Sundarakanda Sarga (Chapter) 7 – సుందరకాండ సప్తమ సర్గః (౭)


|| పుష్పకదర్శనమ్ ||

స వేశ్మజాలం బలవాన్దదర్శ
వ్యాసక్తవైడూర్యసువర్ణజాలమ్ |
యథా మహత్ప్రావృషి మేఘజాలం
విద్యుత్పినద్ధం స విహంగజాలమ్ || ౧ ||

నివేశనానాం వివిధాశ్చ శాలాః
ప్రధానశంఖాయుధచాపశాలాః |
మనోహరాశ్చాఽపి పునర్విశాలాః
దదర్శ వేశ్మాద్రిషు చంద్రశాలాః || ౨ ||

గృహాణి నానావసురాజితాని
దేవాసురైశ్చాపి సుపూజితాని |
సర్వైశ్చ దోషైః పరివర్జితాని
కపిర్దదర్శ స్వబలార్జితాని || ౩ ||

తాని ప్రయత్నాభిసమాహితాని
మయేన సాక్షాదివ నిర్మితాని |
మహీతలే సర్వగుణోత్తరాణి
దదర్శ లంకాధిపతేర్గృహాణి || ౪ ||

తతో దదర్శోచ్ఛ్రితమేఘరూపం
మనోహరం కాంచనచారురూపమ్ |
రక్షోఽధిపస్యాత్మబలానురూపం
గృహోత్తమం హ్యప్రతిరూపరూపమ్ || ౫ ||

మహీతలే స్వర్గమివ ప్రకీర్ణం
శ్రియా జ్వలంతం బహురత్నకీర్ణమ్ |
నానాతరూణాం కుసుమావకీర్ణం
గిరేరివాగ్రం రజసావకీర్ణమ్ || ౬ ||

నారీప్రవేకైరివ దీప్యమానం
తటిద్భిరంభోదవదర్చ్యమానమ్ |
హంసప్రవేకైరివ వాహ్యమానం
శ్రియా యుతం ఖే సుకృతాం విమానమ్ || ౭ ||

యథా నగాగ్రం బహుధాతుచిత్రం
యథా నభశ్చ గ్రహచంద్రచిత్రమ్ |
దదర్శ యుక్తీకృతమేఘచిత్రం
విమానరత్నం బహురత్నచిత్రమ్ || ౮ ||

మహీ కృతా పర్వతరాజిపూర్ణా
శైలాః కృతా వృక్షవితానపూర్ణాః |
వృక్షాః కృతాః పుష్పవితానపూర్ణాః
పుష్పం కృతం కేసరపత్రపూర్ణమ్ || ౯ ||

కృతాని వేశ్మాని చ పాండురాణి
తథా సుపుష్పాణ్యపి పుష్కరాణి |
పునశ్చ పద్మాని సకేసరాణి
ధన్యాని చిత్రాణి తథా వనాని || ౧౦ ||

పుష్పాహ్వయం నామ విరాజమానం
రత్నప్రభాభిశ్చ వివర్ధమానమ్ |
వేశ్మోత్తమానామపి చోచ్చమానం
మహాకపిస్తత్ర మహావిమానమ్ || ౧౧ ||

కృతాశ్చ వైడూర్యమయా విహంగాః
రూప్యప్రవాలైశ్చ తథా విహంగాః |
చిత్రాశ్చ నానా వసుభిర్భుజంగాః
జాత్యానురూపాస్తురగాః శుభాంగాః || ౧౨ ||

ప్రవాలజాంబూనదపుష్పపక్షాః
సలీలమావర్జితజిహ్మపక్షాః |
కామస్య సాక్షాదివ భాంతి పక్షాః
కృతా విహంగాః సుముఖాః సుపక్షాః || ౧౩ ||

నియుజ్యమానాస్తు గజాః సుహస్తాః
సకేసరాశ్చోత్పలపత్రహస్తాః |
బభూవ దేవీ చ కృతా సుహస్తా
లక్ష్మీస్తథా పద్మిని పద్మహస్తా || ౧౪ ||

ఇతీవ తద్గృహమభిగమ్య శోభనం
సవిస్మయో నగమివ చారుశోభనమ్ |
పునశ్చ తత్పరమసుగంధి సుందరం
హిమాత్యయే నగమివ చారుకందరమ్ || ౧౫ ||

తతః స తాం కపిరభిపత్య పూజితాం
చరన్ పురీం దశముఖబాహుపాలితామ్ |
అదృశ్య తాం జనకసుతాం సుపూజితాం
సుదుఃఖితః పతిగుణవేగనిర్జితామ్ || ౧౬ ||

తతస్తదా బహువిధభావితాత్మనః
కృతాత్మనో జనకసుతాం సువర్త్మనః |
అపశ్యతోఽభవదతిదుఃఖితం మనః
సుచక్షుషః ప్రవిచరతో మహాత్మనః || ౧౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే సప్తమః సర్గః || ౭ ||

సుందరకాండ – అష్టమ సర్గః(౮) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed