Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ రామ భుజంగప్రయాత స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

విశుద్ధం పరం సచ్చిదానందరూపం
గుణాధారమాధారహీనం వరేణ్యమ్ |
మహాన్తం విభాన్తం గుహాన్తం గుణాన్తం
సుఖాన్తం స్వయం ధామ రామం ప్రపద్యే || ౧ ||

శివం నిత్యమేకం విభుం తారకాఖ్యం
సుఖాకారమాకారశూన్యం సుమాన్యమ్ |
మహేశం కలేశం సురేశం పరేశం
నరేశం నిరీశం మహీశం ప్రపద్యే || ౨ ||

యదావర్ణయత్కర్ణమూలేఽన్తకాలే
శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యామ్ |
తదేకం పరం తారకబ్రహ్మరూపం
భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౩ ||

మహారత్నపీఠే శుభే కల్పమూలే
సుఖాసీనమాదిత్యకోటిప్రకాశమ్ |
సదా జానకీలక్ష్మణోపేతమేకం
సదా రామచంద్రం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౪ ||

క్వణద్రత్నమంజీరపాదారవిందం
లసన్మేఖలాచారుపీతాంబరాఢ్యమ్ |
మహారత్నహారోల్లసత్కౌస్తుభాంగం
నదచ్చంచరీమంజరీలోలమాలమ్ || ౫ ||

లసచ్చంద్రికాస్మేరశోణాధరాభం
సముద్యత్పతంగేందుకోటిప్రకాశమ్ |
నమద్బ్రహ్మరుద్రాదికోటీరరత్న
స్ఫురత్కాన్తినీరాజనారాధితాంఘ్రిమ్ || ౬ ||

పురః ప్రాంజలీనాంజనేయాదిభక్తాన్
స్వచిన్ముద్రయా భద్రయా బోధయన్తమ్ |
భజేఽహం భజేఽహం సదా రామచంద్రం
త్వదన్యం న మన్యే న మన్యే న మన్యే || ౭ ||

యదా మత్సమీపం కృతాన్తః సమేత్య
ప్రచండప్రకోపైర్భటైర్భీషయేన్మామ్ |
తదావిష్కరోషి త్వదీయం స్వరూపం
సదాపత్ప్రణాశం సకోదండబాణమ్ || ౮ ||

నిజే మానసే మందిరే సన్నిధేహి
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచంద్ర |
ససౌమిత్రిణా కైకయీనందనేన
స్వశక్త్యానుభక్త్యా చ సంసేవ్యమాన || ౯ ||

స్వభక్తాగ్రగణ్యైః కపీశైర్మహీశై-
-రనీకైరనేకైశ్చ రామ ప్రసీద |
నమస్తే నమోఽస్త్వీశ రామ ప్రసీద
ప్రశాధి ప్రశాధి ప్రకాశం ప్రభో మామ్ || ౧౦ ||

త్వమేవాసి దైవం పరం మే యదేకం
సుచైతన్యమేతత్త్వదన్యం న మన్యే |
యతోఽభూదమేయం వియద్వాయుతేజో
జలోర్వ్యాదికార్యం చరం చాచరం చ || ౧౧ ||

నమః సచ్చిదానందరూపాయ తస్మై
నమో దేవదేవాయ రామాయ తుభ్యమ్ |
నమో జానకీజీవితేశాయ తుభ్యం
నమః పుండరీకాయతాక్షాయ తుభ్యమ్ || ౧౨ ||

నమో భక్తియుక్తానురక్తాయ తుభ్యం
నమః పుణ్యపుంజైకలభ్యాయ తుభ్యమ్ |
నమో వేదవేద్యాయ చాద్యాయ పుంసే
నమః సుందరాయేందిరావల్లభాయ || ౧౩ ||

నమో విశ్వకర్త్రే నమో విశ్వహర్త్రే
నమో విశ్వభోక్త్రే నమో విశ్వమాత్రే |
నమో విశ్వనేత్రే నమో విశ్వజేత్రే
నమో విశ్వపిత్రే నమో విశ్వమాత్రే || ౧౪ ||

నమస్తే నమస్తే సమస్తప్రపంచ-
-ప్రభోగప్రయోగప్రమాణప్రవీణ |
మదీయం మనస్త్వత్పదద్వంద్వసేవాం
విధాతుం ప్రవృత్తం సుచైతన్యసిద్ధ్యై || ౧౫ ||

శిలాపి త్వదంఘ్రిక్షమాసంగిరేణు
ప్రసాదాద్ధి చైతన్యమాధత్త రామ |
నరస్త్వత్పదద్వంద్వసేవావిధానా-
-త్సుచైతన్యమేతీతి కిం చిత్రమత్ర || ౧౬ ||

పవిత్రం చరిత్రం విచిత్రం త్వదీయం
నరా యే స్మరన్త్యన్వహం రామచంద్ర |
భవన్తం భవాన్తం భరన్తం భజన్తో
లభన్తే కృతాన్తం న పశ్యన్త్యతోఽన్తే || ౧౭ ||

స పుణ్యః స గణ్యః శరణ్యో మమాయం
నరో వేద యో దేవచూడామణిం త్వామ్ |
సదాకారమేకం చిదానందరూపం
మనోవాగగమ్యం పరం ధామ రామ || ౧౮ ||

ప్రచండప్రతాపప్రభావాభిభూత-
-ప్రభూతారివీర ప్రభో రామచంద్ర |
బలం తే కథం వర్ణ్యతేఽతీవ బాల్యే
యతోఽఖండి చండీశకోదండదండమ్ || ౧౯ ||

దశగ్రీవముగ్రం సపుత్రం సమిత్రం
సరిద్దుర్గమధ్యస్థరక్షోగణేశమ్ |
భవన్తం వినా రామ వీరో నరో వా
సురో వాఽమరో వా జయేత్కస్త్రిలోక్యామ్ || ౨౦ ||

సదా రామ రామేతి రామామృతం తే
సదారామమానందనిష్యందకందమ్ |
పిబన్తం నమన్తం సుదన్తం హసన్తం
హనూమన్తమన్తర్భజే తం నితాన్తమ్ || ౨౧ ||

సదా రామ రామేతి రామామృతం తే
సదారామమానందనిష్యందకందమ్ |
పిబన్నన్వహం నన్వహం నైవ మృత్యో-
-ర్బిభేమి ప్రసాదాదసాదాత్తవైవ || ౨౨ ||

అసీతాసమేతైరకోదండభూషై-
-రసౌమిత్రివంద్యైరచండప్రతాపైః |
అలంకేశకాలైరసుగ్రీవమిత్రై-
-రరామాభిధేయైరలం దైవతైర్నః || ౨౩ ||

అవీరాసనస్థైరచిన్ముద్రికాఢ్యై-
-రభక్తాంజనేయాదితత్త్వప్రకాశైః |
అమందారమూలైరమందారమాలై-
-రరామాభిధేయైరలం దైవతైర్నః || ౨౪ ||

అసింధుప్రకోపైరవంద్యప్రతాపై-
-రబంధుప్రయాణైరమందస్మితాఢ్యైః |
అదండప్రవాసైరఖండప్రబోధై-
-రరామాభిధేయైరలం దైవతైర్నః || ౨౫ ||

హరే రామ సీతాపతే రావణారే
ఖరారే మురారేఽసురారే పరేతి |
లపన్తం నయన్తం సదాకాలమేవం
సమాలోకయాలోకయాశేషబంధో || ౨౬ ||

నమస్తే సుమిత్రాసుపుత్రాభివంద్య
నమస్తే సదా కైకయీనందనేడ్య |
నమస్తే సదా వానరాధీశవంద్య
నమస్తే నమస్తే సదా రామచంద్ర || ౨౭ ||

ప్రసీద ప్రసీద ప్రచండప్రతాప
ప్రసీద ప్రసీద ప్రచండారికాల |
ప్రసీద ప్రసీద ప్రపన్నానుకంపిన్
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచంద్ర || ౨౮ ||

భుజంగప్రయాతం పరం వేదసారం
ముదా రామచంద్రస్య భక్త్యా చ నిత్యమ్ |
పఠన్సన్తతం చిన్తయన్స్వాన్తరంగే
స ఏవ స్వయం రామచంద్రః స ధన్యః || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య కృతం శ్రీ రామ భుజంగప్రయాత స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed