Sundarakanda Sarga (Chapter) 6 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ (6)


॥ ராவணக்³ருஹாவேக்ஷணம் ॥

ஸ நிகாமம் விமாநேஷு விஷண்ண꞉ காமரூபத்⁴ருத் ।
விசசார புநர்லங்காம் லாக⁴வேந ஸமந்வித꞉ ॥ 1 ॥

ஆஸஸாதா³த² லக்ஷ்மீவாந்ராக்ஷஸேந்த்³ரநிவேஶநம் ।
ப்ராகாரேணார்கவர்ணேந பா⁴ஸ்வரேணாபி⁴ஸம்வ்ருதம் ॥ 2 ॥

ரக்ஷிதம் ராக்ஷஸைர்கோ⁴ரை꞉ ஸிம்ஹைரிவ மஹத்³வநம் ।
ஸமீக்ஷமாணோ ப⁴வநம் சகாஶே கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 3 ॥

ரூப்யகோபஹிதைஶ்சித்ரை꞉ தோரணைர்ஹேமபூ⁴ஷிதை꞉ ।
விசித்ராபி⁴ஶ்ச கக்ஷ்யாபி⁴ர்த்³வாரைஶ்ச ருசிரைர்வ்ருதம் ॥ 4 ॥

க³ஜாஸ்தி²தைர்மஹாமாத்ரை꞉ ஶூரைஶ்ச விக³தஶ்ரமை꞉ ।
உபஸ்தி²தமஸம்ஹார்யைர்ஹயை꞉ ஸ்யந்த³நயாயிபி⁴꞉ ॥ 5 ॥

ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரதநுத்ராணைர்தா³ந்தகாஞ்சநராஜதை꞉ ।
கோ⁴ஷவத்³பி⁴ர்விசித்ரைஶ்ச ஸதா³ விசரிதம் ரதை²꞉ ॥ 6 ॥

ப³ஹுரத்நஸமாகீர்ணம் பரார்த்⁴யாஸநபா⁴ஜநம் ।
மஹாரத²ஸமாவாஸம் மஹாரத²மஹாஸ்வநம் ॥ 7 ॥

த்³ருஶ்யைஶ்ச பரமோதா³ரைஸ்தைஸ்தைஶ்ச ம்ருக³பக்ஷிபி⁴꞉ ।
விவிதை⁴ர்ப³ஹுஸாஹஸ்ரை꞉ பரிபூர்ணம் ஸமந்தத꞉ ॥ 8 ॥

விநீதைரந்தபாலைஶ்ச ரக்ஷோபி⁴ஶ்ச ஸுரக்ஷிதம் ।
முக்²யாபி⁴ஶ்ச வரஸ்த்ரீபி⁴꞉ பரிபூர்ணம் ஸமந்தத꞉ ॥ 9 ॥

முதி³தப்ரமதா³ரத்நம் ராக்ஷஸேந்த்³ரநிவேஶநம் ।
வராப⁴ரணஸம்ஹ்ராதை³꞉ ஸமுத்³ரஸ்வநநி꞉ஸ்வநம் ॥ 10 ॥

தத்³ராஜகு³ணஸம்பந்நம் முக்²யைஶ்சாக³ருசந்த³நை꞉ ।
மஹாஜநை꞉ ஸமாகீர்ணம் ஸிம்ஹைரிவ மஹத்³வநம் ॥ 11 ॥

பே⁴ரீம்ருத³ங்கா³பி⁴ருதம் ஶங்க²கோ⁴ஷநிநாதி³தம் ।
நித்யார்சிதம் பர்வஹுதம் பூஜிதம் ராக்ஷஸை꞉ ஸதா³ ॥ 12 ॥

ஸமுத்³ரமிவ க³ம்பீ⁴ரம் ஸமுத்³ரமிவ நி꞉ஸ்வநம் ।
மஹாத்மநோ மஹத்³வேஶ்ம மஹாரத்நபரிச்ச²த³ம் ॥ 13 ॥

மஹாரத்நஸமாகீர்ணம் த³த³ர்ஶ ஸ மஹாகபி꞉ ।
விராஜமாநம் வபுஷா க³ஜாஶ்வரத²ஸங்குலம் ॥ 14 ॥

லங்காப⁴ரணமித்யேவ ஸோ(அ)மந்யத மஹாகபி꞉ ।
சசார ஹநுமாம்ஸ்தத்ர ராவணஸ்ய ஸமீபத꞉ ॥ 15 ॥

க்³ருஹாத்³க்³ருஹம் ராக்ஷஸாநாமுத்³யாநாநி ச வாநர꞉ ।
வீக்ஷமாணோ ஹ்யஸந்த்ரஸ்த꞉ ப்ராஸாதா³ம்ஶ்ச சசார ஸ꞉ ॥ 16 ॥

அவப்லுத்ய மஹாவேக³꞉ ப்ரஹஸ்தஸ்ய நிவேஶநம் ।
ததோ(அ)ந்யத்புப்லுவே வேஶ்ம மஹாபார்ஶ்வஸ்ய வீர்யவாந் ॥ 17 ॥

அத² மேக⁴ப்ரதீகாஶம் கும்ப⁴கர்ணநிவேஶநம் ।
விபீ⁴ஷணஸ்ய ச ததா² புப்லுவே ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 18 ॥

மஹோத³ரஸ்ய ச க்³ருஹம் விரூபாக்ஷஸ்ய சைவ ஹி ।
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வஸ்ய ப⁴வநம் வித்³யுந்மாலேஸ்ததை²வ ச ॥ 19 ॥

வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய ச ததா² புப்லுவே ஸ மஹாகபி꞉ ।
ஶுகஸ்ய ச மஹாதேஜா꞉ ஸாரணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ॥ 20 ॥

ததா² சேந்த்³ரஜிதோ வேஶ்ம ஜகா³ம ஹரியூத²ப꞉ ।
ஜம்பு³மாலே꞉ ஸுமாலேஶ்ச ஜகா³ம ஹரிஸத்தம꞉ ॥ 21 ॥

ரஶ்மிகேதோஶ்ச ப⁴வநம் ஸூர்யஶத்ரோஸ்ததை²வ ச ।
வஜ்ரகாயஸ்ய ச ததா² புப்லுவே ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 22 ॥

தூ⁴ம்ராக்ஷஸ்ய ச ஸம்பாதேர்ப⁴வநம் மாருதாத்மஜ꞉ ।
வித்³யுத்³ரூபஸ்ய பீ⁴மஸ்ய க⁴நஸ்ய விக⁴நஸ்ய ச ॥ 23 ॥

ஶுகநாஸஸ்ய வக்ரஸ்ய ஶட²ஸ்ய விகடஸ்ய ச ।
ஹ்ரஸ்வகர்ணஸ்ய த³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய ரோமஶஸ்ய ச ரக்ஷஸ꞉ ॥ 24 ॥ [ப்³ரஹ்ம]

யுத்³தோ⁴ந்மத்தஸ்ய மத்தஸ்ய த்⁴வஜக்³ரீவஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ । [நாதி³ந꞉]
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வேந்த்³ரஜிஹ்வாநாம் ததா² ஹஸ்திமுக²ஸ்ய ச ॥ 25 ॥

கராளஸ்ய பிஶாசஸ்ய ஶோணிதாக்ஷஸ்ய சைவ ஹி ।
க்ரமமாண꞉ க்ரமேணைவ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 26 ॥

தேஷு தேஷு மஹார்ஹேஷு ப⁴வநேஷு மஹாயஶா꞉ ।
தேஷாம்ருத்³தி⁴மதாம்ருத்³தி⁴ம் த³த³ர்ஶ ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 27 ॥

ஸர்வேஷாம் ஸமதிக்ரம்ய ப⁴வநாநி ஸமந்தத꞉ ।
ஆஸஸாதா³த² லக்ஷ்மீவாந் ராக்ஷஸேந்த்³ரநிவேஶநம் ॥ 28 ॥

ராவணஸ்யோபஶாயிந்யோ த³த³ர்ஶ ஹரிஸத்தம꞉ ।
விசரந்ஹரிஶார்தூ³ளோ ராக்ஷஸீர்விக்ருதேக்ஷணா꞉ ॥ 29 ॥

ஶூலமுத்³க³ரஹஸ்தாஶ்ச ஶக்திதோமரதா⁴ரிணீ꞉ ।
த³த³ர்ஶ விவிதா⁴ந்கு³ள்மாம்ஸ்தஸ்ய ரக்ஷ꞉பதேர்க்³ருஹே ॥ 30 ॥

ராக்ஷஸாம்ஶ்ச மஹாகாயாந்நாநாப்ரஹரணோத்³யதாந் ।
ரக்தாந் ஶ்வேதாந் ஸிதாம்ஶ்சாபி ஹரீம்ஶ்சாபி மஹாஜவாந் ॥ 31 ॥

குலீநாந்ரூபஸம்பந்நாந்க³ஜாந்பரக³ஜாருஜாந் ।
நிஷ்டி²தாந்க³ஜஶிக்ஷாயாமைராவதஸமாந்யுதி⁴ ॥ 32

நிஹந்த்ரூந்பரஸைந்யாநாம் க்³ருஹே தஸ்மிந்த³த³ர்ஶ ஸ꞉ ।
க்ஷரதஶ்ச யதா² மேகா⁴ந் ஸ்ரவதஶ்ச யதா² கி³ரீந் ॥ 33 ॥

மேக⁴ஸ்தநிதநிர்கோ⁴ஷாந்து³ர்த⁴ர்ஷாந் ஸமரே பரை꞉ ।
ஸஹஸ்ரம் வாஹிநீஸ்தத்ர ஜாம்பூ³நத³பரிஷ்க்ருதா꞉ ॥ 34 ॥

ஹேமஜாலபரிச்ச²ந்நாஸ்தருணாதி³த்யஸந்நிபா⁴꞉ ।
த³த³ர்ஶ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ராவணஸ்ய நிவேஶநே ॥ 35 ॥

ஶிபி³கா விவிதா⁴காரா꞉ ஸ கபிர்மாருதாத்மஜ꞉ ।
லதாக்³ருஹாணி சித்ராணி சித்ரஶாலாக்³ருஹாணி ச ॥ 36 ॥

க்ரீடா³க்³ருஹாணி சாந்யாநி தா³ருபர்வதகாநபி ।
காமஸ்ய க்³ருஹகம் ரம்யம் தி³வாக்³ருஹகமேவ ச ॥ 37 ॥

த³த³ர்ஶ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ராவணஸ்ய நிவேஶநே ।
ஸ மந்த³ரகி³ரிப்ரக்²யம் மயூரஸ்தா²நஸங்குலம் ॥ 38 ॥

த்⁴வஜயஷ்டிபி⁴ராகீர்ணம் த³த³ர்ஶ ப⁴வநோத்தமம் ।
அநேகரத்நஸங்கீர்ணம் நிதி⁴ஜாலஸமாவ்ருதம் ॥ 39 ॥ [ஸமந்தத꞉]

தீ⁴ரநிஷ்டி²தகர்மாந்தம் க்³ருஹம் பூ⁴தபதேரிவ ।
அர்சிர்பி⁴ஶ்சாபி ரத்நாநாம் தேஜஸா ராவணஸ்ய ச ॥ 40 ॥

விரராஜாத² தத்³வேஶ்ம ரஶ்மிவாநிவ ரஶ்மிபி⁴꞉ ।
ஜாம்பூ³நத³மயாந்யேவ ஶயநாந்யாஸநாநி ச ॥ 41 ॥

பா⁴ஜநாநி ச முக்²யாநி த³த³ர்ஶ ஹரியூத²ப꞉ ।
மத்⁴வாஸவக்ருதக்லேத³ம் மணிபா⁴ஜநஸங்குலம் ॥ 42 ॥

மநோரமமஸம்பா³த⁴ம் குபே³ரப⁴வநம் யதா² ।
நூபுராணாம் ச கோ⁴ஷேண காஞ்சீநாம் நிநதே³ந ச ॥ 43 ॥

ம்ருத³ங்க³தலகோ⁴ஷைஶ்ச கோ⁴ஷவத்³பி⁴ர்விநாதி³தம் ।
ப்ராஸாத³ஸங்கா⁴தயுதம் ஸ்த்ரீரத்நஶதஸங்குலம் ।
ஸுவ்யூட⁴கக்ஷ்யம் ஹநுமாந்ப்ரவிவேஶ மஹாக்³ருஹம் ॥ 44 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 6 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தம ஸர்க³꞉ (7)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

error: Not allowed