Sundarakanda Sarga (Chapter) 64 – సుందరకాండ చతుఃషష్టితమః సర్గః (౬౪)


|| హనూమాద్యాగమనమ్ ||

సుగ్రీవేణైవముక్తస్తు హృష్టో దధిముఖః కపిః |
రాఘవం లక్ష్మణం చైవ సుగ్రీవం చాభ్యవాదయత్ || ౧ ||

స ప్రణమ్య చ సుగ్రీవం రాఘవౌ చ మహాబలౌ |
వానరైః సహ తైః శూరైర్దివమేవోత్పపాత హ || ౨ ||

స యథైవాగతః పూర్వం తథైవ త్వరితం గతః |
నిపత్య గగనాద్భూమౌ తద్వనం ప్రవివేశ హ || ౩ ||

స ప్రవిష్టో మధువనం దదర్శ హరియూథపాన్ |
విమదానుత్థితాన్సర్వాన్మేహమానాన్మధూదకమ్ || ౪ ||

స తానుపాగమద్వీరో బద్ధ్వా కరపుటాంజలిమ్ |
ఉవాచ వచనం శ్లక్ష్ణమిదం హృష్టవదంగదమ్ || ౫ ||

సౌమ్య రోషో న కర్తవ్యో యదేభిరభివారితః |
అజ్ఞానాద్రక్షిభిః క్రోధాద్భవంతః ప్రతిషేధితాః || ౬ ||

యువరాజస్త్వమీశశ్చ వనస్యాస్య మహాబల |
మౌర్ఖ్యాత్పూర్వం కృతో దోషస్తం భవాన్ క్షంతుమర్హతి || ౭ ||

ఆఖ్యాతం హి మయా గత్వా పితృవ్యస్య తవానఘ |
ఇహోపయాతం సర్వేషామేతేషాం వనచారిణామ్ || ౮ ||

స త్వదాగమనం శ్రుత్వా సహైభిర్హరియూథపైః |
ప్రహృష్టో న తు రుష్టోఽసౌ వనం శ్రుత్వా ప్రధర్షితమ్ || ౯ ||

ప్రహృష్టో మాం పితృవ్యస్తే సుగ్రీవో వానరేశ్వరః |
శీఘ్రం ప్రేషయ సర్వాంస్తానితి హోవాచ పార్థివః || ౧౦ ||

శ్రుత్వా దధిముఖస్తైతద్వచనం శ్లక్ష్ణమంగదః |
అబ్రవీత్తాన్హరిశ్రేష్ఠో వాక్యం వాక్యవిశారదః || ౧౧ ||

శంకే శ్రుతోఽయం వృత్తాంతో రామేణ హరియూథపాః |
తత్‍క్షమం నేహ నః స్థాతుం కృతే కార్యే పరంతపాః || ౧౨ ||

పీత్వా మధు యథాకామం విశ్రాంతా వనచారిణః |
కిం శేషం గమనం తత్ర సుగ్రీవో యత్ర మే గురుః || ౧౩ ||

సర్వే యథా మాం వక్ష్యంతి సమేత్య హరియూథపాః |
తథాఽస్మి కర్తా కర్తవ్యే భవద్భిః పరవానహమ్ || ౧౪ ||

నాజ్ఞాపయితుమీశోఽహం యువరాజోఽస్మి యద్యపి |
అయుక్తం కృతకర్మాణో యూయం ధర్షయితుం మయా || ౧౫ ||

బ్రువతశ్చాంగదస్యైవం శ్రుత్వా వచనమవ్యయమ్ |
ప్రహృష్టమనసో వాక్యమిదమూచుర్వనౌకసః || ౧౬ ||

ఏవం వక్ష్యతి కో రాజన్ప్రభుః సన్వానరర్షభ |
ఐశ్వర్యమదమత్తో హి సర్వోఽహమితి మన్యతే || ౧౭ ||

తవ చేదం సుసదృశం వాక్యం నాన్యస్య కస్యచిత్ |
సన్నతిర్హి తవాఖ్యాతి భవిష్యచ్ఛుభయోగ్యతామ్ || ౧౮ ||

సర్వే వయమపి ప్రాప్తాస్తత్ర గంతుం కృతక్షణాః |
స యత్ర హరివీరాణాం సుగ్రీవః పతిరవ్యయః || ౧౯ ||

త్వయా హ్యనుక్తైర్హరిభిర్నైవ శక్యం పదాత్పదమ్ |
క్వచిద్గంతుం హరిశ్రేష్ఠ బ్రూమః సత్యమిదం తు తే || ౨౦ ||

ఏవం తు వదతాం తేషామంగదః ప్రత్యభాషత |
బాఢం గచ్ఛామ ఇత్యుక్త్వా ఉత్పపాత మహీతలాత్ || ౨౧ || [ఖముత్పేతుర్మహాబలాః]

ఉత్పతంతమనూత్పేతుః సర్వే తే హరియూథపాః |
కృత్వాకాశం నిరాకాశం యంత్రోత్క్షిప్తా ఇవాచలాః || ౨౨ ||

[* అంగదం పురతః కృత్వా హనూమంతం చ వానరమ్ | *]
తేంబరం సహసోత్పత్య వేగవంతః ప్లవంగమాః |
వినదంతో మహానాదం ఘనా వాతేరితా యథా || ౨౩ ||

అంగదే సమనుప్రాప్తే సుగ్రీవో వానరాధిపః |
ఉవాచ శోకోపహతం రామం కమలలోచనమ్ || ౨౪ ||

సమాశ్వసిహి భద్రం తే దృష్టా దేవీ న సంశయః |
నాగంతుమిహ శక్యం తైరతీతే సమయే హి నః || ౨౫ ||

న మత్సకాశమాగచ్ఛేత్కృత్యే హి వినిపాతితే |
యువరాజో మహాబాహుః ప్లవతాం ప్రవరోంగదః || ౨౬ ||

యద్యప్యకృతకృత్యానామీదృశః స్యాదుపక్రమః |
భవేత్స దీనవదనో భ్రాంతవిప్లుతమానసః || ౨౭ ||

పితృపైతామహం చైతత్పూర్వకైరభిరక్షితమ్ |
న మే మధువనం హన్యాదహృష్టః ప్లవగేశ్వరః || ౨౮ ||

కౌసల్యా సుప్రజా రామ సమాశ్వసిహి సువ్రత |
దృష్టా దేవీ న సందేహో న చాన్యేన హనూమతా || ౨౯ ||

న హ్యన్యః కర్మణో హేతుః సాధనేఽస్య హనూమతః |
హనూమతి హి సిద్ధిశ్చ మతిశ్చ మతిసత్తమ || ౩౦ ||

వ్యవసాయశ్చ వీర్యం చ సూర్యే తేజ ఇవ ధ్రువమ్ |
జాంబవాన్యత్ర నేతా స్యాదంగదశ్చ బలేశ్వరః || ౩౧ ||

హనుమాంశ్చాప్యధిష్ఠాతా న తస్య గతిరన్యథా |
మా భూశ్చింతాసమాయుక్తః సంప్రత్యమితవిక్రమ || ౩౨ ||

తతః కిలకిలాశబ్దం శుశ్రావాసన్నమంబరే |
హనుమత్కర్మదృప్తానాం నర్దతాం కాననౌకసామ్ || ౩౩ ||

కిష్కింధాముపయాతానాం సిద్ధిం కథయతామివ |
తతః శ్రుత్వా నినాదం తం కపీనాం కపిసత్తమః || ౩౪ ||

ఆయతాంచితలాంగూలః సోఽభవద్ధృష్టమానసః |
ఆజగ్ముస్తేఽపి హరయో రామదర్శనకాంక్షిణః || ౩౫ ||

అంగదం పురతః కృత్వా హనూమంతం చ వానరమ్ |
తేఽంగదప్రముఖా వీరాః ప్రహృష్టాశ్చ ముదాన్వితాః || ౩౬ ||

నిపేతుర్హరిరాజస్య సమీపే రాఘవస్య చ |
హనుమాంశ్చ మహాబహుః ప్రణమ్య శిరసా తతః || ౩౭ ||

నియతామక్షతాం దేవీం రాఘవాయ న్యవేదయత్ || ౩౮ ||

[* అధికపాఠః –
దృష్టా దేవీతి హనుమద్వదనాదమృతోపమమ్ |
ఆకర్ణ్య వచనం రామో హర్షమాప సలక్ష్మణః ||
*]

నిశ్చితార్థస్తతస్తస్మిన్సుగ్రీవః పవనాత్మజే |
లక్ష్మణః ప్రీతిమాన్ప్రీతం బహుమానాదవైక్షత || ౩౯ ||

ప్రీత్యా చ రమమాణోఽథ రాఘవః పరవీరహా |
బహుమానేన మహతా హనూమంతమవైక్షత || ౪౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే చతుఃషష్టితమః సర్గః || ౬౪ ||

సుందరకాండ సర్గ – పంచషష్టితమః సర్గః (౬౫)>>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed