Sundarakanda Chapter 5 – సుందరకాండ – పంచమ సర్గః

తతః స మధ్యం గతమంశుమన్తం
జ్యోత్స్నావితానం మహదుద్వమన్తమ్ |
దదర్శ ధీమాన్దివి భానుమన్తం
గోష్ఠే వృషం మత్తమివ భ్రమంతమ్ || ౧

లోకస్య పాపాని వినాశయన్తం
మహోదధిం చాపి సమేధయన్తమ్ |
భూతాని సర్వాణి విరాజయన్తం
దదర్శ శీతాంశుమథాభియాన్తమ్ || ౨

యా భాతి లక్ష్మీర్భువి మన్దరస్థా
తథా ప్రదోషేషు చ సాగరస్థా |
తథైవ తోయేషు చ పుష్కరస్థా
రరాజ సా చారునిశాకరస్థా || ౩

హంసో యథా రాజతపంజరస్థః
సింహో యథా మన్దరకన్దరస్థః |
వీరో యథా గర్వితకుంజరస్థ-
శ్చంద్రో విబభ్రాజ తథాఽమ్బరస్థః || ౪

స్థితః కకుద్మానివ తీక్ష్ణశృంగో
మహాచలః శ్వేత ఇవోచ్చశృంగః |
హస్తీవ జామ్బూనదబద్ధశృంగో
రరాజ చన్ద్రః పరిపూర్ణశృంగః || ౫

వినష్టశీతామ్బుతుషారపంకో
మహాగ్రహగ్రాహవినష్టపంకః |
ప్రకాశలక్ష్మ్యాశ్రయనిర్మలాంకో
రరాజ చన్ద్రో భగవాన్శశాంకః || ౬

శిలాతలం ప్రాప్య యథా మృగేన్ద్రో
మహారణం ప్రాప్య యథా గజేన్ద్రః |
రాజ్యం సమాసాద్య యథా నరేన్ద్ర-
స్తథాప్రకాశో విరరాజ చన్ద్రః || ౭

ప్రకాశచన్ద్రోదయనష్టదోషః
ప్రవృద్ధరక్షః పిశితాశదోషః |
రామాభిరామేరితచిత్తదోషః
స్వర్గప్రకాశో భగవాన్ప్రదోషః || ౮

తన్త్రీస్వనాః కర్ణసుఖాః ప్రవృత్తాః
స్వపన్తి నార్యః పతిభిస్సువృత్తాః |
నక్తంచరాశ్చాపి తథా ప్రవృత్తా
విహర్తుమత్యద్భుతరౌద్రవృత్తాః || ౯

మత్తప్రమత్తాని సమాకులాని
రథాశ్వభద్రాసనసంకులాని |
వీరశ్రియా చాపి సమాకులాని
దదర్శ ధీమాన్స కపిః కులాని || ౧౦

పరస్పరం చాధికమాక్షిపన్తి
భుజాంశ్చ పీనానధినిక్షిపన్తి |
మత్తప్రలాపానధికం క్షిపన్తి
మత్తాని చాన్యోన్యమధిక్షిపన్తి || ౧౧

రక్షాంసి వక్షాంసి చ విక్షిపన్తి
గాత్రాణి కాన్తాసు చ విక్షిపన్తి |
రూపాణి చిత్రాణి చ విక్షిపన్తి
దృఢాని చాపాని చ విక్షిపన్తి || ౧౨

దదర్శ కాన్తాశ్చ సమాలభన్త్య-
స్తథాపరాస్తత్ర పునః స్వపన్త్యః |
సురూపవక్త్రాశ్చ తథా హసన్త్యః
క్రుద్ధాః పరాశ్చపి వినిశ్శ్వసన్త్యః || ౧౩

మహాగజైశ్చాపి తథా నదద్భిః
సుపూజితైశ్చాపి తథా సుసద్భిః |
రరాజ వీరైశ్చ వినిశ్శ్వసద్భి-
ర్హ్రదో భుజంగైరివ నిశ్శ్వసద్భిః || ౧౪

బుద్ధిప్రధానాన్రుచిరాభిధానా-
న్సశ్రద్దధానాన్జగతః ప్రధానాన్ |
నానావిధానాన్రుచిరాభిధానా-
న్దదర్శ తస్యాం పురి యాతుధానాన్ || ౧౫

ననన్ద దృష్ట్వా స చ తాన్సురూపా-
న్నానాగుణానాత్మగుణానురూపాన్ |
విద్యోతమానాన్స తదానురూపా-
న్దదర్శ కాంశ్చిచ్చ పునర్విరూపాన్ || ౧౬

తతో వరార్హాః సువిశుద్ధభావా-
స్తేషాం స్త్రియస్తత్ర మహానుభావాః |
ప్రియేషు పానేషు చ సక్తభావా
దదర్శ తారా ఇవ సుప్రభావాః || ౧౭

శ్రియా జ్వలన్తీస్త్రపయోపగూఢా
నిశీథకాలే రమణోపగూఢాః |
దదర్శ కాశ్చిత్ప్రమదోపగూఢా
యథా విహంగాః కుసుమోపగూఢాః || ౧౮

అన్యాః పునర్హర్మ్యతలోపవిష్టా-
స్తత్ర ప్రియాంకేషు సుఖోపవిష్టాః |
భర్తుః ప్రియా ధర్మపరా నివిష్టా
దదర్శ ధీమాన్మదనాభివిష్టాః || ౧౯

అప్రావృతాః కాంచనరాజివర్ణాః
కాశ్చిత్పరార్ధ్యాస్తపనీయవర్ణాః |
పునశ్చ కాశ్చిచ్ఛశలక్ష్మవర్ణాః
కాన్తప్రహీణా రుచిరాంగవర్ణాః || ౨౦

తతః ప్రియాన్ప్రాప్య మనోభిరామా-
న్సుప్రీతియుక్తాః ప్రసమీక్ష్య రామాః |
గృహేషు హృష్టాః పరమాభిరామాః
హరిప్రవీరః స దదర్శ రామాః || ౨౧

చన్ద్రప్రకాశాశ్చ హి వక్త్రమాలా
వక్రాక్షిపక్ష్మాశ్చ సునేత్రమాలాః |
విభూషాణానాం చ దదర్శ మాలాః
శతహ్రదానామివ చారుమాలాః || ౨౨

న త్వేవ సీతాం పరమాభిజాతాం
పథి స్థితే రాజకులే ప్రజాతామ్ |
లతాం ప్రపుల్లామివ సాధుజాతాం
దదర్శ తన్వీం మనసాఽభిజాతామ్ || ౨౩

సనాతనే వర్త్మని సన్నివిష్టాం
రామేక్షణాన్తాం మదనాభివిష్టామ్ |
భర్తుర్మనః శ్రీమదనుప్రవిష్టాం
స్త్రీభ్యో వరాభ్యశ్చ సదా విశిష్టామ్ || ౨౪

ఉష్ణార్దితాం సానుసృతాస్రకంఠీం
పురా వరార్హోత్తమనిష్కకంఠీమ్ |
సుజాతపక్ష్మామభిరక్తకంఠీం
వనే ప్రనృత్తామివ నీలకంఠీమ్ || ౨౫

అవ్యక్తరేఖామివ చన్ద్రరేఖాం
పాంసుప్రదిగ్ధామివ హేమరేఖామ్ |
క్షతప్రరూఢామివ బాణరేఖాం
వాయుప్రభిన్నామివ మేఘరేఖామ్ || ౨౬

సీతామపశ్యన్మనుజేశ్వరస్య
రామస్య పత్నీం వదతాం వరస్య |
బభూవ దుఃఖాభిహతశ్చిరస్య
ప్లవంగమో మన్ద ఇవాచిరస్య || ౨౭

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే సున్దరకాన్దే పంచమః సర్గః || ౫ ||

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: