Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీమత్పయోనిధినికేతనచక్రపాణే
భోగీంద్రభోగమణిరాజితపుణ్యమూర్తే |
యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ ||

బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి-
-సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత |
లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ ||

సంసారదావదహనాకరభీకరోరు-
-జ్వాలావలీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య |
త్వత్పాదపద్మసరసీరుహమాగతస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ ||

సంసారజాలపతితస్య జగన్నివాస
సర్వేంద్రియార్థబడిశాగ్రఝషోపమస్య |
ప్రోత్కంపితప్రచురతాలుకమస్తకస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ ||

సంసారకూపమతిఘోరమగాధమూలం
సంప్రాప్య దుఃఖశతసర్పసమాకులస్య |
దీనస్య దేవ కృపయా పదమాగతస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ ||

సంసారభీకరకరీంద్రకరాభిఘాత-
-నిష్పీడ్యమానవపుషః సకలార్తినాశ |
ప్రాణప్రయాణభవభీతిసమాకులస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౬ ||

సంసారసర్పవిషదగ్ధమహోగ్రతీవ్ర-
-దంష్ట్రాగ్రకోటిపరిదష్టవినష్టమూర్తేః |
నాగారివాహన సుధాబ్ధినివాస శౌరే
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౭ ||

సంసారవృక్షమఘబీజమనంతకర్మ-
-శాఖాయుతం కరణపత్రమనంగపుష్పమ్ |
ఆరుహ్య దుఃఖఫలితం పతతో దయాలో [చకితం]
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౮ ||

సంసారసాగరవిశాలకరాలకాల-
-నక్రగ్రహగ్రసితనిగ్రహవిగ్రహస్య |
వ్యగ్రస్య రాగనిచయోర్మినిపీడితస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౯ ||

సంసారసాగరనిమజ్జనముహ్యమానం
దీనం విలోకయ విభో కరుణానిధే మామ్ |
ప్రహ్లాదఖేదపరిహారపరావతార
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౦ ||

సంసారఘోరగహనే చరతో మురారే
మారోగ్రభీకరమృగప్రచురార్దితస్య |
ఆర్తస్య మత్సరనిదాఘసుదుఃఖితస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౧ ||

బద్ధ్వా గలే యమభటా బహుతర్జయంతః
కర్షంతి యత్ర భవపాశశతైర్యుతం మామ్ |
ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౨ ||

లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణో
యజ్ఞేశ యజ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప |
బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౩ ||

ఏకేన చక్రమపరేణ కరేణ శంఖ-
-మన్యేన సింధుతనయామవలంబ్య తిష్ఠన్ |
వామేతరేణ వరదాభయపద్మచిహ్నం
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౪ ||

అంధస్య మే హృతవివేకమహాధనస్య
చోరైర్మహాబలిభిరింద్రియనామధేయైః |
మోహాంధకారకుహరే వినిపాతితస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౫ ||

ప్రహ్లాదనారదపరాశరపుండరీక-
-వ్యాసాదిభాగవతపుంగవహృన్నివాస |
భక్తానురక్తపరిపాలనపారిజాత
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౬ ||

లక్ష్మీనృసింహచరణాబ్జమధువ్రతేన
స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ |
యే తత్పఠంతి మనుజా హరిభక్తియుక్తా-
-స్తే యాంతి తత్పదసరోజమఖండరూపమ్ || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం శ్రీలక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రమ్ |

— అధికశ్లోకాః —
సంసారయోగ సకలేప్సితనిత్యకర్మ
సంప్రాప్యదుఃఖ సకలేంద్రియమృత్యునాశ |
సంకల్ప సింధుతనయాకుచ కుంకుమాంక
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౮ ||

ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయమప్రమేయం
ఆదిత్యరుద్రనిగమాదినుతప్రభావమ్ |
అంభోధిజాస్య మధులోలుప మత్తభృంగ
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౯ ||

వారాహ రామ నరసింహ రమాదికాంతా
క్రీడావిలోల విధిశూలి సురప్రవంద్య |
హంసాత్మకం పరమహంస విహారలీలం
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౦ ||

మాతా నృసింహశ్చ పితా నృసింహః
భ్రాతా నృసింహశ్చ సఖా నృసింహః |
విద్యా నృసింహో ద్రవిణం నృసింహః
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౧ ||

ప్రహ్లాద మానస సరోజ విహారభృంగ
గంగాతరంగ ధవళాంగ రమాస్థితాంక |
శృంగార సుందర కిరీట లసద్వరాంగ
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౨ ||

శ్రీశంకరార్య రచితం సతతం మనుష్యః
స్తోత్రం పఠేదిహతు సత్వగుణప్రసన్నం |
సద్యోవిముక్త కలుషో మునివర్య గణ్యో
లక్ష్మీ పదముపైతి సనిర్మలాత్మా || ౨౩ ||

యన్మాయయోర్జితః వపుః ప్రచుర ప్రవాహ
మగ్నార్థ మత్రనివహోరు కరావలంబం |
లక్ష్మీనృసింహ చరణాబ్జ మధువ్రతేన
స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ || ౨౪ ||

శ్రీమన్నృసింహ విభవే గరుడధ్వజాయ
తాపత్రయోపశమనాయ భవౌషధాయ |
తృష్ణాది వృశ్చిక జలాగ్ని భుజంగ రోగ
క్లేశాపహాయ హరయే గురవే నమస్తే || ౨౫ ||

ఇతి శ్రీలక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed