Sundarakanda Sarga (Chapter) 61 – సుందరకాండ ఏకషష్టితమః సర్గః (౬౧)


|| మధువనప్రవేశః ||

తతో జాంబవతో వాక్యమగృహ్ణంత వనౌకసః |
అంగదప్రముఖా వీరా హనూమాంశ్చ మహాకపిః || ౧ ||

ప్రీతిమంతస్తతః సర్వే వాయుపుత్రపురఃసరాః |
మహేంద్రాద్రిం పరిత్యజ్య పుప్లువుః ప్లవగర్షభాః || ౨ ||

మేరుమందరసంకాశా మత్తా ఇవ మహాగజాః |
ఛాదయంత ఇవాకాశం మహాకాయా మహాబలాః || ౩ ||

సభాజ్యమానం భూతైస్తమాత్మవంతం మహాబలమ్ |
హనుమంతం మహావేగం వహంత ఇవ దృష్టిభిః || ౪ ||

రాఘవే చార్థనిర్వృత్తిం కర్తుం చ పరమం యశః |
సమాధాయ సమృద్ధార్థాః కర్మసిద్ధిభిరున్నతాః || ౫ ||

ప్రియాఖ్యానోన్ముఖాః సర్వే సర్వే యుద్ధాభినందినః |
సర్వే రామప్రతీకారే నిశ్చితార్థా మనస్వినః || ౬ ||

ప్లవమానాః ఖమాప్లుత్య తతస్తే కాననౌకసః |
నందనోపమమాసేదుర్వనం ద్రుమలతాయుతమ్ || ౭ ||

యత్తన్మధువనం నామ సుగ్రీవస్యాభిరక్షితమ్ |
అధృష్యం సర్వభూతానాం సర్వభూతమనోహరమ్ || ౮ ||

యద్రక్షతి మహావీర్యః సదా దధిముఖః కపిః |
మాతులః కపిముఖ్యస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః || ౯ ||

తే తద్వనముపాగమ్య బభూవుః పరమోత్కటాః |
వానరా వానరేంద్రస్య మనఃకాంతతమం మహత్ || ౧౦ ||

తతస్తే వానరా హృష్టా దృష్ట్వా మధువనం మహత్ |
కుమారమభ్యయాచంత మధూని మధుపింగలాః || ౧౧ ||

తతః కుమారస్తాన్వృద్ధాన్ జాంబవత్ప్రముఖాన్కపీన్ |
అనుమాన్య దదౌ తేషాం నిసర్గం మధుభక్షణే || ౧౨ ||

తతశ్చానుమతాః సర్వే సంప్రహృష్టా వనౌకసః |
ముదితాః ప్రేరితాశ్చాపి ప్రనృత్యంతోఽభవంస్తతః || ౧౩ ||

గాయంతి కేచిత్ప్రణమంతి కేచి-
-న్నృత్యంతి కేచిత్ప్రహసంతి కేచిత్ |
పతంతి కేచిద్విచరంతి కేచి-
-త్ప్లవంతి కేచిత్ప్రలపంతి కేచిత్ || ౧౪ ||

పరస్పరం కేచిదుపాశ్రయంతే
పరస్పరం కేచిదుపాక్రమంతే |
పరస్పరం కేచిదుపబ్రువంతే
పరస్పరం కేచిదుపారమంతే || ౧౫ ||

ద్రుమాద్ద్రుమం కేచిదభిద్రవంతే
క్షితౌ నగాగ్రాన్నిపతంతి కేచిత్ |
మహీతలాత్కేచిదుదీర్ణవేగా
మహాద్రుమాగ్రాణ్యభిసంపతంతి || ౧౬ ||

గాయంతమన్యః ప్రహసన్నుపైతి
హసంతమన్యః ప్రరుదన్నుపైతి |
రుదంతమన్యః ప్రణదన్నుపైతి
నుదంతమన్యః ప్రణుదన్నుపైతి || ౧౭ ||

సమాకులం తత్కపిసైన్యమాసీ-
-న్మధుప్రపానోత్కటసత్త్వచేష్టమ్ |
న చాత్ర కశ్చిన్న బభూవ మత్తో
న చాత్ర కశ్చిన్న బభూవ తృప్తః || ౧౮ ||

తతో వనం తైః పరిభక్ష్యమాణం
ద్రుమాంశ్చ విధ్వంసితపత్రపుష్పాన్ |
సమీక్ష్య కోపాద్దధివక్త్రనామా
నివారయామాస కపిః కపీంస్తాన్ || ౧౯ ||

స తైః ప్రవృద్ధైః పరిభర్త్స్యమానో
వనస్య గోప్తా హరివీరవృద్ధః |
చకార భూయో మతిముగ్రతేజా
వనస్య రక్షాం ప్రతి వానరేభ్యః || ౨౦ ||

ఉవాచ కాంశ్చిత్పరుషాణి ధృష్ట-
-మసక్తమన్యాంశ్చ తలైర్జఘాన |
సమేత్య కైశ్చిత్కలహం చకార
తథైవ సామ్నోపజగామ కాంశ్చిత్ || ౨౧ ||

స తైర్మదాత్సంపరివార్య వాక్యై-
-ర్బలాచ్చ తేన ప్రతివార్యమాణైః |
ప్రధర్షితస్త్యక్తభయైః సమేత్య
ప్రకృష్యతే చాప్యనవేక్ష్య దోషమ్ || ౨౨ ||

నఖైస్తుదంతో దశనైర్దశంత-
-స్తలైశ్చ పాదైశ్చ సమాపయంతః |
మదాత్కపిం తం కపయః సమగ్రా
మహావనం నిర్విషయం చ చక్రుః || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ఏకషష్టితమః సర్గః || ౬౧ ||

సుందరకాండ సర్గ – ద్విషష్టితమః సర్గః (౬౨) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed