ |
అతిరౌద్రమనాసాద్యం కాలేనాపి దురాసదమ్ || ౧౧ ||

త్రాసనం సర్వభూతానాం దారణం భేదనం తదా |
ప్రదీప్తమివ రోషేణ శూలం జగ్రాహ రావణః || ౧౨ ||

తచ్ఛూలం పరమక్రుద్ధో మధ్యే జగ్రాహ వీర్యవాన్ |
అనేకైః సమరే శూరై రాక్షసైః పరివారితః || ౧౩ ||

సముద్యమ్య మహాకాయో ననాద యుధి భైరవమ్ |
సంరక్తనయనో రోషాత్స్వసైన్యమభిహర్షయన్ || ౧౪ ||

పృథివీం చాంతరిక్షం చ దిశశ్చ ప్రదిశస్తథా |
ప్రాకంపయత్తదా శబ్దో రాక్షసేంద్రస్య దారుణః || ౧౫ ||

అతినాదస్య నాదేన తేన తస్య దురాత్మనః |
సర్వభూతాని విత్రేసుః సాగరశ్చ ప్రచుక్షుభే || ౧౬ ||

స గృహీత్వా మహావీర్యః శూలం తద్రావణో మహత్ |
వినద్య సుమహానాదం రామం పరుషమబ్రవీత్ || ౧౭ ||

శూలోఽయం వజ్రసారస్తే రామ రోషాన్మయోద్యతః |
తవ భ్రాతృసహాయస్య సద్యః ప్రాణాన్హరిష్యతి || ౧౮ ||

రక్షసామద్య శూరాణాం నిహతానాం చమూముఖే |
త్వాం నిహత్య రణశ్లాఘిన్కరోమి తరసా సమమ్ || ౧౯ ||

తిష్ఠేదానీం నిహన్మి త్వామేష శూలేన రాఘవ |
ఏవముక్త్వా స చిక్షేప తచ్ఛూలం రాక్షసాధిపః || ౨౦ ||

తద్రావణకరాన్ముక్తం విద్యుజ్జ్వాలాసమాకులమ్ |
అష్టఘంటం మహానాదం వియద్గతమశోభత || ౨౧ ||

తచ్ఛూలం రాఘవో దృష్ట్వా జ్వలంతం ఘోరదర్శనమ్ |
ససర్జ విశిఖాన్రామశ్చాపమాయమ్య వీర్యవాన్ || ౨౨ ||

ఆపతంతం శరౌఘేణ వారయామాస రాఘవః |
ఉత్పతంతం యుగాంతాగ్నిం జలౌఘైరివ వాసవః || ౨౩ ||

నిర్దదాహ స తాన్బాణాన్రామకార్ముకనిఃసృతాన్ |
రావణస్య మహాశూలః పతంగానివ పావకః || ౨౪ ||

తాన్దృష్ట్వా భస్మసాద్భూతాన్ శూలసంస్పర్శచూర్ణితాన్ |
సాయకానంతరిక్షస్థాన్రాఘవః క్రోధమాహరత్ || ౨౫ ||

స తాం మాతలినాఽఽనీతాం శక్తిం వాసవనిర్మితామ్ |
జగ్రాహ పరమక్రుద్ధో రాఘవో రఘునందనః || ౨౬ ||

సా తోలితా బలవతా శక్తిర్ఘంటాకృతస్వనా |
నభః ప్రజ్వాలయామాస యుగాంతోల్కేవ సప్రభా || ౨౭ ||

సా క్షిప్తా రాక్షసేంద్రస్య తస్మిన్ శూలే పపాత హ |
భిన్నః శక్త్యా మహాన్ శూలో నిపపాత హతద్యుతిః || ౨౮ ||

నిర్బిభేద తతో బాణైర్హయానస్య మహాజవాన్ |
రామస్తీక్ష్ణైర్మహావేగైర్వజ్రకల్పైః శితైః శరైః || ౨౯ ||

నిర్బిభేదోరసి తతో రావణం నిశితైః శరైః |
రాఘవః పరమాయత్తో లలాటే పత్రిభిస్త్రిభిః || ౩౦ ||

స శరైర్భిన్నసర్వాంగో గాత్రప్రస్రుతశోణితః |
రాక్షసేంద్రః సమూహస్థః ఫుల్లాశోక ఇవాబభౌ || ౩౧ ||

స రామబాణైరభివిద్ధగాత్రో
నిశాచరేంద్రః క్షతజార్ద్రగాత్రః |
జగామ ఖేదం చ సమాజమధ్యే
క్రోధం చ చక్రే సుభృశం తదానీమ్ || ౩౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే చతురుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౦౪ ||

యుద్ధకాండ పంచోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౫) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed