Sundarakanda Chapter 7 – సుందరకాండ – సప్తమ సర్గః

స వేశ్మజాలం బలవాన్దదర్శ
వ్యాసక్తవైడూర్య సువర్ణజాలమ్ |
యథా మహత్ప్రావృషి మేఘజాలం
విద్యుత్పినద్ధం సవిహంగజాలమ్ || ౧

నివేశనానాం వివిధాశ్చ శాలాః
ప్రధానశంఖాయుధచాపశాలాః |
మనోహరాశ్చాపి పునర్విశాలా
దదర్శ వేశ్మాద్రిషు చంద్రశాలాః || ౨

గృహాణి నానావసురాజితాని
దేవాసురైశ్చాపి సుపూజితాని |
సర్వైశ్చ దోషైః పరివర్జితాని
కపిర్దదర్శ స్వబలార్జితాని || ౩

తాని ప్రయత్నాభిసమాహితాని
మయేన సాక్షాదివ నిర్మితాని |
మహీతలే సర్వగుణోత్తరాణి
దదర్శ లంకాధిపతేర్గృహాణి || ౪

తతో దదర్శోచ్ఛ్రితమేఘరూపం
మనోహరం కాంచనచారురూపమ్ |
రక్షోధిపస్యాత్మబలానురూపం
గృహోత్తమం హ్యప్రతిరూపరూపమ్ || ౫

మహీతలే స్వర్గమివ ప్రకీర్ణం
శ్రియా జ్వలన్తం బహురత్నకీర్ణమ్ |
నానాతరూణాం కుసుమావకీర్ణం
గిరేరివాగ్రం రజసావకీర్ణమ్ || ౬

నారీప్రవేకైరివ దీప్యమానం
తడిద్భిరమ్భోదవదర్చ్యమానమ్ |
హంసప్రవేకైరివ వాహ్యమానం
శ్రియా యుతం ఖే సుకృతాం విమానమ్ || ౭

యథా నగాగ్రం బహుధాతుచిత్రం
యథా నభశ్చ గ్రహచన్ద్రచిత్రమ్ |
దదర్శ యుక్తీకృతమేఘచిత్రం
విమానరత్నం బహురత్నచిత్రమ్ || ౮

మహీ కృతా పర్వతరాజిపూర్ణా
శైలాః కృతా వృక్షవితానపూర్ణాః |
వృక్షాః కృతాః పుష్పవితానపూర్ణాః
పుష్పం కృతం కేసరపత్రపూర్ణమ్ || ౯

కృతాని వేశ్మాని చ పాండురాణి
తథా సుపుష్పాణ్యపి పుష్కరాణి |
పునశ్చ పద్మాని సకేసరాణి
ధన్యాని చిత్రాణి తథా వనాని || ౧౦

పుష్పాహ్వయం నామ విరాజమానం
రత్నప్రభాభిశ్చ వివర్ధమానమ్ |
వేశ్మోత్తమానామపి చోచ్చమానం
మహాకపిస్తత్ర మహావిమానమ్ || ౧౧

కృతాశ్చ వైడూర్యమయా విహంగా
రూప్యప్రవాలైశ్చ తథా విహంగాః |
చిత్రాశ్చ నానావసుభిర్భుజంగా
జాత్యానురూపాస్తురగాః శుభాంగాః || ౧౨

ప్రవాలజామ్బూనదపుష్పపక్షాః
సలీలమావర్జితజిహ్మపక్షాః |
కామస్య సాక్షాదివ భాన్తి పక్షాః
కృతా విహంగాః సుముఖాః సుపక్షాః || ౧౩

నియుజ్యమానాస్తు గజాః సుహస్తాః
సకేసరాశ్చోత్పలపత్రహస్తాః |
బభూవ దేవీ చ కృతా సుహస్తా
లక్ష్మీస్తథా పద్మిని పద్మహస్తా || ౧౪

ఇతీవ తద్గృహమభిగమ్య శోభనం
సవిస్మయో నగమివ చారుశోభనమ్ |
పునశ్చ తత్పరమసుగన్ధి సున్దరం
హిమాత్యయే నగమివ చారుకన్దరమ్ || ౧౫

తతః స తాం కపిరభిపత్య పూజితాం
చరన్పురీం దశముఖబాహుపాలితామ్ |
అదృశ్య తాం జనకసుతాం సుపూజితాం
సుదుఃఖితాం పతిగుణవేగనిర్జితామ్ || ౧౬

తతస్తదా బహువిధభావితాత్మనః
కృతాత్మనో జనకసుతాం సువర్త్మనః
అపశ్యతోఽభవదతిదుఃఖితం మనః
సుచక్షుషః ప్రవిచరతో మహాత్మనః || ౧౭

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే సప్తమః సర్గః || ౭

Facebook Comments

You may also like...

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: