Sundarakanda Sarga (Chapter) 3 – సుందరకాండ తృతీయ సర్గః (౩)


|| లంకాధిదేవతావిజయః ||

స లంబశిఖరే లంబే లంబతోయదసన్నిభే |
సత్త్వమాస్థాయ మేధావీ హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౧ ||

నిశి లంకాం మహాసత్త్వో వివేశ కపికుంజరః |
రమ్యకాననతోయాఢ్యాం పురీం రావణపాలితామ్ || ౨

శారదాంబుధరప్రఖ్యైర్భవనైరుపశోభితామ్ |
సాగరోపమనిర్ఘోషాం సాగరానిలసేవితామ్ || ౩ ||

సుపుష్టబలసంఘుష్టాం యథైవ విటపావతీమ్ |
చారుతోరణనిర్యూహాం పాండురద్వారతోరణామ్ || ౪ ||

భుజగాచరితాం గుప్తాం శుభాం భోగవతీమివ |
తాం సవిద్యుద్ఘనాకీర్ణాం జ్యోతిర్మార్గనిషేవితామ్ || ౫ ||

మందమారుతసంచారాం యథేంద్రస్యామరావతీమ్ |
శాతకుంభేన మహతా ప్రాకారేణాభిసంవృతామ్ || ౬ ||

కింకిణీజాలఘోషాభిః పతాకాభిరలంకృతామ్ |
ఆసాద్య సహసా హృష్టః ప్రాకారమభిపేదివాన్ || ౭ ||

విస్మయావిష్టహృదయః పురీమాలోక్య సర్వతః |
జాంబూనదమయైర్ద్వారైర్వైడూర్యకృతవేదికైః || ౮ ||

వజ్రస్ఫటికముక్తాభిర్మణికుట్టిమభూషితైః |
తప్తహాటకనిర్యూహైః రాజతామలపాండురైః || ౯ ||

వైడూర్యకృతసోపానైః స్ఫాటికాంతరపాంసుభిః |
చారు సంజవనోపేతైః ఖమివోత్పతితైః శుభైః || ౧౦ ||

క్రౌంచబర్హిణసంఘుష్టైః రాజహంసనిషేవితైః |
తూర్యాభరణ నిర్ఘోషైః సర్వతః ప్రతినాదితామ్ || ౧౧ ||

వస్వోకసారాప్రతిమాం తాం వీక్ష్య నగరీం తతః |
ఖమివోత్పతితాం లంకాం జహర్ష హనుమాన్కపిః || ౧౨ || [కామాం]

తాం సమీక్ష్య పురీం రమ్యాం రాక్షసాధిపతేః శుభామ్ |
అనుత్తమామృద్ధియుతాం చింతయామాస వీర్యవాన్ || ౧౩ ||

నేయమన్యేన నగరీ శక్యా ధర్షయితుం బలాత్ |
రక్షితా రావణబలైరుద్యతాయుధధారిభిః || ౧౪ ||

కుముదాంగదయోర్వాపి సుషేణస్య మహాకపేః |
ప్రసిద్ధేయం భవేద్భూమిర్మైందద్వివిదయోరపి || ౧౫ ||

వివస్వతస్తనూజస్య హరేశ్చ కుశపర్వణః |
ఋక్షస్య కేతుమాలస్య మమ చైవ గతిర్భవేత్ || ౧౬ ||

సమీక్ష్య తు మహాబాహూ రాఘవస్య పరాక్రమమ్ |
లక్ష్మణస్య చ విక్రాంతమభవత్ప్రీతిమాన్కపిః || ౧౭ ||

తాం రత్నవసనోపేతాం గోష్ఠాగారావతంసకామ్ |
యంత్రాగారస్తనీమృద్ధాం ప్రమదామివ భూషితామ్ || ౧౮ ||

తాం నష్టతిమిరాం దీపైర్భాస్వరైశ్చ మహాగృహైః |
నగరీం రాక్షసేంద్రస్య దదర్శ స మహాకపిః || ౧౯ ||

అథ సా హరిశార్దూలం ప్రవిశంతం మహాబలమ్ |
నగరీ స్వేన రూపేణ దదర్శ పవనాత్మజమ్ || ౨౦ ||

సా తం హరివరం దృష్ట్వా లంకా రావణపాలితా |
స్వయమేవోత్థితా తత్ర వికృతానన దర్శనా || ౨౧ ||

పురస్తాత్కపివర్యస్య వాయుసూనోరతిష్ఠత |
ముంచమానా మహానాదమబ్రవీత్పవనాత్మజమ్ || ౨౨ ||

కస్త్వం కేన చ కార్యేణ ఇహ ప్రాప్తో వనాలయ |
కథయస్వేహ యత్తత్త్వం యావత్ప్రాణా ధరంతి తే || ౨౩ ||

న శక్యం ఖల్వియం లంకా ప్రవేష్టుం వానర త్వయా |
రక్షితా రావణబలైరభిగుప్తా సమంతతః || ౨౪ ||

అథ తామబ్రవీద్వీరో హనుమానగ్రతః స్థితామ్ |
కథయిష్యామి తే తత్త్వం యన్మాంత్వం పరిపృచ్ఛసి || ౨౫ ||

కా త్వం విరూపనయనా పురద్వారేవ తిష్ఠసి |
కిమర్థం చాపి మాం రుద్ధ్వా నిర్భర్త్సయసి దారుణా || ౨౬ ||

హనుమద్వచనం శ్రుత్వా లంకా సా కామరూపిణీ |
ఉవాచ వచనం క్రుద్ధా పరుషం పవనాత్మజమ్ || ౨౭ ||

అహం రాక్షసరాజస్య రావణస్య మహాత్మనః |
ఆజ్ఞాప్రతీక్షా దుర్ధర్షా రక్షామి నగరీమిమామ్ || ౨౮ ||

న శక్యా మామవజ్ఞాయ ప్రవేష్టుం నగరీ త్వయా |
అద్య ప్రాణైః పరిత్యక్తః స్వప్స్యసే నిహతో మయా || ౨౯ ||

అహం హి నగరీ లంకా స్వయమేవ ప్లవంగమ |
సర్వతః పరిరక్షామి హ్యేతత్తే కథితం మయా || ౩౦ ||

లంకాయా వచనం శ్రుత్వా హనూమాన్ మారుతాత్మజః |
యత్నవాన్స హరిశ్రేష్ఠః స్థితః శైల ఇవాపరః || ౩౧ ||

స తాం స్త్రీరూపవికృతాం దృష్ట్వా వానరపుంగవః |
ఆబభాషేఽథ మేధావీ సత్త్వవాన్ప్లవగర్షభః || ౩౨ ||

ద్రక్ష్యామి నగరీం లంకాం సాట్టప్రాకారతోరణామ్ |
ఇత్యర్థమిహ సంప్రాప్తః పరం కౌతూహలం హి మే || ౩౩ ||

వనాన్యుపవనానీహ లంకాయాః కాననాని చ |
సర్వతో గృహముఖ్యాని ద్రష్టుమాగమనం హి మే || ౩౪ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా లంకా సా కామరూపిణీ |
భూయ ఏవ పునర్వాక్యం బభాషే పరుషాక్షరమ్ || ౩౫ ||

మామనిర్జిత్య దుర్బుద్ధే రాక్షసేశ్వరపాలితా |
న శక్యమద్య తే ద్రష్టుం పురీయం వనరాధమ || ౩౬ ||

తతః స కపిశార్దూలస్తామువాచ నిశాచరీమ్ |
దృష్ట్వా పురీమిమాం భద్రే పునర్యాస్యే యథాగతమ్ || ౩౭ ||

తతః కృత్వా మహానాదం సా వై లంకా భయావహమ్ |
తలేన వానరశ్రేష్ఠం తాడయామాస వేగితా || ౩౮ ||

తతః స కపిశార్దూలో లంకయా తాడితో భృశమ్ |
ననాద సుమహానాదం వీర్యవాన్పవనాత్మజః || ౩౯ ||

తతః సంవర్తయామాస వామహస్తస్య సోఽంగుళీః |
ముష్టినాభిజఘానైనాం హనూమాన్ క్రోధమూర్ఛితః || ౪౦ ||

స్త్రీ చేతి మన్యమానేన నాతిక్రోధః స్వయం కృతః |
సా తు తేన ప్రహారేణ విహ్వలాంగీ నీశాచరీ || ౪౧ ||

పపాత సహసా భూమౌ వికృతాననదర్శనా |
తతస్తు హనుమాన్ ప్రాజ్ఞస్తాం దృష్ట్వా వినిపాతితామ్ || ౪౨ ||

కృపాం చకార తేజస్వీ మన్యమానః స్త్రియం తు తామ్ |
తతో వై భృశసంవిగ్నా లంకా సా గద్గదాక్షరమ్ || ౪౩ ||

ఉవాచాగర్వితం వాక్యం హనూమంతం ప్లవంగమమ్ |
ప్రసీద సుమహాబాహో త్రాయస్వ హరిసత్తమ || ౪౪ ||

సమయే సౌమ్య తిష్ఠంతి సత్త్వవంతో మహాబలాః |
అహం తు నగరీ లంకా స్వయమేవ ప్లవంగమ || ౪౫ ||

నిర్జితాహం త్వయా వీర విక్రమేణ మహాబల |
ఇదం తు తథ్యం శృణు వై బ్రువంత్యా మే హరీశ్వర || ౪౬ ||

స్వయంభువా పురా దత్తం వరదానం యథా మమ |
యదా త్వాం వానరః కశ్చిద్విక్రమాద్వశమానయేత్ || ౪౭ ||

తదా త్వయా హి విజ్ఞేయం రక్షసాం భయమాగతమ్ |
స హి మే సమయః సౌమ్య ప్రాప్తోఽద్య తవ దర్శనాత్ || ౪౮ ||

స్వయంభూవిహితః సత్యో న తస్యాస్తి వ్యతిక్రమః |
సీతానిమిత్తం రాజ్ఞస్తు రావణస్య దురాత్మనః || ౪౯ ||

రక్షసాం చైవ సర్వేషాం వినాశః సముపాగతః |
తత్ప్రవిశ్య హరిశ్రేష్ఠ పురీం రావణపాలితామ్ |
విధత్స్వ సర్వకార్యాణి యాని యానీహ వాంఛసి || ౫౦ ||

ప్రవిశ్య శాపోపహతాం హరీశ్వర
శుభాం పురీం రాక్షసముఖ్యపాలితామ్ |
యదృచ్ఛయా త్వం జనకాత్మజాం సతీం
విమార్గ సర్వత్ర గతో యథాసుఖమ్ || ౫౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే తృతయః సర్గః || ౩ ||

సుందరకాండ – చతుర్థ సర్గః  >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed