Yuddha Kanda Sarga 105 – యుద్ధకాండ పంచోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౫)


|| దశగ్రీవవిఘూర్ణనమ్ ||

స తేన తు తథా క్రోధాత్కాకుత్స్థేనార్దితో రణే |
రావణః సమరశ్లాఘీ మహాక్రోధముపాగమత్ || ౧ ||

స దీప్తనయనో రోషాచ్చాపమాయమ్య వీర్యవాన్ |
అభ్యర్దయత్సుసంక్రుద్ధో రాఘవం పరమాహవే || ౨ ||

బాణధారాసహస్రైస్తైః సతోయద ఇవాంబరాత్ |
రాఘవం రావణో బాణైస్తటాకమివ పూరయత్ || ౩ ||

పూరితః శరజాలేన ధనుర్ముక్తేన సంయుగే |
మహాగిరిరివాకంప్యః కాకుత్స్థో న ప్రకంపతే || ౪ ||

స శరైః శరజాలాని వారయన్సమరే స్థితః |
గభస్తీనివ సూర్యస్య ప్రతిజగ్రాహ వీర్యవాన్ || ౫ ||

తతః శరసహస్రాణి క్షిప్రహస్తో నిశాచరః |
నిజఘానోరసి క్రుద్ధో రాఘవస్య మహాత్మనః || ౬ ||

స శోణితసమాదిగ్ధః సమరే లక్ష్మణాగ్రజః |
దృష్టః ఫుల్ల ఇవారణ్యే సుమహాన్కింశుకద్రుమః || ౭ ||

శరాభిఘాతసంరబ్ధః సోఽపి జగ్రాహ సాయకాన్ |
కాకుత్స్థః సుమహాతేజా యుగాంతాదిత్యతేజసః || ౮ ||

తతోఽన్యోన్యం సుసంరబ్ధావుభౌ తౌ రామరావణౌ |
శరాంధకారే సమరే నోపాలక్షయతాం తదా || ౯ ||

తతః క్రోధసమావిష్టో రామో దశరథాత్మజః |
ఉవాచ రావణం వీరః ప్రహస్య పరుషం వచః || ౧౦ ||

మమ భార్యా జనస్థానాదజ్ఞానాద్రాక్షసాధమ |
హృతా తే వివశా యస్మాత్తస్మాత్త్వం నాసి వీర్యవాన్ || ౧౧ ||

మయా విరహితాం దీనాం వర్తమానాం మహావనే |
వైదేహీం ప్రసభం హృత్వా శూరోఽహమితి మన్యసే || ౧౨ ||

స్త్రీషు శూర వినాథాసు పరదారాభిమర్శక |
కృత్వా కాపురుషం కర్మ శూరోఽహమితి మన్యసే || ౧౩ ||

భిన్నమర్యాద నిర్లజ్జ చారిత్రేష్వనవస్థిత |
దర్పాన్మృత్యుముపాదాయ శూరోఽహమితి మన్యసే || ౧౪ ||

శూరేణ ధనదభ్రాత్రా బలైః సముదితేన చ |
శ్లాఘనీయం యశస్యం చ కృతం కర్మ మహత్త్వయా || ౧౫ ||

ఉత్సేకేనాభిపన్నస్య గర్హితస్యాహితస్య చ |
కర్మణః ప్రాప్నుహీదానీం తస్యాద్య సుమహత్ఫలమ్ || ౧౬ ||

శూరోఽహమితి చాత్మానమవగచ్ఛసి దుర్మతే |
నైవ లజ్జాఽస్తి తే సీతాం చోరవద్వ్యపకర్షతః || ౧౭ ||

యది మత్సన్నిధౌ సీతా ధర్షితా స్యాత్త్వయా బలాత్ |
భ్రాతరం తు ఖరం పశ్యేస్తదా మత్సాయకైర్హతః || ౧౮ ||

దిష్ట్యాఽసి మమ దుష్టాత్మంశ్చక్షుర్విషయమాగతః |
అద్య త్వాం సాయకైస్తీక్ష్ణైర్నయామి యమసాదనమ్ || ౧౯ ||

అద్య తే మచ్ఛరైశ్ఛిన్నం శిరో జ్వలితకుండలమ్ |
క్రవ్యాదా వ్యపకర్షంతు వికీర్ణం రణపాంసుషు || ౨౦ ||

నిపత్యోరసి గృధ్రాస్తే క్షితౌ క్షిప్తస్య రావణ |
పిబంతు రుధిరం తర్షాచ్ఛరశయ్యాంతరోత్థితమ్ || ౨౧ ||

అద్య మద్బాణభిన్నస్య గతాసోః పతితస్య తే |
కర్షంత్వంత్రాణి పతగా గరుత్మంత ఇవోరగాన్ || ౨౨ ||

ఇత్యేవం సంవదన్వీరో రామః శత్రునిబర్హణః |
రాక్షసేంద్రం సమీపస్థం శరవర్షైరవాకిరత్ || ౨౩ ||

బభూవ ద్విగుణం వీర్యం బలం హర్షశ్చ సంయుగే |
రామస్యాస్త్రబలం చైవ శత్రోర్నిధనకాంక్షిణః || ౨౪ ||

ప్రాదుర్బభూవురస్త్రాణి సర్వాణి విదితాత్మనః |
ప్రహర్షాచ్చ మహాతేజాః శీఘ్రహస్తతరోఽభవత్ || ౨౫ ||

శుభాన్యేతాని చిహ్నాని విజ్ఞాయాత్మగతాని సః |
భూయ ఏవార్దయద్రామో రావణం రాక్షసాంతకృత్ || ౨౬ ||

హరీణాం చాశ్మనికరైః శరవర్షైశ్చ రాఘవాత్ |
హన్యమానో దశగ్రీవో విఘూర్ణహృదయోఽభవత్ || ౨౭ ||

యదా చ శస్త్రం నారేభే న వ్యకర్షచ్ఛరాసనమ్ |
నాస్య ప్రత్యకరోద్వీర్యం విక్లేవేనాంతరాత్మనా || ౨౮ ||

క్షిప్తాశ్చాపి శరాస్తేన శస్త్రాణి వివిధాని చ |
న రణార్థాయ వర్తంతే మృత్యుకాలేఽభివర్తతః || ౨౯ ||

సూతస్తు రథనేతాఽస్య తదవస్థం సమీక్ష్య తమ్ |
శనైర్యుద్ధాదసంభ్రాంతో రథం తస్యాపవాహయత్ || ౩౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౦౫ ||

యుద్ధకాండ షడుత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: