Yuddha Kanda Sarga 106 – యుద్ధకాండ షడుత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౬)


|| సారథివిజ్ఞేయమ్ ||

స తు మోహాత్సుసంక్రుద్ధః కృతాంతబలచోదితః |
క్రోధసంరక్తనయనో రావణః సూతమబ్రవీత్ || ౧ ||

హీనవీర్యమివాశక్తం పౌరుషేణ వివర్జితమ్ |
భీరుం లఘుమివాసత్త్వం విహీనమివ తేజసా || ౨ ||

విముక్తమివ మాయాభిరస్త్రైరివ బహిష్కృతమ్ |
మామవజ్ఞాయ దుర్బుద్ధే స్వయా బుద్ధ్యా విచేష్టసే || ౩ ||

కిమర్థం మామవజ్ఞాయ మచ్ఛందమనవేక్ష్య చ |
త్వయా శత్రోః సమక్షం మే రథోఽయమపవాహితః || ౪ ||

త్వయాఽద్య హి మమానార్య చిరకాలసమార్జితమ్ |
యశో వీర్యం చ తేజశ్చ ప్రత్యయశ్చ వినాశితః || ౫ ||

శత్రోః ప్రఖ్యాతవీర్యస్య రంజనీయస్య విక్రమైః |
పశ్యతో యుద్ధలుబ్ధోఽహం కృతః కాపురుషస్త్వయా || ౬ ||

యస్త్వం రథమిమం మోహాన్న చోద్వహసి దుర్మతే |
సత్యోఽయం ప్రతితర్కో మే పరేణ త్వముపస్కృతః || ౭ ||

న హి తద్విద్యతే కర్మ సుహృదో హితకాంక్షిణః |
రిపూణాం సదృశం చైతన్న త్వయైతత్స్వనుష్ఠితమ్ || ౮ ||

నివర్తయ రథం శీఘ్రం యావన్నోపైతి మే రిపుః |
యది వాఽధ్యుషితో వాఽసి స్మర్యంతే యది వా గుణాః || ౯ ||

ఏవం పరుషముక్తస్తు హితబుద్ధిరబుద్ధినా |
అబ్రవీద్రావణం సూతో హితం సానునయం వచః || ౧౦ ||

న భీతోఽస్మి న మూఢోఽస్మి నోపజప్తోఽస్మి శత్రుభిః |
న ప్రమత్తో న నిఃస్నేహో విస్మృతా న చ సత్క్రియా || ౧౧ ||

మయా తు హితకామేన యశశ్చ పరిరక్షతా |
స్నేహప్రస్కన్నమనసా ప్రియమిత్యప్రియం కృతమ్ || ౧౨ ||

నాస్మిన్నర్థే మహారాజ త్వం మాం ప్రియహితే రతమ్ |
కశ్చిల్లఘురివానార్యో దోషతో గంతుమర్హసి || ౧౩ ||

శ్రూయతాం త్వభిధాస్యామి యన్నిమిత్తం మయా రథః |
నదీవేగ ఇవాభోగే సంయుగే వినివర్తితః || ౧౪ ||

శ్రమం తవావగచ్ఛామి మహతా రణకర్మణా |
న హి తే వీర సౌముఖ్యం ప్రహర్షం వోపధారయే || ౧౫ ||

రథోద్వహనఖిన్నాశ్చ త ఇమే రథవాజినః |
దీనా ఘర్మపరిశ్రాంతా గావో వర్షహతా ఇవ || ౧౬ ||

నిమిత్తాని చ భూయిష్ఠం యాని ప్రాదుర్భవంతి నః |
తేషు తేష్వభిపన్నేషు లక్షయామ్యప్రదక్షిణమ్ || ౧౭ ||

దేశకాలౌ చ విజ్ఞేయౌ లక్షణానీంగితాని చ |
దైన్యం ఖేదశ్చ హర్షశ్చ రథినశ్చ బలాబలమ్ || ౧౮ ||

స్థలనిమ్నాని భూమేశ్చ సమాని విషమాణి చ |
యుద్ధకాలశ్చ విజ్ఞేయః పరస్యాంతరదర్శనమ్ || ౧౯ ||

ఉపయానాపయానే చ స్థానం ప్రత్యపసర్పణమ్ |
సర్వమేతద్రథస్థేన జ్ఞేయం రథకుటుంబినా || ౨౦ ||

తవ విశ్రమహేతోశ్చ తథైషాం రథవాజినామ్ |
రౌద్రం వర్జయతా ఖేదం క్షమం కృతమిదం మయా || ౨౧ ||

న మయా స్వేచ్ఛయా వీర రథోఽయమపవాహితః |
భర్తృస్నేహపరీతేన మయేదం యత్కృతం విభో || ౨౨ ||

ఆజ్ఞాపయ యథాతత్త్వం వక్ష్యస్యరినిషూదన |
తత్కరిష్యామ్యహం వీర గతానృణ్యేన చేతసా || ౨౩ ||

సంతుష్టస్తేన వాక్యేన రావణస్తస్య సారథేః |
ప్రశస్యైనం బహువిధం యుద్ధలుబ్ధోఽబ్రవీదిదమ్ || ౨౪ ||

రథం శీఘ్రమిమం సూత రాఘవాభిముఖం కురు |
నాహత్వా సమరే శత్రూన్నివర్తిష్యతి రావణః || ౨౫ ||

ఏవముక్త్వా తతస్తుష్టో రావణో రాక్షసేశ్వరః |
దదౌ తస్మై శుభం హ్యేకం హస్తాభరణముత్తమమ్ |
శ్రుత్వా రావణవాక్యం తు సారథిః సన్న్యవర్తత || ౨౬ ||

తతో ద్రుతం రావణవాక్యచోదితః
ప్రచోదయామాస హయాన్స సారథిః |
స రాక్షసేంద్రస్య తతో మహారథః
క్షణేన రామస్య రణాగ్రతోఽభవత్ || ౨౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే షడుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౦౬ ||

యుద్ధకాండ సప్తోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౭) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed