Yuddha Kanda Sarga 54 – యుద్ధకాండ చతుఃపంచాశః సర్గః (౫౪)


|| వజ్రదంష్ట్రవధః ||

బలస్య చ నిఘాతేన అంగదస్య జయేన చ |
రాక్షసః క్రోధమావిష్టో వజ్రదంష్ట్రో మహాబలః || ౧ ||

స విస్ఫార్య ధనుర్ఘోరం శక్రాశనిసమస్వనమ్ |
వానరాణామనీకాని ప్రాకిరచ్ఛరవృష్టిభిః || ౨ ||

రాక్షసాశ్చాపి ముఖ్యాస్తే రథేషు సమవస్థితాః |
నానాప్రహరణాః శూరాః ప్రాయుధ్యంత తదా రణే || ౩ ||

వానరాణాం తు శూరా యే సర్వే తే ప్లవగర్షభాః |
ఆయుధ్యంత శిలాహస్తాః సమవేతాః సమంతతః || ౪ ||

తత్రాయుధసహస్రాణి తస్మిన్నాయోధనే భృశమ్ |
రాక్షసా కపిముఖ్యేషు పాతయాంశ్చక్రిరే తదా || ౫ ||

వానరాశ్చాపి రక్షస్సు గిరీన్వృక్షాన్మహాశిలాః |
ప్రవీరాః పాతయామాసుర్మత్తవారణసన్నిభాః || ౬ ||

శూరాణాం యుధ్యమానానాం సమరేష్వనివర్తినామ్ |
తద్రాక్షసగణానాం చ సుయుద్ధం సమవర్తత || ౭ ||

ప్రభిన్నశిరసః కేచిద్భిన్నైః పాదైశ్చ బాహుభిః |
శస్త్రైరర్పితదేహాస్తు రుధిరేణ సముక్షితాః || ౮ ||

హరయో రాక్షసాశ్చైవ శేరతే గాం సమాశ్రితాః |
కంకగృధ్రబలైరాఢ్యా గోమాయుగణసంకులాః || ౯ ||

కబంధాని సముత్పేతుర్భీరూణాం భీషణాని వై |
భుజపాణిశిరశ్ఛిన్నాశ్ఛిన్నకాయాశ్చ భూతలే || ౧౦ ||

వానరా రాక్షసాశ్చాపి నిపేతుస్తత్ర వై రణే |
తతో వానరసైన్యేన హన్యమానం నిశాచరమ్ || ౧౧ ||

ప్రాభజ్యత బలం సర్వం వజ్రదంష్ట్రస్య పశ్యతః |
రాక్షసాన్భయవిత్రస్తాన్హన్యమానాన్ ప్లవంగమైః || ౧౨ ||

దృష్ట్వా స రోషతామ్రాక్షో వజ్రదంష్ట్రః ప్రతాపవాన్ |
ప్రవివేశ ధనుష్పాణిస్త్రాసయన్హరివాహినీమ్ || ౧౩ ||

శరైర్విదారయామాస కంకపత్రైరజిహ్మగైః |
బిభేద వానరాంస్తత్ర సప్తాష్టౌ నవ పంచ చ || ౧౪ ||

వివ్యాధ పరమక్రుద్ధో వజ్రదంష్ట్రః ప్రతాపవాన్ |
త్రస్తాః సర్వే హరిగణాః శరైః సంకృత్తదేహినః || ౧౫ || [కంధరాః]

అంగదం సంప్రధావంతి ప్రజాపతిమివ ప్రజాః |
తతో హరిగణాన్భగ్నాన్దృష్ట్వా వాలిసుతస్తదా || ౧౬ ||

క్రోధేన వజ్రదంష్ట్రం తముదీక్షంతముదైక్షత |
వజ్రదంష్ట్రోంగదశ్చోభౌ సంగతౌ హరిరాక్షసౌ || ౧౭ ||

చేరతుః పరమక్రుద్ధౌ హరిమత్తగజావివ |
తతః శరసహస్రేణ వాలిపుత్రం మహాబలః || ౧౮ ||

జఘాన మర్మదేశేషు మాతంగమివ తోమరైః |
రుధిరోక్షితసర్వాంగో వాలిసూనుర్మహాబలః || ౧౯ ||

చిక్షేప వజ్రదంష్ట్రాయ వృక్షం భీమపరాక్రమః |
దృష్ట్వా పతంతం తం వృక్షమసంభ్రాంతశ్చ రాక్షసః || ౨౦ ||

చిచ్ఛేద బహుధా సోఽపి నికృత్తః పతితో భువి |
తం దృష్ట్వా వజ్రదంష్ట్రస్య విక్రమం ప్లవగర్షభః || ౨౧ ||

ప్రగృహ్య విపులం శైలం చిక్షేప చ ననాద చ |
సమాపతంతం తం దృష్ట్వా రథాదాప్లుత్య వీర్యవాన్ || ౨౨ ||

గదాపాణిరసంభ్రాంతః పృథివ్యాం సమతిష్ఠత |
సాంగదేన గదాఽఽక్షిప్తా గత్వా తు రణమూర్ధని || ౨౩ ||

స చక్రకూబరం సాశ్వం ప్రమమాథ రథం తదా |
తతోఽన్యం గిరిమాక్షిప్య విపులం ద్రుమభూషితమ్ || ౨౪ ||

వజ్రదంష్ట్రస్య శిరసి పాతయామాస సోంగదః |
అభవచ్ఛోణితోద్గారీ వజ్రదంష్ట్రః స మూర్ఛితః || ౨౫ ||

ముహూర్తమభవన్మూఢో గదామాలింగ్య నిఃశ్వసన్ |
స లబ్ధసంజ్ఞో గదయా వాలిపుత్రమవస్థితమ్ || ౨౬ ||

జఘాన పరమక్రుద్ధో వక్షోదేశే నిశాచరః |
గదాం త్యక్త్వా తతస్తత్ర ముష్టియుద్ధమవర్తత || ౨౭ ||

అన్యోన్యం జఘ్నతుస్తత్ర తావుభౌ హరిరాక్షసౌ |
రుధిరోద్గారిణౌ తౌ తు ప్రహరైర్జనితశ్రమౌ || ౨౮ ||

బభూవతుః సువిక్రాంతావంగారకబుధావివ |
తతః పరమతేజస్వీ అంగదః కపికుంజరః || ౨౯ ||

ఉత్పాట్య వృక్షం స్థితవాన్బహుపుష్పఫలాన్వితమ్ |
జగ్రాహ చార్షభం చర్మ ఖడ్గం చ విపులం శుభమ్ || ౩౦ ||

కింకిణీజాలసంఛన్నం చర్మణా చ పరిష్కృతమ్ |
[* వజ్రదంష్ట్రోఽథ జగ్రాహ సోంగదోఽప్యసి చర్మణీ | *]
విచిత్రాంశ్చేరతుర్మార్గాన్రుషితౌ కపిరాక్షసౌ || ౩౧ ||

జఘ్నతుశ్చ తదాఽన్యోన్యం నిర్దయం జయకాంక్షిణౌ |
వ్రణైః సాస్రైరశోభేతాం పుష్పితావివ కింశుకౌ || ౩౨ ||

యుధ్యమానౌ పరిశ్రాంతౌ జానుభ్యామవనీం గతౌ |
నిమేషాంతరమాత్రేణ అంగదః కపికుంజరః || ౩౩ ||

ఉదతిష్ఠత దీప్తాక్షో దండాహత ఇవోరగః |
నిర్మలేన సుధౌతేన ఖడ్గేనాస్య మహచ్ఛిరః || ౩౪ ||

జఘాన వజ్రదంష్ట్రస్య వాలిసూనుర్మహాబలః |
రుధిరోక్షితగాత్రస్య బభూవ పతితం ద్విధా || ౩౫ ||

స రోషపరివృత్తాక్షం శుభం ఖడ్గహతం శిరః |
వజ్రదంష్ట్రం హతం దృష్ట్వా రాక్షసా భయమోహితాః || ౩౬ ||

త్రస్తాః ప్రత్యపతఁల్లంకాం వధ్యమానాః ప్లవంగమైః |
విషణ్ణవదనా దీనా హ్రియా కించిదవాఙ్ముఖాః || ౩౭ ||

నిహత్య తం వజ్రధరప్రభావః
స వాలిసూనుః కపిసైన్యమధ్యే |
జగామ హర్షం మహితో మహాబలః
సహస్రనేత్రస్త్రిదశైరివావృతః || ౩౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే చతుఃపంచాశః సర్గః || ౫౪ ||

యుద్ధకాండ పంచపంచాశః సర్గః (౫౫) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed