Yuddha Kanda Sarga 105 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (105)


॥ த³ஶக்³ரீவவிகூ⁴ர்ணநம் ॥

ஸ தேந து ததா² க்ரோதா⁴த்காகுத்ஸ்தே²நார்தி³தோ ரணே ।
ராவண꞉ ஸமரஶ்லாகீ⁴ மஹாக்ரோத⁴முபாக³மத் ॥ 1 ॥

ஸ தீ³ப்தநயநோ ரோஷாச்சாபமாயம்ய வீர்யவாந் ।
அப்⁴யர்த³யத்ஸுஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராக⁴வம் பரமாஹவே ॥ 2 ॥

பா³ணதா⁴ராஸஹஸ்ரைஸ்தை꞉ ஸதோயத³ இவாம்ப³ராத் ।
ராக⁴வம் ராவணோ பா³ணைஸ்தடாகமிவ பூரயத் ॥ 3 ॥

பூரித꞉ ஶரஜாலேந த⁴நுர்முக்தேந ஸம்யுகே³ ।
மஹாகி³ரிரிவாகம்ப்ய꞉ காகுத்ஸ்தோ² ந ப்ரகம்பதே ॥ 4 ॥

ஸ ஶரை꞉ ஶரஜாலாநி வாரயந்ஸமரே ஸ்தி²த꞉ ।
க³ப⁴ஸ்தீநிவ ஸூர்யஸ்ய ப்ரதிஜக்³ராஹ வீர்யவாந் ॥ 5 ॥

தத꞉ ஶரஸஹஸ்ராணி க்ஷிப்ரஹஸ்தோ நிஶாசர꞉ ।
நிஜகா⁴நோரஸி க்ருத்³தோ⁴ ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 6 ॥

ஸ ஶோணிதஸமாதி³க்³த⁴꞉ ஸமரே லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ।
த்³ருஷ்ட꞉ பு²ல்ல இவாரண்யே ஸுமஹாந்கிம்ஶுகத்³ரும꞉ ॥ 7 ॥

ஶராபி⁴கா⁴தஸம்ரப்³த⁴꞉ ஸோ(அ)பி ஜக்³ராஹ ஸாயகாந் ।
காகுத்ஸ்த²꞉ ஸுமஹாதேஜா யுகா³ந்தாதி³த்யதேஜஸ꞉ ॥ 8 ॥

ததோ(அ)ந்யோந்யம் ஸுஸம்ரப்³தா⁴வுபௌ⁴ தௌ ராமராவணௌ ।
ஶராந்த⁴காரே ஸமரே நோபாலக்ஷயதாம் ததா³ ॥ 9 ॥

தத꞉ க்ரோத⁴ஸமாவிஷ்டோ ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
உவாச ராவணம் வீர꞉ ப்ரஹஸ்ய பருஷம் வச꞉ ॥ 10 ॥

மம பா⁴ர்யா ஜநஸ்தா²நாத³ஜ்ஞாநாத்³ராக்ஷஸாத⁴ம ।
ஹ்ருதா தே விவஶா யஸ்மாத்தஸ்மாத்த்வம் நாஸி வீர்யவாந் ॥ 11 ॥

மயா விரஹிதாம் தீ³நாம் வர்தமாநாம் மஹாவநே ।
வைதே³ஹீம் ப்ரஸப⁴ம் ஹ்ருத்வா ஶூரோ(அ)ஹமிதி மந்யஸே ॥ 12 ॥

ஸ்த்ரீஷு ஶூர விநாதா²ஸு பரதா³ராபி⁴மர்ஶக ।
க்ருத்வா காபுருஷம் கர்ம ஶூரோ(அ)ஹமிதி மந்யஸே ॥ 13 ॥

பி⁴ந்நமர்யாத³ நிர்லஜ்ஜ சாரித்ரேஷ்வநவஸ்தி²த ।
த³ர்பாந்ம்ருத்யுமுபாதா³ய ஶூரோ(அ)ஹமிதி மந்யஸே ॥ 14 ॥

ஶூரேண த⁴நத³ப்⁴ராத்ரா ப³லை꞉ ஸமுதி³தேந ச ।
ஶ்லாக⁴நீயம் யஶஸ்யம் ச க்ருதம் கர்ம மஹத்த்வயா ॥ 15 ॥

உத்ஸேகேநாபி⁴பந்நஸ்ய க³ர்ஹிதஸ்யாஹிதஸ்ய ச ।
கர்மண꞉ ப்ராப்நுஹீதா³நீம் தஸ்யாத்³ய ஸுமஹத்ப²லம் ॥ 16 ॥

ஶூரோ(அ)ஹமிதி சாத்மாநமவக³ச்ச²ஸி து³ர்மதே ।
நைவ லஜ்ஜா(அ)ஸ்தி தே ஸீதாம் சோரவத்³வ்யபகர்ஷத꞉ ॥ 17 ॥

யதி³ மத்ஸந்நிதௌ⁴ ஸீதா த⁴ர்ஷிதா ஸ்யாத்த்வயா ப³லாத் ।
ப்⁴ராதரம் து க²ரம் பஶ்யேஸ்ததா³ மத்ஸாயகைர்ஹத꞉ ॥ 18 ॥

தி³ஷ்ட்யா(அ)ஸி மம து³ஷ்டாத்மம்ஶ்சக்ஷுர்விஷயமாக³த꞉ ।
அத்³ய த்வாம் ஸாயகைஸ்தீக்ஷ்ணைர்நயாமி யமஸாத³நம் ॥ 19 ॥

அத்³ய தே மச்ச²ரைஶ்சி²ந்நம் ஶிரோ ஜ்வலிதகுண்ட³லம் ।
க்ரவ்யாதா³ வ்யபகர்ஷந்து விகீர்ணம் ரணபாம்ஸுஷு ॥ 20 ॥

நிபத்யோரஸி க்³ருத்⁴ராஸ்தே க்ஷிதௌ க்ஷிப்தஸ்ய ராவண ।
பிப³ந்து ருதி⁴ரம் தர்ஷாச்ச²ரஶய்யாந்தரோத்தி²தம் ॥ 21 ॥

அத்³ய மத்³பா³ணபி⁴ந்நஸ்ய க³தாஸோ꞉ பதிதஸ்ய தே ।
கர்ஷந்த்வந்த்ராணி பதகா³ க³ருத்மந்த இவோரகா³ந் ॥ 22 ॥

இத்யேவம் ஸம்வத³ந்வீரோ ராம꞉ ஶத்ருநிப³ர்ஹண꞉ ।
ராக்ஷஸேந்த்³ரம் ஸமீபஸ்த²ம் ஶரவர்ஷைரவாகிரத் ॥ 23 ॥

ப³பூ⁴வ த்³விகு³ணம் வீர்யம் ப³லம் ஹர்ஷஶ்ச ஸம்யுகே³ ।
ராமஸ்யாஸ்த்ரப³லம் சைவ ஶத்ரோர்நித⁴நகாங்க்ஷிண꞉ ॥ 24 ॥

ப்ராது³ர்ப³பூ⁴வுரஸ்த்ராணி ஸர்வாணி விதி³தாத்மந꞉ ।
ப்ரஹர்ஷாச்ச மஹாதேஜா꞉ ஶீக்⁴ரஹஸ்ததரோ(அ)ப⁴வத் ॥ 25 ॥

ஶுபா⁴ந்யேதாநி சிஹ்நாநி விஜ்ஞாயாத்மக³தாநி ஸ꞉ ।
பூ⁴ய ஏவார்த³யத்³ராமோ ராவணம் ராக்ஷஸாந்தக்ருத் ॥ 26 ॥

ஹரீணாம் சாஶ்மநிகரை꞉ ஶரவர்ஷைஶ்ச ராக⁴வாத் ।
ஹந்யமாநோ த³ஶக்³ரீவோ விகூ⁴ர்ணஹ்ருத³யோ(அ)ப⁴வத் ॥ 27 ॥

யதா³ ச ஶஸ்த்ரம் நாரேபே⁴ ந வ்யகர்ஷச்ச²ராஸநம் ।
நாஸ்ய ப்ரத்யகரோத்³வீர்யம் விக்லேவேநாந்தராத்மநா ॥ 28 ॥

க்ஷிப்தாஶ்சாபி ஶராஸ்தேந ஶஸ்த்ராணி விவிதா⁴நி ச ।
ந ரணார்தா²ய வர்தந்தே ம்ருத்யுகாலே(அ)பி⁴வர்தத꞉ ॥ 29 ॥

ஸூதஸ்து ரத²நேதா(அ)ஸ்ய தத³வஸ்த²ம் ஸமீக்ஷ்ய தம் ।
ஶநைர்யுத்³தா⁴த³ஸம்ப்⁴ராந்தோ ரத²ம் தஸ்யாபவாஹயத் ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 105 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷடு³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (106) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: