Sundarakanda Sarga (Chapter) 3 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ருதீய ஸர்க³꞉ (3)


॥ லங்காதி⁴தே³வதாவிஜய꞉ ॥

ஸ லம்ப³ஶிக²ரே லம்பே³ லம்ப³தோயத³ஸந்நிபே⁴ ।
ஸத்த்வமாஸ்தா²ய மேதா⁴வீ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 1 ॥

நிஶி லங்காம் மஹாஸத்த்வோ விவேஶ கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
ரம்யகாநநதோயாட்⁴யாம் புரீம் ராவணபாலிதாம் ॥ 2

ஶாரதா³ம்பு³த⁴ரப்ரக்²யைர்ப⁴வநைருபஶோபி⁴தாம் ।
ஸாக³ரோபமநிர்கோ⁴ஷாம் ஸாக³ராநிலஸேவிதாம் ॥ 3 ॥

ஸுபுஷ்டப³லஸங்கு⁴ஷ்டாம் யதை²வ விடபாவதீம் ।
சாருதோரணநிர்யூஹாம் பாண்டு³ரத்³வாரதோரணாம் ॥ 4 ॥

பு⁴ஜகா³சரிதாம் கு³ப்தாம் ஶுபா⁴ம் போ⁴க³வதீமிவ ।
தாம் ஸவித்³யுத்³க⁴நாகீர்ணாம் ஜ்யோதிர்மார்க³நிஷேவிதாம் ॥ 5 ॥

மந்த³மாருதஸஞ்சாராம் யதே²ந்த்³ரஸ்யாமராவதீம் ।
ஶாதகும்பே⁴ந மஹதா ப்ராகாரேணாபி⁴ஸம்வ்ருதாம் ॥ 6 ॥

கிங்கிணீஜாலகோ⁴ஷாபி⁴꞉ பதாகாபி⁴ரளங்க்ருதாம் ।
ஆஸாத்³ய ஸஹஸா ஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ராகாரமபி⁴பேதி³வாந் ॥ 7 ॥

விஸ்மயாவிஷ்டஹ்ருத³ய꞉ புரீமாலோக்ய ஸர்வத꞉ ।
ஜாம்பூ³நத³மயைர்த்³வாரைர்வைடூ³ர்யக்ருதவேதி³கை꞉ ॥ 8 ॥

வஜ்ரஸ்ப²டிகமுக்தாபி⁴ர்மணிகுட்டிமபூ⁴ஷிதை꞉ ।
தப்தஹாடகநிர்யூஹை꞉ ராஜதாமலபாண்டு³ரை꞉ ॥ 9 ॥

வைடூ³ர்யக்ருதஸோபாநை꞉ ஸ்பா²டிகாந்தரபாம்ஸுபி⁴꞉ ।
சாரு ஸஞ்ஜவநோபேதை꞉ க²மிவோத்பதிதை꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 10 ॥

க்ரௌஞ்சப³ர்ஹிணஸங்கு⁴ஷ்டை꞉ ராஜஹம்ஸநிஷேவிதை꞉ ।
தூர்யாப⁴ரண நிர்கோ⁴ஷை꞉ ஸர்வத꞉ ப்ரதிநாதி³தாம் ॥ 11 ॥

வஸ்வோகஸாராப்ரதிமாம் தாம் வீக்ஷ்ய நக³ரீம் தத꞉ ।
க²மிவோத்பதிதாம் லங்காம் ஜஹர்ஷ ஹநுமாந்கபி꞉ ॥ 12 ॥ [காமாம்]

தாம் ஸமீக்ஷ்ய புரீம் ரம்யாம் ராக்ஷஸாதி⁴பதே꞉ ஶுபா⁴ம் ।
அநுத்தமாம்ருத்³தி⁴யுதாம் சிந்தயாமாஸ வீர்யவாந் ॥ 13 ॥

நேயமந்யேந நக³ரீ ஶக்யா த⁴ர்ஷயிதும் ப³லாத் ।
ரக்ஷிதா ராவணப³லைருத்³யதாயுத⁴தா⁴ரிபி⁴꞉ ॥ 14 ॥

குமுதா³ங்க³த³யோர்வாபி ஸுஷேணஸ்ய மஹாகபே꞉ ।
ப்ரஸித்³தே⁴யம் ப⁴வேத்³பூ⁴மிர்மைந்த³த்³விவித³யோரபி ॥ 15 ॥

விவஸ்வதஸ்தநூஜஸ்ய ஹரேஶ்ச குஶபர்வண꞉ ।
ருக்ஷஸ்ய கேதுமாலஸ்ய மம சைவ க³திர்ப⁴வேத் ॥ 16 ॥

ஸமீக்ஷ்ய து மஹாபா³ஹூ ராக⁴வஸ்ய பராக்ரமம் ।
லக்ஷ்மணஸ்ய ச விக்ராந்தமப⁴வத்ப்ரீதிமாந்கபி꞉ ॥ 17 ॥

தாம் ரத்நவஸநோபேதாம் கோ³ஷ்டா²கா³ராவதம்ஸகாம் ।
யந்த்ராகா³ரஸ்தநீம்ருத்³தா⁴ம் ப்ரமதா³மிவ பூ⁴ஷிதாம் ॥ 18 ॥

தாம் நஷ்டதிமிராம் தீ³பைர்பா⁴ஸ்வரைஶ்ச மஹாக்³ருஹை꞉ ।
நக³ரீம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய த³த³ர்ஶ ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 19 ॥

அத² ஸா ஹரிஶார்தூ³ளம் ப்ரவிஶந்தம் மஹாப³லம் ।
நக³ரீ ஸ்வேந ரூபேண த³த³ர்ஶ பவநாத்மஜம் ॥ 20 ॥

ஸா தம் ஹரிவரம் த்³ருஷ்ட்வா லங்கா ராவணபாலிதா ।
ஸ்வயமேவோத்தி²தா தத்ர விக்ருதாநந த³ர்ஶநா ॥ 21 ॥

புரஸ்தாத்கபிவர்யஸ்ய வாயுஸூநோரதிஷ்ட²த ।
முஞ்சமாநா மஹாநாத³மப்³ரவீத்பவநாத்மஜம் ॥ 22 ॥

கஸ்த்வம் கேந ச கார்யேண இஹ ப்ராப்தோ வநாலய ।
கத²யஸ்வேஹ யத்தத்த்வம் யாவத்ப்ராணா த⁴ரந்தி தே ॥ 23 ॥

ந ஶக்யம் க²ல்வியம் லங்கா ப்ரவேஷ்டும் வாநர த்வயா ।
ரக்ஷிதா ராவணப³லைரபி⁴கு³ப்தா ஸமந்தத꞉ ॥ 24 ॥

அத² தாமப்³ரவீத்³வீரோ ஹநுமாநக்³ரத꞉ ஸ்தி²தாம் ।
கத²யிஷ்யாமி தே தத்த்வம் யந்மாந்த்வம் பரிப்ருச்ச²ஸி ॥ 25 ॥

கா த்வம் விரூபநயநா புரத்³வாரேவ திஷ்ட²ஸி ।
கிமர்த²ம் சாபி மாம் ருத்³த்⁴வா நிர்ப⁴ர்த்ஸயஸி தா³ருணா ॥ 26 ॥

ஹநுமத்³வசநம் ஶ்ருத்வா லங்கா ஸா காமரூபிணீ ।
உவாச வசநம் க்ருத்³தா⁴ பருஷம் பவநாத்மஜம் ॥ 27 ॥

அஹம் ராக்ஷஸராஜஸ்ய ராவணஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஆஜ்ஞாப்ரதீக்ஷா து³ர்த⁴ர்ஷா ரக்ஷாமி நக³ரீமிமாம் ॥ 28 ॥

ந ஶக்யா மாமவஜ்ஞாய ப்ரவேஷ்டும் நக³ரீ த்வயா ।
அத்³ய ப்ராணை꞉ பரித்யக்த꞉ ஸ்வப்ஸ்யஸே நிஹதோ மயா ॥ 29 ॥

அஹம் ஹி நக³ரீ லங்கா ஸ்வயமேவ ப்லவங்க³ம ।
ஸர்வத꞉ பரிரக்ஷாமி ஹ்யேதத்தே கதி²தம் மயா ॥ 30 ॥

லங்காயா வசநம் ஶ்ருத்வா ஹநூமாந் மாருதாத்மஜ꞉ ।
யத்நவாந்ஸ ஹரிஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸ்தி²த꞉ ஶைல இவாபர꞉ ॥ 31 ॥

ஸ தாம் ஸ்த்ரீரூபவிக்ருதாம் த்³ருஷ்ட்வா வாநரபுங்க³வ꞉ ।
ஆப³பா⁴ஷே(அ)த² மேதா⁴வீ ஸத்த்வவாந்ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ ॥ 32 ॥

த்³ரக்ஷ்யாமி நக³ரீம் லங்காம் ஸாட்டப்ராகாரதோரணாம் ।
இத்யர்த²மிஹ ஸம்ப்ராப்த꞉ பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ॥ 33 ॥

வநாந்யுபவநாநீஹ லங்காயா꞉ காநநாநி ச ।
ஸர்வதோ க்³ருஹமுக்²யாநி த்³ரஷ்டுமாக³மநம் ஹி மே ॥ 34 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா லங்கா ஸா காமரூபிணீ ।
பூ⁴ய ஏவ புநர்வாக்யம் ப³பா⁴ஷே பருஷாக்ஷரம் ॥ 35 ॥

மாமநிர்ஜித்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ ராக்ஷஸேஶ்வரபாலிதா ।
ந ஶக்யமத்³ய தே த்³ரஷ்டும் புரீயம் வநராத⁴ம ॥ 36 ॥

தத꞉ ஸ கபிஶார்தூ³ளஸ்தாமுவாச நிஶாசரீம் ।
த்³ருஷ்ட்வா புரீமிமாம் ப⁴த்³ரே புநர்யாஸ்யே யதா²க³தம் ॥ 37 ॥

தத꞉ க்ருத்வா மஹாநாத³ம் ஸா வை லங்கா ப⁴யாவஹம் ।
தலேந வாநரஶ்ரேஷ்ட²ம் தாட³யாமாஸ வேகி³தா ॥ 38 ॥

தத꞉ ஸ கபிஶார்தூ³ளோ லங்கயா தாடி³தோ ப்⁴ருஶம் ।
நநாத³ ஸுமஹாநாத³ம் வீர்யவாந்பவநாத்மஜ꞉ ॥ 39 ॥

தத꞉ ஸம்வர்தயாமாஸ வாமஹஸ்தஸ்ய ஸோ(அ)ங்கு³ளீ꞉ ।
முஷ்டிநாபி⁴ஜகா⁴நைநாம் ஹநூமாந் க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ॥ 40 ॥

ஸ்த்ரீ சேதி மந்யமாநேந நாதிக்ரோத⁴꞉ ஸ்வயம் க்ருத꞉ ।
ஸா து தேந ப்ரஹாரேண விஹ்வலாங்கீ³ நீஶாசரீ ॥ 41 ॥

பபாத ஸஹஸா பூ⁴மௌ விக்ருதாநநத³ர்ஶநா ।
ததஸ்து ஹநுமாந் ப்ராஜ்ஞஸ்தாம் த்³ருஷ்ட்வா விநிபாதிதாம் ॥ 42 ॥

க்ருபாம் சகார தேஜஸ்வீ மந்யமாந꞉ ஸ்த்ரியம் து தாம் ।
ததோ வை ப்⁴ருஶஸம்விக்³நா லங்கா ஸா க³த்³க³தா³க்ஷரம் ॥ 43 ॥

உவாசாக³ர்விதம் வாக்யம் ஹநூமந்தம் ப்லவங்க³மம் ।
ப்ரஸீத³ ஸுமஹாபா³ஹோ த்ராயஸ்வ ஹரிஸத்தம ॥ 44 ॥

ஸமயே ஸௌம்ய திஷ்ட²ந்தி ஸத்த்வவந்தோ மஹாப³லா꞉ ।
அஹம் து நக³ரீ லங்கா ஸ்வயமேவ ப்லவங்க³ம ॥ 45 ॥

நிர்ஜிதாஹம் த்வயா வீர விக்ரமேண மஹாப³ல ।
இத³ம் து தத்²யம் ஶ்ருணு வை ப்³ருவந்த்யா மே ஹரீஶ்வர ॥ 46 ॥

ஸ்வயம்பு⁴வா புரா த³த்தம் வரதா³நம் யதா² மம ।
யதா³ த்வாம் வாநர꞉ கஶ்சித்³விக்ரமாத்³வஶமாநயேத் ॥ 47 ॥

ததா³ த்வயா ஹி விஜ்ஞேயம் ரக்ஷஸாம் ப⁴யமாக³தம் ।
ஸ ஹி மே ஸமய꞉ ஸௌம்ய ப்ராப்தோ(அ)த்³ய தவ த³ர்ஶநாத் ॥ 48 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴விஹித꞉ ஸத்யோ ந தஸ்யாஸ்தி வ்யதிக்ரம꞉ ।
ஸீதாநிமித்தம் ராஜ்ஞஸ்து ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ॥ 49 ॥

ரக்ஷஸாம் சைவ ஸர்வேஷாம் விநாஶ꞉ ஸமுபாக³த꞉ ।
தத்ப்ரவிஶ்ய ஹரிஶ்ரேஷ்ட² புரீம் ராவணபாலிதாம் ।
வித⁴த்ஸ்வ ஸர்வகார்யாணி யாநி யாநீஹ வாஞ்ச²ஸி ॥ 50 ॥

ப்ரவிஶ்ய ஶாபோபஹதாம் ஹரீஶ்வர
ஶுபா⁴ம் புரீம் ராக்ஷஸமுக்²யபாலிதாம் ।
யத்³ருச்ச²யா த்வம் ஜநகாத்மஜாம் ஸதீம்
விமார்க³ ஸர்வத்ர க³தோ யதா²ஸுக²ம் ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ருதய꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 3 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுர்த² ஸர்க³꞉ (4) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed