Yuddha Kanda Sarga 56 – యుద్ధకాండ షట్పంచాశః సర్గః (౫౬)


|| అకంపనవధః ||

తద్దృష్ట్వా సుమహత్కర్మ కృతం వానరసత్తమైః |
క్రోధమాహారయామాస యుధి తీవ్రమకంపనః || ౧ ||

క్రోధమూర్ఛితరూపస్తు ధూన్వన్పరమకార్ముకమ్ |
దృష్ట్వా తు కర్మ శత్రూణాం సారథిం వాక్యమబ్రవీత్ || ౨ ||

తత్రైవ తావత్త్వరితం రథం ప్రాపయ సారథే |
యత్రైతే బహవో ఘ్నంతి సుబహూన్రాక్షసాన్రణే || ౩ ||

ఏతేఽత్ర బలవంతో హి భీమకాయాశ్చ వానరాః |
ద్రుమశైలప్రహరణాస్తిష్ఠంతి ప్రముఖే మమ || ౪ ||

ఏతాన్నిహంతుమిచ్ఛామి సమరశ్లాఘినో హ్యహమ్ |
ఏతైః ప్రమథితం సర్వం దృశ్యతే రాక్షసం బలమ్ || ౫ ||

తతః ప్రజవనాశ్వేన రథేన రథినాంవరః |
హరీనభ్యహనత్క్రోధాచ్ఛరజాలైరకంపనః || ౬ ||

న స్థాతుం వానరాః శేకుః కిం పునర్యోద్ధుమాహవే |
అకంపనశరైర్భగ్నాః సర్వ ఏవ విదుద్రువుః || ౭ ||

తాన్మృత్యువశమాపన్నానకంపనవశం గతాన్ |
సమీక్ష్య హనుమాన్ జ్ఞాతీనుపతస్థే మహాబలః || ౮ ||

తం మహాప్లవగం దృష్ట్వా సర్వే ప్లవగయూథపాః |
సమేత్య సమరే వీరాః సంహృష్టాః పర్యవారయన్ || ౯ ||

అవస్థితం హనూమంతం తే దృష్ట్వా హరియూథపాః |
బభూవుర్బలవంతో హి బలవంతం సమాశ్రితాః || ౧౦ ||

అకంపనస్తు శైలాభం హనూమంతమవస్థితమ్ |
మహేంద్ర ఇవ ధారాభిః శరైరభివవర్ష హ || ౧౧ ||

అచింతయిత్వా బాణౌఘాన్ శరీరే పతితాన్ శితాన్ |
అకంపనవధార్థాయ మనో దధ్రే మహాబలః || ౧౨ ||

స ప్రసహ్య మహాతేజా హనూమాన్మారుతాత్మజః |
అభిదుద్రావ తద్రక్షః కంపయన్నివ మేదినీమ్ || ౧౩ ||

తస్యాభినర్దమానస్య దీప్యమానస్య తేజసా |
బభూవ రూపం దుర్ధర్షం దీప్తస్యేవ విభావసోః || ౧౪ ||

ఆత్మానమప్రహరణం జ్ఞాత్వా క్రోధసమన్వితః |
శైలముత్పాటయామాస వేగేన హరిపుంగవః || ౧౫ ||

తం గృహీత్వా మహాశైలం పాణినైకేన మారుతిః |
స వినద్య మహానాదం భ్రామయామాస వీర్యవాన్ || ౧౬ ||

తతస్తమభిదుద్రావ రాక్షసేంద్రమకంపనమ్ |
పురా హి నముచిం సంఖ్యే వజ్రేణేవ పురందరః || ౧౭ ||

అకంపనస్తు తద్దృష్ట్వా గిరిశృంగం సముద్యతమ్ |
దూరాదేవ మహాబాణైరర్ధచంద్రైర్వ్యదారయత్ || ౧౮ ||

తత్పర్వతాగ్రమాకాశే రక్షోబాణవిదారితమ్ |
విశీర్ణం పతితం దృష్ట్వా హనుమాన్ క్రోధమూర్ఛితః || ౧౯ ||

సోఽశ్వకర్ణం సమాసాద్య రోషదర్పాన్వితో హరిః |
తూర్ణముత్పాటయామాస మహాగిరిమివోచ్ఛ్రితమ్ || ౨౦ ||

తం గృహీత్వా మహాస్కంధం సోఽశ్వకర్ణం మహాద్యుతిః |
ప్రహస్య పరయా ప్రీత్యా భ్రామయామాస సంయుగే || ౨౧ ||

ప్రధావన్నురువేగేన ప్రభంజంస్తరసా ద్రుమాన్ |
హనుమాన్పరమక్రుద్ధశ్చరణైర్దారయక్షితిమ్ || ౨౨ ||

గజాంశ్చ సగజారోహాన్సరథాన్రథినస్తథా |
జఘాన హనుమాన్ధీమాన్రాక్షసాంశ్చ పదాతిగాన్ || ౨౩ ||

తమంతకమివ క్రుద్ధం సమరే ప్రాణహారిణమ్ |
హనుమంతమభిప్రేక్ష్య రాక్షసా విప్రదుద్రువుః || ౨౪ ||

తమాపతంతం సంక్రుద్ధం రాక్షసానాం భయావహమ్ |
దదర్శాకంపనో వీరశ్చుక్రోధ చ ననాద చ || ౨౫ ||

స చతుర్దశభిర్బాణైః శితైర్దేహవిదారణైః |
నిర్బిభేద హనూమంతం మహావీర్యమకంపనః || ౨౬ ||

స తదా ప్రతివిద్ధస్తు బహ్వీభిః శరవృష్టిభిః |
హనుమాన్దదృశే వీరః ప్రరూఢ ఇవ సానుమాన్ || ౨౭ ||

విరరాజ మహాకాయో మహావీర్యో మహామనాః |
పుష్పితాశోకసంకాశో విధూమ ఇవ పావకః || ౨౮ ||

తతోఽన్యం వృక్షముత్పాట్య కృత్వా వేగమనుత్తమమ్ |
శిరస్యభిజఘానాశు రాక్షసేంద్రమకంపనమ్ || ౨౯ ||

స వృక్షేణ హతస్తేన సక్రోధేన మహాత్మనా |
రాక్షసో వానరేంద్రేణ పపాత చ మమార చ || ౩౦ ||

తం దృష్ట్వా నిహతం భూమౌ రాక్షసేంద్రమకంపనమ్ |
వ్యథితా రాక్షసాః సర్వే క్షితికంప ఇవ ద్రుమాః || ౩౧ ||

త్యక్తప్రహరణాః సర్వే రాక్షసాస్తే పరాజితాః |
లంకామభియయుస్త్రస్తా వానరైస్తైరభిద్రుతాః || ౩౨ ||

తే ముక్తకేశాః సంభ్రాంతా భగ్నమానాః పరాజితాః |
స్రవచ్ఛ్రమజలైరంగైః శ్వసంతో విప్రదుద్రువుః || ౩౩ ||

అన్యోన్యం ప్రమమంథుస్తే వివిశుర్నగరం భయాత్ |
పృష్ఠతస్తే హనూమంతం ప్రేక్షమాణా ముహుర్ముహుః || ౩౪ || [సుసమ్మూఢాః]

తేషు లంకాం ప్రవిష్టేషు రాక్షసేషు మహాబలాః |
సమేత్య హరయః సర్వే హనుమంతమపూజయన్ || ౩౫ ||

సోఽపి ప్రహృష్టస్తాన్సర్వాన్హరీన్ప్రత్యభ్యపూజయత్ |
హనుమాన్సత్త్వసంపన్నో యథార్హమనుకూలతః || ౩౬ ||

వినేదుశ్చ యథాప్రాణం హరయో జితకాశినః |
చకర్షుశ్చ పునస్తత్ర సప్రాణానపి రాక్షసాన్ || ౩౭ ||

స వీరశోభామభజన్మహాకపిః
సమేత్య రక్షాంసి నిహత్య మారుతిః |
మహాసురం భీమమమిత్రనాశనం
యథైవ విష్ణుర్బలినం చమూముఖే || ౩౮ ||

అపూజయన్దేవగణాస్తదా కపిం
స్వయం చ రామోఽతిబలశ్చ లక్ష్మణః |
తథైవ సుగ్రీవముఖాః ప్లవంగమా
విభీషణశ్చైవ మహాబలస్తథా || ౩౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే షట్పంచాశః సర్గః || ౫౬ ||

యుద్ధకాండ సప్తపంచాశః సర్గః (౫౭) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed