Sundarakanda Chapter 4 – సుందరకాండ – చతుర్థ సర్గః

స నిర్జిత్య పురీం శ్రేష్ఠాం లంకాం తాం కామరూపిణీమ్ |
విక్రమేణ మహాతేజా హనుమాన్కపిసత్తమః |
అద్వారేణ మహాబాహుః ప్రాకారమభిపుప్లువే || ౧

[** నిశి లంకాం మహాసత్వో వివేశ కపికుంజరః | **]
ప్రవిశ్య నగరీం లంకాం కపిరాజహితంకరః |
చక్రేఽథ పాదం సవ్యం శత్రూణాం స తు మూర్ధని || ౨

ప్రవిష్టః సత్త్వసంపన్నో నిశాయాం మారుతాత్మజః |
స మహాపథమాస్థాయ ముక్తాపుష్పవిరాజితమ్ || ౩

[** సేవితాం రాక్షసైర్భీమైర్బలిభిః శస్త్రపాణిభిః **]
తతస్తు తాం పురీం లంకాం రమ్యామభియయౌ కపిః || ౪

హసితోత్కృష్టనినదైస్తూర్యఘోష పురస్సరైః |
వజ్రాంకుశనికాశైశ్చ వజ్రజాలవిభూషితైః |
గృహమేధైః పురీ రమ్యా బభాసే ద్యౌరివాంబుదైః || ౫

ప్రజజ్వాల తదా లంకా రక్షోగణగృహైః శుభైః || ౬

సితాభ్రసదృశైశ్చిత్రైః పద్మస్వస్తికసంస్థితైః |
వర్ధమానగృహైశ్చాపి సర్వతః సువిభూషితా |
గృహముఖ్యైః పురీ రమ్యా బభాసే ద్యౌరివాంబుదైః || ౭

తాం చిత్రమాల్యాభరణాం కపిరాజహితంకరః |
రాఘవార్థం చరన్శ్రీమాన్దదర్శ చ ననన్ద చ || ౮

భవనాద్భవనం గచ్ఛన్దదర్శ పవనాత్మజః |
వివిధాకృతిరూపాణి భవనాని తతస్తతః || ౯

శుశ్రావ మధురం గీతం త్రిస్థానస్వరభూషితమ్ |
స్త్రీణాం మదసమృద్ధానాం దివి చాప్సరసామివ || ౧౦

శుశ్రావ కాంచీనినదం నూపురాణాం చ నిస్వనమ్ |
సోపాననినదాంశ్చైవ భవనేషు మహాత్మనామ్ |
ఆస్ఫోటితనినాదాంశ్చ క్ష్వేలితాంశ్చ తతస్తతః || ౧౧

శుశ్రావ జపతాం తత్ర మన్త్రన్రక్షోగృహేషు వై || ౧౨

స్వాధ్యాయనిరతాంశ్చైవ యాతుధానాన్దదర్శ సః |
రావణస్తవసంయుక్తాన్గర్జతో రాక్షసానపి || ౧౩

రాజమార్గం సమావృత్య స్థితం రక్షోబలం మహత్ |
దదర్శ మధ్యమే గుల్మే రావణస్య చరాన్బహూన్ || ౧౪

దీక్షితాన్జటిలాన్ముణ్డాన్గోజినామ్బరధారిణః |
దర్భముష్టిప్రహరణానగ్నికుణ్డాయుధాంస్తథా || ౧౫

కూటముద్గరపాణీంశ్చ దండాయుధధరానపి |
ఏకాక్షానేకకర్ణాంశ్చ లమ్బోదరపయోధరాన్ || ౧౬

కరాలాన్భుగ్నవక్త్రాంశ్చ వికటాన్వామనాంస్తథా |
ధన్వినః ఖడ్గినశ్చైవ శతఘ్నీముసలాయుధాన్ || ౧౭

పరిఘోత్తమహస్తాంశ్చ విచిత్రకవచోజ్జ్వలాన్ |
నాతిస్థూలాన్నాతికృశా-న్నాతిదీర్ఘాతిహ్రస్వకాన్ || ౧౮

నాతిగౌరాన్నాతికృష్ణాన్నాతికుబ్జాన్న వామనాన్ |
విరూపాన్బహురూపాంశ్చ సురూపాంశ్చ సువర్చసః |
ధ్వజీన్పతాకినశ్చైవ దదర్శ వివిధాయుధాన్ || ౧౯

శక్తివృక్షాయుధాంశ్చైవ పట్టిశాశనిధారిణః |
క్షేపణీపాశహస్తాంశ్చ దదర్శ స మహాకపిః || ౨౦

స్రగ్విణస్త్వనులిప్తాంశ్చ వరాభరణభూషితాన్ |
నానావేషసమాయుక్త-న్యథాస్వైరగతాన్బహూన్ |
తీక్ష్ణశూలధరాంశ్చైవ వజ్రిణశ్చ మహాబలాన్ | | ౨౧

శతసాహస్రమవ్యగ్రమారక్షం మధ్యమం కపిః |
రక్షోధిపతినిర్దిష్టం దదర్శాంతఃపురాగ్రతః || ౨౨

స తదా తద్గృహం దృష్ట్వా మహాహాటకతోరణమ్ |
రాక్షసేన్ద్రస్య విఖ్యాతమద్రిమూర్ధ్ని ప్రతిష్ఠితమ్ || ౨౩

పుండరీకావతంసాభిః పరిఘాభిరలంకృతమ్ |
ప్రాకారావృతమత్యన్తం దదర్శ స మహాకపిః || ౨౪

త్రివిష్టపనిభం దివ్యం దివ్యనాదవినాదితమ్ |
వాజిహేషితసంఘుష్టం నాదితం భూషణైస్తథా || ౨౫

రథైర్యానైర్విమానైశ్చ తథా హయగజైః శుభైః |
వారణైశ్చ చతుర్దన్తైః శ్వేతాభ్రనిచయోపమైః || ౨౬

భూషితం రుచిరద్వారం మత్తైశ్చ మృగపక్షిభిః |
రక్షితం సుమహావీర్యైర్యాతుధానైః సహస్రశః |
రాక్షసాధిపతేర్గుప్తమావివేశ మహాకపిః || ౨౭

సహేమజామ్బూనదచక్రవాలం
మహార్హముక్తామణిభూషితాన్తమ్ |
పరార్థ్యకాలాగురుచన్దనాక్తం
స రావణాన్తః పురమావివేశ || ౨౮

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే చతుర్థః సర్గః || ౪ ||

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: