Sundarakanda Sarga (Chapter) 5 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சம ஸர்க³꞉ (5)


॥ ப⁴வநவிசய꞉ ॥

தத꞉ ஸ மத்⁴யம் க³தமம்ஶுமந்தம்
ஜ்யோத்ஸ்நாவிதாநம் மஹது³த்³வமந்தம் ।
த³த³ர்ஶ தீ⁴மாந்தி³வி பா⁴நுமந்தம்
கோ³ஷ்டே² வ்ருஷம் மத்தமிவ ப்⁴ரமந்தம் ॥ 1 ॥

லோகஸ்ய பாபாநி விநாஶயந்தம்
மஹோத³தி⁴ம் சாபி ஸமேத⁴யந்தம் ।
பூ⁴தாநி ஸர்வாணி விராஜயந்தம்
த³த³ர்ஶ ஶீதாம்ஶுமதா²பி⁴யாந்தம் ॥ 2 ॥

யா பா⁴தி லக்ஷ்மீர்பு⁴வி மந்த³ரஸ்தா²
ததா² ப்ரதோ³ஷேஷு ச ஸாக³ரஸ்தா² ।
ததை²வ தோயேஷு ச புஷ்கரஸ்தா²
ரராஜ ஸா சாருநிஶாகரஸ்தா² ॥ 3 ॥

ஹம்ஸோ யதா² ராஜதபஞ்ஜரஸ்த²꞉
ஸிம்ஹோ யதா² மந்த³ரகந்த³ரஸ்த²꞉ ।
வீரோ யதா² க³ர்விதகுஞ்ஜரஸ்த²-
-ஶ்சந்த்³ரோ(அ)பி ப³ப்⁴ராஜ ததா²ம்ப³ரஸ்த²꞉ ॥ 4 ॥

ஸ்தி²த꞉ ககுத்³மாநிவ தீக்ஷ்ணஶ்ருங்கோ³
மஹாசல꞉ ஶ்வேத இவோச்சஶ்ருங்க³꞉ ।
ஹஸ்தீவ ஜாம்பூ³நத³ப³த்³த⁴ஶ்ருங்கோ³
ரராஜ சந்த்³ர꞉ பரிபூர்ணஶ்ருங்க³꞉ ॥ 5 ॥

விநஷ்டஶீதாம்பு³துஷாரபங்கோ
மஹாக்³ரஹக்³ராஹவிநஷ்டபங்க꞉ ।
ப்ரகாஶலக்ஷ்ம்யாஶ்ரயநிர்மலாங்கோ
ரராஜ சந்த்³ரோ ப⁴க³வாந் ஶஶாங்க꞉ ॥ 6 ॥

ஶிலாதலம் ப்ராப்ய யதா² ம்ருகே³ந்த்³ரோ
மஹாரணம் ப்ராப்ய யதா² க³ஜேந்த்³ர꞉ ।
ராஜ்யம் ஸமாஸாத்³ய யதா² நரேந்த்³ர-
-ஸ்ததா² ப்ரகாஶோ விரராஜ சந்த்³ர꞉ ॥ 7 ॥

ப்ரகாஶசந்த்³ரோத³யநஷ்டதோ³ஷ꞉
ப்ரவ்ருத்³த⁴ரக்ஷ꞉ பிஶிதாஶதோ³ஷ꞉ ।
ராமாபி⁴ராமேரிதசித்ததோ³ஷ꞉
ஸ்வர்க³ப்ரகாஶோ ப⁴க³வாந் ப்ரதோ³ஷ꞉ ॥ 8 ॥

தந்த்ரீஸ்வநா꞉ கர்ணஸுகா²꞉ ப்ரவ்ருத்தா꞉
ஸ்வபந்தி நார்ய꞉ பதிபி⁴꞉ ஸுவ்ருத்தா꞉ ।
நக்தஞ்சராஶ்சாபி ததா² ப்ரவ்ருத்தா꞉
விஹர்துமத்யத்³பு⁴தரௌத்³ரவ்ருத்தா꞉ ॥ 9 ॥

மத்தப்ரமத்தாநி ஸமாகுலாநி
ரதா²ஶ்வப⁴த்³ராஸநஸங்குலாநி ।
வீரஶ்ரியா சாபி ஸமாகுலாநி
த³த³ர்ஶ தீ⁴மாந் ஸ கபி꞉ குலாநி ॥ 10 ॥

பரஸ்பரம் சாதி⁴கமாக்ஷிபந்தி
பு⁴ஜாம்ஶ்ச பீநாநதி⁴நிக்ஷிபந்தி ।
மத்தப்ரளாபாநதி⁴கம் க்ஷிபந்தி
மத்தாநி சாந்யோந்யமதி⁴க்ஷிபந்தி ॥ 11 ॥

ரக்ஷாம்ஸி வக்ஷாம்ஸி ச விக்ஷிபந்தி
கா³த்ராணி காந்தாஸு ச விக்ஷிபந்தி ।
ரூபாணி சித்ராணி ச விக்ஷிபந்தி
த்³ருடா⁴நி சாபாநி ச விக்ஷிபந்தி ॥ 12 ॥

த³த³ர்ஶ காந்தாஶ்ச ஸமாலப⁴ந்த்ய-
-ஸ்ததா²(அ)பராஸ்தத்ர புந꞉ ஸ்வபந்த்ய꞉ ।
ஸுரூபவக்த்ராஶ்ச ததா² ஹஸந்த்ய꞉
க்ருத்³தா⁴꞉ பராஶ்சபி விநி꞉ஶ்வஸந்த்ய꞉ ॥ 13 ॥

மஹாக³ஜைஶ்சாபி ததா² நத³த்³பி⁴꞉
ஸுபூஜிதைஶ்சாபி ததா² ஸுஸத்³பி⁴꞉ ।
ரராஜ வீரைஶ்ச விநி꞉ஶ்வஸத்³பி⁴-
-ர்ஹ்ரதோ³ பு⁴ஜங்கை³ரிவ நி꞉ஶ்வஸத்³பி⁴꞉ ॥ 14 ॥

பு³த்³தி⁴ப்ரதா⁴நாந் ருசிராபி⁴தா⁴நாந்
ஸம்ஶ்ரத்³த³தா⁴நாந் ஜக³த꞉ ப்ரதா⁴நாந் ।
நாநாவிதா⁴நாந் ருசிராபி⁴தா⁴நாந்
த³த³ர்ஶ தஸ்யாம் புரி யாதுதா⁴நாந் ॥ 15 ॥

நநந்த³ த்³ருஷ்ட்வா ஸ ச தாந்ஸுரூபா-
-ந்நாநாகு³ணாநாத்மகு³ணாநுரூபாந் ।
வித்³யோதமாநாந் ஸ ததா³நுரூபாந்
த³த³ர்ஶ காம்ஶ்சிச்ச புநர்விரூபாந் ॥ 16 ॥

ததோ வரார்ஹா꞉ ஸுவிஶுத்³த⁴பா⁴வா-
-ஸ்தேஷாம் ஸ்த்ரியஸ்தத்ர மஹாநுபா⁴வா꞉ ।
ப்ரியேஷு பாநேஷு ச ஸக்தபா⁴வா
த³த³ர்ஶ தாரா இவ ஸுப்ரபா⁴வா꞉ ॥ 17 ॥

ஶ்ரியா ஜ்வலந்தீஸ்த்ரபயோபகூ³டா⁴
நிஶீத²காலே ரமணோபகூ³டா⁴꞉ ।
த³த³ர்ஶ காஶ்சித்ப்ரமதோ³பகூ³டா⁴
யதா² விஹங்கா³꞉ குஸுமோபகூ³டா⁴꞉ ॥ 18 ॥

அந்யா꞉ புநர்ஹர்ம்யதலோபவிஷ்டா-
-ஸ்தத்ர ப்ரியாங்கேஷு ஸுகோ²பவிஷ்டா꞉ ।
ப⁴ர்து꞉ ப்ரியா த⁴ர்மபரா நிவிஷ்டா
த³த³ர்ஶ தீ⁴மாந்மத³நாபி⁴விஷ்டா꞉ ॥ 19 ॥

அப்ராவ்ருதா꞉ காஞ்சநராஜிவர்ணா꞉
காஶ்சித்பரார்த்²யாஸ்தபநீயவர்ணா꞉ ।
புநஶ்ச காஶ்சிச்ச²ஶலக்ஷ்மவர்ணா꞉
காந்தப்ரஹீணா ருசிராங்க³வர்ணா꞉ ॥ 20 ॥

தத꞉ ப்ரியாந்ப்ராப்ய மநோபி⁴ராமாந்
ஸுப்ரீதியுக்தா꞉ ப்ரஸமீக்ஷ்ய ராமா꞉ ।
க்³ருஹேஷு ஹ்ருஷ்டா꞉ பரமாபி⁴ராமா꞉
ஹரிப்ரவீர꞉ ஸ த³த³ர்ஶ ராமா꞉ ॥ 21 ॥

சந்த்³ரப்ரகாஶாஶ்ச ஹி வக்த்ரமாலா
வக்ராக்ஷிபக்ஷ்மாஶ்ச ஸுநேத்ரமாலா꞉ ।
விபூ⁴ஷணாநாம் ச த³த³ர்ஶ மாலா꞉
ஶதஹ்ரதா³நாமிவ சாருமாலா꞉ ॥ 22 ॥

ந த்வேவ ஸீதாம் பரமாபி⁴ஜாதாம்
பதி² ஸ்தி²தே ராஜகுலே ப்ரஜாதாம் ।
லதாம் ப்ரபு²ல்லாமிவ ஸாது⁴ஜாதாம்
த³த³ர்ஶ தந்வீம் மநஸா(அ)பி⁴ஜாதாம் ॥ 23 ॥

ஸநாதநே வர்த்மநி ஸந்நிவிஷ்டாம்
ராமேக்ஷணாந்தாம் மத³நாபி⁴விஷ்டாம் ।
ப⁴ர்துர்மந꞉ ஶ்ரீமத³நுப்ரவிஷ்டாம்
ஸ்த்ரீப்⁴யோ வராப்⁴யஶ்ச ஸதா³ விஶிஷ்டாம் ॥ 24 ॥

உஷ்ணார்தி³தாம் ஸாநுஸ்ருதாஸ்ரகண்டீ²ம்
புரா வரார்ஹோத்தமநிஷ்ககண்டீ²ம் ।
ஸுஜாதபக்ஷ்மாமபி⁴ரக்தகண்டீ²ம்
வநே ப்ரந்ருத்தாமிவ நீலகண்டீ²ம் ॥ 25 ॥

அவ்யக்தரேகா²மிவ சந்த்³ரரேகா²ம்
பாம்ஸுப்ரதி³க்³தா⁴மிவ ஹேமரேகா²ம் ।
க்ஷதப்ரரூடா⁴மிவ பா³ணரேகா²ம்
வாயுப்ரபி⁴ந்நாமிவ மேக⁴ரேகா²ம் ॥ 26 ॥

ஸீதாமபஶ்யந்மநுஜேஶ்வரஸ்ய
ராமஸ்ய பத்நீம் வத³தாம் வரஸ்ய ।
ப³பூ⁴வ து³꞉கா²பி⁴ஹதஶ்சிரஸ்ய
ப்லவங்க³மோ மந்த³ இவாசிரஸ்ய ॥ 27 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகியே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 5 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ (6)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed