Yuddha Kanda Sarga 55 – యుద్ధకాండ పంచపంచాశః సర్గః (౫౫)


|| అకంపనయుద్ధమ్ ||

వజ్రదంష్ట్రం హతం శ్రుత్వా వాలిపుత్రేణ రావణః |
బలాధ్యక్షమువాచేదం కృతాంజలిమవస్థితమ్ || ౧ ||

శీఘ్రం నిర్యాంతు దుర్ధర్షా రాక్షసా భీమవిక్రమాః |
అకంపనం పురస్కృత్య సర్వశస్త్రాస్త్రకోవిదమ్ || ౨ ||

ఏష శాస్తా చ గోప్తా చ నేతా చ యుధి సమ్మతః |
భూతికామశ్చ మే నిత్యం నిత్యం చ సమరప్రియః || ౩ ||

ఏష జేష్యతి కాకుత్స్థౌ సుగ్రీవం చ మహాబలమ్ |
వానరాంశ్చాపరాన్ఘోరాన్హనిష్యతి పరంతపః || ౪ ||

పరిగృహ్య స తామాజ్ఞాం రావణస్య మహాబలః |
బలం సంత్వరయామాస తదా లఘుపరాక్రమః || ౫ ||

తతో నానాప్రహరణా భీమాక్షా భీమదర్శనాః |
నిష్పేతూ రక్షసాం ముఖ్యా బలాధ్యక్షప్రచోదితాః || ౬ ||

రథమాస్థాయ విపులం తప్తకాంచనకుండలః |
మేఘాభో మేఘవర్ణశ్చ మేఘస్వనమహాస్వనః || ౭ ||

రాక్షసైః సంవృతో భీమైస్తదా నిర్యాత్యకంపనః |
న హి కంపయితుం శక్యః సురైరపి మహామృధే || ౮ ||

అకంపనస్తతస్తేషామాదిత్య ఇవ తేజసా |
తస్య నిర్ధావమానస్య సంరబ్ధస్య యుయత్సయా || ౯ ||

అకస్మాద్దైన్యమాగచ్ఛద్ధయానాం రథవాహినామ్ |
వ్యస్ఫురన్నయనం చాస్య సవ్యం యుద్ధాభినందినః || ౧౦ ||

వివర్ణో ముఖవర్ణశ్చ గద్గదశ్చాభవత్స్వనః |
అభవత్సుదినే చాపి దుర్దినం రూక్షమారుతమ్ || ౧౧ ||

ఊచుః ఖగా మృగాః సర్వే వాచః క్రూరా భయావహాః |
స సింహోపచితస్కంధః శార్దూలసమవిక్రమః || ౧౨ ||

తానుత్పాతానచింత్యైవ నిర్జగామ రణాజిరమ్ |
తదా నిర్గచ్ఛతస్తస్య రక్షసః సహ రాక్షసైః || ౧౩ ||

బభూవ సుమహాన్నాదః క్షోభయన్నివ సాగరమ్ |
తేన శబ్దేన విత్రస్తా వానరాణాం మహాచమూః || ౧౪ ||

ద్రుమశైలప్రహరణా యోద్ధుం సమవతిష్ఠత |
తేషాం యుద్ధం మహారౌద్రం సంజజ్ఞే హరిరక్షసామ్ || ౧౫ ||

రామరావణయోరర్థే సమభిత్యక్తజీవినామ్ |
సర్వే హ్యతిబలాః శూరాః సర్వే పర్వతసన్నిభాః || ౧౬ ||

హరయో రాక్షసాశ్చైవ పరస్పరజిఘాంసవః |
తేషాం వినర్దతాం శబ్దః సంయుగేఽతితరస్వినామ్ || ౧౭ ||

శుశ్రువే సుమహాన్ క్రోధాదన్యోన్యమభిగర్జతామ్ |
రజశ్చారుణవర్ణాభం సుభీమమభవద్భృశమ్ || ౧౮ ||

ఉద్భూతం హరిరక్షోభిః సంరురోధ దిశో దశ |
అన్యోన్యం రజసా తేన కౌశేయోద్ధూతపాండునా || ౧౯ ||

సంవృతాని చ భూతాని దదృశుర్న రణాజిరే |
న ధ్వజా న పతాకా వా వర్మ వా తురగోఽపి వా || ౨౦ ||

ఆయుధం స్యందనం వాఽపి దదృశే తేన రేణునా |
శబ్దశ్చ సుమహాంస్తేషాం నర్దతామభిధావతామ్ || ౨౧ ||

శ్రూయతే తుములే యుద్ధే న రూపాణి చకాశిరే |
హరీనేవ సుసంక్రుద్ధా హరయో జఘ్నురాహవే || ౨౨ ||

రాక్షసాశ్చాపి రక్షాంసి నిజఘ్నుస్తిమిరే తదా |
పరాంశ్చైవ వినిఘ్నంతః స్వాంశ్చ వానరరాక్షసాః || ౨౩ ||

రుధిరార్ద్రాం తదా చక్రుర్మహీం పంకానులేపనామ్ |
తతస్తు రుధిరౌఘేణ సిక్తం వ్యపగతం రజః || ౨౪ ||

శరీరశవసంకీర్ణా బభూవ చ వసుంధరా |
ద్రుమశక్తిశిలాప్రాసైర్గదాపరిఘతోమరైః || ౨౫ ||

హరయో రాక్షసాశ్చైవ జఘ్నురన్యోన్యమోజసా |
బాహుభిః పరిఘాకారైర్యుధ్యంతః పర్వతోపమాః || ౨౬ ||

హరయో భీమకర్మాణో రాక్షసాన్ జఘ్నురాహవే |
రాక్షసాస్త్వపి సంక్రుద్ధాః ప్రాసతోమరపాణయః || ౨౭ ||

కపీన్నిజఘ్నిరే తత్ర శస్త్రైః పరమదారుణైః |
అకంపనః సుసంక్రుద్ధో రాక్షసానాం చమూపతిః || ౨౮ ||

సంహర్షయతి తాన్సర్వాన్రాక్షసాన్భీమవిక్రమాన్ |
హరయస్త్వపి రక్షాంసి మహాద్రుమమహాశ్మభిః || ౨౯ ||

విదారయంత్యభిక్రమ్య శస్త్రాణ్యాచ్ఛిద్య వీర్యతః |
ఏతస్మిన్నంతరే వీరా హరయః కుముదో నలః || ౩౦ ||

మైందశ్చ ద్వివిదః క్రుద్ధాశ్చక్రుర్వేగమనుత్తమమ్ |
తే తు వృక్షైర్మహావేగా రాక్షసానాం చమూముఖే || ౩౧ ||

కదనం సుమహచ్చక్రుర్లీలయా హరియూథపాః |
మమంథూ రాక్షసాన్సర్వే వానరా గణశో భృశమ్ || ౩౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచపంచాశః సర్గః || ౫౫ ||

యుద్ధకాండ షట్పంచాశః సర్గః (౫౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed