Yuddha Kanda Sarga 104 – யுத்³த⁴காண்ட³ சதுருத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (104)


॥ ராவணஶூலப⁴ங்க³꞉ ॥

தஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய வத³நம் த்³ருஷ்ட்வா ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ஸர்வபூ⁴தாநி வித்ரேஸு꞉ ப்ராகம்பத ச மேதி³நீ ॥ 1 ॥

ஸிம்ஹஶார்தூ³ளவாந் ஶைல꞉ ஸஞ்சசால சலத்³ரும꞉ ।
ப³பூ⁴வ சாதிக்ஷுபி⁴த꞉ ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ ॥ 2 ॥

க²கா³ஶ்ச க²ரநிர்கோ⁴ஷா க³க³நே பருஷா க⁴நா꞉ ।
ஔத்பாதிகாநி நர்த³ந்த꞉ ஸமந்தாத்பரிசக்ரமு꞉ ॥ 3 ॥

ராமம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுஸங்க்ருத்³த⁴முத்பாதாம்ஶ்ச ஸுதா³ருணாந் ।
வித்ரேஸு꞉ ஸர்வபூ⁴தாநி ராவணஸ்யாப⁴வத்³ப⁴யம் ॥ 4 ॥

விமாநஸ்தா²ஸ்ததா³ தே³வா க³ந்த⁴ர்வாஶ்ச மஹோரகா³꞉ ।
ருஷிதா³நவதை³த்யாஶ்ச க³ருத்மந்தஶ்ச கே²சரா꞉ ॥ 5 ॥

த³த்³ருஶுஸ்தே மஹாயுத்³த⁴ம் லோகஸம்வர்தஸம்ஸ்தி²தம் ।
நாநாப்ரஹரணைர்பீ⁴மை꞉ ஶூரயோ꞉ ஸம்ப்ரயுத்³த்⁴யதோ꞉ ॥ 6 ॥

ஊசு꞉ ஸுராஸுரா꞉ ஸர்வே ததா³ விக்³ரஹமாக³தா꞉ ।
ப்ரேக்ஷமாணா மஹத்³யுத்³த⁴ம் வாக்யம் ப⁴க்த்யா ப்ரஹ்ருஷ்டவத் ॥ 7 ॥

த³ஶக்³ரீவம் ஜயேத்யாஹுரஸுரா꞉ ஸமவஸ்தி²தா꞉ ।
தே³வா ராமமதோ²சுஸ்தே த்வம் ஜயேதி புந꞉ புந꞉ ॥ 8 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே க்ரோதா⁴த்³ராக⁴வஸ்ய ஸ ராவண꞉ ।
ப்ரஹர்துகாமோ து³ஷ்டாத்மா ஸ்ப்ருஶந்ப்ரஹரணம் மஹத் ॥ 9 ॥

வஜ்ரஸாரம் மஹாநாத³ம் ஸர்வஶத்ருநிப³ர்ஹணம் ।
ஶைலஶ்ருங்க³நிபை⁴꞉ கூடைஶ்சிதம் த்³ருஷ்டிப⁴யாவஹம் ॥ 10 ॥

ஸதூ⁴மமிவ தீக்ஷ்ணாக்³ரம் யுகா³ந்தாக்³நிசயோபமம் ।
அதிரௌத்³ரமநாஸாத்³யம் காலேநாபி து³ராஸத³ம் ॥ 11 ॥

த்ராஸநம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் தா³ரணம் பே⁴த³நம் ததா³ ।
ப்ரதீ³ப்தமிவ ரோஷேண ஶூலம் ஜக்³ராஹ ராவண꞉ ॥ 12 ॥

தச்சூ²லம் பரமக்ருத்³தோ⁴ மத்⁴யே ஜக்³ராஹ வீர்யவாந் ।
அநேகை꞉ ஸமரே ஶூரை ராக்ஷஸை꞉ பரிவாரித꞉ ॥ 13 ॥

ஸமுத்³யம்ய மஹாகாயோ நநாத³ யுதி⁴ பை⁴ரவம் ।
ஸம்ரக்தநயநோ ரோஷாத்ஸ்வஸைந்யமபி⁴ஹர்ஷயந் ॥ 14 ॥

ப்ருதி²வீம் சாந்தரிக்ஷம் ச தி³ஶஶ்ச ப்ரதி³ஶஸ்ததா² ।
ப்ராகம்பயத்ததா³ ஶப்³தோ³ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய தா³ருண꞉ ॥ 15 ॥

அதிநாத³ஸ்ய நாதே³ந தேந தஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
ஸர்வபூ⁴தாநி வித்ரேஸு꞉ ஸாக³ரஶ்ச ப்ரசுக்ஷுபே⁴ ॥ 16 ॥

ஸ க்³ருஹீத்வா மஹாவீர்ய꞉ ஶூலம் தத்³ராவணோ மஹத் ।
விநத்³ய ஸுமஹாநாத³ம் ராமம் பருஷமப்³ரவீத் ॥ 17 ॥

ஶூலோ(அ)யம் வஜ்ரஸாரஸ்தே ராம ரோஷாந்மயோத்³யத꞉ ।
தவ ப்⁴ராத்ருஸஹாயஸ்ய ஸத்³ய꞉ ப்ராணாந்ஹரிஷ்யதி ॥ 18 ॥

ரக்ஷஸாமத்³ய ஶூராணாம் நிஹதாநாம் சமூமுகே² ।
த்வாம் நிஹத்ய ரணஶ்லாகி⁴ந்கரோமி தரஸா ஸமம் ॥ 19 ॥

திஷ்டே²தா³நீம் நிஹந்மி த்வாமேஷ ஶூலேந ராக⁴வ ।
ஏவமுக்த்வா ஸ சிக்ஷேப தச்சூ²லம் ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 20 ॥

தத்³ராவணகராந்முக்தம் வித்³யுஜ்ஜ்வாலாஸமாகுலம் ।
அஷ்டக⁴ண்டம் மஹாநாத³ம் வியத்³க³தமஶோப⁴த ॥ 21 ॥

தச்சூ²லம் ராக⁴வோ த்³ருஷ்ட்வா ஜ்வலந்தம் கோ⁴ரத³ர்ஶநம் ।
ஸஸர்ஜ விஶிகா²ந்ராமஶ்சாபமாயம்ய வீர்யவாந் ॥ 22 ॥

ஆபதந்தம் ஶரௌகே⁴ண வாரயாமாஸ ராக⁴வ꞉ ।
உத்பதந்தம் யுகா³ந்தாக்³நிம் ஜலௌகை⁴ரிவ வாஸவ꞉ ॥ 23 ॥

நிர்த³தா³ஹ ஸ தாந்பா³ணாந்ராமகார்முகநி꞉ஸ்ருதாந் ।
ராவணஸ்ய மஹாஶூல꞉ பதங்கா³நிவ பாவக꞉ ॥ 24 ॥

தாந்த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ஸ்மஸாத்³பூ⁴தாந் ஶூலஸம்ஸ்பர்ஶசூர்ணிதாந் ।
ஸாயகாநந்தரிக்ஷஸ்தா²ந்ராக⁴வ꞉ க்ரோத⁴மாஹரத் ॥ 25 ॥

ஸ தாம் மாதலிநா(ஆ)நீதாம் ஶக்திம் வாஸவநிர்மிதாம் ।
ஜக்³ராஹ பரமக்ருத்³தோ⁴ ராக⁴வோ ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 26 ॥

ஸா தோலிதா ப³லவதா ஶக்திர்க⁴ண்டாக்ருதஸ்வநா ।
நப⁴꞉ ப்ரஜ்வாலயாமாஸ யுகா³ந்தோல்கேவ ஸப்ரபா⁴ ॥ 27 ॥

ஸா க்ஷிப்தா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய தஸ்மிந் ஶூலே பபாத ஹ ।
பி⁴ந்ந꞉ ஶக்த்யா மஹாந் ஶூலோ நிபபாத ஹதத்³யுதி꞉ ॥ 28 ॥

நிர்பி³பே⁴த³ ததோ பா³ணைர்ஹயாநஸ்ய மஹாஜவாந் ।
ராமஸ்தீக்ஷ்ணைர்மஹாவேகை³ர்வஜ்ரகல்பை꞉ ஶிதை꞉ ஶரை꞉ ॥ 29 ॥

நிர்பி³பே⁴தோ³ரஸி ததோ ராவணம் நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ ।
ராக⁴வ꞉ பரமாயத்தோ லலாடே பத்ரிபி⁴ஸ்த்ரிபி⁴꞉ ॥ 30 ॥

ஸ ஶரைர்பி⁴ந்நஸர்வாங்கோ³ கா³த்ரப்ரஸ்ருதஶோணித꞉ ।
ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ ஸமூஹஸ்த²꞉ பு²ல்லாஶோக இவாப³பௌ⁴ ॥ 31 ॥

ஸ ராமபா³ணைரபி⁴வித்³த⁴கா³த்ரோ
நிஶாசரேந்த்³ர꞉ க்ஷதஜார்த்³ரகா³த்ர꞉ ।
ஜகா³ம கே²த³ம் ச ஸமாஜமத்⁴யே
க்ரோத⁴ம் ச சக்ரே ஸுப்⁴ருஶம் ததா³நீம் ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ சதுருத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 104 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (105) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: