Yuddha Kanda Sarga 56 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (56)


॥ அகம்பநவத⁴꞉ ॥

தத்³த்³ருஷ்ட்வா ஸுமஹத்கர்ம க்ருதம் வாநரஸத்தமை꞉ ।
க்ரோத⁴மாஹாரயாமாஸ யுதி⁴ தீவ்ரமகம்பந꞉ ॥ 1 ॥

க்ரோத⁴மூர்சி²தரூபஸ்து தூ⁴ந்வந்பரமகார்முகம் ।
த்³ருஷ்ட்வா து கர்ம ஶத்ரூணாம் ஸாரதி²ம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

தத்ரைவ தாவத்த்வரிதம் ரத²ம் ப்ராபய ஸாரதே² ।
யத்ரைதே ப³ஹவோ க்⁴நந்தி ஸுப³ஹூந்ராக்ஷஸாந்ரணே ॥ 3 ॥

ஏதே(அ)த்ர ப³லவந்தோ ஹி பீ⁴மகாயாஶ்ச வாநரா꞉ ।
த்³ருமஶைலப்ரஹரணாஸ்திஷ்ட²ந்தி ப்ரமுகே² மம ॥ 4 ॥

ஏதாந்நிஹந்துமிச்சா²மி ஸமரஶ்லாகி⁴நோ ஹ்யஹம் ।
ஏதை꞉ ப்ரமதி²தம் ஸர்வம் த்³ருஶ்யதே ராக்ஷஸம் ப³லம் ॥ 5 ॥

தத꞉ ப்ரஜவநாஶ்வேந ரதே²ந ரதி²நாம்வர꞉ ।
ஹரீநப்⁴யஹநத்க்ரோதா⁴ச்ச²ரஜாலைரகம்பந꞉ ॥ 6 ॥

ந ஸ்தா²தும் வாநரா꞉ ஶேகு꞉ கிம் புநர்யோத்³து⁴மாஹவே ।
அகம்பநஶரைர்ப⁴க்³நா꞉ ஸர்வ ஏவ விது³த்³ருவு꞉ ॥ 7 ॥

தாந்ம்ருத்யுவஶமாபந்நாநகம்பநவஶம் க³தாந் ।
ஸமீக்ஷ்ய ஹநுமாந் ஜ்ஞாதீநுபதஸ்தே² மஹாப³ல꞉ ॥ 8 ॥

தம் மஹாப்லவக³ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வே ப்லவக³யூத²பா꞉ ।
ஸமேத்ய ஸமரே வீரா꞉ ஸம்ஹ்ருஷ்டா꞉ பர்யவாரயந் ॥ 9 ॥

அவஸ்தி²தம் ஹநூமந்தம் தே த்³ருஷ்ட்வா ஹரியூத²பா꞉ ।
ப³பூ⁴வுர்ப³லவந்தோ ஹி ப³லவந்தம் ஸமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 10 ॥

அகம்பநஸ்து ஶைலாப⁴ம் ஹநூமந்தமவஸ்தி²தம் ।
மஹேந்த்³ர இவ தா⁴ராபி⁴꞉ ஶரைரபி⁴வவர்ஷ ஹ ॥ 11 ॥

அசிந்தயித்வா பா³ணௌகா⁴ந் ஶரீரே பதிதாந் ஶிதாந் ।
அகம்பநவதா⁴ர்தா²ய மநோ த³த்⁴ரே மஹாப³ல꞉ ॥ 12 ॥

ஸ ப்ரஸஹ்ய மஹாதேஜா ஹநூமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
அபி⁴து³த்³ராவ தத்³ரக்ஷ꞉ கம்பயந்நிவ மேதி³நீம் ॥ 13 ॥

தஸ்யாபி⁴நர்த³மாநஸ்ய தீ³ப்யமாநஸ்ய தேஜஸா ।
ப³பூ⁴வ ரூபம் து³ர்த⁴ர்ஷம் தீ³ப்தஸ்யேவ விபா⁴வஸோ꞉ ॥ 14 ॥

ஆத்மாநமப்ரஹரணம் ஜ்ஞாத்வா க்ரோத⁴ஸமந்வித꞉ ।
ஶைலமுத்பாடயாமாஸ வேகே³ந ஹரிபுங்க³வ꞉ ॥ 15 ॥

தம் க்³ருஹீத்வா மஹாஶைலம் பாணிநைகேந மாருதி꞉ ।
ஸ விநத்³ய மஹாநாத³ம் ப்⁴ராமயாமாஸ வீர்யவாந் ॥ 16 ॥

ததஸ்தமபி⁴து³த்³ராவ ராக்ஷஸேந்த்³ரமகம்பநம் ।
புரா ஹி நமுசிம் ஸங்க்²யே வஜ்ரேணேவ புரந்த³ர꞉ ॥ 17 ॥

அகம்பநஸ்து தத்³த்³ருஷ்ட்வா கி³ரிஶ்ருங்க³ம் ஸமுத்³யதம் ।
தூ³ராதே³வ மஹாபா³ணைரர்த⁴சந்த்³ரைர்வ்யதா³ரயத் ॥ 18 ॥

தத்பர்வதாக்³ரமாகாஶே ரக்ஷோபா³ணவிதா³ரிதம் ।
விஶீர்ணம் பதிதம் த்³ருஷ்ட்வா ஹநுமாந் க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ॥ 19 ॥

ஸோ(அ)ஶ்வகர்ணம் ஸமாஸாத்³ய ரோஷத³ர்பாந்விதோ ஹரி꞉ ।
தூர்ணமுத்பாடயாமாஸ மஹாகி³ரிமிவோச்ச்²ரிதம் ॥ 20 ॥

தம் க்³ருஹீத்வா மஹாஸ்கந்த⁴ம் ஸோ(அ)ஶ்வகர்ணம் மஹாத்³யுதி꞉ ।
ப்ரஹஸ்ய பரயா ப்ரீத்யா ப்⁴ராமயாமாஸ ஸம்யுகே³ ॥ 21 ॥

ப்ரதா⁴வந்நுருவேகே³ந ப்ரப⁴ஞ்ஜம்ஸ்தரஸா த்³ருமாந் ।
ஹநுமாந்பரமக்ருத்³த⁴ஶ்சரணைர்தா³ரயக்ஷிதிம் ॥ 22 ॥

க³ஜாம்ஶ்ச ஸக³ஜாரோஹாந்ஸரதா²ந்ரதி²நஸ்ததா² ।
ஜகா⁴ந ஹநுமாந்தீ⁴மாந்ராக்ஷஸாம்ஶ்ச பதா³திகா³ந் ॥ 23 ॥

தமந்தகமிவ க்ருத்³த⁴ம் ஸமரே ப்ராணஹாரிணம் ।
ஹநுமந்தமபி⁴ப்ரேக்ஷ்ய ராக்ஷஸா விப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥ 24 ॥

தமாபதந்தம் ஸங்க்ருத்³த⁴ம் ராக்ஷஸாநாம் ப⁴யாவஹம் ।
த³த³ர்ஶாகம்பநோ வீரஶ்சுக்ரோத⁴ ச நநாத³ ச ॥ 25 ॥

ஸ சதுர்த³ஶபி⁴ர்பா³ணை꞉ ஶிதைர்தே³ஹவிதா³ரணை꞉ ।
நிர்பி³பே⁴த³ ஹநூமந்தம் மஹாவீர்யமகம்பந꞉ ॥ 26 ॥

ஸ ததா³ ப்ரதிவித்³த⁴ஸ்து ப³ஹ்வீபி⁴꞉ ஶரவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ ।
ஹநுமாந்த³த்³ருஶே வீர꞉ ப்ரரூட⁴ இவ ஸாநுமாந் ॥ 27 ॥

விரராஜ மஹாகாயோ மஹாவீர்யோ மஹாமநா꞉ ।
புஷ்பிதாஶோகஸங்காஶோ விதூ⁴ம இவ பாவக꞉ ॥ 28 ॥

ததோ(அ)ந்யம் வ்ருக்ஷமுத்பாட்ய க்ருத்வா வேக³மநுத்தமம் ।
ஶிரஸ்யபி⁴ஜகா⁴நாஶு ராக்ஷஸேந்த்³ரமகம்பநம் ॥ 29 ॥

ஸ வ்ருக்ஷேண ஹதஸ்தேந ஸக்ரோதே⁴ந மஹாத்மநா ।
ராக்ஷஸோ வாநரேந்த்³ரேண பபாத ச மமார ச ॥ 30 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா நிஹதம் பூ⁴மௌ ராக்ஷஸேந்த்³ரமகம்பநம் ।
வ்யதி²தா ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே க்ஷிதிகம்ப இவ த்³ருமா꞉ ॥ 31 ॥

த்யக்தப்ரஹரணா꞉ ஸர்வே ராக்ஷஸாஸ்தே பராஜிதா꞉ ।
லங்காமபி⁴யயுஸ்த்ரஸ்தா வாநரைஸ்தைரபி⁴த்³ருதா꞉ ॥ 32 ॥

தே முக்தகேஶா꞉ ஸம்ப்⁴ராந்தா ப⁴க்³நமாநா꞉ பராஜிதா꞉ ।
ஸ்ரவச்ச்²ரமஜலைரங்கை³꞉ ஶ்வஸந்தோ விப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥ 33 ॥

அந்யோந்யம் ப்ரமமந்து²ஸ்தே விவிஶுர்நக³ரம் ப⁴யாத் ।
ப்ருஷ்ட²தஸ்தே ஹநூமந்தம் ப்ரேக்ஷமாணா முஹுர்முஹு꞉ ॥ 34 ॥ [ஸுஸம்மூடா⁴꞉]

தேஷு லங்காம் ப்ரவிஷ்டேஷு ராக்ஷஸேஷு மஹாப³லா꞉ ।
ஸமேத்ய ஹரய꞉ ஸர்வே ஹநுமந்தமபூஜயந் ॥ 35 ॥

ஸோ(அ)பி ப்ரஹ்ருஷ்டஸ்தாந்ஸர்வாந்ஹரீந்ப்ரத்யப்⁴யபூஜயத் ।
ஹநுமாந்ஸத்த்வஸம்பந்நோ யதா²ர்ஹமநுகூலத꞉ ॥ 36 ॥

விநேது³ஶ்ச யதா²ப்ராணம் ஹரயோ ஜிதகாஶிந꞉ ।
சகர்ஷுஶ்ச புநஸ்தத்ர ஸப்ராணாநபி ராக்ஷஸாந் ॥ 37 ॥

ஸ வீரஶோபா⁴மப⁴ஜந்மஹாகபி꞉
ஸமேத்ய ரக்ஷாம்ஸி நிஹத்ய மாருதி꞉ ।
மஹாஸுரம் பீ⁴மமமித்ரநாஶநம்
யதை²வ விஷ்ணுர்ப³லிநம் சமூமுகே² ॥ 38 ॥

அபூஜயந்தே³வக³ணாஸ்ததா³ கபிம்
ஸ்வயம் ச ராமோ(அ)திப³லஶ்ச லக்ஷ்மண꞉ ।
ததை²வ ஸுக்³ரீவமுகா²꞉ ப்லவங்க³மா
விபீ⁴ஷணஶ்சைவ மஹாப³லஸ்ததா² ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 56 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (57) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed