Sundarakanda Sarga (Chapter) 62 – సుందరకాండ ద్విషష్టితమః సర్గః (౬౨)


|| దధిముఖఖిలీకారః ||

తానువాచ హరిశ్రేష్ఠో హనుమాన్వానరర్షభః |
అవ్యగ్రమనసో యూయం మధు సేవత వానరాః || ౧ ||

అహమావారయిష్యామి యుష్మాకం పరిపంథినః |
శ్రుత్వా హనుమతో వాక్యం హరీణాం ప్రవరోంగదః || ౨ ||

ప్రత్యువాచ ప్రసన్నాత్మా పిబంతు హరయో మధు |
అవశ్యం కృతకార్యస్య వాక్యం హనుమతో మయా || ౩ ||

అకార్యమపి కర్తవ్యం కిమంగ పునరీదృశమ్ |
అంగదస్య ముఖాచ్ఛ్రుత్వా వచనం వానరర్షభాః || ౪ ||

సాధు సాధ్వితి సంహృష్టా వానరాః ప్రత్యపూజయన్ |
పూజయిత్వాంగదం సర్వే వానరా వానరర్షభమ్ || ౫ ||

జగ్ముర్మధువనం యత్ర నదీవేగా ఇవ ద్రుతమ్ |
తే ప్రవిష్టా మధువనం పాలానాక్రమ్య వీర్యతః || ౬ ||

అతిసర్గాచ్చ పటవో దృష్ట్వా శ్రుత్వా చ మైథిలీమ్ |
పపుః సర్వే మధు తదా రసవత్ఫలమాదదుః || ౭ ||

ఉత్పత్య చ తతః సర్వే వనపాలాన్సమాగతాన్ |
తాడయంతి స్మ శతశః సక్తాన్మధువనే తదా || ౮ ||

మధూని ద్రోణమాత్రాణి బాహుభిః పరిగృహ్య తే |
పిబంతి సహితాః సర్వే నిఘ్నంతి స్మ తథాపరే || ౯ ||

కేచిత్పీత్వాపవిధ్యంతి మధూని మధుపింగలాః |
మధూచ్ఛిష్టేన కేచిచ్చ జఘ్నురన్యోన్యముత్కటాః || ౧౦ ||

అపరే వృక్షమూలే తు శాఖాం గృహ్య వ్యవస్థితాః |
అత్యర్థం చ మదగ్లానాః పర్ణాన్యాస్తీర్య శేరతే || ౧౧ ||

ఉన్మత్తభూతాః ప్లవగా మధుమత్తాశ్చ హృష్టవత్ |
క్షిపంతి చ తదాన్యోన్యం స్ఖలంతి చ తథాపరే || ౧౨ ||

కేచిత్ క్ష్వేలాం ప్రకుర్వంతి కేచిత్కూజంతి హృష్టవత్ |
హరయో మధునా మత్తాః కేచిత్సుప్తా మహీతలే || ౧౩ ||

కృత్వా కేచిద్ధసంత్యన్యే కేచిత్కుర్వంతి చేతరత్ |
కృత్వా కేచిద్వదంత్యన్యే కేచిద్బుధ్యంతి చేతరత్ || ౧౪ ||

యేఽప్యత్ర మధుపాలాః స్యుః ప్రేష్యా దధిముఖస్య తు |
తేఽపి తైర్వానరైర్భీమైః ప్రతిషిద్ధా దిశో గతాః || ౧౫ ||

జానుభిస్తు ప్రకృష్టాశ్చ దేవమార్గం చ దర్శితాః |
అబ్రువన్పరమోద్విగ్నా గత్వా దధిముఖం వచః || ౧౬ ||

హనూమతా దత్తవరైర్హతం మధువనం బలాత్ |
వయం చ జానుభిః కృష్టా దేవమార్గం చ దర్శితాః || ౧౭ ||

తతో దధిముఖః క్రుద్ధో వనపస్తత్ర వానరః |
హతం మధువనం శ్రుత్వా సాంత్వయామాస తాన్హరీన్ || ౧౮ ||

ఇహాగచ్ఛత గచ్ఛామో వానరాన్బలదర్పితాన్ |
బలేన వారయిష్యామో మధు భక్షయతో వయమ్ || ౧౯ ||

శ్రుత్వా దధిముఖస్యేదం వచనం వానరర్షభాః |
పునర్వీరా మధువనం తేనైవ సహసా యయుః || ౨౦ ||

మధ్యే చైషాం దధిముఖః ప్రగృహ్య తరసా తరుమ్ |
సమభ్యధావద్వేగేన తే చ సర్వే ప్లవంగమాః || ౨౧ ||

తే శిలాః పాదపాంశ్చాపి పర్వతాంశ్చాపి వానరాః |
గృహీత్వాఽభ్యగమన్క్రుద్ధా యత్ర తే కపికుంజరాః || ౨౨ ||

తే స్వామివచనం వీరా హృదయేష్వవసజ్య తత్ |
త్వరయా హ్యభ్యధావంత సాలతాలశిలాయుధాః || ౨౩ ||

వృక్షస్థాంశ్చ తలస్థాంశ్చ వానరాన్బలదర్పితాన్ |
అభ్యక్రామంస్తతో వీరాః పాలాస్తత్ర సహస్రశః || ౨౪ ||

అథ దృష్ట్వా దధిముఖం క్రుద్ధం వానరపుంగవాః |
అభ్యధావంత వేగేన హనుమత్ప్రముఖాస్తదా || ౨౫ ||

తం సవృక్షం మహాబాహుమాపతంతం మహాబలమ్ |
ఆర్యకం ప్రాహరత్తత్ర బాహుభ్యాం కుపితోంగదః || ౨౬ ||

మదాంధశ్చ న వేదైనమార్యకోఽయం మమేతి సః |
అథైనం నిష్పిపేషాశు వేగవద్వసుధాతలే || ౨౭ ||

స భగ్నబాహూరుభుజో విహ్వలః శోణితోక్షితః |
ముమోహ సహసా వీరో ముహూర్తం కపికుంజరః || ౨౮ ||

స సమాశ్వస్య సహసా సంక్రుద్ధో రాజమాతులః |
వానరాన్వారయామాస దండేన మధుమోహితాన్ || ౨౯ ||

స కథంచిద్విముక్తస్తైర్వానరైర్వానరర్షభః |
ఉవాచైకాంతమాశ్రిత్య భృత్యాన్స్వాన్సముపాగతాన్ || ౩౦ ||

ఏతే తిష్ఠంతు గచ్ఛామో భర్తా నో యత్ర వానరః |
సుగ్రీవో విపులగ్రీవః సహ రామేణ తిష్ఠతి || ౩౧ ||

సర్వం చైవాంగదే దోషం శ్రావయిష్యామి పార్థివే |
అమర్షీ వచనం శ్రుత్వా ఘాతయిష్యతి వానరాన్ || ౩౨ ||

ఇష్టం మధువనం హ్యేతత్సుగ్రీవస్య మహాత్మనః |
పితృపైతామహం దివ్యం దేవైరపి దురాసదమ్ || ౩౩ ||

స వానరానిమాన్సర్వాన్మధులుబ్ధాన్గతాయుషః |
ఘాతయిష్యతి దండేన సుగ్రీవః ససుహృజ్జనాన్ || ౩౪ ||

వధ్యా హ్యేతే దురాత్మానో నృపాజ్ఞాపరిభావినః |
అమర్షప్రభవో రోషః సఫలో నో భవిష్యతి || ౩౫ ||

ఏవముక్త్వా దధిముఖో వనపాలాన్మహాబలః |
జగామ సహసోత్పత్య వనపాలైః సమన్వితః || ౩౬ ||

నిమేషాంతరమాత్రేణ స హి ప్రాప్తో వనాలయః |
సహస్రాంశుసుతో ధీమాన్సుగ్రీవో యత్ర వానరః || ౩౭ ||

రామం చ లక్ష్మణం చైవ దృష్ట్వా సుగ్రీవమేవ చ |
సమప్రతిష్ఠాం జగతీమాకాశాన్నిపపాత హ || ౩౮ ||

సన్నిపత్య మహావీర్యః సర్వైస్తైః పరివారితః |
హరిర్దధిముఖః పాలైః పాలానాం పరమేశ్వరః || ౩౯ ||

స దీనవదనో భూత్వా కృత్వా శిరసి చాంజలిమ్ |
సుగ్రీవస్య శుభౌ మూర్ధ్నా చరణౌ ప్రత్యపీడయత్ || ౪౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ద్విషష్టితమః సర్గః || ౬౨ ||

సుందరకాండ సర్గ – త్రిషష్టితమః సర్గః (౬౩)  >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed