Sundarakanda Sarga (Chapter) 4 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுர்த² ஸர்க³꞉ (4)


॥ லங்காபுரீப்ரவேஶ꞉ ॥

ஸ நிர்ஜித்ய புரீம் ஶ்ரேஷ்டா²ம் லங்காம் தாம் காமரூபிணீம் ।
விக்ரமேண மஹாதேஜா ஹநூமாந்கபிஸத்தம꞉ ॥ 1 ॥

அத்³வாரேண மஹாபா³ஹு꞉ ப்ராகாரமபி⁴புப்லுவே ।
நிஶி லங்காம் மஹாஸத்வோ விவேஶ கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 2 ॥

ப்ரவிஶ்ய நக³ரீம் லங்காம் கபிராஜஹிதங்கர꞉ ।
சக்ரே(அ)த² பாத³ம் ஸவ்யம் ச ஶத்ரூணாம் ஸ து மூர்த⁴நி ॥ 3 ॥

ப்ரவிஷ்ட꞉ ஸத்த்வஸம்பந்நோ நிஶாயாம் மாருதாத்மஜ꞉ ।
ஸ மஹாபத²மாஸ்தா²ய முக்தாபுஷ்பவிராஜிதம் ॥ 4 ॥

[* ஸேவிதாம் ராக்ஷஸைர்பீ⁴மைர்ப³லிபி⁴꞉ ஶஸ்த்ரபாணிபி⁴꞉ । *]
ததஸ்து தாம் புரீம் லங்காம் ரம்யாமபி⁴யயௌ கபி꞉ ॥ 5
ஹஸிதோத்க்ருஷ்டநிநதை³ஸ்தூர்யகோ⁴ஷபுர꞉ஸரை꞉ । ॥

வஜ்ராங்குஶநிகாஶைஶ்ச வஜ்ரஜாலவிபூ⁴ஷிதை꞉ ।
க்³ருஹமுக்²யை꞉ புரீ ரம்யா ப³பா⁴ஸே த்³யௌரிவாம்பு³தை³꞉ ॥ 6 ॥ [மேதை⁴꞉]

ப்ரஜஜ்வால ததா³ லங்கா ரக்ஷோக³ணக்³ருஹை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
ஸிதாப்⁴ரஸத்³ருஶைஶ்சித்ரை꞉ பத்³மஸ்வஸ்திகஸம்ஸ்தி²தை꞉ ॥ 7 ॥

வர்த⁴மாநக்³ருஹைஶ்சாபி ஸர்வத꞉ ஸுவிபூ⁴ஷிதா ।
தாம் சித்ரமால்யாப⁴ரணாம் கபிராஜஹிதங்கர꞉ ॥ 8 ॥

ராக⁴வார்த²ம் சரந் ஶ்ரீமாந் த³த³ர்ஶ ச நநந்த³ ச ।
ப⁴வநாத்³ப⁴வநம் க³ச்ச²ந் த³த³ர்ஶ பவநாத்மஜ꞉ ॥ 9 ॥

விவிதா⁴க்ருதிரூபாணி ப⁴வநாநி ததஸ்தத꞉ ।
ஶுஶ்ராவ மது⁴ரம் கீ³தம் த்ரிஸ்தா²நஸ்வரபூ⁴ஷிதம் ॥ 10 ॥

ஸ்த்ரீணாம் மத³ஸம்ருத்³தா⁴நாம் தி³வி சாப்ஸரஸாமிவ ।
ஶுஶ்ராவ காஞ்சீநிநத³ம் நூபுராணாம் ச நி꞉ஸ்வநம் ॥ 11 ॥

ஸோபாநநிநதா³ம்ஶ்சைவ ப⁴வநேஷு மஹாத்மநாம் ।
ஆஸ்போ²டிதநிநாதா³ம்ஶ்ச க்ஷ்வேலிதாம்ஶ்ச ததஸ்தத꞉ ॥ 12 ॥

ஶுஶ்ராவ ஜபதாம் தத்ர மந்த்ராந்ரக்ஷோக்³ருஹேஷு வை ।
ஸ்வாத்⁴யாயநிரதாம்ஶ்சைவ யாதுதா⁴நாந்த³த³ர்ஶ ஸ꞉ ॥ 13 ॥

ராவணஸ்தவ ஸம்யுக்தாந்க³ர்ஜதோ ராக்ஷஸாநபி ।
ராஜமார்க³ம் ஸமாவ்ருத்ய ஸ்தி²தம் ரக்ஷோப³லம் மஹத் ॥ 14 ॥

த³த³ர்ஶ மத்⁴யமே கு³ள்மே ராவணஸ்ய சராந் ப³ஹூந் ।
தீ³க்ஷிதாந் ஜடிலாந்முண்டா³ந் கோ³(அ)ஜிநாம்ப³ரவாஸஸ꞉ ॥ 15 ॥

த³ர்ப⁴முஷ்டிப்ரஹரணாநக்³நிகுண்டா³யுதா⁴ம்ஸ்ததா² ।
கூடமுத்³க³ரபாணீம்ஶ்ச த³ண்டா³யுத⁴த⁴ராநபி ॥ 16 ॥

ஏகாக்ஷாநேககர்ணாம்ஶ்ச லம்போ³த³ரபயோத⁴ராந் ।
கராளாந்பு⁴க்³நவக்த்ராம்ஶ்ச விகடாந்வாமநாம்ஸ்ததா² ॥ 17 ॥

த⁴ந்விந꞉ க²ட்³கி³நஶ்சைவ ஶதக்⁴நீமுஸலாயுதா⁴ந் ।
பரிகோ⁴த்தமஹஸ்தாம்ஶ்ச விசித்ரகவசோஜ்ஜ்வலாந் ॥ 18 ॥

நாதிஸ்தூ²லாந்நாதிக்ருஶாந்நாதிதீ³ர்கா⁴திஹ்ரஸ்வகாந் ।
நாதிகௌ³ராந்நாதிக்ருஷ்ணாந்நாதிகுப்³ஜாந்ந வாமநாந் ॥ 19 ॥

விரூபாந்ப³ஹுரூபாம்ஶ்ச ஸுரூபாம்ஶ்ச ஸுவர்சஸ꞉ ।
த்⁴வஜீந்பதாகிநஶ்சைவ த³த³ர்ஶ விவிதா⁴யுதா⁴ந் ॥ 20 ॥

ஶக்திவ்ருக்ஷாயுதா⁴ம்ஶ்சைவ பட்டிஶாஶநிதா⁴ரிண꞉ ।
க்ஷேபணீபாஶஹஸ்தாம்ஶ்ச த³த³ர்ஶ ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 21 ॥

ஸ்ரக்³விணஸ்த்வநுலிப்தாம்ஶ்ச வராப⁴ரணபூ⁴ஷிதாந் ।
நாநாவேஷஸமாயுக்தாந்யதா²ஸ்வைரக³தாந்ப³ஹூந் ॥ 22 ॥

தீக்ஷ்ணஶூலத⁴ராம்ஶ்சைவ வஜ்ரிணஶ்ச மஹாப³லாந் ।
ஶதஸாஹஸ்ரமவ்யக்³ரமாரக்ஷம் மத்⁴யமம் கபி꞉ ॥ 23 ॥

ரக்ஷோதி⁴பதிநிர்தி³ஷ்டம் த³த³ர்ஶாந்த꞉புராக்³ரத꞉ ।
ஸ ததா³ தத்³க்³ருஹம் த்³ருஷ்ட்வா மஹாஹாடகதோரணம் ॥ 24 ॥

ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய விக்²யாதமத்³ரிமூர்த்⁴நி ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
புண்ட³ரீகாவதம்ஸாபி⁴꞉ பரிகா²பி⁴꞉ ஸமாவ்ருதம் ॥ 25 ॥ [அலங்க்ருதம்]

ப்ராகாராவ்ருதமத்யந்தம் த³த³ர்ஶ ஸ மஹாகபி꞉ ।
த்ரிவிஷ்டபநிப⁴ம் தி³வ்யம் தி³வ்யநாத³விநாதி³தம் ॥ 26 ॥

வாஜிஹேஷிதஸங்கு⁴ஷ்டம் நாதி³தம் பூ⁴ஷணைஸ்ததா² ।
ரதை²ர்யாநைர்விமாநைஶ்ச ததா² ஹயக³ஜை꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 27 ॥

வாரணைஶ்ச சதுர்த³ந்தை꞉ ஶ்வேதாப்⁴ரநிசயோபமை꞉ ।
பூ⁴ஷிதம் ருசிரத்³வாரம் மத்தைஶ்ச ம்ருக³பக்ஷிபி⁴꞉ ॥ 28 ॥

ரக்ஷிதம் ஸுமஹாவீர்யைர்யாதுதா⁴நை꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ராக்ஷஸாதி⁴பதேர்கு³ப்தமாவிவேஶ மஹாகபி꞉ ॥ 29 ॥

ஸஹேமஜாம்பூ³நத³சக்ரவாளம்
மஹார்ஹமுக்தாமணிபூ⁴ஷிதாந்தம் ।
பரார்த்²யகாலாக³ருசந்த³நாக்தம்
ஸ ராவணாந்த꞉ புரமாவிவேஶ ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 4 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சம ஸர்க³꞉ (5)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: