Yuddha Kanda Sarga 55 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (55)


॥ அகம்பநயுத்³த⁴ம் ॥

வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரம் ஹதம் ஶ்ருத்வா வாலிபுத்ரேண ராவண꞉ ।
ப³லாத்⁴யக்ஷமுவாசேத³ம் க்ருதாஞ்ஜலிமவஸ்தி²தம் ॥ 1 ॥

ஶீக்⁴ரம் நிர்யாந்து து³ர்த⁴ர்ஷா ராக்ஷஸா பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ।
அகம்பநம் புரஸ்க்ருத்ய ஸர்வஶஸ்த்ராஸ்த்ரகோவித³ம் ॥ 2 ॥

ஏஷ ஶாஸ்தா ச கோ³ப்தா ச நேதா ச யுதி⁴ ஸம்மத꞉ ।
பூ⁴திகாமஶ்ச மே நித்யம் நித்யம் ச ஸமரப்ரிய꞉ ॥ 3 ॥

ஏஷ ஜேஷ்யதி காகுத்ஸ்தௌ² ஸுக்³ரீவம் ச மஹாப³லம் ।
வாநராம்ஶ்சாபராந்கோ⁴ராந்ஹநிஷ்யதி பரந்தப꞉ ॥ 4 ॥

பரிக்³ருஹ்ய ஸ தாமாஜ்ஞாம் ராவணஸ்ய மஹாப³ல꞉ ।
ப³லம் ஸந்த்வரயாமாஸ ததா³ லகு⁴பராக்ரம꞉ ॥ 5 ॥

ததோ நாநாப்ரஹரணா பீ⁴மாக்ஷா பீ⁴மத³ர்ஶநா꞉ ।
நிஷ்பேதூ ரக்ஷஸாம் முக்²யா ப³லாத்⁴யக்ஷப்ரசோதி³தா꞉ ॥ 6 ॥

ரத²மாஸ்தா²ய விபுலம் தப்தகாஞ்சநகுண்ட³ல꞉ ।
மேகா⁴போ⁴ மேக⁴வர்ணஶ்ச மேக⁴ஸ்வநமஹாஸ்வந꞉ ॥ 7 ॥

ராக்ஷஸை꞉ ஸம்வ்ருதோ பீ⁴மைஸ்ததா³ நிர்யாத்யகம்பந꞉ ।
ந ஹி கம்பயிதும் ஶக்ய꞉ ஸுரைரபி மஹாம்ருதே⁴ ॥ 8 ॥

அகம்பநஸ்ததஸ்தேஷாமாதி³த்ய இவ தேஜஸா ।
தஸ்ய நிர்தா⁴வமாநஸ்ய ஸம்ரப்³த⁴ஸ்ய யுயத்ஸயா ॥ 9 ॥

அகஸ்மாத்³தை³ந்யமாக³ச்ச²த்³த⁴யாநாம் ரத²வாஹிநாம் ।
வ்யஸ்பு²ரந்நயநம் சாஸ்ய ஸவ்யம் யுத்³தா⁴பி⁴நந்தி³ந꞉ ॥ 10 ॥

விவர்ணோ முக²வர்ணஶ்ச க³த்³க³த³ஶ்சாப⁴வத்ஸ்வந꞉ ।
அப⁴வத்ஸுதி³நே சாபி து³ர்தி³நம் ரூக்ஷமாருதம் ॥ 11 ॥

ஊசு꞉ க²கா³ ம்ருகா³꞉ ஸர்வே வாச꞉ க்ரூரா ப⁴யாவஹா꞉ ।
ஸ ஸிம்ஹோபசிதஸ்கந்த⁴꞉ ஶார்தூ³ளஸமவிக்ரம꞉ ॥ 12 ॥

தாநுத்பாதாநசிந்த்யைவ நிர்ஜகா³ம ரணாஜிரம் ।
ததா³ நிர்க³ச்ச²தஸ்தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ஸஹ ராக்ஷஸை꞉ ॥ 13 ॥

ப³பூ⁴வ ஸுமஹாந்நாத³꞉ க்ஷோப⁴யந்நிவ ஸாக³ரம் ।
தேந ஶப்³தே³ந வித்ரஸ்தா வாநராணாம் மஹாசமூ꞉ ॥ 14 ॥

த்³ருமஶைலப்ரஹரணா யோத்³து⁴ம் ஸமவதிஷ்ட²த ।
தேஷாம் யுத்³த⁴ம் மஹாரௌத்³ரம் ஸஞ்ஜஜ்ஞே ஹரிரக்ஷஸாம் ॥ 15 ॥

ராமராவணயோரர்தே² ஸமபி⁴த்யக்தஜீவிநாம் ।
ஸர்வே ஹ்யதிப³லா꞉ ஶூரா꞉ ஸர்வே பர்வதஸந்நிபா⁴꞉ ॥ 16 ॥

ஹரயோ ராக்ஷஸாஶ்சைவ பரஸ்பரஜிகா⁴ம்ஸவ꞉ ।
தேஷாம் விநர்த³தாம் ஶப்³த³꞉ ஸம்யுகே³(அ)திதரஸ்விநாம் ॥ 17 ॥

ஶுஶ்ருவே ஸுமஹாந் க்ரோதா⁴த³ந்யோந்யமபி⁴க³ர்ஜதாம் ।
ரஜஶ்சாருணவர்ணாப⁴ம் ஸுபீ⁴மமப⁴வத்³ப்⁴ருஶம் ॥ 18 ॥

உத்³பூ⁴தம் ஹரிரக்ஷோபி⁴꞉ ஸம்ருரோத⁴ தி³ஶோ த³ஶ ।
அந்யோந்யம் ரஜஸா தேந கௌஶேயோத்³தூ⁴தபாண்டு³நா ॥ 19 ॥

ஸம்வ்ருதாநி ச பூ⁴தாநி த³த்³ருஶுர்ந ரணாஜிரே ।
ந த்⁴வஜா ந பதாகா வா வர்ம வா துரகோ³(அ)பி வா ॥ 20 ॥

ஆயுத⁴ம் ஸ்யந்த³நம் வா(அ)பி த³த்³ருஶே தேந ரேணுநா ।
ஶப்³த³ஶ்ச ஸுமஹாம்ஸ்தேஷாம் நர்த³தாமபி⁴தா⁴வதாம் ॥ 21 ॥

ஶ்ரூயதே துமுலே யுத்³தே⁴ ந ரூபாணி சகாஶிரே ।
ஹரீநேவ ஸுஸங்க்ருத்³தா⁴ ஹரயோ ஜக்⁴நுராஹவே ॥ 22 ॥

ராக்ஷஸாஶ்சாபி ரக்ஷாம்ஸி நிஜக்⁴நுஸ்திமிரே ததா³ ।
பராம்ஶ்சைவ விநிக்⁴நந்த꞉ ஸ்வாம்ஶ்ச வாநரராக்ஷஸா꞉ ॥ 23 ॥

ருதி⁴ரார்த்³ராம் ததா³ சக்ருர்மஹீம் பங்காநுலேபநாம் ।
ததஸ்து ருதி⁴ரௌகே⁴ண ஸிக்தம் வ்யபக³தம் ரஜ꞉ ॥ 24 ॥

ஶரீரஶவஸங்கீர்ணா ப³பூ⁴வ ச வஸுந்த⁴ரா ।
த்³ருமஶக்திஶிலாப்ராஸைர்க³தா³பரிக⁴தோமரை꞉ ॥ 25 ॥

ஹரயோ ராக்ஷஸாஶ்சைவ ஜக்⁴நுரந்யோந்யமோஜஸா ।
பா³ஹுபி⁴꞉ பரிகா⁴காரைர்யுத்⁴யந்த꞉ பர்வதோபமா꞉ ॥ 26 ॥

ஹரயோ பீ⁴மகர்மாணோ ராக்ஷஸாந் ஜக்⁴நுராஹவே ।
ராக்ஷஸாஸ்த்வபி ஸங்க்ருத்³தா⁴꞉ ப்ராஸதோமரபாணய꞉ ॥ 27 ॥

கபீந்நிஜக்⁴நிரே தத்ர ஶஸ்த்ரை꞉ பரமதா³ருணை꞉ ।
அகம்பந꞉ ஸுஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராக்ஷஸாநாம் சமூபதி꞉ ॥ 28 ॥

ஸம்ஹர்ஷயதி தாந்ஸர்வாந்ராக்ஷஸாந்பீ⁴மவிக்ரமாந் ।
ஹரயஸ்த்வபி ரக்ஷாம்ஸி மஹாத்³ருமமஹாஶ்மபி⁴꞉ ॥ 29 ॥

விதா³ரயந்த்யபி⁴க்ரம்ய ஶஸ்த்ராண்யாச்சி²த்³ய வீர்யத꞉ ।
ஏதஸ்மிந்நந்தரே வீரா ஹரய꞉ குமுதோ³ ள꞉ ॥ 30 ॥

மைந்த³ஶ்ச த்³விவித³꞉ க்ருத்³தா⁴ஶ்சக்ருர்வேக³மநுத்தமம் ।
தே து வ்ருக்ஷைர்மஹாவேகா³ ராக்ஷஸாநாம் சமூமுகே² ॥ 31 ॥

கத³நம் ஸுமஹச்சக்ருர்லீலயா ஹரியூத²பா꞉ ।
மமந்தூ² ராக்ஷஸாந்ஸர்வே வாநரா க³ணஶோ ப்⁴ருஶம் ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 55 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (56) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" ప్రచురించబోవుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: