Sundarakanda Sarga (Chapter) 65 – సుందరకాండ పంచషష్టితమః సర్గః (౬౫)


|| చూడామణిప్రదానమ్ ||

తతః ప్రస్రవణం శైలం తే గత్వా చిత్రకాననమ్ |
ప్రణమ్య శిరసా రామం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్ || ౧ ||

యువరాజం పురస్కృత్య సుగ్రీవమభివాద్య చ |
ప్రవృత్తిమథ సీతాయాః ప్రవక్తుముపచక్రముః || ౨ ||

రావణాంతఃపురే రోధం రాక్షసీభిశ్చ తర్జనమ్ |
రామే సమనురాగం చ యశ్చాయం సమయః కృతః || ౩ ||

ఏతదాఖ్యాంతి తే సర్వే హరయో రామసన్నిధౌ |
వైదేహీమక్షతాం శ్రుత్వా రామస్తూత్తరమబ్రవీత్ || ౪ ||

క్వ సీతా వర్తతే దేవీ కథం చ మయి వర్తతే |
ఏతన్మే సర్వమాఖ్యాత వైదేహీం ప్రతి వానరాః || ౫ ||

రామస్య గదితం శ్రుత్వా హరయో రామసన్నిధౌ |
చోదయంతి హనూమంతం సీతావృత్తాంతకోవిదమ్ || ౬ ||

శ్రుత్వా తు వచనం తేషాం హనుమాన్మారుతాత్మజః |
ప్రణమ్య శిరసా దేవ్యై సీతాయై తాం దిశం ప్రతి || ౭ ||

ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞః సీతాయా దర్శనం యథా |
సముద్రం లంఘయిత్వాఽహం శతయోజనమాయతమ్ || ౮ ||

అగచ్ఛం జానకీం సీతాం మార్గమాణో దిదృక్షయా |
తత్ర లంకేతి నగరీ రావణస్య దురాత్మనః || ౯ ||

దక్షిణస్య సముద్రస్య తీరే వసతి దక్షిణే |
తత్ర దృష్టా మయా సీతా రావణాంతఃపురే సతీ || ౧౦ ||

సం‍న్యస్య త్వయి జీవంతీ రామా రామ మనోరథమ్ |
దృష్టా మే రాక్షసీమధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః || ౧౧ ||

రాక్షసీభిర్విరూపాభీ రక్షితా ప్రమదావనే |
దుఃఖమాపద్యతే దేవీ తవాదుఃఖోచితా సతీ || ౧౨ ||

రావణాంతఃపురే రుద్ధా రాక్షసీభిః సురక్షితా |
ఏకవేణీధరా దీనా త్వయి చింతాపరాయణా || ౧౩ ||

అధఃశయ్యా వివర్ణాంగీ పద్మినీవ హిమాగమే |
రావణాద్వినివృత్తార్థా మర్తవ్యకృతనిశ్చయా || ౧౪ ||

దేవీ కథంచిత్కాకుత్స్థ త్వన్మనా మార్గితా మయా |
ఇక్ష్వాకువంశవిఖ్యాతిం శనైః కీర్తయతానఘ || ౧౫ ||

సా మయా నరశార్దూల విశ్వాసముపపాదితా |
తతః సంభాషితా దేవీ సర్వమర్థం చ దర్శితా || ౧౬ ||

రామసుగ్రీవసఖ్యం చ శ్రుత్వా ప్రీతిముపాగతా |
నియతః సముదాచారో భక్తిశ్చాస్యాస్తథా త్వయి || ౧౭ ||

ఏవం మయా మహాభాగా దృష్టా జనకనందినీ |
ఉగ్రేణ తపసా యుక్తా త్వద్భక్త్యా పురుషర్షభ || ౧౮ ||

అభిజ్ఞానం చ మే దత్తం యథా వృత్తం తవాంతికే |
చిత్రకూటే మహాప్రాజ్ఞ వాయసం ప్రతి రాఘవ || ౧౯ ||

విజ్ఞాప్యశ్చ నరవ్యాఘ్రో రామో వాయుసుత త్వయా |
అఖిలేనేహ యద్దృష్టమితి మామాహ జానకీ || ౨౦ ||

అయం చాస్మై ప్రదాతవ్యో యత్నాత్సుపరిరక్షితః |
బ్రువతా వచనాన్యేవం సుగ్రీవస్యోపశృణ్వతః || ౨౧ ||

ఏష చూడామణిః శ్రీమాన్మయా సుపరిరక్షితః |
మనఃశిలాయాస్తిలకో గండపార్శ్వే నివేశితః || ౨౨ ||

త్వయా ప్రనష్టే తిలకే తం కిల స్మర్తుమర్హసి |
ఏష నిర్యాతితః శ్రీమాన్మయా తే వారిసంభవః || ౨౩ ||

ఏతం దృష్ట్వా ప్రమోదిష్యే వ్యసనే త్వామివానఘ |
జీవితం ధారయిష్యామి మాసం దశరథాత్మజ || ౨౪ ||

ఊర్ధ్వం మాసాన్న జీవేయం రక్షసాం వశమాగతా |
ఇతి మామబ్రవీత్సీతా కృశాంగీ వరవర్ణినీ || ౨౫ || [ధర్మచారిణీ]

రావణాంతఃపురే రుద్ధా మృగీవోత్ఫుల్లలోచనా |
ఏతదేవ మయాఖ్యాతం సర్వం రాఘవ యద్యథా |
సర్వథా సాగరజలే సంతారః ప్రవిధీయతామ్ || ౨౬ ||

తౌ జాతాశ్వాసౌ రాజపుత్రౌ విదిత్వా
తచ్చాభిజ్ఞానం రాఘవాయ ప్రదాయ |
దేవ్యా చాఖ్యాతం సర్వమేవానుపూర్వ్యా-
-ద్వాచా సంపూర్ణం వాయుపుత్రః శశంస || ౨౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే పంచషష్టితమః సర్గః || ౬౫ ||

సుందరకాండ సర్గ – షట్షష్టితమః సర్గః (౬౬) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed