Sundarakanda Sarga (Chapter) 4 – సుందరకాండ చతుర్థ సర్గః (౪)


|| లంకాపురీప్రవేశః ||

స నిర్జిత్య పురీం శ్రేష్ఠాం లంకాం తాం కామరూపిణీమ్ |
విక్రమేణ మహాతేజా హనూమాన్కపిసత్తమః || ౧ ||

అద్వారేణ మహాబాహుః ప్రాకారమభిపుప్లువే |
నిశి లంకాం మహాసత్వో వివేశ కపికుంజరః || ౨ ||

ప్రవిశ్య నగరీం లంకాం కపిరాజహితంకరః |
చక్రేఽథ పాదం సవ్యం చ శత్రూణాం స తు మూర్ధని || ౩ ||

ప్రవిష్టః సత్త్వసంపన్నో నిశాయాం మారుతాత్మజః |
స మహాపథమాస్థాయ ముక్తాపుష్పవిరాజితమ్ || ౪ ||

[* సేవితాం రాక్షసైర్భీమైర్బలిభిః శస్త్రపాణిభిః | *]
తతస్తు తాం పురీం లంకాం రమ్యామభియయౌ కపిః || ౫
హసితోత్కృష్టనినదైస్తూర్యఘోషపురఃసరైః | ||

వజ్రాంకుశనికాశైశ్చ వజ్రజాలవిభూషితైః |
గృహముఖ్యైః పురీ రమ్యా బభాసే ద్యౌరివాంబుదైః || ౬ || [మేధైః]

ప్రజజ్వాల తదా లంకా రక్షోగణగృహైః శుభైః |
సితాభ్రసదృశైశ్చిత్రైః పద్మస్వస్తికసంస్థితైః || ౭ ||

వర్ధమానగృహైశ్చాపి సర్వతః సువిభూషితా |
తాం చిత్రమాల్యాభరణాం కపిరాజహితంకరః || ౮ ||

రాఘవార్థం చరన్ శ్రీమాన్ దదర్శ చ ననంద చ |
భవనాద్భవనం గచ్ఛన్ దదర్శ పవనాత్మజః || ౯ ||

వివిధాకృతిరూపాణి భవనాని తతస్తతః |
శుశ్రావ మధురం గీతం త్రిస్థానస్వరభూషితమ్ || ౧౦ ||

స్త్రీణాం మదసమృద్ధానాం దివి చాప్సరసామివ |
శుశ్రావ కాంచీనినదం నూపురాణాం చ నిఃస్వనమ్ || ౧౧ ||

సోపాననినదాంశ్చైవ భవనేషు మహాత్మనామ్ |
ఆస్ఫోటితనినాదాంశ్చ క్ష్వేలితాంశ్చ తతస్తతః || ౧౨ ||

శుశ్రావ జపతాం తత్ర మంత్రాన్రక్షోగృహేషు వై |
స్వాధ్యాయనిరతాంశ్చైవ యాతుధానాన్దదర్శ సః || ౧౩ ||

రావణస్తవ సంయుక్తాన్గర్జతో రాక్షసానపి |
రాజమార్గం సమావృత్య స్థితం రక్షోబలం మహత్ || ౧౪ ||

దదర్శ మధ్యమే గుల్మే రావణస్య చరాన్ బహూన్ |
దీక్షితాన్ జటిలాన్ముండాన్ గోఽజినాంబరవాససః || ౧౫ ||

దర్భముష్టిప్రహరణానగ్నికుండాయుధాంస్తథా |
కూటముద్గరపాణీంశ్చ దండాయుధధరానపి || ౧౬ ||

ఏకాక్షానేకకర్ణాంశ్చ లంబోదరపయోధరాన్ |
కరాలాన్భుగ్నవక్త్రాంశ్చ వికటాన్వామనాంస్తథా || ౧౭ ||

ధన్వినః ఖడ్గినశ్చైవ శతఘ్నీముసలాయుధాన్ |
పరిఘోత్తమహస్తాంశ్చ విచిత్రకవచోజ్జ్వలాన్ || ౧౮ ||

నాతిస్థూలాన్నాతికృశాన్నాతిదీర్ఘాతిహ్రస్వకాన్ |
నాతిగౌరాన్నాతికృష్ణాన్నాతికుబ్జాన్న వామనాన్ || ౧౯ ||

విరూపాన్బహురూపాంశ్చ సురూపాంశ్చ సువర్చసః |
ధ్వజీన్పతాకినశ్చైవ దదర్శ వివిధాయుధాన్ || ౨౦ ||

శక్తివృక్షాయుధాంశ్చైవ పట్టిశాశనిధారిణః |
క్షేపణీపాశహస్తాంశ్చ దదర్శ స మహాకపిః || ౨౧ ||

స్రగ్విణస్త్వనులిప్తాంశ్చ వరాభరణభూషితాన్ |
నానావేషసమాయుక్తాన్యథాస్వైరగతాన్బహూన్ || ౨౨ ||

తీక్ష్ణశూలధరాంశ్చైవ వజ్రిణశ్చ మహాబలాన్ |
శతసాహస్రమవ్యగ్రమారక్షం మధ్యమం కపిః || ౨౩ ||

రక్షోధిపతినిర్దిష్టం దదర్శాంతఃపురాగ్రతః |
స తదా తద్గృహం దృష్ట్వా మహాహాటకతోరణమ్ || ౨౪ ||

రాక్షసేంద్రస్య విఖ్యాతమద్రిమూర్ధ్ని ప్రతిష్ఠితమ్ |
పుండరీకావతంసాభిః పరిఖాభిః సమావృతమ్ || ౨౫ || [అలంకృతమ్]

ప్రాకారావృతమత్యంతం దదర్శ స మహాకపిః |
త్రివిష్టపనిభం దివ్యం దివ్యనాదవినాదితమ్ || ౨౬ ||

వాజిహేషితసంఘుష్టం నాదితం భూషణైస్తథా |
రథైర్యానైర్విమానైశ్చ తథా హయగజైః శుభైః || ౨౭ ||

వారణైశ్చ చతుర్దంతైః శ్వేతాభ్రనిచయోపమైః |
భూషితం రుచిరద్వారం మత్తైశ్చ మృగపక్షిభిః || ౨౮ ||

రక్షితం సుమహావీర్యైర్యాతుధానైః సహస్రశః |
రాక్షసాధిపతేర్గుప్తమావివేశ మహాకపిః || ౨౯ ||

సహేమజాంబూనదచక్రవాలం
మహార్హముక్తామణిభూషితాంతమ్ |
పరార్థ్యకాలాగరుచందనాక్తం
స రావణాంతః పురమావివేశ || ౩౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే చతుర్థః సర్గః || ౪ ||

సుందరకాండ – పంచమ సర్గః  >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed