Sundarakanda Sarga (Chapter) 63 – సుందరకాండ త్రిషష్టితమః సర్గః (౬౩)


|| సుగ్రీవహర్షః ||

తతో మూర్ధ్నా నిపతితం వానరం వానరర్షభః |
దృష్ట్వైవోద్విగ్నహృదయో వాక్యమేతదువాచ హ || ౧ ||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ కస్మాత్త్వం పాదయోః పతితో మమ |
అభయం తే భవేద్వీర సర్వమేవాభిధీయతామ్ || ౨ ||

[* అధికపాఠః –
కిం సంభ్రమాద్ధితం కృత్స్నం బ్రూహి యద్వక్తుమర్హసి |
కచ్చిన్మధువనే స్వస్తి శ్రోతుమిచ్ఛామి వానర ||
*]

స తు విశ్వాసితస్తేన సుగ్రీవేణ మహాత్మనా |
ఉత్థాయ సుమహాప్రాజ్ఞో వాక్యం దధిముఖోఽబ్రవీత్ || ౩ ||

నైవర్క్షరజసా రాజన్న త్వయా నాపి వాలినా |
వనం నిసృష్టపూర్వం హి భక్షితం తచ్చ వానరైః || ౪ ||

ఏభిః ప్రధర్షితాశ్చైవ వానరా వనరక్షిభిః |
మధూన్యచింతయిత్వేమాన్భక్షయంతి పిబంతి చ || ౫ ||

శిష్టమత్రాపవిధ్యంతి భక్షయంతి తథాఽపరే |
నివార్యమాణాస్తే సర్వే భ్రువౌ వై దర్శయంతి హి || ౬ ||

ఇమే హి సంరబ్ధతరాస్తథా తైః సంప్రధర్షితాః |
వారయంతో వనాత్తస్మాత్క్రుద్ధైర్వానరపుంగవైః || ౭ ||

తతస్తైర్బహుభిర్వీరైర్వానరైర్వానరర్షభ |
సంరక్తనయనైః క్రోధాద్ధరయః ప్రవిచాలితాః || ౮ ||

పాణిభిర్నిహతాః కేచిత్కేచిజ్జానుభిరాహతాః |
ప్రకృష్టాశ్చ యథాకామం దేవమార్గం చ దర్శితాః || ౯ ||

ఏవమేతే హతాః శూరాస్త్వయి తిష్ఠతి భర్తరి |
కృత్స్నం మధువనం చైవ ప్రకామం తైః ప్రభక్ష్యతే || ౧౦ ||

ఏవం విజ్ఞాప్యమానం తం సుగ్రీవం వానరర్షభమ్ |
అపృచ్ఛత్తం మహాప్రాజ్ఞో లక్ష్మణః పరవీరహా || ౧౧ ||

కిమయం వానరో రాజన్వనపః ప్రత్యుపస్థితః |
కం చార్థమభినిర్దిశ్య దుఃఖితో వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౨ ||

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో లక్ష్మణేన మహాత్మనా |
లక్ష్మణం ప్రత్యువాచేదం వాక్యం వాక్యవిశారదః || ౧౩ ||

ఆర్య లక్ష్మణ సంప్రాహ వీరో దధిముఖః కపిః |
అంగదప్రముఖైర్వీరైర్భక్షితం మధు వానరైః || ౧౪ ||

విచిత్య దక్షిణామాశామాగతైర్హరిపుంగవైః |
నైషామకృతకృత్యానామీదృశః స్యాదుపక్రమః || ౧౫ ||

ఆగతైశ్చ ప్రమథితం యథా మధువనం హి తైః |
ధర్షితం చ వనం కృత్స్నముపయుక్తం చ వానరైః || ౧౬ ||

వనం యదాఽభిపన్నాస్తే సాధితం కర్మ వానరైః |
దృష్టా దేవీ న సందేహో న చాన్యేన హనూమతా || ౧౭ ||

న హ్యన్యః సాధనే హేతుః కర్మణోఽస్య హనూమతః |
కార్యసిద్ధిర్మతిశ్చైవ తస్మిన్వానరపుంగవే || ౧౮ ||

వ్యవసాయశ్చ వీర్యం చ శ్రుతం చాపి ప్రతిష్ఠితమ్ |
జాంబవాన్యత్ర నేతా స్యాదంగదశ్చ మహాబలః || ౧౯ ||

హనూమాంశ్చాప్యధిష్ఠాతా న తస్య గతిరన్యథా |
అంగదప్రముఖైర్వీరైర్హతం మధువనం కిల || ౨౦ ||

వారయంతశ్చ సహితాస్తథా జానుభిరాహతాః |
ఏతదర్థమయం ప్రాప్తో వక్తుం మధురవాగిహ || ౨౧ ||

నామ్నా దధిముఖో నామ హరిః ప్రఖ్యాతవిక్రమః |
దృష్టా సీతా మహాబాహో సౌమిత్రే పశ్య తత్త్వతః || ౨౨ ||

అభిగమ్య తథా సర్వే పిబంతి మధు వానరాః |
న చాప్యదృష్ట్వా వైదేహీం విశ్రుతాః పురుషర్షభ || ౨౩ ||

వనం దత్తవరం దివ్యం ధర్షయేయుర్వనౌకసః |
తతః ప్రహృష్టో ధర్మాత్మా లక్ష్మణః సహరాఘవః || ౨౪ ||

శ్రుత్వా కర్ణసుఖాం వాణీం సుగ్రీవవదనాచ్చ్యుతామ్ |
ప్రాహృష్యత భృశం రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః || ౨౫ ||

శ్రుత్వా దధిముఖస్యేదం సుగ్రీవస్తు ప్రహృష్య చ |
వనపాలం పునర్వాక్యం సుగ్రీవః ప్రత్యభాషత || ౨౬ ||

ప్రీతోఽస్మి సోహం యద్భుక్తం వనం తైః కృతకర్మభిః |
మర్షితం మర్షణీయం చ చేష్టితం కృతకర్మణామ్ || ౨౭ ||

ఇచ్ఛామి శీఘ్రం హనుమత్ప్రధానాన్
శాఖామృగాంస్తాన్మృగరాజదర్పాన్ |
ద్రష్టుం కృతార్థాన్సహ రాఘవాభ్యాం
శ్రోతుం చ సీతాధిగమే ప్రయత్నమ్ || ౨౮ ||

ప్రీతిస్ఫీతాక్షౌ సంప్రహృష్టౌ కుమారౌ
దృష్ట్వా సిద్ధార్థౌ వానరాణాం చ రాజా |
అంగైః సంహృష్టైః కర్మసిద్ధిం విదిత్వా
బాహ్వోరాసన్నాం సోఽతిమాత్రం ననంద || ౨౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే త్రిషష్టితమః సర్గః || ౬౩ ||

సుందరకాండ సర్గ – చతుఃషష్టితమః సర్గః (౬౪) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed