Sundarakanda Sarga (Chapter) 6 – సుందరకాండ షష్ఠః సర్గః (౬)


|| రావణగృహావేక్షణమ్ ||

స నికామం విమానేషు విషణ్ణః కామరూపధృత్ |
విచచార పునర్లంకాం లాఘవేన సమన్వితః || ౧ ||

ఆససాదాథ లక్ష్మీవాన్రాక్షసేంద్రనివేశనమ్ |
ప్రాకారేణార్కవర్ణేన భాస్వరేణాభిసంవృతమ్ || ౨ ||

రక్షితం రాక్షసైర్ఘోరైః సింహైరివ మహద్వనమ్ |
సమీక్షమాణో భవనం చకాశే కపికుంజరః || ౩ ||

రూప్యకోపహితైశ్చిత్రైః తోరణైర్హేమభూషితైః |
విచిత్రాభిశ్చ కక్ష్యాభిర్ద్వారైశ్చ రుచిరైర్వృతమ్ || ౪ ||

గజాస్థితైర్మహామాత్రైః శూరైశ్చ విగతశ్రమైః |
ఉపస్థితమసంహార్యైర్హయైః స్యందనయాయిభిః || ౫ ||

సింహవ్యాఘ్రతనుత్రాణైర్దాంతకాంచనరాజతైః |
ఘోషవద్భిర్విచిత్రైశ్చ సదా విచరితం రథైః || ౬ ||

బహురత్నసమాకీర్ణం పరార్ధ్యాసనభాజనమ్ |
మహారథసమావాసం మహారథమహాస్వనమ్ || ౭ ||

దృశ్యైశ్చ పరమోదారైస్తైస్తైశ్చ మృగపక్షిభిః |
వివిధైర్బహుసాహస్రైః పరిపూర్ణం సమంతతః || ౮ ||

వినీతైరంతపాలైశ్చ రక్షోభిశ్చ సురక్షితమ్ |
ముఖ్యాభిశ్చ వరస్త్రీభిః పరిపూర్ణం సమంతతః || ౯ ||

ముదితప్రమదారత్నం రాక్షసేంద్రనివేశనమ్ |
వరాభరణసంహ్రాదైః సముద్రస్వననిఃస్వనమ్ || ౧౦ ||

తద్రాజగుణసంపన్నం ముఖ్యైశ్చాగరుచందనైః |
మహాజనైః సమాకీర్ణం సింహైరివ మహద్వనమ్ || ౧౧ ||

భేరీమృదంగాభిరుతం శంఖఘోషనినాదితమ్ |
నిత్యార్చితం పర్వహుతం పూజితం రాక్షసైః సదా || ౧౨ ||

సముద్రమివ గంభీరం సముద్రమివ నిఃస్వనమ్ |
మహాత్మనో మహద్వేశ్మ మహారత్నపరిచ్ఛదమ్ || ౧౩ ||

మహారత్నసమాకీర్ణం దదర్శ స మహాకపిః |
విరాజమానం వపుషా గజాశ్వరథసంకులమ్ || ౧౪ ||

లంకాభరణమిత్యేవ సోఽమన్యత మహాకపిః |
చచార హనుమాంస్తత్ర రావణస్య సమీపతః || ౧౫ ||

గృహాద్గృహం రాక్షసానాముద్యానాని చ వానరః |
వీక్షమాణో హ్యసంత్రస్తః ప్రాసాదాంశ్చ చచార సః || ౧౬ ||

అవప్లుత్య మహావేగః ప్రహస్తస్య నివేశనమ్ |
తతోఽన్యత్పుప్లువే వేశ్మ మహాపార్శ్వస్య వీర్యవాన్ || ౧౭ ||

అథ మేఘప్రతీకాశం కుంభకర్ణనివేశనమ్ |
విభీషణస్య చ తథా పుప్లువే స మహాకపిః || ౧౮ ||

మహోదరస్య చ గృహం విరూపాక్షస్య చైవ హి |
విద్యుజ్జిహ్వస్య భవనం విద్యున్మాలేస్తథైవ చ || ౧౯ ||

వజ్రదంష్ట్రస్య చ తథా పుప్లువే స మహాకపిః |
శుకస్య చ మహాతేజాః సారణస్య చ ధీమతః || ౨౦ ||

తథా చేంద్రజితో వేశ్మ జగామ హరియూథపః |
జంబుమాలేః సుమాలేశ్చ జగామ హరిసత్తమః || ౨౧ ||

రశ్మికేతోశ్చ భవనం సూర్యశత్రోస్తథైవ చ |
వజ్రకాయస్య చ తథా పుప్లువే స మహాకపిః || ౨౨ ||

ధూమ్రాక్షస్య చ సంపాతేర్భవనం మారుతాత్మజః |
విద్యుద్రూపస్య భీమస్య ఘనస్య విఘనస్య చ || ౨౩ ||

శుకనాసస్య వక్రస్య శఠస్య వికటస్య చ |
హ్రస్వకర్ణస్య దంష్ట్రస్య రోమశస్య చ రక్షసః || ౨౪ || [బ్రహ్మ]

యుద్ధోన్మత్తస్య మత్తస్య ధ్వజగ్రీవస్య రక్షసః | [నాదినః]
విద్యుజ్జిహ్వేంద్రజిహ్వానాం తథా హస్తిముఖస్య చ || ౨౫ ||

కరాళస్య పిశాచస్య శోణితాక్షస్య చైవ హి |
క్రమమాణః క్రమేణైవ హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౨౬ ||

తేషు తేషు మహార్హేషు భవనేషు మహాయశాః |
తేషామృద్ధిమతామృద్ధిం దదర్శ స మహాకపిః || ౨౭ ||

సర్వేషాం సమతిక్రమ్య భవనాని సమంతతః |
ఆససాదాథ లక్ష్మీవాన్ రాక్షసేంద్రనివేశనమ్ || ౨౮ ||

రావణస్యోపశాయిన్యో దదర్శ హరిసత్తమః |
విచరన్హరిశార్దూలో రాక్షసీర్వికృతేక్షణాః || ౨౯ ||

శూలముద్గరహస్తాశ్చ శక్తితోమరధారిణీః |
దదర్శ వివిధాన్గుల్మాంస్తస్య రక్షఃపతేర్గృహే || ౩౦ ||

రాక్షసాంశ్చ మహాకాయాన్నానాప్రహరణోద్యతాన్ |
రక్తాన్ శ్వేతాన్ సితాంశ్చాపి హరీంశ్చాపి మహాజవాన్ || ౩౧ ||

కులీనాన్రూపసంపన్నాన్గజాన్పరగజారుజాన్ |
నిష్ఠితాన్గజశిక్షాయామైరావతసమాన్యుధి || ౩౨

నిహంతౄన్పరసైన్యానాం గృహే తస్మిన్దదర్శ సః |
క్షరతశ్చ యథా మేఘాన్ స్రవతశ్చ యథా గిరీన్ || ౩౩ ||

మేఘస్తనితనిర్ఘోషాన్దుర్ధర్షాన్ సమరే పరైః |
సహస్రం వాహినీస్తత్ర జాంబూనదపరిష్కృతాః || ౩౪ ||

హేమజాలపరిచ్ఛన్నాస్తరుణాదిత్యసన్నిభాః |
దదర్శ రాక్షసేంద్రస్య రావణస్య నివేశనే || ౩౫ ||

శిబికా వివిధాకారాః స కపిర్మారుతాత్మజః |
లతాగృహాణి చిత్రాణి చిత్రశాలాగృహాణి చ || ౩౬ ||

క్రీడాగృహాణి చాన్యాని దారుపర్వతకానపి |
కామస్య గృహకం రమ్యం దివాగృహకమేవ చ || ౩౭ ||

దదర్శ రాక్షసేంద్రస్య రావణస్య నివేశనే |
స మందరగిరిప్రఖ్యం మయూరస్థానసంకులమ్ || ౩౮ ||

ధ్వజయష్టిభిరాకీర్ణం దదర్శ భవనోత్తమమ్ |
అనేకరత్నసంకీర్ణం నిధిజాలసమావృతమ్ || ౩౯ || [సమంతతః]

ధీరనిష్ఠితకర్మాంతం గృహం భూతపతేరివ |
అర్చిర్భిశ్చాపి రత్నానాం తేజసా రావణస్య చ || ౪౦ ||

విరరాజాథ తద్వేశ్మ రశ్మివానివ రశ్మిభిః |
జాంబూనదమయాన్యేవ శయనాన్యాసనాని చ || ౪౧ ||

భాజనాని చ ముఖ్యాని దదర్శ హరియూథపః |
మధ్వాసవకృతక్లేదం మణిభాజనసంకులమ్ || ౪౨ ||

మనోరమమసంబాధం కుబేరభవనం యథా |
నూపురాణాం చ ఘోషేణ కాంచీనాం నినదేన చ || ౪౩ ||

మృదంగతలఘోషైశ్చ ఘోషవద్భిర్వినాదితమ్ |
ప్రాసాదసంఘాతయుతం స్త్రీరత్నశతసంకులమ్ |
సువ్యూఢకక్ష్యం హనుమాన్ప్రవివేశ మహాగృహమ్ || ౪౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే షష్ఠః సర్గః || ౬ ||

సుందరకాండ – సప్తమ సర్గః(౭)  >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sundarakanda Sarga (Chapter) 6 – సుందరకాండ షష్ఠః సర్గః (౬)

స్పందించండి

error: Not allowed