Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப³ ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீமத்பயோநிதி⁴நிகேதநசக்ரபாணே
போ⁴கீ³ந்த்³ரபோ⁴க³மணிராஜிதபுண்யமூர்தே ।
யோகீ³ஶ ஶாஶ்வத ஶரண்ய ப⁴வாப்³தி⁴போத
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 1 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரமருத³ர்ககிரீடகோடி-
-ஸங்க⁴ட்டிதாங்க்⁴ரிகமலாமலகாந்திகாந்த ।
லக்ஷ்மீலஸத்குசஸரோருஹராஜஹம்ஸ
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 2 ॥

ஸம்ஸாரதா³வத³ஹநாகரபீ⁴கரோரு-
-ஜ்வாலாவளீபி⁴ரதித³க்³த⁴தநூருஹஸ்ய ।
த்வத்பாத³பத்³மஸரஸீருஹமாக³தஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 3 ॥

ஸம்ஸாரஜாலபதிதஸ்ய ஜக³ந்நிவாஸ
ஸர்வேந்த்³ரியார்த²ப³டி³ஶாக்³ரஜ²ஷோபமஸ்ய ।
ப்ரோத்கம்பிதப்ரசுரதாலுகமஸ்தகஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 4 ॥

ஸம்ஸாரகூபமதிகோ⁴ரமகா³த⁴மூலம்
ஸம்ப்ராப்ய து³꞉க²ஶதஸர்பஸமாகுலஸ்ய ।
தீ³நஸ்ய தே³வ க்ருபயா பத³மாக³தஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 5 ॥

ஸம்ஸாரபீ⁴கரகரீந்த்³ரகராபி⁴கா⁴த-
-நிஷ்பீட்³யமாநவபுஷ꞉ ஸகலார்திநாஶ ।
ப்ராணப்ரயாணப⁴வபீ⁴திஸமாகுலஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 6 ॥

ஸம்ஸாரஸர்பவிஷத³க்³த⁴மஹோக்³ரதீவ்ர-
-த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரகோடிபரித³ஷ்டவிநஷ்டமூர்தே꞉ ।
நாகா³ரிவாஹந ஸுதா⁴ப்³தி⁴நிவாஸ ஶௌரே
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 7 ॥

ஸம்ஸாரவ்ருக்ஷமக⁴பீ³ஜமநந்தகர்ம-
-ஶாகா²யுதம் கரணபத்ரமநங்க³புஷ்பம் ।
ஆருஹ்ய து³꞉க²ப²லிதம் பததோ த³யாளோ [சகிதம்]
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 8 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ரவிஶாலகராளகால-
-நக்ரக்³ரஹக்³ரஸிதநிக்³ரஹவிக்³ரஹஸ்ய ।
வ்யக்³ரஸ்ய ராக³நிசயோர்மிநிபீடி³தஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 9 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ரநிமஜ்ஜநமுஹ்யமாநம்
தீ³நம் விளோகய விபோ⁴ கருணாநிதே⁴ மாம் ।
ப்ரஹ்லாத³கே²த³பரிஹாரபராவதார
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 10 ॥

ஸம்ஸாரகோ⁴ரக³ஹநே சரதோ முராரே
மாரோக்³ரபீ⁴கரம்ருக³ப்ரசுரார்தி³தஸ்ய ।
ஆர்தஸ்ய மத்ஸரநிதா³க⁴ஸுது³꞉கி²தஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 11 ॥

ப³த்³த்⁴வா க³ளே யமப⁴டா ப³ஹுதர்ஜயந்த꞉
கர்ஷந்தி யத்ர ப⁴வபாஶஶதைர்யுதம் மாம் ।
ஏகாகிநம் பரவஶம் சகிதம் த³யாளோ
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 12 ॥

லக்ஷ்மீபதே கமலநாப⁴ ஸுரேஶ விஷ்ணோ
யஜ்ஞேஶ யஜ்ஞ மது⁴ஸூத³ந விஶ்வரூப ।
ப்³ரஹ்மண்ய கேஶவ ஜநார்த³ந வாஸுதே³வ
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 13 ॥

ஏகேந சக்ரமபரேண கரேண ஶங்க²-
-மந்யேந ஸிந்து⁴தநயாமவலம்ப்³ய திஷ்ட²ந் ।
வாமேதரேண வரதா³ப⁴யபத்³மசிஹ்நம்
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 14 ॥

அந்த⁴ஸ்ய மே ஹ்ருதவிவேகமஹாத⁴நஸ்ய
சோரைர்மஹாப³லிபி⁴ரிந்த்³ரியநாமதே⁴யை꞉ ।
மோஹாந்த⁴காரகுஹரே விநிபாதிதஸ்ய
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 15 ॥

ப்ரஹ்லாத³நாரத³பராஶரபுண்ட³ரீக-
-வ்யாஸாதி³பா⁴க³வதபுங்க³வஹ்ருந்நிவாஸ ।
ப⁴க்தாநுரக்தபரிபாலநபாரிஜாத
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 16 ॥

லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹசரணாப்³ஜமது⁴வ்ரதேந
ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் ஶுப⁴கரம் பு⁴வி ஶங்கரேண ।
யே தத்பட²ந்தி மநுஜா ஹரிப⁴க்தியுக்தா-
-ஸ்தே யாந்தி தத்பத³ஸரோஜமக²ண்ட³ரூபம் ॥ 17 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்ய விரசிதம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ கராவளம்ப³ ஸ்தோத்ரம் ।

— அதி⁴கஶ்லோகா꞉ —
ஸம்ஸாரயோக³ ஸகலேப்ஸிதநித்யகர்ம
ஸம்ப்ராப்யது³꞉க² ஸகலேந்த்³ரியம்ருத்யுநாஶ ।
ஸங்கல்ப ஸிந்து⁴தநயாகுச குங்குமாங்க
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 18 ॥

ஆத்³யந்தஶூந்யமஜமவ்யயமப்ரமேயம்
ஆதி³த்யருத்³ரநிக³மாதி³நுதப்ரபா⁴வம் ।
அம்போ⁴தி⁴ஜாஸ்ய மது⁴ளோலுப மத்தப்⁴ருங்க³
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 19 ॥

வாராஹ ராம நரஸிம்ஹ ரமாதி³காந்தா
க்ரீடா³விளோல விதி⁴ஶூலி ஸுரப்ரவந்த்³ய ।
ஹம்ஸாத்மகம் பரமஹம்ஸ விஹாரளீலம்
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 20 ॥

மாதா ந்ருஸிம்ஹஶ்ச பிதா ந்ருஸிம்ஹ꞉
ப்⁴ராதா ந்ருஸிம்ஹஶ்ச ஸகா² ந்ருஸிம்ஹ꞉ ।
வித்³யா ந்ருஸிம்ஹோ த்³ரவிணம் ந்ருஸிம்ஹ꞉
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 21 ॥

ப்ரஹ்லாத³ மாநஸ ஸரோஜ விஹாரப்⁴ருங்க³
க³ங்கா³தரங்க³ த⁴வளாங்க³ ரமாஸ்தி²தாங்க ।
ஶ்ருங்கா³ர ஸுந்த³ர கிரீட லஸத்³வராங்க³
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 22 ॥

ஶ்ரீஶங்கரார்ய ரசிதம் ஸததம் மநுஷ்ய꞉
ஸ்தோத்ரம் படே²தி³ஹது ஸத்வகு³ணப்ரஸந்நம் ।
ஸத்³யோவிமுக்த கலுஷோ முநிவர்ய க³ண்யோ
லக்ஷ்மீ பத³முபைதி ஸநிர்மலாத்மா ॥ 23 ॥

யந்மாயயோர்ஜித꞉ வபு꞉ ப்ரசுர ப்ரவாஹ
மக்³நார்த² மத்ரநிவஹோரு கராவளம்ப³ம் ।
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ சரணாப்³ஜ மது⁴வ்ரதேந
ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் ஶுப⁴கரம் பு⁴வி ஶங்கரேண ॥ 24 ॥

ஶ்ரீமந்ந்ருஸிம்ஹ விப⁴வே க³ருட³த்⁴வஜாய
தாபத்ரயோபஶமநாய ப⁴வௌஷதா⁴ய ।
த்ருஷ்ணாதி³ வ்ருஶ்சிக ஜலாக்³நி பு⁴ஜங்க³ ரோக³
க்லேஶாபஹாய ஹரயே கு³ரவே நமஸ்தே ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ கராவளம்ப³ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed